Tài liệu Mind map - Sơ đồ tư duy ppt

3 787 5
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 09:20

. Mind map - Sơ đồ tư duy Công dụng của Mind Maps Ghi chú. Khi thông tin được gợi ra, mind maps giúp tổ chức thông tin theo. không nên đưa vào mind map. - Tư duy hai chiều (phản biện) - Sử dụng mũi tên, biểu tư ng hoặc những hình ảnh để chỉ ra sự liên kết. - Đừng để bị tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mind map - Sơ đồ tư duy ppt, Tài liệu Mind map - Sơ đồ tư duy ppt, Tài liệu Mind map - Sơ đồ tư duy ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay