Tài liệu 01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ doc

1 198 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 04:20

42C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc 42Biểu số: 01B/LĐTBXH Ban hành theo Quyết định số QĐ-TTg ngày của Thủ tớng Chính phủ Ngày nhận báo cáo: 6 tháng: ngày 15 tháng 7 năm: ngày 30 tháng 4 năm sauSố LAO ĐộNG ĐƯợC TạO VIệC LàM TRONG Kỳ (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Bộ Lao động, Thơng binh và Xã hội Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê n v tớnh: 1000 ngi Trong tng s Mó s Tng s N Thnh th A B 1 2 3 Tng s Chia theo tnh/thnh ph (Ghi theo Danh mc n v hnh chớnh) Ngy thỏng nm Ngi lp biu Th trng n v (Ký, h tờn) (Ký, úng du, h tờn) . tháng 7 năm: ngày 30 tháng 4 năm sau Số LAO ĐộNG ĐƯợC TạO VIệC LàM TRONG Kỳ (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Bộ Lao động, Thơng binh và Xã hội Đơn vị. 42C:Documents and SettingsxmaiDesktopChe do BCTK bo nganh1 Bieu mau ap dung 01 .doc 42Biểu số: 01B/LĐTBXH Ban hành theo Quyết định số QĐ-TTg
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu 01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ doc, Tài liệu 01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ doc, Tài liệu 01B/LĐTBXH_Số lao động được tạo việc làm trong kỳ doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay