Chương trình hỗ trợ tiền lương kinh nghiệm thế giới và mô hình đề xuất cho việt nam

100 312 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2014, 20:40

Công trình này đã giành đc giải nhì (dự thi cấp bộ ) mình để ở chế độ xem trước tối đa để các bạn tham khảo , click xem thêm để đọc đc nhiều nội dung tài liệu nhé ! B GIÁτ DC Àτ Tτ TRNG I HC NGOI THNG o0o Công trình tham d Cuc thi Sinh viên nghiên cu khoa hc Trng i hc Ngoi thng 2013 Tên công trình: CHNG TRÌNH H TR TIN LNG: KINH NGHIM TH GII  XUT CHO VIT NAM Nhóm ngành: KD1 Hà σi, tháng 05 nm β01γ 2 MC LC MC LC 2 DANH MC BNG, BIU  HÌNH 5 LI M U 7 CHNG 1: NHNG VN  LÝ LUN C BN V CHNG TRÌNH H TR TIN LNG 11 1.1 Tng quan v chng trình h tr tin lng (Wage Subsidy Scheme) 11 1.1.1 Khái nim 11 1.1.2 Phân loi 12 1.1.2.1 Da vào đi tng đc hng đn 12 1.1.2.2 Da vào hình thc h tr 13 1.2 Hot đng ca mt chng trình h tr tin lng 14 1.β.1  dài chng trình 14 1.2.2 Mc đ h tr 15 1.β.γ Các điu kin tham gia chng trình 15 1.2.4 Kim tra vic tuân th chng trình 16 1.2.5 Các yu t cn cân nhc khác 16 1.3 Nhng tác đng ca chng trình h tr tin lng 16 1.γ.1 Tác đng tích cc ca chng trình h tr tin lng 16 1.γ.Tác đng tiêu cc ngoài ý mun ca chng trình h tr tin lng 19 1.4 Mt s hình hot đng ca chng trình h tr tin lng 21 1.4.1 Các hình theo lý thuyt kinh t vi 21 1.4.1 Các hình theo lý thuyt kinh t v 22 CHNG 2: KINH NGHIM V CHNG TRÌNH H TR TIN LNG TI MT S QUC GIA TRÊN TH GII 27 β.1 Chng trình h tr tin lng ca Vng Quc Anh 27 2.1.1 Tng quan v tình hình kinh t, xã hi ca Vng Quc Anh trc khi áp dng chng trình h tr tin lng 27 2.1.1.1 Tình hình kinh t ca Vng Quc Anh giai đon trc1998 27 2.1.1.2 Tình hình th trng lao đng ca Vng Quc Anh trc nm 1998 31 3 β.1.β Chng trình h tr tin lng ca Vng Quc Anh - "S tha thun mi dành cho nhng lao đng tr"– New Deal for Youth Employment (1998 – 2001) 32 2.1.2.1 Nhng đc đim chính ca chng trình h tr tin lng ti Anh 32 2.1.2.2 Kt qu chng trình 35 β.1.γ ánh giá v chng trình h tr tin lng ca Anh 37 β.1.γ.1 ánh giá tác đng ca chng trình đi vi tình hình kinh t v ca Vng Quc Anh 37 β.1.γ.β ánh giá chung v tính hiu qu ca chng trình 39 β. β Chng trình h tr tin lng ti M 40 2.2.1 Tình hình kinh t xã hi ti M trong nhng nm 1970 40 β.β.β Chng trình h tr thu cho nhng vic làm trong mc tiêu ti M - Targeted Jobs Tax Credit (TJTC) 42 2.2.2.1 Gii thiu chung v chng trình h tr thu cho nhng vic làm trong mc tiêu ti M 42 2.2.2.2 Nhng n lc ca doanh nghip trong vic tuyn dng, s dng duy trì lao đng thuc các nhóm lao đng mc tiêu ca chng trình h tr tin lng TJTC 44 2.2.2.3 t nhng ngi lao đng s dng lao đng tham gia chng trình TJTC 46 β.β.γ ánh giá v chng trình h tr tin lng ca M 48 β.γ Chng trình h tr tin lng ti Australia 50 2.3.1 Tình hình kinh t - xã hi ca Australia trc khi áp dng chng trình h tr tin lng 50 β.γ.β Chng trình “ào to vic làm đc bit dành cho gii tr”ti Australia 53 β.γ.γ ánh giá tác đng ca chng trình h tr tin lng ca Australia 56 CHNG 3: MT S  XUT XÂY DNG CHNG TRÌNH H TR TIN LNG TI VIT NAM 61 γ.1 iu kin phát trin kinh t, hot đng ca doanh nghip th trng lao đng Vit Nam hin nay 61 3.1.1 Tình hình phát trin nn kinh t Vit Nam 61 3.1.2 Tình hình hot đng kinh doanh ca doanh nghip Vit Nam 63 3.1.3 Tình hình th trng lao đng ti Vit Nam 67 4 3.1.3.1 H thng các vn bn pháp lý v ch đ tin lng, thu nhp ca ngi lao đng ti Vit Nam 67 3.1.3.2 Tình hình thu nhp ca ngi lao đng ti Vit Nam trong thi gian gn đây 68 3.1.3.3 Cht lng lao đng ti Vit Nam hin nay 70 γ.β  xut hình chng trình h tr tin lng ti Vit Nam 73 γ.β.1 hình chng trình h tr tin lng ti Vit Nam 73 3.2.1.1 Phm vi ngành đc h tr 73 γ.β.1.γ σhóm đi tng mc tiêu 74 3.2.1.2 Hình thc h tr 74 3.2.2 D kin s b chi phí ca Chng trình h tr tin lng đ xut ti Vit Nam76 γ.β.β.1 i vi các lao đng đư có vic làm 76 γ.β.β.β i vi các lao đng cha có vic làm 77 3.2.2.3 Phí phát hành th ngân hàng đ tr tin h tr trc tip cho ngi lao đng78 3.2.2.4 Tng chi phí d kin ca Chng trình h tr tin lng 78 3.2.3 Kt qu d kin ca Chng trình h tr tin lng đ xut ti Vit Nam 79 3.2.3.1 D kin tác đng ca Chng trình h tr tin lng đi vi tình hình lao đng Vit Nam 79 3.2.3.2 D kin tác đng ca Chng trình h tr tin lng đi vi nn kinh t s dng hàm sn xut Cobb-Douglas 80 3.2.3.2 D kin tác đng ca Chng trình h tr tin lng đi vi Ngân sách Nhà nc 83 KT LUN 86 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 88 PH LC 92 Ph lc 1: Phm vi các ngành trong Chng trình h tr tin lng 92 Ph lc 2: Tính toán chi tiêu bình quân/tháng ca ngi dân Vit Nam 97 Ph lc 3: S liu v tình hình GDP, Lao đng Vn đu t theo thành phn kinh t ca Vit σam giai đon 2000-2012 99 Ph lc 4: Tình hình σgân sách nhà nc giai đon 2000 - 2012 100 5 DANH MC BNG, BIU  HÌNH Bng β.1: ánh giá hiu qu ca các la chn trong chng trình "S tha thun mi dành cho nhng lao đng tr" ca Vng Quc Anh 34 Hình 2.1: Tóm tt chng trình "S tha thun mi dành cho nhng lao đng tr" ca Vng Quc Anh 35 Bng 2.2: Kt qu điu tra s lng chng nhn TJTC trên toàn nc M, phân loi theo nhóm lao đng mc tiêu, nm 1988 47 Bng 2.3: Kt qu điu tra mc lng khi đim, phân loi theo nhóm lao đng mc tiêu, nm 1988 47 Bng 2.4 Mc lng trung bình ca lao đng mi ti Australia trong giai đon 1977 đn 1981 55 Bng 2.5: Thu nhp trung bình theo tun ca các nhóm lao đng ti Australia giai đon 1981 - 1985 58 Bng 3.1: S liu thng kê lc lng lao đng s ngi có vic làm t 15 tui tr lên nm β010, β011, β01β 68 Bng 3.2: Thu nhp ca ngi lao đng t 15 tui tr lên nm β010, β011, β01β 69 Bng 3.3: Lc lng lao đng t 15 tui tr lên chia theo trình đ chuyên môn k thut gii tính t nm β010 đn ht quỦ γ nm β012 71 Bng 3.4: T l thiu vic làm làm tht nghip, giai đon 2009 – 2012 72 Bng 3.5: Giá tr ca Chng trình h tr tin lng đi vi ngi lao đng đư có vic làm trong 1 nm 76 Bng 3.6: Tóm tt tng chi phí ca Chng trình h tr tin lng 78 Bng γ.7: Tình hình tng trng vic làm ti Vit σam giai đon 2000 – 2012 79 Biu đ β.1: Tng trng GDP giai đon Quý I 1980 – Quý II 1998 ca các nc G7 27 Biu đ 2.2: Lm phát giai đon 1980 - 1998 ca các nc G7 28 Biu đ 2. 3: Lm phát giá nhà  ti Anh giai đon 1986 - 1997 29 Biu đ 2.4: T l tit kim cá nhân ti Anh giai đon 1980 – 1997 (%GDP) 29 Biu đ 2.5: T l vay n trong Tng n phi tr ca các doanh nghip t nhân phi tài chính  Anh 1987 - 1997 29 Biu đ 2.6: Bin đng t giá hi đoái ca các nc G7 giai đon tháng 1/1980 - tháng 10/1998 30 Biu đ 2.7: S lng ngi tht nghip có hng tr cp ti Vng Quc Anh – Tng S lng tht nghip dài hn (trên mt nm) 31 Biu đ 2.8: S lng ngi tht nghip t 18 đn 24 tui có hng tr cp ti Vng Quc Anh – Tng, s lng tht nghip ngn dài hn (trên mt nm) 32 Biu đ 2.9: S lng lao đng tham gia chng trình "S tha thun mi dành cho nhng lao đng tr" ca Vng Quc Anh tính ti cui mi tháng 35 t 01/1998 đn 10/2001 35 6 Biu đ 2.10: S lng lao đng tham gia chng trình "S tha thun mi dành cho nhng lao đng tr" ca Vng Quc Anh tính theo s ln tham gia 36 (tính đn 10/2001) 36 Biu đ 2.11: S lng lao đng tham gia chng trình có vic làm 37 phân theo loi hình vic làm 37 Biu đ β.1β: Thay đi trong lao đng tht nghip dài hn 38 gia tháng 4/1998 tháng 10/2001 ti Vng Quc Anh 38 Biu đ 2.13: GDP thc ca M, tip cn theo phng pháp tính chi phí, t nm 1970 đn 1990, nm c s: β005 (đn v tính: t USD) 41 Biu đ 2.14: S liu CPI ca M t nm 1970 đn 1990 (đn v: %) 49 Biu đ 2.15: T l lm phát ca Australia trong giai đon 1971 - 1979 51 Biu đ 2.16: T l tht nghip ti Australia trong giai đon 1960 – β001 (n v: %) 52 Biu đ 2.17: Mc tng trng GDP bình quân đu ngi ti Australia giai đon 1971 - 1979 52 Biu đ 2.18: Bin đng mc lng trung bình ca các nhóm lao đng ti Australia trong giai đon 1981 - 1985 59 Biu đ 3.1: S lng doanh nghip đng kỦ thành lp mi mi nm, t 2001 - 2012 64 Biu đ 3.2: Thu nhp ca ngi lao đng t 15 tui tr lên nm β010, β011, β01β 70 Biu đ 3.3: Tình trng σgân sách σhà nc giai đon 2000 - 2012 84 Hình 1. 1: hình h tr tin lng ca Dreze Sneessens (1997) 21 Hình 1.β: Tác đng ca h tr tin lng đn lng lao đng có vic làm theo hình ca Snower (1994) 26 Hình 3.1: Kt qu hi quy h s ca Hàm Cobb-Douglas đi vi toàn b nn kinh t Vit σam giai đon 2000 - 2012 81 Hình 3.2: Kt qu hi quy h s ca Hàm Cobb-Douglas đi vi khu vc kinh t phi nhà nc giai đon 2000 - 2012 82 7 LI M U 1. Tính cp thit ca đ tài Nhng tác đng tiêu cc ca cuc khng hong tài chính th gii bt đu t cui nm β008 đư m đu cho s tt dc nghiêm trng ca nn kinh t Vit Nam. Sau gn 4 nm, tình hình suy thoái kinh t trong nc vn không đc ci thin. c bit, t khong cui nm β011 trong sut c nm β01β, t l hàng tn kho tng cao khó khn trong vic tip cn ngun vn vay t ngân hàng đu cùng dn đn mt hu qu duy nht: đó là s thu hp sn xut, thm chí là dn đn phá sn ca hàng lot các doanh nghip va nh. iu này khin cho tình trng tht nghip ca Vit Nam tr nên rt nghiêm trng, nht là tình trng tht nghip trong b phn lao đng thanh niên 15-24 tui. Ngay c đi vi nhng lao đng đư có vic làm, đc bit là các lao đng ti nhng doanh nghip sn xut ngoài nhà nc, thì tình hình lm phát cùng vi ch s giá tiêu dùng không ngng gia tng trong thi gian qua, trong khi mc lng li quá thp không đ đ trang tri các chi phí bình quân ti thiu trong mt tháng khin cho ngi lao đng có thu nhp thp lâm vào tình trng túng qun. Vì vy, các lao đng tht nghip có thu nhp thp ti Vit Nam rt cn có mt chng trình h tr tin lng đ có th n đnh cuc sng trong giai đon kinh t khó khn nh hin nay. Chng trình h tr tin lng (Wage Subsidies) nhm h tr nhng lao đng nm trong mc tiêu ca chng trình, thng là các lao đng đang tht nghip, có thu nhp thp, hoc có hoàn cnh khó khn. Chng trình này đư đang đc tin hành  nhiu quc gia trên th gii t nhng nm 70 ca th k trc đư mang li nhiu tác đng tích cc cho th trng lao đng ti các quc gia mà chng trình đc tin hành. Ti Vit Nam khi mà tình trng tht nghip còn  mc cao, trong khi mc lng ph bin dành cho ngi lao đng, đc bit là các lao đng tr hoc lao đng ph thông còn thp, Chng trình h tr tin lng có th là mt gii pháp vi chi phí thp hn rt nhiu so vi hiu qu mà chng trình ha hn đem li cho ngi lao đng nói riêng, cho nn kinh t Vit σam nói chung. Tuy nhiên, trc khi chng trình này đc tin hành  Vit Nam, cn phi có mt nghiên cu đ đánh 8 giá tng th v các đc đim, loi hình các đ xut thay đi đ chng trình h tr tin lng này có th hot đng hiu qu trong điu kin kinh t, xã hi  Vit Nam. Xut phát t thc t đó, nhóm nghiên cu đư la chn vn đ “Chng trình h tr tin lng: Kinh nghim th gii đ xut cho Vit Nam” làm đ tài cho công trình nghiên cu khoa hc ca mình. 2. Tng quan tình hình nghiên cu Các chng trình h tr ca Chính ph không phi là mt chính sách xa l, thm chí c th hn là các Chính sách h tr tin lng đư đc nhiu quc gia trên th gii áp dng t lâu. Sm nht có th k đn Chng trình ào to đc bit dành cho ngi lao đng tr - mt chng trình h tr tin lng nhng ít chú trng vào đào to ca Chính ph Australia trong giai đon 1976-1985; hay gn đây nht là Chng trình Apoyo Directo al Empleo (PADE) – chng trình h tr tin lng cho các doanh nghip va nh ca Chính ph Colombia trong giai đon 2000-β006. Các c quan có liên quan  tng quc gia trên Th gii nh World Bank hay Asia Development Bank đu đư có nhng báo cáo đánh giá mc đ hiu qu tác đng ca các chng trình này. Cách xây dng các hình h tr tin lng ti u cng là đ tài ca nhiu nghiên cu. Tiêu biu có th k đn các đ tài: Xây dng hình h tr tin lng ti u cho mi công nhân: By tht nghip, Tng trng vic làm Thu xut ca tác gi Pierre M. PICARD; Thit k h thng h tr cho các gia đình: Tng hp v nhng phát hin trong khi nghiên cu chính sách ca T chc The Urban Institute; hay H tr tin lng trong chng trình phát trin kinh t ca i hc Qun lí Singapore. Ti Vit σam, các Chng trình h tr ngi lao đng cng đư nhiu ln áp dng. Tuy nhiên các chng trình này mi ch dng  mc h tr b đng cho lao đng tht nghip (vì không khuyn khích đc ngi lao đng tích cc t tìm vic làm) hoc h tr di dng chính sách nh đào to ngh, hay gii thiu vic làm. Chính vì th,  Vit Nam, hu nh cha có mt nghiên cu nào v tính kh thi ca 9 chng trình h tr tin lng đi vi th trng lao đng trong nc nói riêng, tình hình kinh t nói chng. 3. Mc tiêu nghiên cu Trên c s nghiên cu các chng trình h tr tin lng ca mt s quc gia trên th gii, mc tiêu nghiên cu ca đ tài là đa ra mt s đ xut xây dng hình chng trình h tr tin lng ti Vit Nam trong điu kin phát trin kinh t đt nc hin nay d kin nhng chi phí cng nh tác đng ca chng trình. 4. Nhim v  đt đc mc tiêu nghiên cu trên, đ tài tp trung gii quyt 3 vn đ sau:  Làm rõ nhng vn đ lý lun c bn v chng trình h tr tin lng;  Phân tích, đánh giá chng trình h tr tin lng ca mt s quc gia trên th gii là Anh, M Úc;   xut xây dng hình chng trình h tr tin lng ti Vit Nam d kin nhng chi phí cng nh tác đng ca chng trình trên c s nghiên cu kinh nghim ca các nc. 4. i tng phm vi nghiên cu  i tng nghiên cu: Chng trình h tr tin lng cho doanh nghip  Phm vi nghiên cu:  tài nghiên cu kinh nghim xây dng trin khai chng trình h tr tin lng ti Anh, M, Úc ti Vit Nam  Mu kho sát: h thng doanh nghip cp 2 theo Quyt đnh s 10/β007/Q-TTg ca Th tng Chính ph ban hành ngày 23/01/2007 v Ban hành H thng ngành kinh t ca Vit Nam 5. Phng pháp nghiên cu  Phân tích tài liu: nghiên cu các ngun thông tin, d liu đư có trong sách v, các bài báo, công trình khoa hc trc đó thông tin trên mng Internet làm c s cho lý lun chng minh các lp lun.  Liên h vi mt s c quan doanh nghip (ti Hà Ni) đ tìm hiu v ch đ lng hin hành. 10  Phng pháp quan sát thc tin đ t đó rút ra đc đim nn kinh t xã hi  Vit Nam so sánh nhng đc đim đó vi các nc khác trên th gii. 6. Kt qu nghiên cu d kin  Làm rõ đc nhng vn đ lý lun c bn v chng trình h tr tin lng nh ni dung các điu kin hot đng ca chng trình, phân loi các mô hình hot đng ca chng trình h tr tin lng;  ánh giá nhng kt qu thc hin các chng trình h tr tin lng đc áp dng ti Anh, M Úc, ch ra tác đng tích cc tiêu cc ca các chng trình này;  a ra đc nhng đ xut xây dng hình chng trình h tr tin lng phù hp vi đc đim kinh t xã hi  Vit σam, đng thi d báo nhng chi phí tác đng ca chng trình đ xut đi vi Vit Nam. 7. Kt cu ca đ tài Ngoài li m đu, kt lun, ni dung chính ca đ tài nghiên cu gm γ chng:  Chng 1: σhng vn đ lý lun c bn v chng trình h tr tin lng  Chng β: Kinh nghim v chng trình h tr tin lng ti mt s quc gia trên th gii  Chng γ: Mt s đ xut xây dng chng trình h tr tin lng ti Vit Nam [...]... t gánh n ng cho các doanh nghi p khuy n khích h tham gia -M ng tiêu c c khác c khóa b h tr ti ình này có v a, h tr ti hi u qu ng t o ra thâm c cho là h tr vi c s d ng khi n cho các doanh nghi ng không hoàn toàn do doanh nghi p tr nh c v s công b t tr ti ng không i lao n ph i cân n thu nh p 21 1.4 1.4 a hình c a Dreze Sneessensv ng hình c a Dreze Sneessens(1997) t hình ho tr ti... D, v i ng th t nghi p là m c chênh l ch (L# L+) B ng vi thành LD2, cho k t qu c c tr c p (w+ - ng c ng t i E v i m ng s d ch chuy n c t i thi u w+, ng là L* Hình 1 1: hình h tr ti a Dreze Sneessens (1997) : Ngu n: Nhóm tác gi 22 Ngoài ra, hình c a Dreze Sneessens (1997) còn t "hi u ng b c thang" n i th ng tay ngh th p tay ngh um c ng có tay ngh cao h th p kh ng có tay ngh b c làm... ng có vi c làm theo hình c a Snower (1994) Ngu n: nhóm tác gi Hình 1.2 th hi n hình c a Snower v m c gi i h n h tr v i LE là ng vi c làm cân b ng, trong hình bao g m m c h tr có vi c làm (L) L i ích c a m c có vi c làm do h tr khi Llàm cân b ng ng th hi n m c gi i h n h tr d ng ct n so v i v*, ng vi c 27 2.1 2.1 p 2.1 Trong hai chu k kinh t : 1978 hình kinh t gi a 1986 gi a 1986 gi a 1997,... p 1.4.1 Các a hình c a Layarad v m i quan h c a ti m phát n k t vi c h tr ti c làm"("employability") trong m i khái ni m "kh - t hình t ng quát hi u qu vì nó g n k t khái ni m NAIRU (t l th t nghi p t nhiên) v ng cong Phillips, g n k t l m phát th t nghi p v i chính sách h n ch t th t nghi t ra m t n n t ng kinh t 23 n cho nh ng phân tích v ng c a h tr ti s kinh t nh ng quá trình i v i các... Millard Mortenson (19 n m t hình khác v vi c t o thành h y b c a vi c làm Có m tt ng tìm ki m doanh nghi t ma sát trong quá c quy ng c nh thông qua th a thu n, ti tr ti Trong hình này, m t kho n h tr gi ng c th ng m c th y là có th làm m th t nghi p cân b ng, ch khi các kho n chi phí sa th i b trên th c t là phù h p v i nh ng th th p, m i lao u này p ho c tay ngh n 25 c hình c... hình ho tr ti y u d a trên lý thuy t kinh t vi Theo hình này, th ng có m phân m nh, t i thi u th ng tay ngh th p ho ng khác nhau s có m hình này minh h ng có thu nh p th trong th B, v n nh ng trong nh ng th i th t nghi p tr tu i nh ng c i ng là LS, ng này giao nhau cho k t qu là m A (w*, L*) M ng c ng có tr ti ng c ng ng c a i thi u là w+, cho k t qu c ng là L+; trong khi k t qu ng... 1998 c c G7 Ngu n: www.hm-treasury.gov.uk Bi 2.2 cho th y t c Anh có t l l m phát trung bình cao th hai vì th có m c khác, tr Pháp Italia Bi gi a m l m phát s bi n vì v ng m y m i quan h thu n chi u ng c a nó: l m phát bi a l m phát không d L m phát giá nhà l bi c do vi thành m t v n kinh t m c k l c là 35% vào tháng u gi m vào th i k suy thoái kinh t b 96 m i b b t l i ut 29 Bi 2 3: L m phát... M n c a ph n l l th t nghi p c a n n kinh t Th nh t, h tr ti t i nhu n Vi c gi ng ng v n s ng s t ng l c cho i nhu n thay th v n b o ra thêm hi u s c bi t là t l th t nghi p dài h n u vào khác Theo hình c m t doanh nghi p t hóa do giá gi m, t mt giúp các doanh nghi p gi i so v i các y u t cân b tr ti ng th p d u hàng r ng quy s n xu t c a doanh nghi p, quay l c thuê 17 Th tr ti bi t là... c làm ng cho c c coi là m t chính sách "ch ng" i nh ng lo i hình chính sách khác trong vi c t o ra l i ích h tr thu nh tr ti cùng là t ng, không gi ng nh th c gián ti p khác, ví d ng tham gia vào th o ch giúp nâng cao ch ng c i lao ng ho c Tr c p th t nghi p ch giúp h tr thu nh p trong ng n h n mà không nâng cao kh Ph n l i c vi c làm trong dài h n c thu c T ch c H p tác Phát tri n Kinh. .. ch c H p tác Phát tri n Kinh t ng áp d ng các hình th c h tr ti n t chính sách "ch thu nh ng" "c n thi t" M t s qu c gia có c, Mê-hi-cô, C ng hòa Slovakia Th 12 K ng m t s tr ti i k suy thoái kinh t toàn c u do th t nghi 1.1.2 Phân lo tr ti do m i qu c gia khi áp d u ki n kinh t c tr ti ng có nhi u hình th u có nh ng i cho phù h p v i hoàn c nh c mình Tuy nhiên, có th phân lo a trên m t s
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình hỗ trợ tiền lương kinh nghiệm thế giới và mô hình đề xuất cho việt nam, Chương trình hỗ trợ tiền lương kinh nghiệm thế giới và mô hình đề xuất cho việt nam, Chương trình hỗ trợ tiền lương kinh nghiệm thế giới và mô hình đề xuất cho việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay