Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay

36 469 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2014, 12:19

Biện pháp quản đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay Lê Việt Dương Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS ngành: Lí luận và phương pháp dạy học; Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Hệ thống các cơ sở luận về quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Nội. Đề xuất các biện pháp quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay. Keywords: Quản giáo dục; Trung học phổ thông; Quản giáo viên; Nội Content 1. do chọn đề tài Công tác xã hội hoá giáo dục đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và định hướng phát triển ngay từ khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới. Điều đó được thể hiện bằng việc hình thành và phát triển của loại hình các trường ngoài công lập từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Từ đó cho đến nay hệ thống các trường ngoài công lập đã phát triển một cách mạnh mẽ về số lượng và có nhiều đơn vị đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành giáo dục và xã hội. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo, với riêng cấp Trung học phổ thông đến nay đã có 102 trường ngoài công lậphiện đang hoạt động là 92 trường. Trong đó có nhiều trường đã khẳng định được vị trí của mình như: Trường THPT Nguyễn Siêu; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường THPT Lômônôxôp…Một trong những yếu tố tạo nên thành công này đó là đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, tỉ lệ, cơ cấu, đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ và có trách nhiệm nghề nghiệp. Tuy vậy vẫn còn một số không ít các trường chưa khẳng định được vị trí của mình, một trong những nguyên nhân dẫn đến điều nàyđội ngũ giáo viên không ổn định về số lượng; tỉ lệ cơ hữu, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm còn bất cập, chất lượng giảng dạy chưa hiệu quả. Đứng về góc độ quản với các quy định hiện hành, cácquan quản các căn cứ để chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc bảo đảm các điều kiện hoạt động của các trường ngoài công lập. Tuy vậy các nhà trường, trong quá trình hoạt động và phát triển để giải quyết những khó khăn trước mắt thường duy trì các điều kiện ở mức độ tối thiểu, trong đó có điều kiện về đội ngũ giáo viên. Với đặc thù về đội ngũ giáo viên các trường ngoài công lập là tính ràng buộc không cao như các trường công lập nên tạo ra sự thiếu ổn định về đội ngũ. Việc quản các trường ngoài công lập cũng đã có nhiều bài báo đề cập, trong quản cũng đã có một số đề án, đề tài xem xét đến công tác xã hội hoá trong đó đã đề cập đến công tác quản đội ngũ giáo viên. Nhưng với bối cảnh hiện nay khi có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng; mô hình các trường Trung học phổ thông ngoài công lập, đồng thời yêu cầu đặt ra của xã hội với loại hình ngoài công lập ngày càng cao nên cần có các biện pháp quản phù hợp để công tác quản hiệu quả hơn. Điều đó đã thôi thúc tôi chọn đề tài: “Biện pháp quảnđội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay” nhằm quản được về số lượng giáo viên, tỉ lệ giáo viên cơ hữu; thỉnh giảng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và chất lượng giảng dạy của giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Nội của Sở Giáo dục và Đào tạo Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Thủ đô trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Công tác quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Nội. - Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Nội. 4. Giả thuyết khoa học Hiện nay đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Nội thường xuyên có sự biến động về số lượng, tỉ lệ giáo viên cơ hữu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng lên lớp của các giáo viên còn nhiều bất cập. Đồng thời với chính sách đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục của Nhà nước và Thành phố Nội, trong thời gian tới mạng lưới các trường ngoài công lập nói chung và các trường Trung học phổ thông ngoài công lập nói riêng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều khía cạnh: Số lượng, năng lực đầu tư, định hướng phát triển, mô hình hoạt động…. Vậy để quản một cách có hiệu quả đối với đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Nội cần có các biện pháp phù hợp với tình hình hiện nay và trong thời gian tới. Góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống được các cơ sở luận về quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Nội. - Đề xuất các biện pháp quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Giới hạn về nội dung: Đề tài tập trung khảo sát, nghiên cứu thực trạng quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Nội. - Giới hạn về đơn vị khảo sát: Đề tài chỉ đề cập đến công tác quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay. - Thời gian nghiên cứu: Từ năm học 2009 đến 2011 7. Phƣơng pháp nghiên cứu - Các phương pháp nghiên cứu thuyết; - Các phương pháp phân tích, tổng hợp và hệ thống những vấn đề luận liên quan đến đề tài qua sách báo, mạng Internet và tài liệu tham khảo; - Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra phiếu hỏi; Các thuật toán để xử số liệu; Phương pháp phỏng vấn, xin ý kiến các chuyên gia. 8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài đóng góp cho việc hệ thống hóa những vấn đề luận liên quan đến QL cấp Sở GD&ĐT. Đề tài đóng góp một hệ thống các biện pháp cho việc quản đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho tỉnh/thành khác có hoạt động giáo dục ngoài công lập cấp trung học phổ thông. 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung Luận văn dự kiến trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở luận về công tác quản đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông ngoài công lập. Chương 2: Thực trạng công tác quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay. Chương 3: Biện pháp quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP 1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu về sự quản đội ngũ giáo viên được triển khai ở nhiều cấp độ khác nhau đặc biệt dưới góc độ quản giáo dục: - Các nghiên cứu về vấn đề quản đội ngũ giáo viên cần tập trung vào hai phần chính: nghiên cứu quản đội ngũ giáo viên theo cấp học ngành học; nghiên cứu quản đội ngũ giáo viên cho từng loại hình công lập, NCL (Dân lập, Tư thục) - Việc nghiên cứu quản đội ngũ giáo viên THPT NCL hầu như chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ có hệ thống. Bởi vậy trong đề tài "Biện pháp quản đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay" chúng tôi muốn đi sâu vào công tác QL đội ngũ giáo viên ngoài công lậpthành phố Nội và từ đó đề ra một số biện pháp QL nhằm nâng cao chất lượng trong các hoạt động giáo dục của các trường THPT NCL thành phố Nội nhằm góp phần trong sự phát triển chung của ngành giáo dục Thủ đô. Qua đây có thể có những điều áp dụng cho các địa phương khác có hoạt động giáo dục ngoài công lập cấp trung học phổ thông. 1.2. Một số khái niệm 1.2.1. Đội ngũ, đội ngũ giáo viên 1.2.1.1. Đội ngũ Trong từ điển Tiếng Việt đội ngũ được định nghĩa: "Đội ngũ là tập hợp một số đông người cùng chức năng hoặc nghề nghiệp thành một lực lượng". Trong lĩnh vực giáo dục, thuật ngữ đội ngũ được dùng để chỉ những tập hợp người được phân biệt với nhau về chức năng trong hệ thống giáo dục, chẳng hạn như: đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản trường học… 1.1.2.2.Đội ngũ giáo viên Từ điển giáo dục học đã đưa ra định nghĩa: "Đội ngũ giáo viên là tập họp những người đảm nhận công tác giáo dục và dạy học có đủ tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn và nghiệp vụ quy định" Trong thực tế có nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm đội ngũ giáo viên, bởi vậy có thể hiểu về đội ngũ giáo viên như sau: Đội ngũ giáo viên là tập hợp những người làm công tác giáo dục và dạy học ở một trường học hay một cấp học, ngành học nhằm thực hiện các mục tiêu giáo dục đã đề ra cho tổ chức đó. 1.2.2. Quản lý, quản đội ngũ giáo viên, biện pháp quản đội ngũ giáo viên 1.2.2.1. Quản Theo GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc và TS. Nguyễn Quốc Chí định nghĩa về quản là: “Quản là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng các hoạt động (chức năng) kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo (lãnh đạo) và kiểm tra”. Trong thực tế thì quản là thực hiện những công việc có tác dụng định hướng, điều tiết, phối hợp các hoạt động của cấp dưới, của những người dưới quyền. Biểu hiện cụ thể qua việc, lập kế hoạch hoạt động, đảm bảo tổ chức, điều phối, kiểm tra, kiểm soát. Hướng được sự chú ý của mọi người vào một hoạt động nào đó; điều tiết được nguồn nhân lực, phối hợp được các hoạt động bộ phận. Như vậy quản phải là một quá trình hoạt động có các bước thực hiện mà có thể coi là không thể thay đổi. 1.2.2.2. Quản đội ngũ giáo viên Quản đội ngũ giáo viên nghĩa là định hướng, kiểm soát, điều tiết và phối hợp các hoạt động giáo viên trong hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo các tiêu chí giáo dục của đơn vị, các nhiệm vụ đặt ra của đơn vị; ngành giáo dục địa phương và hơn hết đó là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của người giáo viên được xã hội giao phó. Muốn được như vậy, cơ quan quản phải đảm bảo các nguyên tắc về quản đối với đội ngũ giáo viên: Lập kế hoạch về việc đảm bảo đội ngũ giáo viên - Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo đội ngũ giáo viên – Chỉ đạo các bộ phận, đơn vị triển khai tốt và hiệu quả về đội ngũ giáo viên - Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về đội ngũ giáo viên. 1.2.2.3. Biện pháp quản đội ngũ giáo viên Trước hết cần phải hiểu biện pháp là gì? Đó chính là cách làm cách giải quyết một vấn đề nào đó một cách cụ thể. Trong giáo dục biện pháp thường quan niệm là yếu tố hợp thành của các phương pháp phụ thuộc vào phương pháp nhưng trong tình huống cụ thể phương phápbiện pháp có thể chuyển hóa lẫn nhau. Các biện pháp được xây dựng trên cơ sở tính kế thừa, tính phù hợp, tính khả thi, tính thực tiễn và tính hiệu quả Quản đội ngũ giáo viên được thực hiện thông qua các biện pháp của các nhà quản đối với đội ngũ giáo viên sao cho sự tác động đó tạo ra sự thay đổi về đội ngũ giáo viên theo hướng đảm bảo đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và cân đối về cơ cấu đảm bảo yêu cầu của hoạt động giáo dục và các quy định hiện nay. 1.3. luận về phát triển nguồn nhân lực 1.3.1. Khái niệm nguồn nhân lực Khi nghiên cứu về quản nhân sự trong giáo dục, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho rằng: “Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao động của một nước hay một địa phương, tức là nguồn lao động có kỹ năng được chuẩn bị sẵn sàng tham gia một công việc nào đó trong cơ cấu lao động của xã hội”. Khi nghiên cứu về Phát triển nguồn nhân lực và các chỉ số phát triển con người PGS.TS. Đặng Quốc Bảo đã khẳng định: Khái niệm nguồn nhân lực ra đời vào thập niên 80 muộn hơn một chút so với khái niệm vốn người khái niệm vốn người thể hiện ở nhân cách - sức lao động: trong mỗi con người, nhấn mạnh đến giá trị kinh tế mang lại lợi ích từ nhân tố con người việc quản nhân tố này phải nhìn và tương quan với vốn vật chất, định lượng được hiệu quả và đem lại lợi ích đích thực (vốn sinh lời). Khái niệm "nguồn nhân lực” nhấn mạnh sự cần thiết đáp ứng nhu cầu toàn diện của con người nuôi dưỡng nhân tố này trở thành động lực chủ yếu cho quá trình phát triển. Tóm lại việc làm rõ bản chất và vai trò bổ sung tương hỗ khái niệm nguồn nhân lực và vốn người, là cơ sở cho các nhà quản nhận thức và đưa ra các biện pháp đúng đắn để việc quản nhân tố con người nhằm đạt được sự hài hòa giữa hai khía cạnh: Con người vừa là mục tiêu vừa là sức mạnh của sự phát triển, đồng thời quản nhằm đạt được sự đồng thuận và kỷ cương xã hội. 1.3.2. Nội dung quản phát triển nguồn nhân lực 1.3.2.1. Cấp độ vĩ mô Được xem xét ở 3 góc độ kinh tế, giáo dục, và chính trị - xã hội, theo PGS.TS. Đặng Quốc Bảo: - Dưới góc độ kinh tế: Quản phát triển nguồn nhân lực tập trung vào công tác quy hoạch cơ cấu lao động, cơ cấu nhân lực trong tương quan với cơ cấu kinh tế. - Dưới góc độ giáo dục: tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng. - Dưới góc độ chính trị xã hội: Tập trung vào việc đưa ra các chính sách đảm bảo quyền tự do dân chủ sự an ninh đối với đời sống của con người, sức khỏe của con người giữ gìn môi trường sống tự nhiên trong lành, đảm bảo bình đẳng giới, bình đẳng dân tộc. Thực tế cho thấy, ở Việt Nam, "nguồn nhân lực" được đánh giá là có tiềm năng phát triển, nhưng nguồn lực này chưa đủ mạnh để cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Vì vậy, nghị quyết đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã nhấn mạnh: "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững". 1.3.2.2. Cấp độ vi mô Với bất kỳ tổ chức cơ quan hay một nhà trường nào, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục thì quản nguồn nhân lực được thực hiện thông qua các khâu: - Kế hoạch hóa nguồn nhân lực (quy hoạch) - Tuyển mộ - Chọn lựa - Xã hội hóa/ định hướng - Huấn luyện và phát triển - Thẩm định kết quả hoạt động - Đề bạt thuyên chuyển giáng cấp và sa thải 1.3.3. Tư tưởng chỉ đạo về quản nguồn nhân lực Từ những phân tích trên, cho thấy vấn đề quản nguồn nhân lực cho dù ở cấp độ vĩ mô hay tổ chức chỉ thực sự hiệu quả khi chúng ta có nhưng chính sách tư tưởng chỉ đạo về phát triển nguồn nhân lực một cách đúng đắn, có thể coi đây là kim chỉ nam cho quản nguồn nhân lực. Các tư tưởng chỉ đạo bao gồm: 1. Lấy phát triển bền vữmg con người là tư tưởng trung tâm; Theo PGS.TS. Đặng Quốc Bảo con người là "nguyên khí của mỗi quốc gia”, con người cần được "quản chăm sóc và phát triển từ thai nhi, tuổi ấu thơ, tuổi vị thành niên, tuổi lao động và cả thời kỳ sau lao động". Phát triển con người không chỉ nhấn mạnh đến phát triển thể lực, phát triển trí lực, mà nhấn mạnh phát triển toàn diện con người "thể lực, trí lực, tâm lực, thái độ sống, thái độ lao động" . Theo khuyến cáo của UNDP, bộ ba nhân tố: giáo dục - kinh tế - y tế có vai trò chủ yếu trong việc nâng cao năng lực con người, sự đóng góp của con người vào quá trình phát triển trong đó giáo dục được eo là nhân tố quyết định vì sản phẩm của giáo dục chính là những con người có tri thức, có phẩm chất và kỹ năng sống có năng lực làm việc … và những con người đó là: 2. Mỗi con người là một cá nhân độc lập làm chủ quá trình lao động của mình. 3 Nguyên tắc cơ bản của quản lao động là lợi ích người lao động. Lợi ích đó phải hài hòa với lợi ích của cộng đông, của xã hội. 4. Tiến hành giao lưu đồng thuận trong môi trường dân chủ được đảm bảo thuận lợi. 5. Có các chính sách giải phóng và phát huy tiềm năng của người lao động đảm bảo hiệu quả công việc. 6. Bám sát thị trường lao động. Đó là mấu chốt để xây dựng các chính sách phát triển GD-ĐT đúng đắn . 7. Chính sách sử dụng nguồn nhân lực như tuyển dụng tuyển chọn, chính sách lao động phân công lao động phân bổ nhân lực chính sách cán bộ tiền lương khen thưởng phải đồng bộ. 8. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải luôn tạo ra động lực nhằm kích thích người tham gia lao động, động viên họ tích cực năng động, có thiện chí để sáng tạo. 1.4. Những đặc điểm về quản đội ngũ giáo viên THPT NCL 1.4.1. Trường NCL trong hệ thống giáo dục quốc dân Trường NCL có thể được hiểu là: Các cơ sở giáo dục Nhà nước không đầu tư và quản lý toàn diện về cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực mà nguồn này do các tổ chức và cá nhân xin mở trường tự huy động. Luật giáo dục năm 1998 cũng đã nêu ra về trường NCL gồm 3 loại hình: Bán công – Dân lập – Tư thục. Khái niệm Trường NCL được chính thức hoá tại Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục 1998, tại Điều 13 của Nghị định này quy định:”Các cơ sở giáo dục bán công, dân lập, tư thục gọi chung là cơ sở giáo dục ngoài công lập”. Riêng với loại hình THPT NCL, Luật giáo dục năm 2005 đã quy định chỉ có loại hình tư thục. Theo Điều 4, Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 23/8/2011) nêu rõ: “Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước”. 1.4.1.1. Yêu cầu Tại điều 23, Luật giáo dục 1998 đã ghi: "Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động." 1.4.1.2. Quy mô phát triển các trường THPT NCL Đảm bảo nguyên tắc đã được quy định từ Luật Giáo dục năm 2005, tại khoản 2 - Điều 48: “Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc mọi loại hình đều được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục.” 1.4.2. Đội ngũ giáo viên trường THPT NCL Đội ngũ giáo viên THPT NCL cũng như đội ngũ các trường THPT về trình độ chuyên môn được quy định tại Điều 33, Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”. Ngoài ra người giáo viên còn được đánh giá bằng các chuẩn mực đạo đức phẩm chất với vai trò là người khai sáng tài năng cho học sinh năng khiếu, trước hết phải là một công dân mẫu mực, có nhân cách của người lao động sáng tạo năng động có tay nghề có tâm hồn cao đẹp. Năng lực nhà giáo phải được thể hiện qua các thành tố: năng lực hiểu biết, năng lực tổ chức, quản lý; năng lực sử dụng phương pháp dạy học; năng lực tự học biết cách tự học và biết dạy cách học; năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu; năng lực sử dụng ngoại ngữ, máy tính và các phương tiện dạy học. Ngoài ra còn có năng lực chủ thể hóa; năng lực xã hội hóa; năng lực giao tiếp, trao đổi, hợp tác, hòa nhập… 1.4.3. Đặc điểm của công tác quản đội ngũ giáo viên THPT NCL 1.4.3.1. Đặc điểm đội ngũ giáo viên THPT NCL được thể hiện qua 3 tiêu chí: - Số lượng giáo viên: Được quy định tại Điều 16, Quy chế tổ chức và hoạt động trường Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “ 1. Trường Phổ thông tư thục phải bảo đảm từ năm học đầu tiên tỉ lệ giáo viên cơ hữu so với tổng số giáo viên theo quy định đối với trường phổ thông công lập ở cấp học tương ứng như sau: cấp Tiểu học có 100%; cấp THCS và THPT có ít nhất 40%; 2. Số giáo viên và nhân viên của trường phổ thông tư thục phải bảo đảm không thấp hơn quy định của Nhà nước về định mức giáo viên, nhân viên đối với từng cấp học”. [...]... về đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập, thực trạng quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay và căn cứ vào định hướng xã hội hóa giáo dục của Thành phố Nội trong những năm tiếp theo, tác giả đã đưa ra các biện pháp của việc quản đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công. .. tiếp theo CHƢƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN ĐỘI NGŨ GÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 3.l Những định hƣớng về công tác phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trƣờng THPT Trên cơ sở phát triển Chiến lược của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Nội 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản đội ngũ giáo viên trƣờng ngoài công lập 3.2.1 Nguyên tắc... 3.3 Mục tiêu quản đội ngũ giáo viên các trƣờng THPT NCL thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay 3.3.l Về số lượng 3.3.2 Về cơ cấu 3.3.3 Về chất lượng 3.3.4 Về tính ổn định 3.4 Biện pháp quản đội ngũ giáo viên các trƣờng THPT NCL thành phố Nội trong bối cảnh hiện nay 3.4.1 Xây dựng hệ thống văn bản về quản đội ngũ CBQL, giáo viên của các trường THPT NCL 3.4.1.1 Ý nghĩa của biện pháp Để có... trong quản đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL Biện pháp 4: Công khai đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL thành phố Nội Biện pháp 5: Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và tăng cường đôn đốc việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên trường THPT NCL thành phố Nội Biện pháp 6: Cải tiến công tác kiểm tra, đánh giá về quản đội ngũ CBQL, giáo viên các trường THPT NCL Tiểu... phát triển Căn cứ vào luận về quản đội ngũ giáo viên THPT NCL được trình bày ở chương 1, căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viêncông tác quản đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL thành phố Nội đã được khảo sát và phân tích ở chương 2 tôi xin được đề cập đến những biện pháp cơ bản cho công tác quản đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL thành phố Nội đáp ứng yêu cầu của tình hình... hướng để hướng tới việc quản các trường NCL thành phố Nội nói chung và quản đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL thành phố Nội nói riêng Tuy các biện pháp đề xuất công tác quản đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL chưa đề cập một cách sâu sắc đến việc quy hoạch tổng thể nhưng ít nhiều đã mang tính dự báo, định hướng cho các hoạt động quản tiếp theo để cơ quan quản đáp ứng được sự... về đội ngũ giáo viên của các trường THPT NCL còn một số tồn tại Bởi vậy khi xác lập lại một cách khoa học, hệ thống các hồ sơ nhân sự của đội ngũ giáo viên các trường THPT NCL trên toàn thành phố Nội sẽ tạo sự thống nhất trong công tác quản từ các nhà quản giáo dục địa phương mà ở đây là Sở GD&ĐT Nội, lãnh đạo các trường THPT NCL mà ở đây là HĐQT hoặc BGH của nhà trườngcác giáo viên. .. cứu luận quản đội ngũ GV nói chung và quản đội ngũ GV trường THPT NCL nói riêng Về luận quản đội ngũ GV ở trường THPT NCL, đề tài tập trung trình bày một số vấn đề về khái niệm đội ngũ, đội ngũ GV trường THPT NCL, các nội dung quản đội ngũ GV; phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc quản đội ngũ GV trường THPT NCL và đồng thời làm rõ những yêu cầu về đội ngũ GV và quản đội ngũ. .. chí dạy và học ngày nay (7), Nội 26 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Quản nhân sự trong giáo dục Bài giảng cao học quản giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Nội 27 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Tâm học ứng dụng trong tổ chức quản quản giáo dục, Bài giảng cao học quản giáo dục Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Nội 28 Hồ Chí Minh Về vấn đề giáo dục, Nxb Giáo dục, Nội, 1990 29 Nhật Thăng... GV trường THPT NCL trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông Những vấn đề luận trên đây là cơ sở liên quan đến đề tài cho việc nghiên cứu thực trạng cũng như đề xuất các biện pháp cho công tác quản đội ngũ GV ở trường THPT NCL sẽ được đề cập ở các chương tiếp theo CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP THÀNH PHỐ NỘI TRONG . quản lý đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay. Keywords: Quản lý giáo dục; Trung học. Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay Lê Việt Dương Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay, Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay, Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn