Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may việt nam

192 793 8

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2014, 23:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  HỒ MỸ HẠNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích) Mã số : 62340301 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2. TS. Lưu ðức Tuyên Hà Nội, 2013 i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân tôi. Các số liệu liên quan nêu trong luận án này trung thực và chưa từng ñược công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả Hồ Mỹ Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh ñạo và các Thầy Cô giáo trường ðại học Kinh tế quốc dân Hà nội, Viện Kế toán - Kiểm toán, và tập thể cán bộ Viện ñào tạo Sau ñại học của trường. Tác giả ñặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Minh Phương và TS Lưu ðức Tuyên ñã nhiệt tình hướng dẫn và ñộng viên tác giả hoàn thành luận án. Tác giả xin trân trọng cảm ơn lãnh ñạo các doanh nghiệp may ñã nhiệt tình trả lời phỏng vấn cũng như trả lời các phiếu ñiều tra và cung cấp các thông tin bổ ích giúp tác giả hoàn thành luận án. Tác giả xin cảm ơn bạn bè, ñồng nghiệp, những người thân trong gia ñình ñã tạo mọi ñiều kiện, chia sẻ khó khăn và luôn ñộng viên tác giả trong quá trình học tập và thực hiện luận án này. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Hồ Mỹ Hạnh iii MỤC LỤC LỜI MỞ ðẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 6 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 6 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước 11 1.3. Phương pháp nghiên cứu của Luận án 16 1.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 16 1.3.2. Hệ thống dữ liệu thu thập 17 1.3.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 23 2.1. Khái quát về tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 23 2.1.1. Khái niệm về chi phí, quản trị chi phítổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 23 2.1.2. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng ñến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp 34 2.2. Nội dung của tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí 38 2.2.1. Tổ chức HTTT dự toán chi phí 39 2.2.2. Tổ chức HTTT chi phí thực hiện 44 2.2.3. Tổ chức HTTT kiểm soát chi phí và phân tích chi phí ñể ra quyết ñịnh 56 2.2.4. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí 64 2.2.5. ðặc ñiểm tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may 67 2.2.6. Kinh nghiệm tổ chức HTTT kế toán quản trị chi phí tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 79 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 80 3.1. Những ñặc trưng cơ bản của ngành may Việt Nam 80 3.1.1. Lịch sử hình thành và xu thế phát triển của ngành may Việt Nam 80 3.1.2. ðặc ñiểm tổ chức sản xuất và tổ chức quảntrong các doanh nghiệp may 84 3.1.3. ðặc ñiểm tổ chức bộ máy kế toán 88 3.2. Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các iv doanh nghiệp may Việt Nam 89 3.2.1. Khái quát nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí của các nhà quản trị trong các doanh nghiệp may qua các thời kỳ 89 3.2.2. ðặc ñiểm tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 93 3.2.3. Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp may 94 3.2.4. Tổ chức hệ thống thông tin dự toán chi phí 95 3.2.5. Tổ chức hệ thống thông tin chi phí thực hiện 99 3.2.6. Tổ chức hệ thống thông tin kiểm soát chi phí và ra quyết ñịnh 104 3.3. ðánh giá công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may hiện nay 106 3.3.1. Những mặt ñạt ñược 107 3.3.2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 115 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 116 4.1. Sự cần thiết phải tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam 116 4.2. Yêu cầu của việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may 118 4.3. Kiến nghị các giải pháp Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may 120 4.3.1. Nhận diện chi phí phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp 120 4.3.2. Các giải pháp về tổ chức hệ thống thông tin dự toán chi phí 123 4.3.3. Các giải pháp về Tổ chức hệ thống thông tin chi phí thực hiện 135 4.3.4. Các giải pháp về Tổ chức hệ thống thông tin kiểm soát chi phí và ra quyết ñịnh 138 4.3.5. Hoàn thiện Bộ máy kế toán quản trị chi phí 143 4.4. ðiều kiện thực hiện giải pháp 145 4.4.1. Về phía Nhà nước 145 4.4.2. Về phía các doanh nghiệp may 146 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 156 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SXKD Sản xuất kinh doanh CðKT Cân ñối kế toán KQKD Kết quả kinh doanh KTQT Kế toán quản trị QTDN Quản trị doanh nghiệp HTTT Hệ thống thông tin NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT Nhân công trực tiếp SXC Sản xuất chung QLDN Quảndoanh nghiệp CP Chi phí TSCð Tài sản cố ñịnh SPDD Sản phẩm dở dang LN Lợi nhuận CMT Cắt, may và làm sạch OEM Sản xuất bằng thiết bị của mình ODM Sản xuất theo thiết kế nguyên bản vi DANH MỤC SƠ ðỒ, HÌNH, BẢNG BIỂU SƠ ðỒ Sơ ñồ 2.1 Vai trò liên kết của HTTT kế toán trong tổ chức doanh nghiệp 30 Sơ ñồ 2.2 Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí 32 Sơ ñồ 2.3 Tổ chức Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí 33 Sơ ñồ 2.4 Trình tự lập dự toán chi phí từ cơ sở 43 Sơ ñồ 2.5 Dự toán chi phí trong tổng thể hệ thống dự toán SXKD 44 Sơ ñồ 2.6 Trình tự thực hiện quá trình hạch toán chi phí theo ñơn hàng 48 Sơ ñồ 2.7 Trình tự thực hiện quá trình hạch toán chi phí theo quá trình sản xuất 49 Sơ ñồ 2.8 Chi phí mục tiêu và chu kỳ sống của sản phẩm 54 Sơ ñồ 2.9 Phân tích biến ñộng chi phí 57 Sơ ñồ 3.1 Quy trình công nghệ sản xuất may 85 Sơ ñồ 3.2 Tổ chức sản xuất lắp ráp/ gia công 85 Sơ ñồ 3.3 Tổ chức sản xuất theo ñơn ñặt hàng 86 Sơ ñồ 3.4 Tổ chức sản xuất theo thiết kế 86 Sơ ñồ 3.5 Tổ chức Bộ máy quảntrong các doanh nghiệp may 88 Sơ ñồ 3.6 Tổ chức Bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp may 88 Sơ ñồ 3.7 Quy trình hạch toán chi phí theo ñơn hàng 93 Sơ ñồ 3.8 Quy trình hạch toán chi phí theo quá trình 94 Sơ ñồ 3.9 Quy trình tổ chức thu nhận thông tin ban ñầu tại các DN may 100 Sơ ñồ 4.1 Mô hình lập dự toán từ dưới lên 129 Sơ ñồ 4.2 Mối quan hệ thông tin giữa các bộ phận trong HTTT dự toán 130 Sơ ñồ 4.3 Quy trình sản xuất sản phẩm may mặc 132 Sơ ñồ 4.4 Các trung tâm chi phí thuộc khối sản xuất 140 Sơ ñồ 4.5 Kết hợp công việc của KTTC và KTTQ 145 Sơ ñồ 4.6 Sắp xếp các bộ phận KTQT theo chức năng 145 viiHÌNH Hình 3.1 ðánh giá những mức ñộ khó khăn của DN quy mô lớn khi phân loại chi phí 95 Hình 3.2 ðánh giá những mức ñộ khó khăn của DN quy mô VVN khi phân loại chi phí 95 BẢNG Bảng 3.1 Kim ngạch Xuất khẩu của Dệt và may Việt Nam từ 2005-2012 81 Bảng 3.2 Kim ngạch Nhập khẩu NPL so với kim ngạch Xuất khẩu của Dệt và may Việt Nam từ 2005-2012 83 Bảng 3.3 ðịnh mức chi phí nguyên phụ liệu 96 Bảng 3.4 Bảng giá thành ñịnh mức 97 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp dự toán chi phí sản xuất 99 Bảng 3.6 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 102 Bảng 3.7 Báo cáo chênh lệch chi phí sản xuất 105 Bảng 4.1 Phân loại chi phí theo mức ñộ hoạt ñộng 121 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp ñịnh mức chi phí 125 Bảng 4.3 Dự toán linh hoạt 128 Bảng 4.4 Phân tích chi phí thực tế 128 Bảng 4.5 Hệ thống ñịnh mức chi phí 133 Bảng 4.6 Báo cáo kết quả kinh doanh theo bộ phận 141 Bảng 4.7 Báo cáo chi phí sản xuất 142 1 LỜI MỞ ðẦU 1. Sự cần thiết của nghiên cứu Trong nền kinh tế thị trường, ñể quản lý có hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, thông tin quan trọng nhà quản trị cần có là thông tin về chi phí. Sản xuất và kinh doanh trong cơ chế thị trường doanh nghiệp không thể không xác ñịnh chính xác và làm chủ chi phí kinh doanh bởi lẽ chi phí kinh doanh là cơ sở của việc lựa chọn các phương án kinh doanh hiệu quả, lựa chọn các mô hình sản xuất tối ưu, xác ñịnh giới hạn của việc trả lương trả thưởng có hiệu quả. Hơn nữa, tính toán và kiểm soát ñược chi phí thực tế phát sinh ở từng bộ phận, cá nhân sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp ñánh giá chính xác hiệu quả hoạt ñộng của từng bộ phận, cá nhân trong doanh nghiệp nhằm ñánh giá chính xác việc tiết kiệm hay lãng phí ở từng bộ phận làm cơ sở xây dựng chính sách khuyến khích và thưởng phạt vật chất thích ñáng. Tuy nhiên, hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp may nói riêng mới chỉ tập trung vào việc thiết lập thông tin kế toán tài chính phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, chưa chú trọng ñến việc cung cấp thông tin phục vụ cho quản trị doanh nghiệp. Dệt may ñược coi là một trong những ngành trọng ñiểm của nền công nghiệp Việt Nam trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong ñó các doanh nghiệp may ñóng vai trò chủ lực. Số lượng các doanh nghiệp Dệt chỉ chiếm tỷ trọng 15% và ñóng góp chưa ñến 5% giá trị xuất khẩu của toàn ngành dệt may. Ngành dệt may Việt Nam hiện ñang ñược xem là một lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế ñất nước với những lợi thế riêng biệt của ngành như thu hút ñược nhiều lao ñộng, có ñiều kiện mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Theo số liệu từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ñối với hàng dệt may và xơ sợi dệt các loại ñạt 17,2 tỷ USD, tăng 8,5% so với 2011 và mục tiêu ñến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu ñạt 19 tỷ USD thu hút trên 2.500.000 lao ñộng, năm 2020 ñạt từ 25-27 tỷ USD. Với vai trò quan trọngto lớn của ngành dệt may ñối với nền kinh tế của ñất nước như vậy thì việc bảo ñảm cho các doanh nghiệp may 2 tăng trưởng và phát triển bền vững trong hoàn cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến ñộng là hết sức cần thiết, nhất là khi toàn thế giới ñang lâm vào cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế như hiện nay. Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp may Việt Nam hiện nay ñang tập trung theo hai phương thức chủ yếu là (i) gia công (CMT) và (ii) sản xuất bằng thiết bị của mình OEM/FOB trong ñó gia công là một hình thức hợp ñồng phụ mà các doanh nghiệp may ñược cung cấp toàn bộ từ khâu thiết kế ñến nguyên phụ liệu và chỉ thực hiện khâu sản xuất; còn phương thức OEM/FOB là một hình thức tập trung vào cả quy trình sản xuất có nghĩa là doanh nghiệp may có khả năng thiết kế, mua và thanh toán nguyên phụ liệu, sản xuất hoàn tất và ñóng gói ñể giao hàng tận các ñiểm bán lẻ tuy nhiên các doanh nghiệp may Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là sản xuất theo quy cách và thiết kế của khách hàng và trong nhiều trường hợp sử dụng nguyên phụ liệu do người mua chỉ ñịnh. Hai phương thức sản xuất này ñều ñang gặp phải những khó khăn lớn là không chủ ñộng ñược kế hoạch sản xuất do phụ thuộc vào các ñơn ñặt hàng và mặc dù kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng doanh thu thực tế từ các hoạt ñộng này là rất thấp dẫn ñến lợi nhuận thấp, thậm chí một số doanh nghiệp còn có lợi nhuận âm. Ngoài ra phương thức sản xuất theo thiết kế nguyên bản cả gói ODM cũng ñã ñược thực hiện và từng bước thành công ở các doanh nghiệp may lớn như May 10, May Việt Tiến, Nhà Bè Bên cạnh ñó, từ khi gia nhập WTO, ngành may ñang phải ñối mặt với nhiều thách thức lớn, phải cạnh tranh ngang bằng với các cường quốc xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Ấn ðộ (cạnh tranh về giá cả) và Hàn Quốc, Nhật Bản (cạnh tranh về mẫu mã, thiết kế). Áp lực cạnh tranh này buộc các doanh nghiệp may Việt nam phải có chiến lược phát triển, quản lý tốt chi phí giảm giá thành sản xuất, ñầu tư vào máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh ñó, nhu cầu thông tin kế toán quản trị của nhà quản trị là rất lớn, ñặc biệt hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, nó bao gồm việc cung cấp và phân tích thông tin chi phí ñể ra quyết ñịnh ñầu tư, cung cấp thông tin ñể hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, ñảm bảo chất lượng sản phẩm, giao hàng ñúng thời gian quy ñịnh. [...]... a doanh nghi p - Cách th c t ch c b máy k toán c a doanh nghi p - Nhu c u thông tin chi phí c a nhà qu n tr doanh nghi p - Cách th c phân lo i chi phí t i doanh nghi p - T ch c xây d ng ñ nh m c và d toán chi phí - Phương pháp t ch c cơ s d li u ban ñ u v chi phí - Phương pháp t ch c ghi chép thông tin chi phí - Phương pháp s d ng thông tin k toán chi phí - T ch c phân tích thông tin k toán chi phí. .. tin k toán qu n tr chi phí, th c tr ng các nhân t c u thành h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p may T ñó làm cơ s cho vi c ñ xu t các gi i pháp t ch c h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p may Vi t Nam 23 CHƯƠNG 2 CƠ S LÝ LU N V T CH C H TH NG THÔNG TIN K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P S N XU T 2.1 Khái quát v t ch c h th ng thông tin k toán qu... ng thông tin t các b ph n trong quá trình ra quy t ñ nh, l y ý ki n ñánh giá c a các nhà qu n tr doanh nghi p v hi u qu thông tin k toán chi phí hi n nay và kh năng s n sàng ñ u tư cho h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí Ph n này làm cơ s ñ ñánh giá nhu c u thông tin k toán qu n tr chi phí c a các nhà qu n tr doanh nghi p may Vi t Nam hi n nay ð i v i các k toán trư ng, k toán chi phí t i doanh. .. tr trong doanh nghi p may Vi t Nam và m c ñ th a mãn c a h ñ i v i thông tin do k toán chi phí cung c p hi n nay như th nào? 2 Có nh ng nhân t nào nh hư ng t i HTTT KTQT chi phí trong các doanh nghi p may? 3 Vi c t ch c h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p may ñang th c hi n m c ñ như th nào? 4 T k t qu ñánh giá th c tr ng t ch c h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong. .. ng các n i dung k thu t c a k toán qu n tr chi phí trong quá trình thi t k h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí [10] Có th nói r ng các nghiên c u trong nư c t năm 1997 tr l i ñây cho th y các tác gi ñã nghiên c u nh ng v n ñ cơ b n v k toán chi phí, k toán qu n tr chi phí, h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí Các nghiên c u ñã kh ng ñ nh t m quan tr ng c a k toán qu n tr chi phí, h th ng thông. .. trong các doanh nghi p may ñưa ra nh ng gi i pháp nào ñ có th t ch c h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p may nh m khai thác l i ích c a h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí ñ i v i công tác qu n tr doanh nghi p? 4 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u 4.1 ð i tư ng nghiên c u Lu n án nghiên c u v h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p may Vi t Nam 4.2... dung c a h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí là 5 h th ng thông tin d toán chi phí, h th ng thông tin chi phí th c hi n và h th ng thông tin ki m soát chi phí nh m ñưa ra m t m i liên h m t thi t v thông tin trong ki m soát chi phí ñó là thông tin quá kh , hi n t i và tương lai T ñó có th kh ng ñ nh vai trò c a h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong vi c ra quy t ñ nh c a nhà qu n tr ñ... t may Vi t Nam - Các Báo cáo tài chính, Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh c a các doanh 18 nghi p may trong m u kh o sát - Các S sách k toán c a các doanh nghi p may trong m u kh o sát - Các báo cáo v các nghiên c u c a T ng c c Th ng liên quan ñ n các doanh nghi p may - Các trang tin ñi n t c a các doanh nghi p may Vi t Nam Nghiên c u các tài li u trên nh m m c ñích tìm hi u ñ c ñi m c a các doanh. .. n v t ch c h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p s n xu t Chương 3: Th c tr ng t ch c h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p may Vi t Nam Chương 4: Gi i pháp t ch c h th ng thông tin k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p may Vi t Nam 6 CHƯƠNG 1 T NG QUAN NGHIÊN C U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U C A LU N ÁN 1.1 T ng quan các công trình nghiên c u... doanh nghi p may hi n nay - ðánh giá m c ñ ñáp ng nhu c u thông tin chi phí c a nhà qu n tr hi n nay - ðánh giá v các nhân t nh hư ng ñ n vi c xây d ng HTTT k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p - ðánh giá nh ng khó khăn trong quá trình t ch c h th ng thông tin d toán chi phí, h th ng thông tin chi phí th c hi n và h th ng thông tin ki m soát chi phí 22 K T LU N CHƯƠNG 1 K toán qu n tr chi phí nói . THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 116 4.1. Sự cần thiết phải tổ chức hệ thống thông tin kế toán. trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam Chương 4: Giải pháp tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may việt nam, Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may việt nam, Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay