Tài liệu Biên bản bàn giao tài sản công cụ pdf

1 1,915 9
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 08:20

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆCMã tài liệu: NS – 09 – BM04Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤHôm nay, ngày / /200 , tại chúng tôi gồm:Người bàn giao: Bộ phận: MSNV Người nhận bàn giao: Bộ phận: MSNV Lý do bàn giao Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:Stt Mã tài sản, công cụTên tài sản, công cụ Đơn vị Số lượng Tình trạngNgười bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý . Người nhận bàn giao: Bộ phận: MSNV Lý do bàn giao Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:Stt Mã tài sản, công cụ Tên tài sản, công cụ Đơn. trạngNgười bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản. /.Người bàn giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biên bản bàn giao tài sản công cụ pdf, Tài liệu Biên bản bàn giao tài sản công cụ pdf, Tài liệu Biên bản bàn giao tài sản công cụ pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay