Tài liệu Đề tài "Tổ chức thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng Container đường biển tại công ty TNHH thương mại giao nhận R&P" pptx

58 1,498 15

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,543 tài liệu

  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 07:20

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠIKHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ     BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐỀ TÀITỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC NGHIỆP VỤ GIAONHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂNTẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN R & PGVHD: Ths. Nguyễn Việt TuấnSVTH: Đặng Thị Thùy DươngLỚP: CĐXNK 10A KHÓA 10HỆ: Cao Đẳng Chính quyTp. Hồ Chí Minh, Tháng 6 năm 2009LỜI CÁM ƠN !"#$%&'()*+, /$0/&1-20/$,30456#)7896!6%76:;4<=>'?@A4(<B!C64'5D%66E(#5#F-G6D'6:6@7/HI';)J5@#6=C6KE?#>6L?MJ!=C6'N6OAPQQ?!E?R6?S6B=#=Q4)TAPU6!VKDD%6%V6%6;F-W6X 6@7=:=R6!6YZ$%6*/&&&[\/$830Z$0+,/&]/^_`JL4>6L?56F*a 6@7!;6@6%6#6b(6JE?c6OA(=D#%5#G6D'#;4#IdJLN)TAP<'6)e6!?E6>6!4(<6B'6%6#6X)e6(5%(N#L6Y#NFf#6a6E66%6646%6#6bL<=C6g466E6*/&&)7Z$#L^_`6?%(KT76E6()*+, /$0/&1-20/$,306)e6<=4g%?C)e6B6R64<6#V6Y#b()FNHẬN XÉT:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFLỜI NÓI ĐẦU8V56#=hW4?%(K)e6!##4VA#F*:Q“Phi thương bất phú” E(iF-G6D'(<!)T6Q#)#N4'6!?6L4Tb()!TV<!=C66!F/)76!66j6C65%(N)Q#B#6%6A#'?()T64T6%6A#'?)T65##D%F&V;L?dV(BV5#(i6Q@)k=:=R6!DV<!4#We%K6l56#G6D'B56##?%(K)I'/#F8V;L?dAH(#Le#'5@6#N4'6#LQ#;L?d?@)e6>6'V6%66#i646'?F*a4T=>?%(KU6Y#<!4T=>6Q#6#4'6#LQ#;L?d6m%G6Y#6%6*;L?dFn66Y#b()6%66A#Ab64S#L(#K@'6%664'6FINBA(J5!b6i<Tổchức thực hiện các thủ tục nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng containerđường biển tại Công ty TNHH Thương mại Giao nhận R&PF$Wo6)7*)7p$T'4<*/&&)7$#L^_`*)7qj6C6>6'6%6YS64'?4S#LL?dDr6#()DK*/&&)7$#L^_`*)7o8V=Ls4!br:6#'5@V#L*/&&)7$#L^_`n@#>6L?4!C66Q(>6!5%??E#A4D@:6)#6Q<'>6HDD%6%6m<!=QFt(;L)e6=>QQ?!6Y#646%6#6b(6KDD%6%)e6'7FMỤC LỤCLời cảm ơnNhận xét của đơn vị thực tậpNhận xét của giáo viên hướng dẫnLời mở đầuChương 1Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại Giao nhận R & PpFp9%(NN4?%(K6Y#6^_`FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFppFq*C6u'4S6Y#6^_`FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqpFqFp*C6uFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqpFqFq/'4SFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqpFqFo-b)T?%(KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFopFo*76;j6C66Y#6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFopFoFp*76;6%6?mD#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFopFoFq*C6u'4S6%6?mD#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvpFvNNVA#6Y#6^_`6%6uqwwxyqwwzFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF{pFvFp!5@VA#Ab64S#L6Y#6^_`FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF{pFvFq*76;b()L?d6^_`Ab64SFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF|pFvFo*76;GL?d6Y#6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFppChương 2Tổ chức thực hiện các thủ tục nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩubằng container đường biển tại công ty TNHH Thương mại Giao nhận R&PqFp!e?WAb64SFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpvqFq4#D@KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpvqFqFpFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpvqFqFq8#D@KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFp}qFo/L4K(#DV6CUL?dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpxqFv;'#ZK(#n~,FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpzqF}YS6@5#L?dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqwqF}FpL?DV6CU6!K#D%@5#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqwqF}FpFp#@5#L?d4?SS6#•!6Q€FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqwqF}FpFq#(b%!Q#L?dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFq{qF}FpFoL?W=7@5#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFq|qF}Fq9(NYS6@5#4TL?dNA#0*n(#=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoqqF}FqFp!?LW=7K(#=7DVu#5!bNC6C6VK(#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoqqF}FqFqK(#>6!Q#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFovqF}FqFoK(#6!W=7%!FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo}qF}FqFv'?@5#QA;JYS6@5#4(@#6)#@5#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoxqFx/L6@FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoxqFxFpF-4T6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoxqFxFpFp8)e64<(FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo{qFxFpFq^E(VFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo{qFxFq-4T•FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFozqF{K(#L?d4!•!6Q€FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo|qF{Fp!);dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo|qF{Fq!)66k6@FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo|qF{Fo!)D@KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvwqFz#6jFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvpqF|$#66%6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvpqFpw9!%4(@W=76%6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvqChương 3Một số nhận xét kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giaonhận tại Công ty TNHH Thương mại Giao nhận R&PoFp/Ls4<'?4S#LQ#L?dDr)DKFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvooFq/BLe4Qu6Y#6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvvoFqFpLeFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvvoFqFqQuFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFv}oFo8V=!b4@?%?r:6#'5@V#L*/&&8$/^_`FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFv}oFoFp!b4T6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFv}oFoFq!b4T/)T6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFv{Kết luậnChứng từ minh họaTài liệu tham khảoBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD:Ths. Nguyễn Việt TuấnGIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN R & P1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty R & P6%66=@;6?%(KQ#;'6<(b()N6!KdS=@?d4T=@;4AHA!?6L6i>#=@?d?ae?4T)AaJE6d=>(#6Y#6%66)74Ab64SFn>#4?:6<!6%6)T6(!T#L;(r-#=56#6Q<!?%(K)6QA#Ab64S6!‚(iT(676;6Y#<!FIu(k:kI'/#Ab64S#6Q)T?%(KAQA#'?A#Ab64S!?#(#F(=Q6Q*/&&)784$#/L^_`F*)e6L?;?s?=vpwqwwo{x}Afk!&6-)6;?px~wq~qwwpF*6C64Vpp~wo~qwwq4T6%6<u)=# 8#D%Y6ƒ')7>6>6?dƒ?d#G67S#:Y@=@F 8#D%= #6B#D@(N6%6!Db'#AS'6'?F -#D%%!J45GF -#LQ#;L?dF *DJ4L@%)DVF -DK66%666K?%#)T6F *6;?'' )-'(k66?„*T6OA#6%6…4>6Q$#L#D%6%6G5G!J66;?'' F*)e6L?4T• 6*/&&)78Z$#/L^_`• #Ab6^_`,$0f0*f*,Fn• 4!R^_`,$0f0*f*,FnSinh viên: Đặng Thị Thùy Dương Trang1BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD:Ths. Nguyễn Việt Tuấn• I<'oFwwwFwwwFwww•"#OW€• 8J=!wowqqqzow{• -b#6O}z~vz/H8&Z`pqy9L:"NZ?F&W*8F• -'•wz€ozppv{xwZ•wz€ozvqp|{o• †#•wz€ozppvo|q• ‡D=ˆˆˆF(?6F4• t#(?=6=‰6F4F4*A#4-&)4-b"sQ?4L?F*%64Q?46O6b(%6'4<?4Q?6Y#NF1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty R & P1.2.1 Chức năng− Ab64S#L66%66;L?d()T6F− 66%6JDK)T6F− Ab64SL?dY%666%66()T66Q6F− Ab64S#L4L6KVb#F− /Le?W66;?5G!JF− ?:?6C66Y#86(6?D%'!Db' F1.2.2 Nhiệm vụ >6'Ab64S4T%6Fa. Dịch vụ giao nhận#G%6>6'6%66%6(#L− *dDbDJF− *dDb?)7'4L@F− /LD%!4'#FSinh viên: Đặng Thị Thùy Dương Trang2[...]... BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Việt Tuấn Chöông 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN R & P 2.1 Ký kết hợp đồng dịch vụ Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là một lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH TM GN R&P, hợp đồng thể hiện mối quan hệ làm ăn trách nhiệm pháp lý giữa Công ty R&P... giữa Công ty TNHH TM GN R&P Công ty TNHH Một thành viên Cẩm Phú – Đại lý hãng tàu NYK Theo hợp đồng, Công ty Cẩm Phú có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cho Công ty R&P với mức giá đã thỏa thuận 2.2.2 Mua bảo hiểm Đối với hàng làm dịch vụ, Công ty R&P sẵn sàng mua bảo hiểm giúp khách hàng của mình nếu khách hàng có nhu cầu Công ty R&P nhập khẩu lô hàng. .. đây là lô hàng mà chính Công ty R&P nhập khẩu kinh doanh để thu lợi nhuận Hợp đồng ngoại thương được ký kết giữa Công ty TNHH TM GN R&P (Việt Nam) Công ty P.T Kedaung Industrial (Indonesia) nhập khẩu 24.357 tá tô thủy tinh mã TUL - 6,25B, được phép giao hàng nhiều lần Trong phạm vi bài báo cáo này, em xin trình bày lại việc tổ chức thực hiện các thủ tục quy trình giao nhậnhàng trên tại ICD... ty R&P với công ty khách hàng mà R&P làm dịch vụ Kết thúc báo giá giao nhận, nếu khách hàng đồng ý thì công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng Hợp đồng dịch vụ được công ty soạn thảo bao gồm các điều khoản cơ bản thể hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ giữa các bên (chứng từ minh họa số 37) Tuy nhiên, bài báo cáo này không đề cập đến hợp đồng dịch vụ giữa Công ty R&P công ty khách hàng vì đây... 26/03/2009 fax ngược trở lại để nhân viên Công ty R&P kiểm tra Khi mọi thông tin đã chính xác, nhân viên Công ty bảo hiểm sẽ mang 2 bản có chữ Original Duplicate 1 bản có chữ copy của Đơn bảo hiểm đến Công ty R&P thu phí bảo hiểm cho lô hàng 2.3 Nhận kiểm tra bộ chứng từ hàng nhập khẩu Đối với hàng làm dịch vụ, nhân viên giao nhận của Công ty R&P sẽ nhận bộ chứng từ từ Công ty khách hàng của... trong các năm như sau: Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2006 đạt 1.169.097 USD Trong đó, mặt hàng sản phẩm thủy tinh các loại đạt 993.732 USD, chiếm 85% tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm Kim ngạch nhập khẩu của các mặt hàng khác đạt 175.365 USD chiếm15% tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm Trong năm 2006, công ty chưa kinh doanh mặt hàng điện tử nên không nhập khẩu mặt hàng này Năm 2007, trong cơ cấu mặt hàng nhập. .. lô hàng giao nhận, theo dõi thông báo hàng đến + Lên kế hoạch nhận hàng cho nhân viên giao nhận Sinh viên: Đặng Thị Thùy Dương Trang 5 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Việt Tuấn + Chỉ đạo giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa, đảm bảo giao hàng đúng hẹn  Nhân viên giao nhận: + Nhận bộ chứng từ từ khách hàng + Kiểm tra bộ chứng từ gồm: hợp đồng, vận đơn đường. ..BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Việt Tuấn − Lấy bộ chứng từ cho hàng hóa − Làm thủ tục hải quan cho lô hàngNhận hàng − Thanh toán các chi phí có liên quan đến lô hàng b Hàng quà tặng, khuyến mãi − Theo yêu cầu của khách hàng, liên hệ nhà cung cấp, đặt hàngGiao hàng đúng phẩm chất, qui cách đúng thời hạn c Hàng điện tử − Cung cấp các linh kiện điện tử bán theo đơn đặt hàng bán... cấu mặt hàng năm 2006 Biểu đồ 3B: Kim ngạch nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng năm 2007 Sinh viên: Đặng Thị Thùy Dương Trang 11 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Ths Nguyễn Việt Tuấn Biểu đồ 3C: Kim ngạch nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng năm 2008 Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu theo cơ cấu mặt hàng của công ty trong 3 năm chủ yếu là sản phẩm thủy tinh các loại Ty trọng kim ngạch nhập khẩu của các mặt hàng. .. hàng của mình bằng fax Đối với hàng nhập khẩu của Công ty, nhằm tránh những sai sót trong quá trình làm chứng từ gây khó khăn cho việc làm thủ tục thông quan lô hàng, nhà xuất khẩu sẽ fax bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu để nhà nhập khẩu kiểm tra trước khi gửi bộ chứng từ gốc Để công việc giao nhận được tiến hành nhanh chóng thuận lợi thì ngay khi nhận được bộ chứng từ, nhân viên giao nhận cần kiểm . E(iF-G6D'(<!)T6Q#)#N4'6!?6L4Tb()!TV<!=C66!F/)76!66j6C65%(N)Q#B#6%6A#'?()T64T6%6A#'?)T65##D%F&V;L?dV(BV5#(i6Q@)k=:=R6!DV<!4#We%K6l56#G6D'B56##?%(K)I'/#F8V;L?dAH(#Le#'5@6#N4'6#LQ#;L?d?@)e6>6'V6%66#i646'?F*a4T=>?%(KU6Y#<!4T=>6Q#6#4'6#LQ#;L?d6m%G6Y#6%6*;L?dFn66Y#b()6%66A#Ab64S#L(#K@'6%664'6FINBA(J5!b6i<Tổ chức thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container đường biển tại Công ty TNHH Thương mại Giao nhận R&PF$Wo6)7*)7p$T'4<*/&&)7$#L^_`*)7qj6C6>6'6%6YS64'?4S#LL?dDr6#()DK*/&&)7$#L^_`*)7o8V=Ls4!br:6#'5@V#L*/&&)7$#L^_`n@#>6L?4!C66Q(>6!5%??E#A4D@:6)#6Q<'>6HDD%6%6m<!=QFt(;L)e6=>QQ?!6Y#646%6#6b(6KDD%6%)e6'7FMỤC. PpFp9%(NN4?%(K6Y#6^_`FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFppFq*C6u'4S6Y#6^_`FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqpFqFp*C6uFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqpFqFq/'4SFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqpFqFo-b)T?%(KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFopFo*76;j6C66Y#6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFopFoFp*76;6%6?mD#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFopFoFq*C6u'4S6%6?mD#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvpFvNNVA#6Y#6^_`6%6uqwwxyqwwzFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF{pFvFp!5@VA#Ab64S#L6Y#6^_`FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF{pFvFq*76;b()L?d6^_`Ab64SFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF|pFvFo*76;GL?d6Y#6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFppChương 2Tổ chức thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container đường biển tại công ty TNHH Thương mại Giao nhận R&PqFp!e?WAb64SFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpvqFq4#D@KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpvqFqFpFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpvqFqFq8#D@KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFp}qFo/L4K(#DV6CUL?dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpxqFv;'#ZK(#n~,FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFpzqF}YS6@5#L?dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqwqF}FpL?DV6CU6!K#D%@5#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqwqF}FpFp#@5#L?d4?SS6#•!6Q€FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFqwqF}FpFq#(b%!Q#L?dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFq{qF}FpFoL?W=7@5#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFq|qF}Fq9(NYS6@5#4TL?dNA#0*n(#=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoqqF}FqFp!?LW=7K(#=7DVu#5!bNC6C6VK(#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoqqF}FqFqK(#>6!Q#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFovqF}FqFoK(#6!W=7%!FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo}qF}FqFv'?@5#QA;JYS6@5#4(@#6)#@5#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoxqFx/L6@FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoxqFxFpF-4T6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoxqFxFpFp8)e64<(FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo{qFxFpFq^E(VFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo{qFxFq-4T•FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFozqF{K(#L?d4!•!6Q€FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo|qF{Fp!);dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo|qF{Fq!)66k6@FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFo|qF{Fo!)D@KFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvwqFz#6jFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvpqF|$#66%6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvpqFpw9!%4(@W=76%6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvqChương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề tài "Tổ chức thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng Container đường biển tại công ty TNHH thương mại giao nhận R&P" pptx, Tài liệu Đề tài "Tổ chức thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng Container đường biển tại công ty TNHH thương mại giao nhận R&P" pptx, Tài liệu Đề tài "Tổ chức thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng Container đường biển tại công ty TNHH thương mại giao nhận R&P" pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay