Tài liệu Áp Dụng Nguyên Lý Thứ Nhất Của Nhiệt Động Vào Hoá Học ppt

11 1,307 25
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 19:20

. cao nhất. Câu hỏi thứ nhất là ñối tượng của nhiệt ñộng hoá học, còn câu hỏi thứ hai là ñối tượng của của ñộng hoá học. Nhiệt ñộng học là bộ phận của. I: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC VÀO HOÁ HỌC I. MT S KHÁI NI M M ĐẦU 1. Khí lý tưởng: - Chất khí ñược coi là lý tưởng khi mà khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Áp Dụng Nguyên Lý Thứ Nhất Của Nhiệt Động Vào Hoá Học ppt, Tài liệu Áp Dụng Nguyên Lý Thứ Nhất Của Nhiệt Động Vào Hoá Học ppt, Tài liệu Áp Dụng Nguyên Lý Thứ Nhất Của Nhiệt Động Vào Hoá Học ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn