Tài liệu Câu hỏi ôn thi Tài chính doanh nghiệp pdf

7 1,377 19
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2014, 15:20

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPCâu hỏi bình luậnChương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp1. Hãy bình luận ý kiến “Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao”Chương 2: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí1. Một doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt trong kỳ thì luôn luôn có mức lợinhuận cao trong kỳ đó. 2. Một doanh nghiệp có lợi nhuận trong kỳ cao sẽ luôn luôn đảm bảo tốt khả năngthanh toán trong kỳ đó3. Có ý kiến cho rằng: Doanh thu của DN càng cao thì thu nhập của DN càng cao.Bình luận.4. Có ý kiến cho rằng: VAT vừa là doanh thu, vừa là chi phí của DN. Bình luận5. Có ý kiến cho rằng: Thuế gián thu là doanh thu của DN. Bình luận6. Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian của tiền, nguyên tắc đánh đổi rủi ro, lợinhuận. Bình luận ý kiến “Mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp là tối đa hóa lợinhuận”. Chương 3: Phân tích tài chính1. Có ý kiến cho rằng: Lợi nhuận càng cao thì khả năng chi trả của DN càng tốt.Bình luận2. Bình luận ý kiến: Ngân hang sẽ cho doanh nghiệp vay khi doanh nghiệp có tìnhhình tài chính tốt. 3. Hãy bình luận ý kiến: Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao vẫn có thể bị phá sảnChương 4: Nguồn vốn của doanh nghiệp1. Một doanh nghiệp khi sử dụng nợ sẽ có lợi hơn là bất lợi. Bình luận2. Có ý kiến cho rằng: Sử dụng VCSH luôn luôn có lơi cho DN. Bình luận3. Trong cơ cấu vốn của DN, nợ càng nhiều thì DN càng có lợi. Bình luận4. Một DN chỉ có thể đầu tư dài hạn bằng vốn dài hạn. Bình luận5. Trong cơ cấu vốn, tỷ trọng nợ càng cao thì thu nhập trên một cổ phiếu càng lớn.Bình luậnChương 5: Chi phí vốn của DN1. Sử dụng VCSH có chi phí bằng không. Bình luận2. Để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại, DN chỉ có thể sử dụng phương phápCAPM. Bình luậnChương 6: Đầu tư dài hạn của DN1. Tất cả các phương án đầu tư độc lập có NPV>0 đều được chọn. Bình luận2. Ngân hang sẽ cho DN vay khi dự án của DN có NPV>0. Bình luận3. Một dự án có NPV=0 nghĩa là dự án không tạo ra lợi nhuận. Bình luận4. Một dự án có NPV=0 nghĩa là dự án hòa vốn. Phân biệt điểm hòa vốn trong sảnxuất, kinh doanh và điểm hòa vốn trong dự án đầu tư. Câu hỏi đúng sai, giải thích1. VAT vừa là doanh thu, vừa là chi phí2. Thuế gián thu (TTĐB và VAT) là doanh thu của doanh nghiệp3. Mục tiêu hoạt động cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. 4. Lợi nhuận càng cao thì khả năng chi trả của DN càng tốt.5. NH sẽ cho DN vay khi DN có tình hình tài chính tốt. 6. Một DN có lợi nhuận cao vẫn có thể bị phá sản7. Một DN khi sử dụng nợ sẽ có lợi hơn là bất lợi8. Sử dụng VCSH luôn luôn có lợi cho DN9. Một DN chỉ có thể đầu tư dài hạn bằng vốn dài hạn10. Sử dụng VCSH có chi phí = 011. Phát hành cổ phiếu thường mới có thể mất quyền kiểm soát.12. Để xác định chi phí của lợi nhuận giữ lại, DN chỉ có thể sử dụng phương phápCAPM13. So sánh bảng CĐKT của DN và NHTMCâu hỏi liên hệ Việt NamChương 1: Tổng quan Tài chính doanh nghiệp1. Trình bày các nguyên tắc quản lý tài chính của DN2. Trình bày các nguyên tắc giá trị thời gian của tiền, nguyên tắc đánh đổi rủi ro vàlợi nhuận. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.3. Mục tiêu quan trọng nhất của DN là gì?4. Nhận xét về cơ chế quản lý tài chính đối với các DN Việt Nam hiện nay. Chương 2: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận1. Trình bày về doanh thu và các biện pháp tăng doanh thu của DN2. Phân biệt doanh thu với thu của DN3. Phân biệt doanh thu với thu nhập của DN4. Phân biệt chi phí với chi của DN5. Cho biết một số khoản chi phí nhưng không được tính vào chi phí hợp lý của DN6. Trình bày mối quan hệ và sự khác biệt giữa doanh thu, chi phí với thu và chi củaDN7. Trình bày những nội dung cơ bản của chế độ phân phối lợi nhuận của DN nhànước Việt Nam theo nghị định 199. 8. Trình bày những vấn đề cơ bản về lợi nhuận, phân phối lợi nhuận của các DNhiện nay. Chương 3: Phân tích tài chính1. Trình bày tóm tắt các báo cáo tài chính của Việt Nam hiện nay và nêu vai trò củacác báo cáo đó.2. Trình bày mối liên hệ, điểm giống nhau và khác nhau của Bảng cân đối kế toáncủa DN và của NHTM. 3. Trình bày điểm giống nhau và khác nhau giữa báo cáo kết quả kinh doanh vàngân quỹ của DN.4. Hãy trình bày mục đích cảu phân tích tài chính doanh nghiệp đối với chủ DN, chủnợ, nhà đầu tư và nhà quản lý.5. Trình bày mục tiêu và nội dung chủ yếu trong phân tích tài chính doanh nghiệp.Là chủ doanh nghiệp, anh (chị) sẽ lựa chọn những chỉ tiêu tài chính chủ yếu nàođể phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 6. Trình bày các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp và cho nhận xét vềvấn đề này ở Việt Nam. 7. Trình bày ý nghĩa cảu các tỷ số tài chính khi phân tích tài chính doanh nghiệp. 8. Trình bày các chỉ tiêuv ề khả năng sinh lãi của doanh nghiệp và ý nghĩa của cácchỉ tiêu đó. 9. Trình bày các chỉ tiêu về khả năng hoạt động của doanh nghiệp và ý nghĩa của cácchỉ tiêu đó.10. Nêu mối liên hệ giữa ROA và ROE của DN11. Trình bày các nhóm chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp. Với tư cách làngười cho vay thì nhóm chỉ tiêu nào là quan trọng nhất.12. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ROE của DN.13. Trình bày các điều kiện để nâng cao chất lượng phân tích tài chính DN ở nước ta.Chương 4: Nguồn vốn của doanh nghiệp1. Trình bày khái quát các nguồn tài trọ cho DN và các căn cứ để lựa chọn cácnguồn tài trợ đó trong nền kinh tế thị trường.2. Trình bày các hình thức huy động vốn ngắn hạn của DN3. Trình bày các hình thức huy động VCSH của DN4. Trình bày các hình thức huy động vốn dài hạn của DN5. Hãy phân tích những điều kiện để doanh nghiệp vay vốn từ các NHTM6. Hãy phân tích những căn cứ để DN lựa chọn công cụ huy động vốn (cổ phiếu, tráiphiếu)?7. Trình bày ưu, nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu,cổ phiếu. Chương 5: Chi phí vốn của doanh nghiệp1. Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu chi phí vốn và cơ cấu vốn của DN2. Trình bày khái quát các phương pháp xác định chi phí, lợi nhuận giữ lại của DN3. Trình bày chi phí vốn của DN. Hãy nhận xét vấn đề này ở Việt Nam.4. Phân biệt chi phí nợ vay và chi phí vốn cổ phần?5. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trongđánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư.Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp1. Trình bày khái quát cách xác định dòng tiền của dự án đầu tư. Phân tích ảnhhưởng của việc trích khấu hao theo các phương pháp khác nhau tới dòng tiền củadự án. 2. Trình bày cách xác định dòng tiền của dự án tại doanh nghiệp trong các trườnghợp dự án được tài trợ hoàn toàn bằng VCSH, dự án được tài trợ bằng VCSH vànợ vay dài hạn.3. Trình bày ưu điểm, nhược điểm của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án,thời gian thu hồi vốn đầu tư, NPV, IRR và MIRR?4. Trình bày các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tư. Hãy cho biết một dự án cóNPV cao thì chắc chắn có IRR cao không? Tại sao?5. Trình bày khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn củaDN?6. Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian của tiền trong đánh giá dự án đầu tư. 7. Nhận xét thực tế đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư ở Việt Nam hiện nay.8. Phân tích các điều kiện để nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư ởViệt Nam hiện nay.Câu hỏi điền chỗ trốngChương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệpSử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: cổ phiếu, công ty cổ phần, vốn, tráchnhiệm, tối đa hóa giá trị, trách nhiệm hữu hạn, thời gian hoạt động1. DN tư nhân dễ dàng được thành lập, nhưng thường gặp khó khăn trong việc huyđộng……… , chủ sở hữu DN tư nhân có ……… vô hạn và DN có ……….hữuhạn. 2. ………là một thực thể pháp lý có sự tách biệt giữa người sử hữu và người quảnlý.3. Khái niệm…… có nghĩa là các cổ đông của một DN không chịu trách nhiệm cánhân đối với những khoản nợ của DN.4. Lý thuyết tài chính hiện đại vận hành dựa trên giả định rằng mục tiêu của nhàquản lý là…… cho cổ đông. Mục tiêu này đạt được nếu giá của doanh nghiệpđược tối đa hóa. Chương 3: Phân tích tài chínhSử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: phải thu, khả năng trả lãi vay, tàichính, lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu, thanh khoản, ngắn hạn, tiền, tổng nợ, tổng tàisản. 1. Trong các thông tin nội bộ của DN mà các cổ đông quan tâm, báo cáo nhìn chunglà quan trọng nhất.2. Thông thường các tài sản được sắp xếp theo thứ tự… của chúng, trong khi cáckhoản nợ lại được sắp xếp theo thứ tự trong đó chúng phải được hoàn trả.3. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh là một chỉ tiêu của nhóm hệsố than khoản. Chúng đo lường năng lực của một doanh nghiệp trong việc thanhtoán các khoản nợ. 4. Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng cách lấy… chia cho doanh thu bìnhquân ngày. Kỳ thu tiền bình quân là độ dài thời gian mà một doanh nghiệp phảiđợi để thu….sau khi bán hàng.5. Hệ số nợ được xác định bằng cách lấy…chia cho…Nó đo lường tỷ lệ vốn đượccung cấp bởi các chủ nợ.6. Hệ số đo lường….được xác định bằng cách lấy thu nhập trước thuế và lãi vay chiacho chi phí lãi vay.7. ROE được xác định bằng cách lấy….chia cho…Chương 5: Cơ cấu vốn và chi phí vốnSử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: đòn bẩy hoạt động, chi phí pháthành, bình quân gia quyền, ba, chi phí cơ hội, đòn bẩy tổng hợp1. DN thường xác định chi phí vốn…của các nguồn vốn khác nhau mà DN sử dụng.2. Chi phí vốn chủ sở hữu được xác định là….3. Có…cách thức tiếp cận có thể được sử dụng để xác định chi phí của lợi nhuận giữlại.4. Chi phí cổ phiếu thường mới cao hơn chi phí của lợi nhuận giữ lại bởi vì….5. … được xác định là % thay đổ trong EBIT trên % thay đổi trong doanh thu haysản lượng tiêu thụ6. ……được xác định là % thay đổi trong EPS trên % thay đổi trong EBIT7. …….được xác định là % thay đổi trong EPS trên % thay đổi trong doanh thu haysản lượng tiêu thụ.Chương: Đầu tư dài hạnSử dụng những thông tin sau để điền vào chỗ trống: NPV, lãi suất chiết khấu, dương,không, IRR, thời gian hoàn vốn, loại trừ lẫn nhau, cao hơn, sự đơn giản hóa, các dòngtiền1. Số năm cần thiết để hoàn lại vốn đầu tư ban đầu của một dự án được gọi là…2. Ưu điểm chính của thời gian hoàn vốn là… 3. Một nhược điểm của chủ yếu của phân tích thời gian hoàn vốn đó là không xemxét….sau mốc hoàn vốn.4. Một dự án được chấp nhận nếu NPV của nó….5. Nếu hai dự án là…thì dự án với giá trị hiện tại ròng dương…sẽ được lựa chọn.6. Trong phương pháp IRR, người ta đi tìm tỷ lệ chiết khấu làm cho NPV bằng… 7. Đường giá trị hiện tại ròng chỉ mối quan hệ giữa….của một dự án và….được sửdụng để tính NPV.8. Nếu…của một dự án độc lập lớn hơn chi phí vốncuar dự án đó thì nó sẽ đượcchấp thuận.9. Nếu hai dự án loại trừ nhau đang được xem xét và một dự án có NPV dương caohơn, trong khi dự án còn lại có IRR cao hơn, thì dự án với …cao hơn sẽ được ưathích hơn. . CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu hỏi bình luậnChương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1. Hãy bình luận ý. tích tài chính doanh nghiệp. Là chủ doanh nghiệp, anh (chị) sẽ lựa chọn những chỉ tiêu tài chính chủ yếu nàođể phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Câu hỏi ôn thi Tài chính doanh nghiệp pdf, Tài liệu Câu hỏi ôn thi Tài chính doanh nghiệp pdf, Tài liệu Câu hỏi ôn thi Tài chính doanh nghiệp pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay