Tài liệu Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bản cân đối kế toán ppt

3 299 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 15:20

. Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bản cân đối kế toán của doanh nghiệp Đoạn 37 của chuẩn mực kế toán số 21- Trình bày báo cáo tài. trình bày trên khoản mục “Xây dựng cơ bản dở dang” thuộc phần tài sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán. Về nguyên tác, khi lập và trình bày báo cáo tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bản cân đối kế toán ppt, Tài liệu Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bản cân đối kế toán ppt, Tài liệu Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bản cân đối kế toán ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn