Luận văn Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

123 785 8
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2014, 00:10

Luận văn Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tưởng hình thành dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế trên thị trường. Hiện nay, cùng với tốc độ... HUTECH MÔÛ ÑAÀU HUTECH Chöông 1 TNG QUAN HUTECH Chöông 2 HIN TRNG QUN VÀ X CTNH CÔNG NGHIP BNG T HIN NAY TRÊN A BÀN TP.HCM HUTECH Chöông 3 ÁNH GIÁ HIU QU X CA CÁC T CTNH CÔNG NGHIP TRÊN A BÀN TP.HCM HUTECH Chöông 4 NGHIÊN CU  XUT CÁC GII PHÁP QUN MÔI TRNG CTNH HUTECH Chöông 5 KT LUN – KIN NGH HUTECHB GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM LÊ HOÀNG KHANH ÁNH GIÁ VÀ  XUT CÁC GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU X CA CÁC T CTNH TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH LUN VN THC S Chuyên ngành: Công Ngh Môi Trng Mã s: 0981081015 TP. H CHÍ MINH, 2011 HUTECHB GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM LÊ HOÀNG KHANH ÁNH GIÁ VÀ  XUT CÁC GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU X CA CÁC T CTNH TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH LUN VN THC S Chuyên ngành: Công Ngh Môi Trng Mã s: 0981081015 HNG DN KHOA HC: TS. NGUYN TRUNG VIT TP. H CHÍ MINH, tháng 06 nm 2011 HUTECHi LUN VN TT NGHIP CAO HC: “ ÁNH GIÁ HIU QU X CA CÁC T CTNH TRÊN A BÀN TPHCM “ GVHD : TS. NGUYN TRUNG VIT HVTH : LÊ HOÀNG KHANH – MSHV: 0981081015 CÔNG TRÌNH C HOÀN THÀNH TI TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM Cán b hng dn khoa hc : TS.NGUYN TRUNG VIT Cán b chm nhn xét 1 : Cán b chm nhn xét 2 : Lun vn thc s đc bo v ti Trng i hc K thut Công ngh TP. HCM ngày . . tháng . . . nm . . . Thành phn Hi đng đánh giá lun vn thc s gm: (Ghi rõ h, tên, hc hàm, hc v ca Hi đng chm bo v lun vn thc s) 1. 2. 3. 4. 5. Xác nhn ca Ch tch Hi đng đánh giá LV và Khoa qun chuyên ngành sau khi lun vn đã đc sa cha (nu có). Ch tch Hi đng đánh giá LV Khoa qun chuyên ngành HUTECHii LUN VN TT NGHIP CAO HC: “ ÁNH GIÁ HIU QU X CA CÁC T CTNH TRÊN A BÀN TPHCM “ GVHD : TS. NGUYN TRUNG VIT HVTH : LÊ HOÀNG KHANH – MSHV: 0981081015 TRNG H K THUT CÔNG NGH TP. HCM PHÒNG QLKH - TSH CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc TP. HCM, ngày… tháng… nm 2011 NHIM V LUN VN THC S H tên hc viên : LÊ HOÀNG KHANH Gii tính : N Ngày, tháng, nm sinh : 13/01/1982 Ni sinh : TP.HCM Chuyên ngành : Công ngh môi trng MSHV : 0981081015 I- TÊN  TÀI: “ ánh giá hiu qu x ca các đt CTNH trên đa bàn TP.HCM ” II- NHIM V VÀ NI DUNG: 1. Nghiên cu v thuyt nhit phân, thành phn CTNH công nghip, công ngh đt 02 cp 2. ánh giá li toàn b h thng đt trên đa bàn TP.HCM hin nay 3. ánh giá li toàn b CTNH công nghip đa vào hin nay 4. ánh giá li toàn b các quy trình công ngh đt hin nay 5. Nghiên cu đ xut các ni dung trong vic xây dng các gii pháp qun cng nh đ xut phng pháp đt CTNH công nghip đúng quy cách da trên các công ngh đt hin nay. III- NGÀY GIAO NHIM V : 05 – 01 - 2011 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIM V : 30 – 07 - 2011 V- H VÀ TÊN CÁN B HNG DN : TS. NGUYN TRUNG VIT CÁN B HNG DN KHOA QUN CHUYÊN NGÀNH (H tên và ch ký) (H tên và ch ký) [...]... quả xử của các đốt chất thải nguy hại trên đòa bàn TpHCM đang rất được quan tâm nhằm mong muốn đem lại hiệu quả xử tối ưu nhất, xử triệt để các thành phần CTNH mong muốn… GVHD : TS NGUY N TRUNG VI T HVTH : LÊ HỒNG KHANH – MSHV: 0981081015 2 LU N V N T T NGHI P CAO H C: “ ÁNH GIÁ HI U QU X CÁC LỊ T CTNH TRÊN A BÀN TPHCM “ 3 M C TIÊU C A TÀI Nghiên c u ánh giá cơng ngh C A t CTNH cơng... từ các tỉnh khác đổ về Trong khi đó, công suất xử chất thải hiện nay không đảm bảo giải quyết triệt để khối lượng này vì khoảng 20 đơn vò thu gom, vận chuyển và xử chất thải của TpHCM đều có quy mô nhỏ Hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng lén đổ chất thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước… Với hiện trạng như vậy, việc ra đời của các đốtđánh giá hiệu quả xử của các. .. c tr ng trên cho th y s c p thi t ph i ánh giá hi u qu x c a các CTNH trên a bàn Thành ph H Chí Minh và gi i quy t l t ra bi n pháp qu n phù h p nh m ng CTNH ang ngày càng q t i, góp ph n b o v mơi tr GVHD : TS NGUY N TRUNG VI T HVTH : LÊ HỒNG KHANH – MSHV: 0981081015 ng 1 LU N V N T T NGHI P CAO H C: “ ÁNH GIÁ HI U QU X CÁC LỊ T CTNH TRÊN A BÀN TPHCM “ M 1 C A U TV N Ch t th i nguy h i... ánh giá cơng nghi p hi n nay trên c các cơng ngh t c a các t CTNH a bàn TPHCM Tính tốn hi u su t x d a vào các s li u o c và thu th p ánh giá hi u qu x thơng qua vi c phân tích, tính tốn…… GVHD : TS NGUY N TRUNG VI T HVTH : LÊ HỒNG KHANH – MSHV: 0981081015 c 4 LU N V N T T NGHI P CAO H C: “ ÁNH GIÁ HI U QU X CÁC LỊ T CTNH TRÊN A BÀN TPHCM “ CH C A NG I T NG QUAN I.1 T NG QUAN H TH NG X LÝ... : LÊ HỒNG KHANH – MSHV: 0981081015 a bàn TP.HCM 3 LU N V N T T NGHI P CAO H C: “ ÁNH GIÁ HI U QU X CÁC LỊ T CTNH TRÊN A BÀN TPHCM “ ánh giá l i tồn b các quy trình cơng ngh Nghiên c u nh xu t ph ngh t CTNH cơng nghi p hi n nay xu t các n i dung trong vi c xây d ng các gi i pháp qu n c ng ng pháp t CTNH cơng nghi p úng quy cách d a trên các cơng t hi n nay Khơng gian: it a bàn TPHCM ng: Các cơng... ty chun x CTNH cơng nghi p b ng CTNH cơng nghi p, tài trong kho ng 06 tháng k t khi c ng ng xét duy t thơng qua 7 Ý NGH A TÀI ánh giá hi u qu x c a các ó a bàn TPHCM C H ch i t trên t Th i gian: Th i gian th c hi n t C A t CTNH trên a bàn TPHCM hi n t i và xu t bi n pháp qu n c ng nh x phù h p KI N H U TE 8 K T QU D Phân tích s li u trong các lo i u vào và u ra t các q trình... qu c kh o sát C A t c a các xii LU N V N T T NGHI P CAO H C: “ ÁNH GIÁ HI U QU X CÁC LỊ T CTNH TRÊN A BÀN TPHCM “ C A DANH M C CÁC HÌNH Hình 1.1 : H th ng t ch t th i nguy h i Hình 1.2 : t nhi t phân 02 c p Hình 1.3 : t nhi u c p Hình 1.4 : t thùng quay Hình 1.5 : t t ng sơi Hình 1.6 : Mơ hình h th ng Hình 1.7 : S t rác 02 c p quy trình cơng ngh c a h th ng t rác 02 c... mơi tr ng thơng tin tài li u, s li u t CTNH cơng nghi p úng quy cách d a trên các cơng H U TE Các ph ng pháp t hi n nay 5 CÁC PH Ph xu t các n i dung trong vi c xây d ng các gi i pháp qu n c ng C H Nghiên c u t hi n nay t CTNH t i các cơng ty trên t a bàn Tp.HCM, thu th p ó làm n n t ng phân tích ánh giá hi u qu c a các t CTNH Phương pháp so sánh: nh m m c ích phân tích so sánh ánh giá cơng... h n ch và các nh thi t k và nghi m thu pháp III.1.2 t trên C A c i m ch a phù h p trong khía c nh t 02 c p hi n nay t i các cơng ty x b ng ph ng a bàn TPHCM 80 ánh giá nh ng nh c i m h n ch trong cơng tác i u khi n v n hành hi n nay 83 III.1.3 ánh giá hi u qu x c a các t CTNH hi n nay trên a bàn Tp.HCM 85 CH NG IV: NGHIÊN C U XU T CÁC GI I PHÁP... các thành ph n CTNH cơng nghi p, cơng ngh t 02 c p D a trên n n t ng thuy t, k t qu ki n chun gia c ng ng t o ó ánh giá l i tồn b h th ng TPHCM hi n nay, ánh giá l i tồn b CTNH cơng nghi p giá l i tồn b các quy trình cơng ngh t hi n nay T ó nghiên c u C H xu t ph t CTNH cơng nghi p úng quy cách d a trên các cơng ngh H U TE a ra các k t lu n, ki n ngh phù h p v i n i dung c a GVHD : TS NGUY . đó đánh giá li toàn b h thng lò đt trên đa bàn TPHCM hin nay, đánh giá li toàn b CTNH công nghip đa vào hin nay, đánh giá li toàn b các. 23I.2.3 Các yêu cu đánh giá hiu qu x lý cht thi ca lò đt 23HUTECHvii LUN VN TT NGHIP CAO HC: “ ÁNH GIÁ HIU QU X LÝ CA CÁC LÒ T CTNH TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn