Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 6 ppt

6 353 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 20:20

. Chương 6: phương pháp đo 3.1.4.3. Phương pháp đo Với mỗi cấu hình đo đã trình bày trong phần 3.1.4.2, có hai phương pháp đo có thể thực hiện: đo giám. động của hệ thống cần đo. Cấu hình kết nối của phương pháp đo giám sát được minh họa trong hình 3 .6. Trong phương pháp đo mô phỏng máy đo có khả năng hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 6 ppt, Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 6 ppt, Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 6 ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn