Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc – quảng ninh

15 380 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2014, 20:15

Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Quảng Ninh Nguyễn Huy Cường Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Luận văn ThS. ngành: Đo lường đánh giá trong giáo dục Người hướng dẫn: TS. Trịnh Ngọc Thạch Năm bảo vệ: 2012 Abstract. Trình bày tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy (HĐGD) của giáo viên GV. Trình bày chất lượng HĐGD của GV sự khác biệt giữa GV sinh viên (SV) trong đánh giá chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Quảng Ninh: giới thiệu về Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh; chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên; sự khác biệt giữa GV SV trong đánh giá chất lượng giảng dạy của GV. Tìm hiểu một số giải pháp nâng cao chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Quảng Ninh. Keywords. Đánh giá giáo dục; Hoạt động giảng dạy; Giáo dục đại học; Chất lượng giảng dạy; Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Content PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh được Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng tháng 11 năm 2007. Nhà trường đã có truyền thống trên 45 năm đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Lâm nghiệp Kinh tế với uy tín cao về chất lượng đào tạo, song đào tạo bậc Cao đẳng của Nhà trường còn hết sức mới mẻ còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên (GV). Tuy nhiên, chất lượng đào tạo luôn được xem là yếu tố hàng đầu tạo nên thương hiệu của Nhà trường. Các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo tự đánh giá của Nhà trường đang được quan tâm đúng mức. Mặc dù vậy, một số vấn đề như quan niệm về chất lượng giáo dục, chất lượng giảng dạy chất lượng học tập, các yếu tố điều kiện đảm bảo chất lượng, các tiêu chí công cụ đánh giá chất lượng, biện pháp quy trình cải tiến chất lượng, vẫn còn rất mới mẻ đối với cán bộ, GV, công nhân viên sinh viên (SV) của Nhà trường. Nhà trường chưa thực sự có hệ thống giám sát đánh giá các hoạt động đào tạo của mình, nhất là các hoạt động giảng dạy, nên khó khẳng định được chất lượng giảng dạy chất lượng đào tạo nói chung của Nhà trường hiện nay ra sao, có đáp ứng được yêu cầu của SV, người sử dụng lao động xã hội hay không. Trong thực tiễn đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy, hình thức SV GV tham gia đánh giá được coi là hai hình thức có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động giảng dạy của GV được đánh giá theo góc nhìn của SV GV có sự khác biệt như thế nào, tính chính xác độ tin cậy của hai hình thức đánh giá này khác biệt ra sao vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu. Với những lý do đó, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận văn là: “Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Quảng Ninh”. Ý nghĩa lý luận thực tiễn của đề tài Đây sẽ là một đề tài nghiên cứu sự khác biệt trong đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV được xem xét trên góc độ đo lường đánh giá chất lượng theo quan điểm của SV của GV. Lần đầu tiên chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được nghiên cứu đánh giá một cách bài bản, có hệ thống. Thông qua các kết quả nghiên cứu của đề tài, Nhà trường sẽ lựa chọn được phương thức phù hợp nhất với điều kiện của Nhà trường để đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, góp phần vào việc duy trì nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Những kết quả nghiên cứu mong đợi của đề tài Kết quả nghiên cứu mong đợi của đề tài là đề xuất được bộ tiêu chí công cụ để đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV thông qua SV GV; vận dụng bộ tiêu chí và công cụ này để thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, từ đó thấy được sự khác biệt trong đánh giá giữa GV SV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của GV; đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Đề tài nhằm nghiên cứu sự khác biệt trong đánh giá giữa GV SV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của GV trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chí, công cụ để đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của đội ngũ GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. 3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài Đề tài chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV theo quan điểm của SV GV mà chưa nghiên cứu đánh giá chất lượng hoạt động học tập của SV. 4. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu - Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc hiện nay như thế nào theo đánh giá của SV GV? - Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV theo đánh giá của SV GV có sự khác biệt ra sao? - Những giải pháp nào có thể áp dụng để duy trì nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV? Giả thuyết nghiên cứu - Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được cả SV GV đánh giá cao. - SV đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV cao hơn so với GV ở hầu hết các khía cạnh của hoạt động giảng dạy của GV - Giải pháp với Nhà trường, với GV với SV để duy trì nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV. 5. Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được đánh giá thông qua ý kiến của SV đang học tập tại các khoa chính của các GV trực tiếp giảng dạy, cán bộ quản lý trong Nhà trường. Đối tượng nghiên cứu Sự khác biệt trong đánh giá giữa GV SV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. 6. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 7 năm 2012. + Phạm vi không gian: Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. - Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Tập trung vào sự khác biệt trong đánh giá giữa GV SV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin - Phương pháp định tính: Sử dụng phương pháp hồi cứu tài liệu liên quan đến đề tài; tiến hành phỏng vấn sâu đối với SV, GV cán bộ quản lý để thấy được những khía cạnh khác nhau về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV. - Phương pháp định lượng: Tiến hành điều tra thông qua việc phát thu phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, phân tích xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS và Quest. Phương pháp chọn mẫu khảo sát định lượng - Mẫu khảo sát đối với GV: + Dung lượng mẫu: 40 GV + Số lượng GV chuyên trách của Trường tại thời điểm nghiên cứu là 80 GV. Với số lượng GV như vậy, đề tài nghiên cứu tiến hành khảo sát 40 GV bằng Phiếu tự đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học ngay sau khi họ kết thúc môn học/học phần mà mình đảm nhiệm. - Mẫu khảo sát đối với SV: + Dung lượng mẫu: 800 SV + Cách chọn: Đề tài nghiên cứu tiến hành khảo sát SV năm thứ 2 3 ngay sau khi họ kết thúc các môn học/học phần. SV tham gia khảo sát thông qua việc trả lời Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV dành cho SV. Số SV ở mỗi lớp tham gia khảo sát là 20 SV đầu tiên hoặc cuối cùng trong danh sách của mỗi lớp. 8. Kết cấu luận văn Phần mở đầu Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Chương 2: Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV sự khác biệt giữa GV SV trong đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Quảng Ninh Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV 1.1. Tổng quan Để cung cấp một cái nhìn tổng thể về vấn đề nghiên cứu, nội dung phần tổng quan vấn đề nghiên cứu của đề tài đã trình bày tóm tắt một số nghiên cứu, các bài viết, sách, tư liệu trong nước ngoài nước có liên quan đến đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV. 1.2. Cơ sở lý luận 1.2.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy Các khái niệm liên quan đến đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV đã được đề cập đến là các căn cứ để hình thành nên bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV. 1.2.1.1. Đánh giá Khái niệm chung về đánh giá, quá trình đánh giá, sản phẩm của đánh giá các loại đánh giá chính trong giáo dục. 1.2.1.2. Giảng dạy Khái niệm giảng dạy, một số quan niệm về dạy học đại học những yêu cầu để GV giảng dạy tốt. 1.2.1.3. Chất lượng Các quan niệm khác nhau về “Chất lượng”: Chất lượng là tổng thể những tính chất, thuộc tính cơ bản của sự vật (sự việc) làm cho sự vật (sự việc) này phân biệt với sự vật (sự việc) khác. Chất lượng là cái làm nên phẩm chất, giá trị của sự vật hoặc là cái tạo nên bản chất sự vật, làm sự vật này khác sự vật kia. Chất lượng là mức hoàn thiện, là đặc trưng so sánh hay đặc trưng tuyệt đối, dấu hiệu đặc thù, các dữ kiện, các thông số cơ bản. Chất lượng là mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp các đặc tính vốn có trong đó yêu cầu được hiểu là các nhu cầu hay mong đợi đã được công bố, ngầm hiểu hay bắt buộc. Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc nhu cầu tiềm ẩn. 1.2.1.4. Chất lượng trong giáo dục đại học Khái niệm “chất lượng giáo dục đại học” hay “chất lượng trong giáo dục đại học” có nhiều cách hiểu khác nhau, nguyên nhân là do cách tiếp cận vấn đề của các nhà nghiên cứu. Theo Glen A. J. (1998) có 6 quan điểm khác nhau về chất lượng giáo dục đại học cụ thể như sau [28]: a. Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu vào” b. Chất lượng được đánh giá bằng “Đầu ra” c. Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị gia tăng” d. Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị học thuật” e. Chất lượng được đánh giá bằng “Văn hóa tổ chức riêng” g. Chất lượng được đánh giá bằng “Kiểm toán” Những cách tiếp cận khác nhau về khái niệm chất lượng: a. Khái niệm truyền thống về chất lượng b. Chất lượngsự phù hợp giữa các tiêu chuẩn c. Chất lượngsự phù hợp với mục đích d. Chất lượng với tư cách là hiệu quả của việc đạt mục đích của trường học e. Chất lượngsự đáp ứng nhu cầu của khách hàng . 1.2.2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giảng dạy Chất lượng hoạt động giảng dạy của một GV cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố cơ bản dưới đây: - Mục tiêu giảng dạy của môn học mà GV được phân công; - Trình độ ban đầu của SV; - Môi trường, điều kiện phương tiện phục vụ giảng dạy; - Nội dung giảng dạy; - Phương pháp giảng dạy của GV; - Kiến thức chuyên môn của GV; - Qui trình quản lý hoạt động giảng dạy; - Lòng yêu nghề của GV. 1.2.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy Cách tiếp cận các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy theo quan điểm của các nhà nghiên cứu thực tiễn áp dụng đã được đề cập đến trong mục này. Các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy môn học có thể được áp dụng [16]: - Mục đích, yêu cầu môn học rõ ràng đối với SV; - Môn học được giảng dạy tốt; - Nội dung môn học bổ ích đối với SV; - Tư liệu học tập cho môn học được cung cấp đầy đủ; - Khối lượng chương trình học tập phù hợp với SV; - SV được động viên, khuyến khích học tốt; - SV nhận được những thông tin bổ ích về sự tiến bộ của mình trong quá trình học tập; - GV quan tâm đến nhu cầu nâng cao kiến thức kĩ năng của SV; - Quá trình kiểm tra, đánh giá công bằng khách quan. 1.2.4. Các phương pháp cách tiếp cận trong đánh giá hoạt động giảng dạy của GV Các trường đại học cao đẳng ở Việt Nam đã đang áp dụng một số phương thức sau để đánh giá hoạt động giảng dạy của GV như: - GV tự đánh giá; - Đánh giá của đồng nghiệp; - Đánh giá của SV; - Đánh giá của các nhà quản lý giáo dục; - Đánh giá qua hồ sơ giảng dạy; - Quan sát của tổ trưởng chuyên môn; - Đánh giá của các chuyên gia đánh giá ngoài. Luận văn đề cập đến cụ thể ba phương thức đánh giá hoạt động giảng dạy của GV: - SV đánh giá hoạt động giảng dạy của GV; - GV tự đánh giá hoạt động giảng dạy của bản thân; - Đánh giá của đồng nghiệp đối với hoạt động giảng dạy của GV 1.2.5. Công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy Từ sự nghiên cứu, phân tích các công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy được áp dụng hiện nay thực tiễn hoàn cảnh của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, luận văn thiết kế xây dựng 02 bộ công cụ để đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV: - Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học (dành cho SV đánh giá) - Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học (dành cho GV tự đánh giá). 1.3. Kết luận Chƣơng 1 Nội dung Chương 1 đã thu thập xây dựng cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy. Các khái niệm về chất lượng, giảng dạy, quan niệm về dạy học đại học, quan niệm về chất lượng trong giáo dục đại học đã được làm rõ. Ngoài ra, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giảng dạy, một số phương thức đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV đã được đề cập đến như SV đánh giá, GV tự đánh giá GV đánh giá của đồng nghiệp, Luận văn sử dụng phương thức SV đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học GV tự đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học, thông qua việc xây dựng các phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy dành cho GV SV. CHƢƠNG 2: CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GV SV TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC - QUẢNG NINH 2.1. Giới thiệu về Trƣờng Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển Trong mục này, luận văn giới thiệu lịch sử hình thành phát triển của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Quảng Ninh, cơ cấu tổ chức, các ngành nghề đào tạo tình hình đội ngũ GV trong Nhà trường hiện nay. 2.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn mục tiêu phát triển Luận văn giới thiệu sứ mạng, tầm nhìn mục tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc trong các giai đoạn từ năm 2008 đến 2015. 2.1.3. Công tác đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Nội dung của mục này trình bày tình hình công tác đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV trước đây hiện nay tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Luận văn nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn đòi hỏi cấp thiết trong công tác đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV trong Nhà trường. 2.2. Chất lƣợng hoạt động giảng dạy của GV 2.2.1. Công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy có thể thông qua việc đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học. Đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV được thực hiện thông qua 5 tiêu chí 26 chỉ số khác nhau: + Tiêu chí 1: Mục tiêu, nội dung môn học tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập môn học (3 chỉ báo); + Tiêu chí 2: Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục của GV (11 chỉ báo); + Tiêu chí 3: Phẩm chất chuyên môn, tác phong phạm ý thức thái độ lao động của GV (5 chỉ báo); + Tiêu chí 4: Hoạt động kiểm tra, đánh giá SV của GV (4 chỉ báo); + Tiêu chí 5: Kết quả giảng dạy của GV (chất lượng học tập của SV) (3 chỉ báo). Bảng 2.1. Các tiêu chí chỉ báo đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV TT Tiêu chí Chỉ báo 1 Mục tiêu, nội dung môn học tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập (3 chỉ báo) - Mục tiêu nội dung môn học được thông báo trước khi học. - Nội dung khối lượng kiến thức môn học vừa sức đối với SV. - GV giới thiệu giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương bài giảng phù hợp, cập nhật dễ tiếp cận. 2 Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục của GV (11 chỉ báo) - GV đã thiết kế, tổ chức môn học sử dụng thời gian một cách khoa học, hợp lý. - GV có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu. - GV lên lớp khi đã chuẩn bị tốt bài giảng. - GV sử dụng hợp lý hiệu quả các phương tiện dạy học. - GV dạy học theo phương pháp nêu vấn đề, kích thích tư duy phê phán sáng tạo của SV. - GV đã hướng dẫn hiệu quả thúc đẩy việc tự học của SV. TT Tiêu chí Chỉ báo - GV luôn sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ SV học tập. - GV quan tâm tổ chức cho SV tham gia hoạt động nhóm, thảo luận để giải quyết các nhiệm vụ học tập. - GV luôn liên hệ bài học với thực tế tạo cơ hội cho SV ứng dụng kiến thức lĩnh hội được. - GV luôn nhạy cảm quan tâm tới sự tiến bộ của SV. - GV quan tâm đến giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho SV. 3 Phẩm chất chuyên môn, tác phong phạm và ý thức thái độ lao động của GV (5 chỉ báo) - GV có kiến thức chuyên môn tốt (thực sự có năng lực chuyên môn). - GV luôn thể hiện tính chuẩn mực trong tác phong nhà giáo. - GV thể hiện sự thân thiện, cởi mở trong giao tiếp với SV. - GV luôn thể hiện rõ sự nhiệt tình tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy. - GV luôn lên lớp đúng giờ thực hiện đúng lịch giảng dạy theo quy định. 4 Hoạt động kiểm tra, đánh giá SV của GV (4 chỉ báo) - SV được thông báo về hình thức phương pháp đánh giá kết quả học tập trước khi học. - Kết quả học tập của SV được đánh giá bằng nhiều hình thức khác nhau. - Đề thi, kiểm tra tổng hợp được những kiến thức đã học hợp lý về mặt thời lượng nội dung. - GV tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV đảm bảo tính trung thực, công bằng phản ánh đúng năng lực của SV. 5 Kết quả giảng dạy của GV (chất lượng học tập của SV) (3 chỉ báo) - Mục tiêu của môn học đã được đáp ứng sau khi kết thúc môn học. - SV thực sự hứng thú với các giờ học của môn học. - Môn học cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho nghề nghiệp của SV sau này. Từ các tiêu chí chỉ báo này, luận văn đã xây dựng thành 02 phiếu đánh giá: Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học (dành cho SV đánh giá) Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học (dành cho GV tự đánh giá). Trong đó các chỉ báo đánh giá của các tiêu chí được thể hiện thành các nhận định về chất lượng hoạt động giảng dạy của GV. Mỗi nhận định đòi hỏi SV GV phải cân nhắc kỹ lưỡng xác định mức độ đồng ý với nhận định đó theo thang đo Likert 5 mức độ như sau: Rất đồng ý Đồng ý Còn phân vân Không đồng ý Rất không đồng ý 5 4 3 2 1 2.2.2. Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV theo đánh giá của SV Thử nghiệm Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học (dành cho SV đánh giá) trên mẫu 77 SV. Mô hình Rasch phần mềm QUEST được sử dụng để xác định mức độ tin cậy của Phiếu đánh giá sự phù hợp của các nhận định trong khoảng cho phép. Kết quả phân tích thử nghiệm Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV (dành cho SV đánh giá) bằng mô hình Rasch cho thấy độ tin cậy tính toán đạt được là khá cao đạt 0.91, với một mẫu không lớn (77 SV) thì độ tin cậy này là rất tốt. Tuy nhiên, có 2 nhận định (11 23) của Phiếu đánh giá không nằm trong khoảng đồng bộ cho phép cần phải được sửa chữa. Kết quả khảo sát trên diện rộng với 800 SV bằng Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học (dành cho SV đánh giá) sau khi đã chỉnh sửa cho thấy cho thấy phần lớn phương án trả lời của SV là đồng ý hoặc rất đồng ý đối với các nhận định được đưa ra trong Phiếu đánh giá với tỷ lệ lần lượt là 47.92% 38.59%. Trong khi đó, có 10.81% số phương án trả lời của SV là còn phân vân về các nhận định được đưa ra trên Phiếu đánh giá chỉ có 2.70% số phương án trả của SV là không đồng ý rất không đồng ý với các nhận định được đưa ra trên Phiếu đánh giá (Bảng 2.2). Điều này có nghĩa là phần lớn SV tham gia khảo sát đã đánh giá cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Bảng 2.2. Thống kê tần suất phương án trả lời các nhận định trên Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV (dành cho SV đánh giá) Phương án trả lời Tần suất Tỷ lệ (%) Rất đồng ý 8027 38.59 Đồng ý 9968 47.92 Còn phân vân 2240 10.81 Không đồng ý 465 2.20 Rất không đồng ý 100 0.50 Tổng 20800 100 Phân tích kết quả đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV theo đánh giá của SV bằng mô hình Rasch phần mềm QUEST cho thấy độ tin cậy tính toán đạt 0.92 thể hiện các dữ liệu thu được từ các Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV theo đánh giá của SV là có chất lượng khá cao, không có SV nào bỏ trống không đánh giá các nhận định của Phiếu đánh giá chỉ có 17 SV chọn mức đánh giá cao nhất “Rất đồng ý” cho tất cả các nhận định trên Phiếu đánh giá. Về mức độ hài lòng của SV hay mức độ đánh giá của SV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, có khoảng 34.0% số lượng SV tham gia khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV là rất tốt, 39.1% số lượng SV tham gia khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV ở mức tốt, trong khi đó số lượng SV tham gia khảo sát còn phân vân đánh giá thấp về chất lượng hoạt động giảng dạy của GV lần lượt là 25.0% 1.8%. Các chỉ số cơ bản về đại lượng đo mức độ đánh giá của SV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV khi chạy chương trình QUEST được thể hiện ở Bảng 2.3. Bảng 2.3. Năm chỉ số cơ bản về đại lượng đo mức độ đánh giá của SV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV Các chỉ số cơ bản Min Phần tư dưới Trung vị Phần tư trên Max Giá trị - 2.1 1.35 2.10 3.09 6.1 Biểu đồ 2.1 thể hiện mối quan hệ giữa tần suất SV tham gia khảo sát với giá trị bình quân điểm đánh giá các nhận định trên Phiếu đánh giá. Biểu đồ 2.1. Mối quan hệ giữa tần suất SV tham gia khảo sát với giá trị bình quân (TBC) điểm đánh giá các nhận định trên Phiếu đánh giá Các thông tin dữ liệu trên Bảng 2.3 Biểu đồ 2.1 đã lần nữa khẳng định rằng SV đã đánh giá cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Các kết quả phỏng vấn sâu đối với SV cũng phần nào khẳng định thêm về chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV. 2.2.3. Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV theo đánh giá của GV Kết quả khảo sát 40 GV bằng Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học (dành cho GV tự đánh giá) sau khi đã chỉnh sửa cho thấy tỷ lệ phương án trả lời của GV là “Rất đồng ý” “Đồng ý” đối với các nhận định được đưa ra trong Phiếu đánh giá lần lượt là 13.27% 65.29%. Trong khi đó, tỷ lệ phương án trả lời là “Còn phân vân” với các nhận định trên Phiếu đánh giá là 20.10 % tỷ lệ phương án trả lời là “Không đồng ý” chỉ là 1.35%. Không có GV nào chọn phương án “Rất không đồng ý” đối với các nhận định ghi trên Phiếu đánh giá (Bảng 2.4). Điều này có nghĩa là cũng giống như SV, phần lớn GV tham gia khảo sát đã đánh giá khá cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Bảng 2.4. Thống kê tần suất phương án trả lời các nhận định trên Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV (dành cho GV tự đánh giá) Phương án trả lời Tần suất Tỷ lệ (%) Rất đồng ý 138 13.27 Đồng ý 679 65.29 Còn phân vân 209 20.10 Không đồng ý 14 1.35 Rất không đồng ý 0 0.00 Tổng 1040 100 Phân tích kết quả đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV theo GV tự đánh giá bằng mô hình Rasch phần mềm QUEST cho thấy độ tin cậy tính toán đạt 0.73 với mẫu nhỏ (40 GV) là có thể chấp nhận được thể hiện các dữ liệu thu được từ các Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV theo GV đánh giá là có chất lượng khá cao, không có GV nào bỏ trống không đánh giá các nhận định của Phiếu đánh giá cũng không có GV chọn mức đánh giá cao nhất “Rất đồng ý” cho tất cả các nhận định trên phiếu đánh giá. Trong tổng số 40 GV tham gia trả lời Phiếu tự đánh giá về chất lượng hoạt động môn học, có 17.5% số lượng GV cho rằng chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của mình là rất tốt, 32.5% số lượng GV cho rằng chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của mình là tốt. Trong khi đó số lượng GV còn phân vân đánh giá thấp về chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của mình lần lượt là 32.5% 17.5%. Nhìn chung, các GV tham gia khảo sát về chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV thông qua phiếu tự đánh giá đã đánh giá không cao về chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV, tỷ lệ GV còn phân vân đánh giá thấp về chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV còn khá cao (50%). Các chỉ số cơ bản về đại lượng đo mức độ đánh giá của GV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của GV khi chạy chương trình QUEST được thể hiện ở Bảng 2.5 dưới đây: Bảng 2.5. Năm chỉ số cơ bản về đại lượng đo mức độ tự đánh giá của GV đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Các chỉ số cơ bản Min Phần tư dưới Trung vị Phần tư trên Max Giá trị - 1.17 -0.57 -0.04 0.49 1.34 Biểu đồ 2.2 thể hiện mối quan hệ giữa tần suất GV tham gia khảo sát với giá trị bình quân (TBC) điểm đánh giá các nhận định trên Phiếu đánh giá của GV. Biểu đồ 2.2. Mối quan hệ giữa tần suất GV tham gia khảo sát với giá trị bình quân (TBC) điểm đánh giá các nhận định trên phiếu tự đánh giá Thông tin dữ liệu trên Bảng 2.5 Biểu đồ 2.2 đã lần nữa khẳng định rằng các GV đã đánh giá không cao chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Các kết quả phỏng vấn sâu đối với GV cán bộ quản lý cũng phần nào khẳng định thêm về chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV theo GV tự đánh giá. 2.3. Sự khác biệt giữa GV SV trong đánh giá chất lƣợng hoạt động giảng dạy của GV Với những dữ liệu thu được từ các Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV dành cho SV đánh giá GV tự đánh giá, tác giả của đề tài nghiên cứu đã tiến hành thực hiện các phân tích như phân tích thống kê mô tả; phân tích sự tương quan giữa các tiêu chí; phân tích sự khác biệt về mức độ đánh giá các tiêu chí giữa GV SV để làmsự khác biệt giữa GV SV trong đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Trong quá trình xử lý dữ liệu, tác giả đã định nghĩa lại thang đo Likert 5 mức độ trên các Phiếu đánh giá thành thang đo 3 mức độ để thuận tiện cho việc tính toán so sánh các dữ liệu. Đồng ý Còn phân vân Không đồng ý 3 2 1 2.3.1. Phân tích thống kê mô tả theo các nhận định của phiếu đánh giá Trên cơ sở kết quả của các phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV thu được từ SV GV, kết hợp với việc thực hiện thủ tục phân tích thống kê mô tả Frequency trong phần mềm thống kê SPSS cho thấy tỷ lệ tần suất phương án trả lời “Đồng ý” của SV thường cao hơn so với GV. Tuy nhiên tỷ lệ tần suất phương án trả lời “Còn phân vân” của GV lại cao hơn so với SV. Có 7 nhận định trên Phiếu đánh giá mà ở đó 100% số GV đã chọn phương án trả lời “Đồng ý”. Chỉ có 4 nhận định (Nhận định 2, 3, 8 11) mà ở đó có GV [...]... khác nhau với sự tham gia của 800 SV 40 GV đảm nhiệm các môn học để đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc qua đó thấy được sự khác biệt giữa GV SV trong đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Nhà trường Từ kết quả phân tích, đánh giá, đề tài đã đưa ra một số kết luận như sau: Về chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV theo đánh giá. .. khác nhau trong đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Căn cứ vào các phương thức đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy đã được áp dụng trong thực tế hiện nay, đề tài đã sử dụng hai phương thức khác nhau để đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV đó là SV đánh giá GV tự đánh giá thông qua việc xây dựng sử dụng bộ phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của. .. đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Các Phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV đã được thiết kế đưa vào thử nghiệm để đạt yêu cầu cần thiết về độ giá trị độ tin cậy Sau khi chỉnh sửa cho phù hợp, các Phiếu đánh giá đã được đưa vào khảo sát chính thức để đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV theo đánh giá của. .. lao động của GV (05 nhận định); Hoạt động kiểm tra, đánh giá SV của GV (04 nhận định); Kết quả giảng dạy của GV (03 nhận định) Các nhận định trên phiếu đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV dành cho SV đánh giá dành cho GV tự đánh giá được thiết kế như nhau nhưng được viết theo góc nhìn đánh giá của GV SV Đề tài đã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của. .. theo đánh giá GV GV CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC QUẢNG NINH Nội dung Chương 3 đề cập tới những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc xuất phát từ kết quả nghiên cứu ở Chương 1 Chương 2 3.1 Giải pháp từ phía Nhà trƣờng 3.1.1 Đẩy mạnh công tác tự đánh giá. .. phân vân đánh giá thấp về chất lượng hoạt động giảng dạy môn học lần lượt là 32.5% 17.5% Độ tin cậy tính toán đạt 0.73 Về sự khác biệt giữa GV SV trong đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy môn học của GV: Tỷ lệ SV “Đồng ý” “Không đồng ý” với các nhận định của Phiếu đánh giá cao hơn GV; Tỷ lệ GV “Còn phân vân” với các nhận định của Phiếu đánh giá cao hơn SV; Hệ số tương quan giữa các... về chất lượng hoạt động giảng dạy theo đánh giá của SV cao hơn nhiều so với đánh giá của GV GV đánh giá cao hơn SV ở các Tiêu chí 3, 4 Ngược lại, SV lại đánh giá cao hơn GV ở các Tiêu chí 1, 2 5 Độ lệch chuẩn (SD) trong đánh giá các tiêu chí của SV cơ bản là lớn hơn Độ lệch chuẩn (SD) trong đánh giá các tiêu chí của GV Tiêu chí 1 Tiêu chí 5 là thực sựsự khác biệt lớn về mức độ đánh giá giữa. .. đẳng Nông Lâm Đông Bắc nói chung Các giải pháp nằm trong 3 nhóm giải pháp là: Giải pháp từ phía Nhà trường; Giải pháp cho giảng viên; Giải pháp cho sinh viên KẾT LUẬN Trên cơ sở lý luận thực tiễn về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy, đề tài đã làm rõ các khái niệm khác nhau liên quan đến chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giảng dạy và. .. giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV Nhà trường bao gồm các giải pháp về phía Nhà trường, các giải pháp cho GV, các giải pháp cho SV Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp được đề tài đề xuất sẽ góp phần duy trì nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của đội ngũ GV, qua đó nâng cao được chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Quảng Ninh References Tiếng... giảng dạy , Giáo dục Đại học: Chất lượng Đánh giá, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội 12 Nguyễn Phương Nga (2007), Sinh viên đánh giá giáo viên - thử nghiệm công cụ mô hình”, Giáo dục Đại học: Một số thành tố của chất lượng, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội 13 Vũ Thị Quỳnh Nga (2009), Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên, Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Đo lường Đánh . Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. lượng hoạt động giảng dạy của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc và qua đó thấy được sự khác biệt giữa GV và SV trong đánh giá chất lượng hoạt động giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc – quảng ninh, Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc – quảng ninh, Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc – quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn