Tài liệu Hóa đại cương pdf

53 3,402 47
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2014, 14:20

HUI© 2006General Chemistry:Slide 1 of 56HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁĐẠTĐẠTĐẠTĐẠTKHÔNG ĐẠTKHÔNG ĐẠTKHÔNG ĐẠTHọclạitừđầuKHÔNG ĐẠTKHÔNG ĐẠTKHÔNG ĐẠTlần 2HọclạitừđầuĐẠTTHI KẾT THÚC MÔNMÔN HỌCTIỂU LUẬN(Đối với môn học lý thuyết)BÀI TẬP TỔNG HỢP(Đối với môn học thực hành)THI GIỮA MÔN HỌCThi lạiXét vớtThi lạiĐẠTĐẠT KHÔNG ĐẠTlần 1HUI© 2006General Chemistry:Slide 2 of 56HÓA ĐẠI CƯƠNGHUI© 2006General Chemistry:Slide 3 of 56QUY ĐỊNH VỀ CÁCH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM•Điểm giữa học kỳ được tính 20%.•Điểm tiểu luận được tính 30%. •Điểm thi kết thúc môn được tính 50%.•Trường hợp những sinh viên thi lại (kể cả thi giữa học phần, kết thúc môn, tiểu luận) Nếu >5 thì chỉ tính phần thi đó bằng 5, các phần điểm khác được bảo lưu). HUI© 2006General Chemistry:Slide 4 of 56Giới thiệu về nội dung môn học•Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản•Chương 2: Cấu tạo nguyên tử•Chương 3: Định luật tuần hoàn•Chương 4:Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử•Chương 5: Trạng thái tập hợp của vật chất•Chương 6: Nhiệt động học•Chương 7: Động hóa học•Chương 8: Cân bằng hóa học•Chương 9: Cân bằng trong dung dịch lỏng•Chương 10: Điện hóa họcHUI© 2006General Chemistry:Slide 5 of 56Tài liệu tham khảo HĐC•Nguyễn Đình Soa, HĐC, ĐHBK HCM•Website: –www.cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/power_point/–http://www.uhd.edu/academic/colleges/sciences/naturalscience/BKC_Homepage.htmHUI© 2006General Chemistry:Slide 6 of 56Chương 1: Các khái niệm và định luật căn bảnHUI© 2006General Chemistry:Slide 7 of 56Nội dung•Những phát hiện đầu tiên về hóa học•Nguyên tử và phân tử•Hạt nhân nguyên tử•Nguyên tố hóa học và đồng vị•Chất hóa học, đơn chất, hợp chất…•Khối lượng nguyên tử, phân tử, nguyên tử gam, phân tử gam, đương lượng•The Mole•Ký hiệu, công thức hóa học, phương trình HHHUI© 2006General Chemistry:Slide 8 of 56Các định luật cơ bản•Định luật bảo tuàn khối lượng•ĐL thành phần không đổi•Định luật tỷ lệ bội•ĐL đương lượng•ĐL thể tích•ĐL Avôgadro và số Avogadro•ĐL Boy-Mariotte và charler-Gray-Lussac•PT trạng thái KLT•Một vài phương pháp xđ KLPT và ĐlượngHUI© 2006General Chemistry:Slide 9 of 56Những phát minh đầu tiên•What is the Chemistry?“Chemistry is the science that describes matter – its properties, the changes it undergoes, and the energy changes that accompany those processes.”Lavoisier 1774 Law of conservation of mass Proust 1799 Law of constant composition Dalton 1803-1888 Atomic Theory HUI© 2006General Chemistry:Slide 10 of 56Nguyên tử và phân tửDalton’s Atomic TheoryEach element is composed of small particles called atoms.Atoms are neither created nor destroyed in chemical reactions.All atoms of a given element are identicalCompounds are formed when atoms of more than one element combine[...]... hiệu hóa học, PTHH… • • Đồng phân Những chất hố học khác nhau nhưng có cùng cơng thức phân tử gọi là những chất đồng phân Như vậy chỉ đơn thuần thành phần chưa đủ để xác định 1 hợp chất hố học mà phải kể đến cấu tạo phân tử của nó Trong hóa học đặc biệt hóa học hữu cơ để biểu thị một chất hố học nhất thiếc phải dùng đến cơng thức cáu tạo Ví dụ Slide 25 of 56 General Chemistry: HUI© 2006 Ký hiệu hóa. .. học – Mổi ngun tố hóa học được kí hiệu bằng chữ cái đầu hay hai chữ cái trong tên Latinh của ngun tố đó – Mổi kí hiệu hố học của ngun tố đồng thời chỉ 1 ngun tử của ngun tố đó • • Cơng thức dùng biểu thị các chất (phân tử), ví dụ: hidro (H2) PTHH: Dùng để biểu thị các phản ứng hóa học bằng cơng thức HH Phân loại phản ứng hóa học Slide 26 of 56 General Chemistry: HUI© 2006 Phản ứng hóa học • • • • •... Chất hóa học, đồng phân, đồng hình… • • • Chất là dạng đồng thể có cùng tính chất vật lý và hóa học được cấu tạo cùng một loại phân tử hay ngun tử Đơn chất là những chất mà phân tử của chúng có cùng loại ngun tử như khí H2 , O3 , S, Fe…, Hợp chất là những chất mà phân tử của chúng bao gồm hai hay nhiều ngun tử khác nhau như CO, CO2, NH3, HNO3, HCl… Slide 22 of 56 General Chemistry: HUI© 2006 Chất hóa. .. gọi là số khối Slide 15 of 56 General Chemistry: HUI© 2006 Hạt nhân ngun tử Rutherford protons 1919 James Chadwick neutrons 1932 Slide 16 of 56 General Chemistry: HUI© 2006 Ngun tố hóa học, đồng vị • Ngun tố hố hoc Ngun tố hóa học là tập hợp các ngun tử có cùng điện tích hạt nhân Nhiều ngun tố là hỗn hợp của một số đồng vị Như oxy có 3 đồng vị : 16 17 18 O8 , O8 O8 với tỷ lệ 3150:1:5 Khí hyđro thiên... AgCl + NaNO3 Phản ứng tỏa nhiệt: H2 + Cl2 → 2HCl ∆ H = - 2,3kJ Phản ứng thu nhiệt: N2 + O2 → 2NO ∆ H = + 90,4kJ Phản ứng một chiều: 2KClO3 → 2KCl + 3O2 Phản ứng hai chiều: N2 + 3H2 → 2NH3 Phản ứng oxy hóa khử: 2FeCl3 + SnCl2 → FeCl2 + SnCl4 Slide 27 of 56 General Chemistry: HUI© 2006 PTHH 2 NO + 1 O2 → 2 (14 + 16)g Slide 28 of 56 2 NO2 32 g 2 (14 +32)g General Chemistry: HUI© 2006 Khối lượng NT, PT… . lạiĐẠTĐẠT KHÔNG ĐẠTlần 1HUI© 2006General Chemistry:Slide 2 of 56HÓA ĐẠI CƯƠNGHUI© 2006General Chemistry:Slide 3 of 56QUY ĐỊNH VỀ CÁCH ĐÁNH GIÁ. kết hóa học và cấu tạo phân tử•Chương 5: Trạng thái tập hợp của vật chất•Chương 6: Nhiệt động học•Chương 7: Động hóa học•Chương 8: Cân bằng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hóa đại cương pdf, Tài liệu Hóa đại cương pdf, Tài liệu Hóa đại cương pdf, Định luật G. Dalton

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn