Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường trung học phổ thông hải an thành phố hải phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

23 595 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2014, 12:19

Bi  i hc Giáo dc  ngành: ; 60 14 05   2011 Abstract:        - Keywords: ; Giáo viên; ; ;  Content MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài                 2 “Biện pháp quản bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường Trung học Phổ thông Hải An thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp”.  2. Mục đích nghiên cứu  -  3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu  3.2 Đối tượng nghiên cứu - 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Hệ thống hoá các cơ sở luận về quản bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên THPT theo hướng chuẩn hóa 4.2. Đánh giá thực trạng về quản bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên tại trường THPT Hải An theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THPT đã được Bộ GD-ĐT ban hành 4.3. Đề xuất các biện pháp quản bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên tại trường THPT Hải An thành phố Hải đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông 5. Giả thuyết khoa học  6. Phạm vi nghiên cứu -2011 7. Phƣơng pháp nghiên cứu u lun. p nghiên cu thc tin.  8. Cấu trúc luận văn 3   ph l,  Chƣơng 1:  ý   giáo  Chƣơng 2: . Chƣơng 3:   &  CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề  , GD&.   :    ,  ( )  )                -, -  -27/1/2005            -        -               trình giáo      -   ,          4 "  ,.liên quan  1.2. Một số khái niệm cơ bản và quan niệm của đề tài 1.2.1. Giáo viên * Giáo viên    * . 1.2.2. Quản lý. Biện pháp quản   ,  ( )  , .   1.2.3. Năng lực C “Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con ngƣời, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt đƣợc những kết quả cao” 1.2.4. Năng lực dạy học  1.2.5. Bồi dưỡng  1.2.6. Bồi dưỡng năng lực dạy học  5 1.3. Giáo dục trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay 1.3.1. Trường trung học phổ thông                   THPT.   1.3.2. Những yêu cầu mới về dạy học đối với giáo viên trung học phổ thông ,   , ,  1.4. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên 1.4.1. Quy định về chuẩn hoá - : , ; 4  1.4.2. Các nội dung của Chuẩn nghề nghiệp 30/2009/TT-:  . Trong 5  . 1.4.3. Các vấn đề chuẩn hoá của năng lực dạy học        c; Xây  6  1.5. Quản bồi dƣỡng năng lực dạy học giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 1.5.1. Mục tiêu bồi dưỡng năng lực dạy học  1.5.2. Quản bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. Trong  g sau: giáo viên THPT  1.5.2.3.  1.5.2.4.    c giáo viên 7 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG THPT HẢI AN SO VỚI YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 2.1. Khái quát về vị trí địa lý, dân số, tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và giáo dục quận Hải An: : 2.1.1 .Vị trí địa và điều kiện tự nhiên 2.1.2. Về kinh tế - văn hoá xã hội 2.1.3. Về giáo dục 2.2. Thực trạng trƣờng THPT Hải Annăng lực dạy học đội ngũ giáo viên nhà trƣờng.  : 2.2.1. Thực trạng về trường THPT Hải An     *    u, 68 giáo viên và 6 nhân viên hành chính .     2.2.2. Thực trạng về năng lực dạy học của giáo viên trường THPT Hải An so với yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên ( thông qua điều tra khảo sát mức độ đạt được các tiêu chí liên quan đến năng lực dạy học ) Bảng 2.9 : Kết quả do Giáo viên tự đánh giá Xếp loại Số lƣợng Phần trăm 8 xuất sắc   15 22 % khá   44 64,7 % trung bình   9 13,3 % chƣa đạt chuẩn-kém  0 0 % Bảng 2.10: Kết quả do Tổ chuyên môn và Hiệu trưởng đánh giá : Xếp loại Số lƣợng Phần trăm xuất sắc   11 16,2 % khá   41 60,3 % trung bình   16 23,5 % chƣa đạt chuẩn  kém  0 0 %     ng schi, ch.   :  9              c,  nh 2.2.2.3. c :          p, c, c sinh. Tuy nhiên     ng chí            p. p, kích ng.  Quản hồ sơ dạy học :  ngng,   ng Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh .                  2.3. Thực trạng quản bồi dƣỡng năng lực dạy học giáo viên trƣờng THPT Hải An theo chuẩn quy định của Bộ (qua điều tra khảo sát ) 2.3.1. Thực trạng về lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực dạy học 10 n c tiêu  rõ ràng,  2.3.2. Thực trạng về thiết kế chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp quy định            nh 2.3.3 Thực trạng về phương pháp bồi dưỡng năng lực dạy GV. Đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực dạy học GV c cho giáo viênt  cng theo cách riêng, ng. Về đánh giá kết quả bồi dƣỡng năng lực dạy học: ng xongng theo dõi. 2.3.4. Thực trạng xây dựng đội ngũ cốt cán  [...]... thực trạng năng lực dạy học giáo viên, quản bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên tại trường THPT Hải An, căn cứ các văn bản chỉ đạo và định hướng phát triển giáo dục – đào tạo của Bộ, của thành phố Hải Phòng, luận văn đã xây dựng các biện pháp quản bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên tại trường THPT Hải An thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp Thực hiện đồng bộ 7 biện pháp được trình... tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp trong 5 năm vừa qua, tìn ra những thuận lợi và khó khăn để hạn chế khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh của việc quản công tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, nhằm nâng cao năng lực dạy học, năng lực nghề nghiệp cho giáo viên Trên cơ sở luận về bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên THPT và thực trạng năng. .. năng lực dạy học do chuẩn nghề nghiệp quy định, tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viênquản công tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp * Về thực tiễn : Luận văn đã đi sâu phân tích, đánh giá đặc điểm và năng lực dạy học đội ngũ giáo viên trường THPT Hải An so với chuẩn nghề nghiệp, phân tích những thành công và hạn chế trong việc quản công... hoạch bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 19 Biện pháp 3 : Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên theo chuẩn Biện pháp 4 : Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán Biện pháp 5 : Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên đạt kết quả Biện pháp 6 : Đổi mới đánh giá kết quả bồi Biện. .. yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học đây chính là cơ sở thực tiễn cùng với cơ sở lí luâ ̣n ở chương 1 sẽ là căn cứ khoa học để tác giả đề xuất các biện pháp quản ở chương 3 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 3.1.1... Chương 2 của luận văn đã trình bày thực trạng về quản bồi dưỡng năng lực dạy học đội ngũ giáo viên trường THPT Hải AnThành Phố Hải Phòng theo các chuẩn đối với giáo viên THPT đã được Bộ GD – ĐT ban hành Trong chương 2 tác giả cũng đã phân tích , đánh giá thực trạng triển khai việc quản công tác bồi dưỡng năng lực dạy học đội ngũ giáo viên của trường THPT Hải Anthành phố Hải Phòng đáp ứng yêu... 3.1.2 Bám sát quan điểm chuẩn hóa 3.1.3 Dựa trên tính hiệu quả 3.2 Các biện pháp quản bồi dƣỡng năng lực dạy học của giáo viên trƣờng THPT Hải An đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 3.2.1 Nâng cao nhận thức của cán bộ quản giáo viên về bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp 3.2.1.1 Mục tiêu của biện pháp 12 Làm cho cán bộ quản lý, GV nhận thức rõ vai trò, vị trí, những yêu cầu đặt ra đối với giáo viên THPT trong... chương 3 thì trường THPT Hải An sẽ có được đội ngũ giáo viênnăng lực dạy học đáp ứng được yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo mục tiêu của cấp học nói riêng và mục tiêu của giáo dục nói chung trong thời đại mới Các biện pháp được đưa ra là: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản giáo viên về bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp Biện pháp 2 :... BGDĐT Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông 9.Bộ giáo dục và Đào tạo (2009), Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông 10 Bộ Giáo Dục & Đào tạo Dự thảo chiến lược giáo dục 2011-2020 Mạng giáo dục – Education Network 21 11 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng Nhà xuất bản Giáo. .. bồi Biện pháp 7: Hoàn thiện chế độ chính sách, có chế độ động viên khích lệ đối với hoạt động bồi dưỡng Các biện pháp đều cần thiết và khả thi, có thể áp dụng vào thực tiễn để quản công tác bồi dưỡng năng lực dạy học giáo viên trường THPT Hải An đáp ứng chuẩn nghề nghiệp 2 Khuyến nghị 2.1.Đối với Bộ giáo dục và đào tạo Tiếp tục mở rộng các hình thức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuẩn hóa .  2 Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường Trung học Phổ thông Hải An thành phố Hải Phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường trung học phổ thông hải an thành phố hải phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường trung học phổ thông hải an thành phố hải phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường trung học phổ thông hải an thành phố hải phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay