Tài liệu THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN Accepted Practices Exchange ppt

11 1,249 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 15:20

. PHỤ LỤC: THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN Accepted Practices Exchange (APEX) - an initiative of the Convention. all stakeholders in the development and implementation of industry-wide accepted practices which create and enhance efficiencies throughout the meetings,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN Accepted Practices Exchange ppt, Tài liệu THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN Accepted Practices Exchange ppt, Tài liệu THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN Accepted Practices Exchange ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn