THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: TÀI CHÍNH TÍN DỤNG

17 501 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2014, 16:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH  HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: TÀI CHÍNH TÍN DỤNGNGHỀ: TÀI CHÍNH TÍN DỤNGNăm 20132HƯỚNG DẪN THỰC TẬPVIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp1.1. Mục đích- Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó cóđiều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức ngành Kếtoán – Tài chính – Ngân hàng.- Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập,học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc đượcngay.- Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quanđến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quảvề một đề tài khoa học bằng một báo cáo thực tập tốt nghiệp. 1.2. Yêu cầua. Đối với sinh viên- Hiểu và nắm vững về ngành kế toán, tài chính, ngân hàng và những kiến thức bổ trợliên quan.- Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.- Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa thựctiễn và lý thuyết áp dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thựctế của cơ quan, doanh nghiệp.- Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viênhướng dẫn và nhân viên hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập, nghiên cứuvà trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.b. Giảng viên hướng dẫn:- Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trìnhthực tập.- Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lýthuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.- Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần đểgiúp sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trìnhthực tập và hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.- Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiêncứu khoa học.Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả vàquá trình thực tập của sinh viên.31.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp Sinh viên có thể chọn lựa đối tượng nghiên cứu trong phạm vi các môn học thuộc chuyên ngành mình đã học như: kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm…Theo lĩnh vực nghiên cứu được chọn để nghiên cứu thực tập, sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại một các loại hình đơn vị sau:- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.- Các công ty chứng khoán.- Các công ty tài chính.- Các ngân hàng.- Các cơ quan thuế, hải quan.2. Nội dung, quy trình thực tập. Nội dung thực tập: Khi thực tập tại các đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây:2.1 Tìm hiểu về đơn vị thực tậpBao gồm tổ chức chung về hoạt động, về sản xuất kinh doanh của đơn vị như: - Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động .- Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực.- Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: các loại quy chế, quy định, …Và tổ chức hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng hay nhiệmvụ quản lý của đơn vị như:- Tình hình hoạt động (về tài chính, ngân hàng hay quản lý).- Kết quả sản xuất kinh doanh (hay nhiệm vụ quản lý) thông qua các báo cáo tàichính. - ….2.2 Nghiên cứu tài liệuSinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:- Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sáchgiáo khoa, tạp chí, internet, …- Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị,thông qua tài liệu thu thập.2.3 Tiếp cận công việc thực tếSau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thựctập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trựctiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quendần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quátrình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.3. Nội dung, quy trình viết báo cáo thực tập. Trong quá trình thực tập, sinh viên phải viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức,kỹ năng chuyên môn và khả năng vận dụng lý thuyết các môn học vào thực tiễn. Báo cáo4thực tập này là sản phẩm khoa học sau quá trình thực tập, được sinh viên thực hiện dưới sựhướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn và là cơ sở để đánh giá kết quả cho toànquá trình thực tập tốt nghiệp. 3.1. Yêu cầu chung đối với báo cáo thực tập: - Đề tài của BCTTTN phải gắn kết được với các môn học chuyên ngành (tài chính,ngân hàng, thuế,…) trong chương trình đào tạo.- Hệ thống các vấn đề lý thuyết có liên quan đến đề tài được chọn.(chương I)- Phải gắn kết được lý luận với thực tế tại đơn vị thực tập. (Phần trình bày thực tếhoạt động tại đơn vị thực tập, nhận xét, phân tích, đánh giá thực trạng tại đơn vị …trongchương II cần gắn kết với lý thuyết đã trình bày ở chương I).3.2. Nội dung báo cáo thực tập: a. Hình thức trình bày: Nội dung BCTTTN có thể được trình bày trong 3 chương:Chương I: Trình bày lý luận về vấn đề nghiên cứu.Chương II: Thực trạng hoạt động tại đơn vị thực tập.- Tình hình chung về tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.- Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng …. phù hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.Chương III. Các nhận xét, phân tích, đánh giá (các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân)và kiến nghị, giải pháp (nếu có).b. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và viết báo cáo thực tập tốt nghiệpĐề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể liên quan đến mộthay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọnđề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉgói gọn tại đơn vị thực tập. Đề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo tốt nghiệp phải gắn với chuyên ngành đàotạo: tài chính, ngân hàng, thuế,…. c. Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu.Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liênquan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến củagiáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một sốcách thức thu thập thông tin cần thiết:- Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu… liên quan đến đơn vị, đến nội dung màđề tài đề cập.- Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, cóthể ghi ra giấy để tiết kiệm thời gian).- Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.- Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu liên quan đến đề tài.3.3. Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp* Bước 1. Lựa chọn đề tài: sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực màmình am tường nhất, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn. 5* Bước 2. Viết đề cương sơ bộ khoảng 02 trang và viết trên 01 mặt giấy (không viết2 mặt). Bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi chogiáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương.* Bước 3. Viết đề cương chi tiết khoảng 04-05 trang để gửi cho giáo viên hướng dẫngóp ý, duyệt và gửi lại. Công việc này cần hoàn thành trong khoảng 2-3 tuần. Sinh viên phảithực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, phảiđược sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.* Bước 4. Viết bản thảo của báo cáo tốt nghiệp. Trước khi hết hạn thực tập ít nhất 15ngày, bản thảo phải hoàn tất và gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa.* Bước 5. Viết, in báo cáo tốt nghiệp, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu vànộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn nhận xét và ký tên. Sau đó sinh viên nộpquyển hoàn chỉnh theo lịch chi tiết thông báo của khoa.3.4. Kết cấu và hình thức trình bày một báo cáo thực tập tốt nghiệpa. Nội dung và kết cấuBáo cáo tốt nghiệp được trình bày tối thiểu 40 trang, yêu cầu đánh máy vi tính 1 mặt,khổ giấy A4 . Kết cấu Báo cáo tốt nghiệp được trình bày theo 3 chương:- CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN (LÝ THUYẾT CHUNG) Phần này có độ dài khoảng từ 15 -20 trang. Trình bày cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu.- CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Đà CHỌN TẠI ĐƠN VỊ ( từ 18-25 trang)Nội dung bao gồm: 1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập. Phần này có độ dài khoảng từ 3 -5trang.- Tóm lược quá trình hình thành và phát triển- Chức năng và lĩnh vực hoạt động - Cơ cấu tổ chức- Mối quan hệ liên kết với các đơn vị khác trong hoạt động của cơ quan, đơn vị(Thị trường khách nói chung của doanh nghiệp)- Tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị (Tình hình kinh doanh) trong 3 -5năm vừa qua nói chung- Chíến lược phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai- Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài).2. Thực trạng của vấn đề đã chọn tại đơn vị. Phần này có độ dài khoảng từ 15 - 20trang- Mô tả phản ánh tình hình thực tế liên quan đề tài tại đơn vị- Phân tích, đánh giá tình hình thực tế tại đơn vị.- Nhận xét, đánh giá : so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn ở cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp để trình bày các ưu, nhược điểm và nguyên nhân tồn tại cácnhược điểm này.6- CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG Nội dung bao gồm- Các nhận xét, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp.- Các kiến nghị (nếu có) Phần này có độ dài khoảng từ 6 - 13 trang.* KẾT LUẬN Tóm tắt kết quả của báo cáo thực tập khoảng 1-2 trang.* PHỤ LỤCCÁC ĐỀ TÀI GỢI Ý:I. Lĩnh vực ngân hàng1. Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng (Tên đơn vị thực tập).2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng 3. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng 4. Phân tích chất lượng sản phẩm tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng 5. Phân tích tình hình quản lý và cung cấp thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng 6. Phân tích tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng 7. Hoạt động bao thanh toán tại Chi nhánh Ngân hàng 8. Phân tích và xếp hạng tín dụng công ty ABC9. Phân tích tình hình cho vay ngắn tại chi nhánh NHTM ABC10.Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC11.Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC12.Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC13.Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC14.Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC15.Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC16.Biện pháp hoàn thiện các quy trình giao dịch tại chi nhánh NHTM ABC17.Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC18.Biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC19.Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC20.Phân tích tình hình cho vay mua nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC.II. Lĩnh vực tài chính1. Phân tích tình hình tài chính tại công ty……………….(Tên đơn vị thực tập).2. Phân tích tình hình thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế………3. Phân tích tình hình thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế 4. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm X tại (Tên đơn vị thực tập)5. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận tại (Tên đơn vị thực tập)76. Phân tích tình hình thực hiện chất lượng sản phẩm tại (Tên đơn vị thực tập)7. Phân tích các yếu tố sản xuất của công ty (Tên đơn vị thực tập)8. Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty……………….9. Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC10.Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC11.Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán ABC12.Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam13. Thị trường trái phiếu : Thực trạng và giải pháp14.Phân tích và định giá cổ phiếu ABC15. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán16.Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại côngty chứng khoán ABC17.Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư18.Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán VN19.Thị trường chứng khoán Việt Nam : Thực trạng và giải pháp20. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam21.Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các công ty niêm yết.b. Hình thức trình bày báo cáo thực tập- Độ dài của báo cáo thực tập tốt nghiệpNội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp (từ « Mở đầu » cho đến « Kết luận »được giới hạn trong khoảng từ 40 đến 60 trang (không kể phần phụ lục)- Quy định định dạng trangKhổ trang: A4Canh lề trái: 3,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cmFont chữ: Vni-Times hoặc Time New Roman, cỡ chữ 13Cách dòng: Line Space: 1.2 -1.5Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.- Đánh số trangTừ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường ( i,ii, iii,iv…). Từ “Mởđầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.- Đánh số các đề mục Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:CHƯƠNG 1……………1.1…… 81.1.1……….1.1.2 ………1.2. ……CHƯƠNG 2……… 2.1…………2.1.1…… 2.1.2 … ……- Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồMỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứtự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa. Số đầu là sốchương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.Ví dụ: Bảng 2.6: Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện, cónghĩa bảng số 6 ở chương 2 có tên gọi là “Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theophương tiện”;Bảng 2.6. Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện2000 2002 2005 2007NgànlượtTỷtrọng(%)NgànlượtTỷtrọng(%)NgànlượtTỷtrọng(%)NgànlượtTỷtrọng(%)Đường không 1113,1 52,0 1540,3 58,6 2335,2 67,2 3261,9 78,2Đường thủy 256,1 12,0 309,1 11,8 200,5 5,8 224,4 5,4Đường bộ 770,9 36,0 778,8 29,6 941,8 27,1 685,2 16,4Tổng số2140,1 100,0 2628,2 100,0 3477,5 100,04171,5 100,0Nguồn: Nguyễn Văn D (2009)Biểu đồ 2.4. Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam, có nghĩa là đồ thị số 4 trongchương 2 có tên gọi là “Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam”Biểu đồ 2.4. Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam9Nguồn: Nguyễn Văn D (2009)c. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo- Trích dẫn trực tiếp+ Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:Ông A (1992) cho rằng: “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”+ Nếu nhiều tác giả:Ông A, ông B và ông C (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhànước”+ Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, nhà xuất bản,trang)- Trích dẫn gián tiếp + Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và nămxuất bản trong ngoặc đơn.“Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước” (Nguyễn Văn A, 2000)+ Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F,2002)- Quy định về trích dẫn+ Khi trích dẫn cần:Trích có chọn lọc.Không trích (chép) liên tục và tất cả.Không tập trung vào một tài liệu. Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.+ Yêu cầu:Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xácCâu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”10[...]... chép báo cáo thực tập của sinh viên khác - Sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc các nguồn khác mà không đánh dấu trích dẫn Sao chép nguyên văn của người khác mặc dầu có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo - Không trích dẫn các nguồn đã sử dụng trong báo cáo thực tập Báo cáo thực tập nào có dấu hiệu của việc đạo văn sẽ bị hủy kết quả BCTTTN 5 Đánh giá kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực. .. tả đầy đủ và đánh giá sâu sắc tình hình thực tế của đơn vị 3 5 - Nhận xét, đề xuất có tính thuyết phục 1 Tổng cộng Ghi chú 10 Điểm cuối cùng của báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ là điểm của giáo viên hướng dẫn 6 Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp 6.1 Số lượng quyển nộp : 1 quyển 6.2 Yêu cầu: Khi sinh viên nộp BCTTTN phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: - BCTTTN được thực hiện đúng mẫu hướng dẫn của Khoa -... TP.HCM KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP < TÊN ĐỀ TÀI > NGHỀ : < Tên nghề đào tạo> Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện : Mã sinh viên: ………… Lớp: TP Hồ Chí Minh, 14 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : Mã sinh viên : Khoá học : 1 Thời gian thực tập : ……………………………………………………………………………………... (:), trích thơ, không cần “…” Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang - Chú thích các trích dẫn từ văn bản: để trong ngoặc vuông, ví dụ [15, 177] nghĩa là: trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong thư mục tài liệu tham khảo của báo cáo thực tập tốt nghiệp Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, đánh số 1, 2, 3 và chú thích ngay dưới trang... ngôn từ (Việt, Anh , Pháp, Đức Nga, Trung, Nhật…) Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch Tài liệu tham khảo phân theo các phần như sau: Các văn bản hành chính nhà nước VD: Quốc hội …, Luật Lao động, 2005 Sách tiếng Việt Sách tiếng nước ngoài Báo, tạp chí Các trang web Các tài liệu gốc của cơ quan thực tập Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác... thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: STT Nội dung Thang điểm 10 1 - Ý thức nghiên cứu & chấp hành theo sự hướng dẫn của GVHD 2 2 - Trình bày (Hình thức trình bày theo hướng dẫn, không sai lỗi chính tả, câu văn rõ ràng mạch lạc, kết cấu hợp lý ) 2 3 - Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng; nội dung báo cáo gắn với tên đề tài; xây dựng cơ sở lý luận đầy đủ,... giả (Năm xuất bản) “Tên bài viết Tên website Ngày tháng * Các văn bản hành chính nhà nước VD: Quốc hội …, Luật Doanh nghiệp số………………., Ví dụ: Như Hoa, “Tiềm năng du lịch thể thao và mạo hiểm Việt Nam”, trang web: www… vn, 19/12/2002 - Sắp xếp tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang Tài liệu tham khảo” và sắp xếp theo các thông lệ sau: 11 Tài liệu tham khảo được xếp... hỏi – ngã – nặng Tài liệu nước ngoài ít thì xếp chung, nhiều thì xếp thành mục riêng: Tài liệu trong nước, tài liệu nước ngoài Có thể xếp chung sách và báo hoặc xếp riêng: I Sách; II Báo; III Tài liệu khác Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả, Nhiều dịch giả, xếp theo chữ cái Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên Nếu xếp chung tài liệu Việt Nam... nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam Không đảo tên lên trước họ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Nhà xuất bản giáo dục xếp vào vần N, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v… Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ, ghi (Lưu hành nội bộ) Sắp xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên... xuống cuối báo cáo tốt nghiệp sau KẾT LUẬN Ví dụ về trích dẫn và chú thích trích dẫn: Du lịch được định nghĩa như là “việc mọi người đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian trên 24 giờ”[23; 63] Van Sliepen đã định nghĩa du lịch chữa bệnh như sau: (1) ở xa nhà; (2) động cơ quan trọng nhất là sức khoẻ và (3) thực hiện trong một môi trường thư thái.[14; 151] d Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: TÀI CHÍNH TÍN DỤNG, THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: TÀI CHÍNH TÍN DỤNG, THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: TÀI CHÍNH TÍN DỤNG, b. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay