Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN pdf

52 389 5
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 02:20

BÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ADNBÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 1: Mộtgencótổng nuclêôtit là 3000. chiềudàicủagen là:A. L = 5100Ao B. L = 5000AoC. L = 5200AoD. L = 5150AoA. L = 5100AOBÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 2: Một gen có 90 vòng xoắn. Chiềudàicủagenđượcxácđịnh theo đơnvị micrômet là:A. L = 0,400μmB. L = 0,306μmC. L = 0,316μmD. L = 0,326μmB. L = 0,306μmBÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 3: Một gen có chiều dài 0.408 um. Khốilượngphân tử củagenđó đượcxácđịnh theo đvC là:A.Mgen= 70.104đvCB. Mgen= 70.103đvCC. Mgen= 70.102đvCD. Mgen= 70.105đvCA. Mgen= 70.104đvCBÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 4: Chiềudàimột gen là 0.408 um.Trong gen có sốnucleotit loại Guanin chiếm 30% số nucleotit của gen. Số liên kết hydro củagenlà: :A. Hgen= 3120 (liên kếtH2)B. Hgen= 3000 (liên kếtH2)C. Hgen= 3020 (liên kếtH2)D. Hgen= 3100 (liên kếtH2)A. Hgen= 3120 (liên kếtH2)BÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 5:Một gen có 150 vòng xoắn. Số liên kếthóatrịnốigiữa các nucleotit trong gen là :A. HT = 2998B. HT = 3000C. HT = 2898D. HT = 2888A. HT = 2998BÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 6: Mộtgencótổng số liên kết hydrô là 4050. Gen có hiệusố giữa nuclêôtit loạiX với1 loại N không bổsung vớinóbằng 20% số N của gen. Số N củagensẽlà:A. N = 3210B. N = 3120C. N = 3100D. N = 3000D. N = 3000BÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 7: Mộtgencósố N loại A là 900, chiếm 30% số N của gen. số chu xoắncủagenlà:A. C = 100B. C = 150C. C = 250D. C = 350B. C = 150BÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 8: Một gen có 150 chu kỳ xoắn. Trên mạch 1 của gen cóA=10%, T=20% số N củamạch. Trên mạch 2 có G=30% sốN củamạch. a. Số lượng N củatừng mạch đơncủagen:A. A=T=450 G=X=1500B. A=T=1500 G=X=450C. A=T=450 G=X=1050D. A=T=1050 G=X=450C. A=T=450 G=X=1050BÀI TẬP ADNPTTH - BCCTBài 8: Một gen có 150 chu kỳ xoắn. Trên mạch 1 của gen cóA=10%, T=20% số N củamạch. Trên mạch 2 có G=30% sốN củamạch. b. Tổng số N củacả gen:A. 2940B. 2450C. 3000D. 2450C. 3000[...]... 1498 và 1500 PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 26: Một gen có số lượng nuclêôtit lọai X = 525 chiếm 35% tổng số nuclêôtit b Số liên kết hóa trị giữa đường và axit trong gen là: A 749 B 1498 C 2999 D 2998 D 2998 PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 26: Một gen có số lượng nuclêôtit lọai X = 525 chiếm 35% tổng số nuclêôtit c Số chu kỳ xoắn của gen là: A 75 B 150 C 60 D 200 PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 27: Mạch đơn của 1... G1=30% ; X1=10% PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 10: Một đọan AND có tỉ lệ số N từng loại trong mạch đơn thứ I như sau: A=40%, T=20%, G=30%, X=312 b Số lượng N từng mạch thứ nhất: A A1=624; T1=1248 ; G1=312 ; X1=936 B A1=1248; T1=624 ; G1=312 ; X1=936 C A1=1248; T1=624 ; G1=936 ; X1=312 D A1=624; T1=1248 G1=936 X1=312 D A1=624; T1=1248 ;;G1=936 ;;X1=312 PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 10: Một đọan AND có tỉ... G2=30%; X2=30% PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 10: Một đọan AND có tỉ lệ số N từng loại trong mạch đơn thứ I như sau: A=40%, T=20%, G=30%, X=312 d Số lượng từng loại N ở mạch thứ 2 của gen: A A2=624; T2=1248; G2=312; X2=936 A A2=624; T2=1248; G2=312; X2=936 B A2=624; T2=1248; G2=936; X2=312 C A2=1248; T2=624; G2=312; X2=936 D A2=624; T2=312; G2=936; X2=1240 PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 11: Một đọan AND có... A=T=30% G=X=20% C A=T=20% ; G=X=30% D A=T=25% ; G=X=25% PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 11: Một đọan AND có tỉ lệ số N từng loại trong mạch đơn thứ nhất như sau: A=40%; T=20%;G=30%; X=312: b Số lượng từng loại N trong cả đọan AND là: A A=T=1248 Và G=X=1872 B A=T=1772 Và G=X=1348 C A=T=1872 Và G=X=1248 D A=T=1972 Và G=X=1148 PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 12: Gọi N là tổng số nuclêôtit trong 2 mạch của AND, L là... L/34 B M = L(2x300)/3,4 C L.2/3,4 = M/300 D C = M/300x10 D C = M/300x10 PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 13: Một gen có 1200 nuclêôtit Câu đúng là: A Chiều dài của gen là 0,204 μm B Số chu kỳ của gen là 60 C Khối lượng của gen là 36.104 đvC D Cả 3 câu A, B, C đều đúng D Cả 3 câu A, B, C đều đúng PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 14: Chiều dài của 1 gen cấu trúc có thể không đạt giá trị trong đọan nào sau đây:... μm – 0,0051 mm C 2040 Ao – 5100 Ao D 3060 A – 0,00153 mm D 3060 Aoo– 0,00153 mm PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 15: Gọi A, T, G, X là các loại nuclêôtit trong AND (hoặc gen) Tương quan nào sau đây không đúng: A A+G=T+X B %(A + X) = %(G + T) C A + T = G + X D Các tương quan trên đều đúng PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 16: Gen có số nuclêôtit loại T= 13,7%tổng số nuclêôtit Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit... B A T = 13,7% ; G X = 36,3% C A = T = G = X = 13,7% D A = T = G = X = 36,3% PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 17: Một gen có A = 4G Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là: A A = T = 20% ; G = X = 80% B A = T = 40% ; G = X = 10% C A = T = 10% ; G = X = 40% D A = T = 37,5% ; G = X = 12,5% PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 18: Một gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là (G+X)/(A+T) = 3/7 Tương quan và giá... đều đúng D Cả 3 câu A, B, C đều đúng PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 19: Một gen có tổng 2 loại nuclêôtit chiếm 90% so với tổng số nuclêôtit của nó tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen trên là: A A = T = 45% ; G = X = 5% B A = T = 5% ; G = X = 45% C A = T = 90% ; G = X = 10% D Cả 3 câu trên đều sai D Cả 3 câu trên đều sai PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 20: Gen có hiệu số loại A với loại X bằng 12,5%... X = 12,5% PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 21: Một gen có tích giữa 2 loại nuclêôtit không bổ sung bằng 6 % Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là: A A = T = 30% ; G = X = 20% B A = T = 20% ;;G = X = 30% hay A = T = 30% ;;G = X = 20% B A = T = 20% G = X = 30% hay A = T = 30% G = X = 20% C A = T = 12,5% ; G = X = 37,5% D A = T = 37,5% ; G = X = 12,5% PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 22: Gen có thương... 21,875% G = X = 28,125% C A = T = 21,875% ;; G = X = 28,125% D Cả A, B, C đều đúng PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 23: Một gen có A>G và A2 +G2 = 17% Giá trị nào sau đây đúng: A A = T = 40% ; G = X = 10% B T + A = A + G = 50% C A2 = 10%, G2 = 7% D Hai câu A và B đúng D Hai câu A và B đúng PTTH - BCCT BÀI TẬP ADN Bài 24: Gen có 96 chu kỳ xoắn và có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là A=1/3G Số lượng từng loại . BÀI TẬP ADN PTTH - BCCTBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ADN BÀI TẬP ADN PTTH - BCCT Bài 1: Mộtgencótổng nuclêôtit là 3000. chiềudàicủagen. 5100Ao B. L = 5000AoC. L = 5200AoD. L = 5150AoA. L = 5100AOBÀI TẬP ADN PTTH - BCCT Bài 2: Một gen có 90 vòng xoắn. Chiềudàicủagenđượcxácđịnh theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN pdf, Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN pdf, Tài liệu Bài tập trắc nghiệm ADN pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay