Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 9 ppt

6 494 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 20:20

. Chương 9: các thiết bị đo trong MGCP Trong phần này, chúng tôi thực hiện đề tài đề cập đến một số thiết bị đo giao thức báo hiệu MGCP. thiết bị trong mạng điện thoại IP hội tụ.Abacus 5000 là một hệ thống đo kiểm cho mạng PSTN và IP trong một thiết bị hợp nhất. Phương pháp đo của Abacus
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 9 ppt, Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 9 ppt, Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 9 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn