Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường học phổ thông tại trường trung học phổ thông quất lâm, tỉnh nam định

14 630 4

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2014, 12:19

Biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Quất Lâm, tỉnh Nam Định Lê Thanh Giang Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS. ngành: Quản giáo dục; Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đức Chính Năm bảo vệ: 2012 Abstract. Trình bày cơ sở luận của vấn đề quản đảm bảo chất lượng theo chuẩn. Nghiên cứu thực trạng của công tác quản đảm bảo chất lượng theo chuẩn tại trường Trung học phổ thông Quất Lâm: giới thiệu về trường (trung học phổ thông) THPT Quất Lâm - tỉnh Nam Định; thực trạng công tác quản của Trường THPT Quất Lâm khi chưa thực hiện theo chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực trạng công tác quản đảm bảo chất lượng theo chuẩn tại trường THPT Quất Lâm. Tìm hiểu một số biện pháp quản nhằm đảm bảo chất lượng theo chuẩn tại trường Trung học phổ thông Quất Lâm. Keywords. Quản giáo dục; Chất lượng giáo dục; Trường trung học phổ thông; Nam Định Content MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Quản giáo dục nói chung và quản chất lượng trong giáo dục nói riêng là một nội dung vô cùng quan trọng trong công tác quản lý. Bởi việc quản chất lượng sẽ chi phối toàn bộ công tác quản từ việc xác định tầm nhìn, chiến lược phát triển việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá đến việc phải quan tâm đến chất lượng đặc biệt là trong giáo dục bởi sản phẩm của giáo dục là con người với sự phát triển toàn diện, là nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Xác định được tầm quan trọng của quản chất lượng trong giáo dục, ngày 30/12/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT về Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông và từ đó đến nay Bộ GD&ĐT còn ban hành nhiều quyết định, nhiều thông tư hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt quyết định trên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của bậc học THPT. Trong thời gian vừa quan tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định đã thực hiện việc quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phô thông do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành và bước đầu đã nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đặc biệt là công tác quản còn gặp nhiều khó khăn, nhiều vấn đề phải bàn luận, nghiên cứu. Xuất phát từ những do trên, tôi chọn đề tài Biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại trường trung học phổ thông Quất Lâm - Tỉnh Nam Định làm luận văn tốt nghiệp. Chọn đề tài này, tôi mong muốn tìm ra và đề xuất các biện pháp quản đảm bảo chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định. 2. Mục đích nghiên cứu Từ những quyết định, những nghị định, những thông tư hướng dẫn, từ cơ sở luận và thực tế công tác quản nhằm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định, người làm luận văn đề xuất các biện pháp quản để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường để tiếp cận và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông của Bộ giáo dục Đào tạo. 3. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định. 4. Mẫu khảo sát Các quyết định, thông tư, nghị định, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Thực trạng việc quản nhằm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông của trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định trong thời gian vừa qua diễn ra như thế nào? Đề xuất các biện pháp quản nhằm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông của trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện tại ra sao? 6. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu 6.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông. 6.2. Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định. 7. Giả thuyết nghiên cứu Việc thực hiện quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường là thực sự cần thiết đối với các nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Công tác quản nhằm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông của trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định trong thời gian vừa qua còn nhiều bất cập, chưa thực sự khoa học, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đề xuất các biện pháp quản nhằm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định. 8. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích Phương pháp thống kê Phương pháp điều tra Phương pháp tổng hợp 9. Cấu trúc luận văn. Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo luận văn dự kiến được trình bày trong 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở luận của vấn đề quản đảm bảo chất lượng theo chuẩn Chƣơng 2: Thực trạng của công tác quản đảm bảo chất lượng theo chuẩn tại trường Trung học phổ thông Quất Lâm Chƣơng 3: Một số biện pháp quản nhằm đảm bảo chất lượng theo chuẩn tại trường Trung học phổ thông Quất Lâm CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG THEO CHUẨN 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản chất lƣợng theo bộ chuẩn Bên cạnh các văn bản hướng dẫn đối với cơ sở giáo dục của Bộ GD – ĐT về công tác quản đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về các biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường THPT như: Nguyễn Văn Chất. Biện pháp chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường THPT của Thành phố Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ quản giáo dục. Hà Nội 2009; Trần Trọng Hà: Quản hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuản đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT tại trường THPT Yên Hoà. Luận văn Thạc sĩ Quản giáo dục. Hà Nội 2010. Tuy nhiên việc tìm ra và đề xuất các biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT tại Nam Định nói chung và tại trường THPT Quất Lâm – Tỉnh Nam Định nói riêng chưa có một đề tài hay một công trình nghiên cứu nào, do vậy tác giả đã chọn đề tài này với mục đích đề xuất một số biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GD&ĐT tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định. 1.2. Những khái niệm cơ bản 1.2.1. Quản Xuất phát từ những góc độ nghiên cứu khác nhau, rất nhiều học giả đã đưa ra những khái niệm khác nhau về quản lý. Cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về quản lý.Từ những cách diễn đạt khác nhau, song các khái niệm về quản trên đều gặp nhau ở các nội dung cơ bản và bao gồm các yếu tố sau: Chủ thể quản lý, đối tượng quản lý, công cụ quản lý. 1.2.2. Quản giáo dục Cũng giống như khái niệm quản lý, khái niệm quản giáo dục đã được nhiều học giả đưa ra với những cách diễn đạt khác nhau. Dù khái nhiệm quản giáo dục được học giả đưa ra các định nghĩa khác nhau nhau vậy, song các khái niệm trên đều đề cập tới các yếu tố cơ bản sau: chủ thể quản giáo dục, khách thể quản giáo dục, mục tiêu quản giáo, cách thức quản giáo dục, công cụ quảngiáo dục. 1.2.3. Chất lượng “Chất lượng” là một khái niệm khó định danh chính xác, bởi tuỳ theo góc độ tiếp cận khác nhau “chất lượng” lại được hiểu khác nhau: Chất lượng có thể được diễn tả dưới dạng tuyệt đối và dạng tương đối. 1.2.4. Chất lượng giáo dục Giáo dục là hoạt động hướng đích, do vậy, chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều vào mục tiêu của giáo dục. Liệu có thể xác định được chúng ta cần loại sản phẩm nào? Nếu chúng ta cần 1 kĩ sư, chúng ta sẽ xác định một loạt những kiến thức, kĩ năng, năng lực mà một kĩ sư giỏi có thể có. Nhưng người kĩ sư đó còn có thể là người chồng/vợ, cha/mẹ, là thành viên của một hệ thống chính trị - xã hội nhất định. Một nền giáo dụcchất lượng phải bao quát cả những mục tiêu cá nhân trong bối cảnh rộng lớn của cả xã hội. 1.2.5. Quản chất lượng Có hàng loạt định nghĩa khác nhau về quảnchất lượng. Song, cho dù đề cập đến khái niệm “quản lí chất lượng” từ góc độ nào, các nhà nghiên cứu cũng thống nhất ở một điểm chung, đó là: - Thiết lập chuẩn - Đối chiếu thực trạng so với chuẩn - Có các biện pháp nâng thực trạng ngang chuẩn [14, tr.16] 1.3. Các đặc điểm cơ bản của quản chất lƣợng Nếu quản theo kiểu truyền thốngquản theo chức năng bao gồm 4 chức năng cơ bản: Kế hoạch - Tổ chức - Chỉ đạo - Kiểm tra. Quản theo chức năng là tác động trực tiếp của người qản đến các hoạt động, quản trực tiếp đối tượng quản lý. Thì ở quản chất lượng, các chức năng trên không tác động trực tiếp đến đối tượng quản mà chỉ tác động gián tiếp thông qua chuẩn. Do vậy quản chất lượng có những chức năng cơ bản sau: Chức năng quy định chất lượng Chức năng quản chất lượng Chức năng đánh giá chất lượng. 1.4. Các cấp độ trong quản chất lƣợng Quản chất lượng thể hiện ở 3 cấp độ sau: Kiểm soát chất lượng. Đảm bảo chất lượng. Quản chất lượng tổng thể. Ở cả 3 cấp độ trên của quản chất lượng đều giống nhau là quản bằng chuẩn. Tuy nhiên ở 3 cấp độ đó có sự khác nhau cơ bản về mục đích: ở cấp độ kiểm soát chất lượng là để loại bỏ sản phẩm; ở cấp độ đảm bảo chất lượng là để ngăn ngừa và duy trì; ở cấp độ quản chất lượng tổng thể là để tạo ra sự mong muốn, hài lòng của khách hàng tạo ra chất lượng toàn diện, tạo ra văn hoá chất lượng. 1.5 Các mô hình quản chất lƣợng 1.5.1. Mô hình kiểm soát chất lượng 1.5.2. Mô hình đảm bảo chất lượng 1.5.3. Mô hình quản chất lương tổng thể Như vậy quản chất lượng theo mô hình quản chất lượng là quá trình quản theo cách phải thiết kế có hệ thống để duy trì và có các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng, hệ thống đó phải liên kết các bộ phận với nhau [14, tr. 23-24] 1.6. Quy trình quản chất lƣợng 1.6.1. Nghiên cứu chuẩn 1.6.1.1. Nghiên cứu chuẩn. 1.6.1.2. Nội dung ý nghĩa của tiêu chuẩn và các tiêu chí Trong quá trình nghiên cứu và tập huấn, cán bộ tập huấn phải chỉ rõ nội dung, ý nghĩa của 7 tiêu chuẩn, 45 tiêu chí, 138 chỉ số. Ở từng tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số có nhiều cách hiểu, cần phải thống nhất một cách hiểu đúng nhất để thực hiện trong nhà trường. 1.6.1.3. Xác định (tên gọi) các việc làm để đạt từng tiêu chí trong tiêu chuẩn Với từng chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn, buổi tập huấn cần chỉ rõ các việc làm cụ thể (làm cái gì); ai làm (đối tượng cụ thể); làm như thế nào (cách làm); làm ở thời gian nào… để đạt được kết quả theo bộ chuẩn. 1.6.1.4. Gọi tên sản phẩm đầu ra của từng công việc Trong quá trình thực hiện công việc, người thực hiện phải gọi tên chính xác sản phẩm đầu ra của công việc mà mình phụ trách. Từ đó mới có thể đối chiếu xem công việc của mình làm đã đạt được yêu cầu hay chưa. 1.6.1.5. Xác lập trình tự thực hiện từng công việc để đạt sản phẩm đầu ra. Người thực hiện công việc của từng chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn phải đưa ra được quy trình thực hiện từng công việc để có được sản phẩm đầu ra đạt yêu cầu. Quy trình này phải gắn với từng nội dung công việc cụ thể để có thể áp dụng cho nhiều người khi thực hiện công việc. 1.6.1.6. Gọi tên minh chứng sau mỗi bước của quy trình để chứng tỏ bước đó đã hoàn thành Đây là nội dung vô cùng quan trọng vì nó chỉ rõ các công việc cần làm, cách làm và chỉ có làm thật mới để lại nguồn minh chứng và từ các minh chứng đó sẽ chứng minh cho công việc mà người phụ trách đã hoàn thành hay chưa. 1.6.2. Đối chiếu thực trạng với chuẩn (báo cáo tự đánh giá) Báo cáo tự đánh giá là việc đánh giá lại những công việc đã làm gắn với trình tự thực hiện, với kết quả và các nguồn minh chứng. Từ báo cáo tự đánh giá sẽ đối chiếu thực trạng kết quả đã làm với bộ chuẩn xem công tác quản đã đảm bảo chất lượng đạt chuẩn chưa. Đối chiếu thực trạng so với chuẩn cần phải làm được các công việc sau 1.6.2.1. Đã thực hiện hết các công việc chưa Trong báo cáo tự đánh giá cần chỉ rõ nội dung các công việc đã làm so với công việc phải làm để đảm bảo chất lượng. Nếu làm thì đã làm hết chưa, nếu chưa làm phải đưa ra để khắc phục trong thời gian tiếp theo. 1.6.2.2. Có đúng trình tự chưa Trong báo cáo tự đánh giá cũng cầp phải đánh giá được mức độ thực hiện các nội dung theo trình tự đã được nêu ra để thực hiện để đạt được các chỉ số tiêu chí, tiêu chuẩn. Nội dung làm đúng trình tự, nội dung nào chưa đúng, nội dung nào cần chỉnh sửa trình tự cho phù hợp với yêu cầu và thực tế của nhà trường… 1.6.2.3. Nguồn minh chứng Nguồn minh chứng để lại trong quá trình thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng và vô cùng quan trọng, do vậy ở phần này cũng cần phải làm rõ hệ thống nguồn minh chứng gắn với từng chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn. Nguồn minh chứng đó phải là những chứng cứ rõ ràng, rành mạch, tường minh và phải được gọi tên một cách cụ thể, thiếu đủ như thế nào phải được thể hiện rõ trong báo cáo tự đánh giá. 1.6.2.4. Sản phẩm đầu ra đạt yêu cầu Đây là căn cứ quan trọng nhất để chứng minh cho các biện pháp quản đã đảm bảo chất lượng hay chưa. 1.6.3. Xây dựng kế hoạch khắc phục điểm yếu Trong quá trình thực hiện để đưa các nhà trường tiến dần và đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn của Bộ GD&ĐT, chắc chắn cả chủ quan và khách quan công tác quản sẽ còn những hạn chế nhất định. Do vậy xây dựng kế hoạch khắc phục điểm yếu là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn. Công tác quản lập kế hoạch khắc phục điểu yếu cần loàm được các nội dung sau: 1.6.3.1 Chỉ rõ điểm yếu, nguyên nhân, giải pháp khắc phục 1.6.3.2. Tổ chức tập huấn khắc phục điểm yếu 1.6.3.3 Kế hoạch khắc phục điểm yếu 1.6.4. Phối hợp với đoàn đánh giá ngoài 1.6.4.1. Tổ chức tập huấn 1.6.4.2. Thành lập tổ công tác phối hợp với đoàn đánh giá ngoài. Kết luận chƣơng 1 Biện pháp quản đảm bảo chất lượng nói chung, biện pháp quản giáo dục đảm bảo chất lượng nói riêng đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nói đến ở rất nhiều công tình khoa học. Tuy nhiên, tại Việt Nam thế nào là một cơ sở tiáo dụcchất lượng mới chỉ được Bộ giáo dục Đào tạo đưa ra vào nào 2008 (Khi Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT ). Từ đó đến nay Bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện giúp các nhà quản lý đưa ra các biện pháp quản đưa cơ sở giáo dục của mình đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn. Công tác quản của các nhà quản giáo dục nói chung và các nhà quản các cơ sở giáo dục nói riêng về cả chủ quan và khách quan còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các nhà quản đều đưa ra các biện pháp quản khoa học, thiết thực để nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục của mình đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn từ bộ chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT của Bộ GD&ĐT. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁCQUẢN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG THEO CHUẨNTẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẤT LÂM 2.1. Giới thiệu vài nét về trƣờng THPT Quất Lâm - tỉnh Nam Định 2.1.1. Khái quát về quá trình thành lập, quy mô phát triển cơ cấu tổ chức của nhà trường. 2.1.1.1. Lịch sử phát triển, quy mô phát triển Trường THPT Quất Lâm được thành lập từ tháng 8 năm 2007 theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2007 của UBND tỉnh Nam Định. Trường được thành lập trên cơ sở tách ra từ phân iệu 2 của trường THPT Giao Thuỷ B. Trường đặt tại xóm Lâm Sơn – Thị trấn Quất Lâm - Huyện Giao Thuỷ - Tỉnh Nam Định. Năm học 2007 – 2008 là năm học đầu tiên, nhà trường có 11 lớp (6 lớp 10, 5 lớp 11) với 541 học sinh. Trong tương lai quy mô nhà trường sẽ hoạt động với 24 lớp khoảng 1100 học sinh. 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức 2.1.2. Một số thành tích đã đạt được 2.1.3. Mối quan hệ của trường THPT Quất Lâm với các cơ quan chức năng, các tổ chức 2.2. Thực trạng công tác quản của TrƣờngTHPT Quất Lâm khi chƣa thực hiện theo chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Cũng giống như nhiều cơ sở giáo dục khác trên toàn quốc, trước khi Bộ GD& ĐT ban hành bộ chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT. Công tác quản của trường THPT Quất Lâm được thực hiện theo kiểu truyền thống. VD: Biện pháp quản của Ban trí dục năm học 2008 – 2009 Thứ nhất: Trưởng ban (Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn) xây dựng kế hoạch sau đó tổ chức cuộc họp với các thành viên (Tổ trưởng chuyên môn) lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện bộ kế hoạch để thông qua trước HĐGD. Thứ hai: tổ chức chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch Thứ ba: trong quá trình thực hiện kết hợp với công tác kiểm tra để có điều chỉnh kịp thời. Từ cách quản trên, ta thấy các biện pháp của người quản tác động trực tiếp đến hoạt động và đối tượng quản lý. Việc này cứ được làm thường xuyên theo thời gian hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Công tác quản cứ như thế tiếp tục mặc dù hiệu quả có thể chưa cao miễn là không có sai sót, nhưng nếu như có sai sót thì không thể tìm ra được trong quá trình quản lỗi tại đâu mà xử lý, nên công việc phải bắt đầu lại từ đầu cho nên chất lượng chưa được quan tâm đúng mức. 2.3. Thực trạng công tác quản đảm bảo chất lƣợng theo chuẩn tại trƣờng THPT Quất Lâm 2.3.1. Tuyên truyền rộng rãi bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT tại các hội nghị công nhân việc chức, hội nghị Ban đại diện phụ huynh học sinh, Đại hội Đoàn trường Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 80/2008-BGDĐT, Chi bộ Đảng đã tổ chức hội nghị bàn đến công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp quản lý để nhà trường đưa ra các biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn. Trong đó xác định trong thời gian trước mắt, công tác tuyên truyển phải đặt lên đầu, bởi để nâng cao chất lượng nhà trường, đảm bảo theo bộ chuẩn thì việc thực hiện không chỉ ở cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh của nhà trường mà còn phải có sự hiểu biết của các bậc phụ huynh. Trên thực tế, công tác tuyên truyền đã được nhà trường thực hiện. Bảng 2.1. Tổng hợp kết quả từ phiếu điều tra sự hiểu biết của giáo viên về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Câu hỏi Trả lời đúng Trả lời sai Tiêu chuẩn tâm đắc SL % SL % 1 2 3 4 5 6 7 SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 1 17 24 6 7 5 4 3 7 9 2 23 18 3 28 13 4 19 22 5 25 16 6 28 13 7 27 14 8 26 15 Từ kết quả tổng hợp của phiếu điều tra cho thấy cần phải tuyên truyền rộng rãi sâu sắc hơn nữa bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, từ đó công tác quản đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn của Bộ GD-ĐT mới có thể thành công như mong muốn. Với các biện pháp tuyên truyền trên, 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên và hầu hết các em học sinh của nhà trường đã biết và hiểu được cơ bản về bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.3.2. Tổ chức các hội nghị nghiên cứu về bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Từ công tác tuyên truyền và thực tế cho thấy một cơ sở giáo dục muốn đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các nhà quản phải tổ chức các hội nghị nghiên cứu sâu sắc về bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các nhà quản phải tổ chức các hôi nghị nghiên cứu sâu sắc về bộ chuẩn. Tại trường THPT Quất Lâm, Chi bộ Đảng đã chỉ đạo BGH, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu về bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với thành phần: các thành viên BGH, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đồng chí tổ trưởng tổ chuyên môn. Tại hội nghị lần thứ nhất (tháng 9/2009) Chi bộ đã giao cho 7 đồng chí nghiên cứu 7 tiêu chuẩn trong bộ chuẩn về các mặt trong trường tiêu chí cụ thể như sau: tên công việc, trình tự tiến hành, tên sản phẩm và nguồn minh chứng. Tại hội nghị lần thứ 2 (cuối tháng 9 năm 2009 – 2 buổi chiều), các đồng chí được giao nhiệm vụ ở hội nghị thứ nhất báo cáo kết quả nghiên cứu của mình, sao đó các thành viên khác góp ý và đồng chí Hiệu trưởng thống nhất ở từng tiêu chuẩn. 2.3.3. Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng theo chuẩn Sau quá trình tổ chức nghiên cứu thống nhất về phương pháp và các biện pháp quảnđảm bảo châtứ lượng theo bộ chuẩn, nhà trường đã tổ chức thực hiện bằng các hoạt động cụ thể như sau: Xây dựng quy trình thực hiện 1 công việc. Thực hiện theo quy trình. Sản phẩm đầu ra của quy trình. Nguồn minh chứng để lại. So sánh kết quả với tiêu chí của tiêu chuẩn đó. Chỉ rõ các hạn chế và đưa ra kế hoạch khắc phục điểm yếu. 2.3.4. Cuối các năm học tổ chức cho các ban ngành đoàn thể viết báo cáo tự đánh giá chỉ rõ những việc đã làm được gắn với kết quả, những việc chưa làm được để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục Xác định đúng mục đích của báo cáo tự đánh giá là công việc hết sức quan trọng trong quá trình quản đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn. Bởi qua kết quả tự đánh giá sẽ thấy được thực trạng chất lượng của nhà trường đang ở mức nào so với bộ chuẩn đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo để từ đó có các biện pháp quản khoa học và thực tiễn hơn nữa đưa chất lượng của nhà trường đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn. Cuối năm học 2009 – 2010 nhà trường đã tổ chức viết báo cáo tự đánh giá với 2 bước. Bước 1: Đánh giá từng tiêu chí trên các mặt: mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng. Bước 2: Đánh giá tổng hợp cả 7 tiêu chuẩn, 46 tiêu chí và 138 chỉ số. 2.3.5. Sau khi viết báo cáo tự đánh giá, nhà trường gửi kết quả báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định để Sở giáo dục có kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện công tác đánh giá ngoài đối với nhà trường 2.3.6. Tổ chức lập kế hoạch khắc phục điểm yếu 2.4. Đánh giá chung 2.4.1. Điểm mạnh 2.4.1.1. Những điểm mạnh 2.4.1.2. Bài học rút ra 2.4.2. Điểm yếu 2.4.2.1 Những điểm yếu 2.4.2.2. Nguyên nhân Kết luận chƣơng 2 Trên đây là thực trạng về các biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT của BộGD&ĐT tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định. Từ thực trạng công tác quản (đã được chỉ ra bằng các biện pháp quản cụ thể, mặt mạnh, mặt yếu) là cơ sở thực tế để tác giả đề xuất một số biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT của BộGD&ĐT tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định. CHƢƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝNHẰM ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG THEO CHUẨN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẤT LÂM 3.1. Các nguyên tắc đề xuất 3.1.1. Nguyên tắc tính kế thừa 3.1.2. Nguyên tắc tính toàn diện 3.1.3. Nguyên tắc tính khả thi 3.1.4. Nguyên tắc tính hiệu quả 3.2.1. Thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng 3.2.1.1. Thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng của nhà trường Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng đảm bảo chất lượng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thảo luận đi đến thống nhất; mọi quyết định chỉ có giá trị khi ít nhất 2/3 số thành viên trong hội đồng nhất trí. 3.2.1.2 Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng phaâ công công việc cho từng thành viên Sau khi ra quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng, Chủ tịch Hội đồng phân công công việc cho các thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào các mảng công việc được phụ trách, Chủ tịch Hội đồng có thể phân cong công việc cho các thành viên theo nhóm 3.2.2. Xây dựng văn hoá chất lượng Một trong những công việc quan trọng trong quản đảm bảo chất lượng là phải xây dựng được tiêu chuẩn văn hoá chất lượng. Việc xây dựng tiêu chuẩn văn hoá chất lượng trước hết cần phải bám vào các tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, song cần phải xây dựng được chất lượng theo quy trình. Muốn làm được điều đó công tác quản phải gắn với các hoạt động sau Xây dựng quy trình chuẩn, quy trình này không chỉ quan tâm đến chất lượng một cách đơn thuần mà chất lượng đó phải được đặt trong mối quan hệ chung của toàn xã hội. Tập huấn việc thực hiện công việc một cách cụ thể để cán bộ, giáo viên, công nhân viên sẽ thực hiện các công việc đó theo những chuẩn mực đã định sẵn gắn với quy trình cụ thể. Khi các công việc đã được thực hiện đúng quy trình, chất lượng sản phẩm đã được đặt trong mối quan hệ của cả xã hội lúc đó việc xây dựng tiêu chuẩn văn hoá chất lượng sẽ thành công. 3.2.3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về các tiêu chuẩn Trong phần thực trạng, tác giả đã nói đến các biện pháp quản trong công tác tuyên truyền. Các biện pháp này bước đầu đã phát huy tác dụng, tuy nhiên công tác tuyên truyền của nhà trường thực hiện chưa đầy đủ đối với mọi đối tượng, chưa sâu sắc về nọi dung, chưa đa dạng về hình thức. Do vậy việc tuyên truyền cần phải được coi trọng hơn nữa. 3.2.4. Xây dựng quy trình quản các hoạt động gắn với từng tiêu chuẩn, tiêu chí, từng hoạt động Muốn xây dựng được quy trình hoạt động của một chỉ số ở một tiêu chí trong một tiêu chuẩn, trước hết phải xây dựng được quy trình để xây dựng một quy trình gắn với một chỉ số. Quy trình đó được thực hiện theo các bước sau? Bước 1: Tổ chức cho các thành viên của hội đồng đảm bảo chất lượng nghiên cứu văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt nghiên cứu kĩ hướng dẫn số 141/KTKĐCLGD về việc hướng dẫn xác định nội hàm tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để tìm nội hàm, thông tin, minh chứng cho từng chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể như sau: Nghiên cứu hướng dẫn chung Sau khi nghiên cứu phần hướng dẫn chung sẽ giao cho từng nhóm nghiên cứu đối với các chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể…. Bước 2: Khi đã xác định được nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể phải xác định được nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể phải gọi được các công việc sẽ làm gắn với trình tự thực hiện các công việc đó. Bước 3: Gọi tiên chính xác sản phẩm đầu ra và nguồn minh chứng để lại khi thực hiện các công việc. Sau khi xây dựng được quy trình của quy định hoạt động gắn với 1 chỉ số, Hội đồng đảm bảo chất lượng giao cho các thành viên (nên là một nhóm các thành viên) nghiên cứu, thảo luận để xây dựng quy định cụ thể cho các chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn mà nhóm mình phụ trách. 3.2.4.2. Tập huấn việc thực hiện quy trình Có thể nói, đây là biện pháp quan trọng nhất trong công tác quản đảm bảo chất lượng. Bởi việc Hội đồng đảm bảo chất lượng đã xây dựng được 1 quy trình chuẩn như việc thực hiện của cán bộ giáo viên, công nhân viên có đúng theo quy đình đó hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của họ về quy trình mà các bộ phận đã xây dựng nên. Do đó, việc tổ chức các hội nghị tập huấn phải được tổ chức một cách khoa học, chuyển tải nội dung sâu sắc để cán bộ giáo viên, công nhân viên hiểu và thực hiện theo đúng những yêu cầu của quy trình. 3.2.4.3. Tổ chức thực hiện quy trình đã được xây dựng Khi đã xây dựng và tổ chức tập huấn việc thực hiện quy trình, Hội đồng đảm bảo chất lượng sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể gắn với từng chỉ số trong tiêu chí của tiêu chuẩn cụ thể ở từng bộ phận của Hội đồng đảm bảo chất lượng từng cán bộ giáo viên, công nhân viên đã được phân công. Trong quá trình quản các bộ phận, cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện các quy trình, Hội đồng đảm bảo chất lượng phải luôn sâu sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình để uốn nắm những hành động có thể dẫn đến kết quả không đảm bảo chất lượng. Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng, Hội đồng đảm bảo chất lượng thường xuyên lấy ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của cán bộ, giáo viên, công nhân viên về công tác quản của mình để phát huy được trí tuệ tập thể và tổ chức các quy trình hoạt động sát với thực tế hơn. 3.2.5. Tổ chức viết báo cáo tự đánh giá 3.2.5.1. Tổ chức tập huấn báo cáo tự đánh giá: tập huấn theo tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo: quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông (ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt là chương II 3.2.5.2. Viết báo cáo tự đánh giá Trong báo cáo tự đánh giá cần phải làm rõ được: thực trạng các bước đã làm, làm đúng quy trình chưa, kết quả cụ thể đối chiếu so với chuẩn, nguồn minh chứng để lại từ đó chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch khắc phục điểm yếu (kế hoạch cải tiến chất lượng) 3.2.6. Tổ chức các hoạt động phối hợp với các cơ quan ban ngành ngoài nhà trường 3.2.6.1. Với đoàn đánh giá ngoài (Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định) 3.2.6.2. Với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của huyện Giao Thuỷ, Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã và thị trấn có học sinh theo học tại trường 3.2.6.3. Với các trường THPT trong tỉnh 3.2.7. Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm về các biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn 3.2.8. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của đề xuất Như trong phần 3.1 đã đề xuất 4 nguyên tắc đề xuất là tính kế thừa, tính toàn diện, tính khả thi và tính hiệu quả. Để phát huy được trí tuệ của tập thể và xem xét tính cấp thiết và tình khả thi của 7 biện pháp đề xuất, tác giả đã tổ chức thăm dò bằng việc phát phiếu đều tra. Dưới đây là kết quả tổng hợp piếu điều tra với đối tượng là cán bộ, giáo viên, công nhân viên (52 người), ban đại diện cha mẹ học sinh (7 người) và các em học sinh là lớp trưởng và bí thư chi đoàn (40 người) tổng số 99 người. Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp Các biện pháp Tính cấp thiết Tính khả thi Rất tán thành Tán thành Không tán thành Rất tán thành Tán thành Không tán thành SL % SL SL % SL SL % SL % SL % BP1 99 100 0 0 0 0 99 100 0 0 0 0 [...]... đánh giá giáo dục trường THPT tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định Kết luận chƣơng 3 Từ cơ sở luận của vấn đề quản đảm bảo chất lượng theo chuẩn ở chương 1 Từ thực trạng của công tác quản chất lượng theo chuẩn tại trưòng THPT Quất Lâm trong thời gian vừa qua ở chương 2 Tác giả đã đề xuất 7 biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh. .. trường đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn của Bộ GD&ĐT Trên cơ sở nghiên cứu luận và khảo sát thực tiễn các biện pháp quản đảm bảo chất lượng tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định Tác giả đã đề xuất 7 biện pháp quản và đã được kiểm chứng về tính cấp thiết và tính khả thi Hy vọng rằng các biện pháp quản này sẽ giúp cho chất lượng giáo dục của trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định đảm bảo theo. .. hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuản đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT tại trường THPT Yên Hoà Luận văn Thạc sĩ Quản giáo dục Hà Nội 2010 17 Đặng Xuân Hải Quản hệ thống giáo dục quốc dân Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 18 Đặng Xuân Hải Quản sự thay đổi và vận dụng thuyết quản sự thay đổi trong quản giáo dục/ quản nhà trường Tập bài giảng dùng cho học viên cao học, Hà... biện pháp quản phù hợp để hướng chất lượng nhà trường theo bộ chuẩn Từ bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT của Bộ GD&ĐT đến công tác quản đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn đòi hỏi các cấp các ngành, các cơ sở giáo dục đặc biệt là cán bộ quản phải đổi mới về nhận thức từ đó đổi mới công tác quản để đưa ra các biện pháp quản khoa học, phù hợp mới có thể giúp cho các nhà trường. .. giá chất lượng giáo dục trường THPT 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn sử dụng quy trình và chu kì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông tháng 12 năm 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá ngoài và đánh giá lại cơ sở giáo dục phổ thông tháng 12 năm 2009 4 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT tháng 3 năm... công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ chuẩn Tham mưu cho Đảng và Nhà nước có chính sách đầu tư cho giáo dục hơn nữa để các cơ sở giáo dục có đủ nguồn nhân lực và vật lực đưa cơ sở giáo dục của mình tiếp cận và đảm bảo chất lượng theo bộ chuẩn 2.2 Đối với UBND tỉnh Nam Định Tăng cường nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục, đảm bảo các cơ sở giáo dục có đầy đủ trang thiết bị theo bộ chuẩn của Bộ... tác quản đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Trên cơ sở luận và thực tế, tác giả đã đề xuất 7 biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT của Bộ GD&ĐT tại trường THPT Quất Lâm tỉnh Nam Định 1.3 Ý nghĩa của luận văn CLGD nói chung, CLGD trường THPT nói riêng từ trước khi Bộ GD&ĐT ban hành quyết định số 80/2008/QĐ-BGD&ĐT về Ban hành quy định. .. về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT chưa có chuẩn Từ đó việc đánh giá chất lượng giáo dục của các nhà trường chưa có sự thống nhất chưa thuyết phục Do vậy bộ tiêu chuẩn đánh giá theo quyết định số 80 của Bộ GD&ĐT có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi quyết định đó không chỉ đưa ra một bộ tiêu chuẩn đánh giá một cách toàn diện mà còn bởi bộ tiêu chuẩn đó đã giúp cho các nhà trường có các biện. .. Bộ GD&ĐT tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định 1.2 Về thực tiễn Luận văn đã khảo sát và nghiên cứu một cách toàn diện về thực trạng các biện pháp quản tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định từ khi chưa có bộ tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GD&ĐT đến các biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Từ quá trình khảo sát trên thông qua việc so sánh, phân tích, đánh giá tác giả... khoa học của đề tài Từ kết quả nghiên cứu đã được trình bày tại chương 1, chương 2, chương 3 có thể rút ra một số kết luận 1.1 Về luận Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống luận khoa học quản lý, khoa học quản giáo dục Việc nghiên cứu trên đã giúp tác giả có cơ sở khoa học để khảo sát cũng như đề xuất các biện pháp quản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường . Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Quất Lâm, tỉnh. cứu biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại trường THPT Quất Lâm - Tỉnh Nam Định.
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường học phổ thông tại trường trung học phổ thông quất lâm, tỉnh nam định, Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường học phổ thông tại trường trung học phổ thông quất lâm, tỉnh nam định, Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường học phổ thông tại trường trung học phổ thông quất lâm, tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay