Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS PROTUES pdf

18 409 3
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 23:20

H !ng d#n mô ph∋ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 1/18 H NG D N S D NG ISIS PROTUES D !i +ây là các công c, và các thao tác c∀ b.n nh/t giúp ng 0i s2 d,ng nhanh chóng s2 d,ng Protues nh m3t công c, mô ph∋ng, h4c t5p và nghiên c6u khi +i7u ki9n th:c hi9n m)ch th:c t; còn thi;u th<n, h)n ch; ho=c ki?m ch6ng các ho)t +3ng c≅a m)ch nguyên lý tr !c khi th:c hi9n lΑp ráp m)ch. Tuy nhiên, mô ph∋ng chΒ giúp chúng ta tiên +oán, !c l ∆ng các tình hu<ng sΕ x.y ra trong th:c t; v!i các thông s< t<i thi?u ch6 mô ph ng không ph∀i là th∃c t& nên +ôi khi ta th/y có nhΦng tình hu<ng x.y ra trong th:c t; mà mô ph∋ng không có + ∆c. Do +ó, mô ph∋ng dùng Protues chΒ có giá trΓ tham kh.o cho vi9c th:c hi9n m)ch th:c t;. 1. M ch,+ng trình ISIS Protues. Double click vào icon +? mΙ ch ∀ng trình ISIS Protues ho=c ta cϑng có th? ch4n:  Start  Programs  Protues 6 professional  ISIS 6 professional. 2. T o b n v m i. Ch4n:  Menu File  New Design… ho=c  Click lên . 3. L u b/n v0. Ch4n:  Menu File  Save Design ho=c  Menu File  Save Design As… (l u b.n vΕ này v!i m3t tên khác) ho=c  Click lên ho=c  nh/n S khi h3p tho)i Save ISIS Design file b5t lên, nh5p tên file vào ô file name và click ch4n nút Save +? l u l)i. 4. M b/n v0 3ã l,u. Ch4n:  Menu File  Load Design… ho=c  Click lên ho=c  nh/n L khi h3p tho)i Load ISIS Design file b5t lên, tìm ki;m file cΚn mΙ trong vùng Look in và c2a sΛ file, nh/n nút Open +? mΙ b.n vΕ +ã l u. H !ng d#n mô ph∋ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 2/18 5. t kích th c cho trang gi y v0. Ch4n System  Set sheet sizes… Ch4n khΛ gi/y tΜ A0  A4 trong h3p tho)i Sheet Size Configuration ho=c ng 0i s2 d,ng có th? t: nh5p kích cΝ gi/y cho riêng mình Ι phΚn l:a ch4n User. 6. t linh ki n lên vùng b n v0. L/y linh ki9n +=t lên b.n vΕ:  Ch4n menu Library  Pick device/symbol…ho=c  click vào bi?u t ∆ng ho=c  click vào chΦ P trên  Trong c2a sΛ Pick Devices, ta +ánh tên linh ki9n cΚn tìm vào ô keywords (không cΚn +ánh chính xác tên, protues sΕ tìm các linh ki9n có tên gΚn gi<ng v!i tΜ khóa) ho=c ta có th? tìm ki;m k;t qu. trong khung Category và Results. Khung Schematic Preview và PCB Preview cho phép ta xem hình d)ng linh ki9n trong b.n vΕ nguyên lý và b.n vΕ m)ch in.  Click ch4n tên linh ki9n trong khung Results rΟi ch4n nút OK. Tên linh ki9n +ã ch4n sΕ xu/t hi9n Ι khung DEVICES.  Click ch4n tên linh ki9n cΚn +=t lên b.n vΕ trong khung DEVICES rΟi click lên vùng b.n vΕ n∀i mu<n +=t linh ki9n, linh ki9n sΕ xu/t hi9n t)i vΓ trí vΜa click. M o: Ta c)ng có th+ Double Click lên tên linh ki,n trong khung Results −+ −%a linh ki,n vào khung DEVICES. v.i cách làm này, ta có th+ l0y m1t lúc nhi2u linh ki,n khác nhau nhanh h/n. 7. Xóa linh ki8n ã t. Click ph.i lên linh ki9n cΚn xóa:  click ph.i lΚn th6 2, ho=c  nh/n nút Delete trên bàn phím, ho=c  ch4n menu Edit  Cut to clipboard ho=c  ch4n nút ho=c  ch4n nút . 8. Di chuy n linh ki8n ã t.  Click ph.i lên linh ki9n cΚn di chuy?n. Nh/n và giΦ chu3t trái trên linh ki9n, rê +;n n∀i cΚn +=t, th. chu3t trái, linh ki9n sΕ xu/t hi9n t)i vΓ trí m!i ho=c  ch4n , rê chu3t +;n vΓ trí m!i và click +? +=t linh ki9n. H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so n: Phan ∗ình Trung Trang 3/18 9. Sao chép m t linh ki n ã t trên b/n v0.  Click ph.i lên linh ki9n cΚn chép. Ch4n , rê chu3t +;n vΓ trí m!i và click +? +=t linh ki9n ho=c  nh/n nút , rΟi nh/n nút , rê chu3t +;n vΓ trí m!i và click +? +=t linh ki9n. 10. Xoay và v0 i x ng linh ki8n. ∗? xoay ho=c vΕ +<i x6ng linh ki9n, ta click ph.i lên linh ki9n cΚn th:c hi9n, và click l:a ch4n nút t ∀ng 6ng trong thanh tác v, nh sau: . Các nút tΜ trái qua ph.i lΚn l ∆t là: xoay ph.i, xoay trái, xoay v!i góc cho tr !c, +<i x6ng qua tr,c d4c, +<i x6ng qua tr,c ngang. Chú ý: n&u linh ki,n ch%a ch4n thì thanh tác v này s6 có màu xanh da tr i. 11. Ch nh s a thông s linh ki8n. ∗? chΒnh s2a thông s< cho linh ki9n ho=c +<i t ∆ng, ta click ch4n nút instant edit mode () rΟi click vào linh ki9n ho=c +<i t ∆ng cΚn chΒnh s2a. Khi ng 0i s2 d,ng mu<n th:c hi9n b/t kΠ thao tác nào trên linh ki9n hay +<i t ∆ng trong Protues +7u ph.i click phi ch4n +<i t ∆ng cΚn thao tác. Ta cϑng có th? ch4n linh ki9n bΡng chu3t ph.i rΟi click trái +? chΒnh giá trΓ c≅a linh ki9n. Ta cϑng có th? dùng công c, này +? n)p ch ∀ng trình cho vi +i7u khi?n. 12. Phóng to, thu nh , chuy n vùng xem b/n v0. Ch c nΧng Menu View Bàn phím Icon chuy?n vùng xem Pan F5 Phóng to vùng xem Zoom In F6 Phóng nh∋ vùng xem Zoom Out F7 Xem toàn b3 b.n vΕ Zoom All F8 Phóng to 1 vùng l:a ch4n bΡng chu3t Zoom to Area M o:  Ta có th+ dùng nút Scroll c a chu1t −+ th c hi,n ch:c n ng Zoom in và Zoom Out.  Ta c)ng có th+ click lên vùng t%/ng :ng trong b∀n v6 thu nh −+ chuy+n −&n v= trí c?n xem. H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 4/18 13. t ngu n và mass cho m ch. Click ch4n nút Inter-sheet terminals ( ) trên thanh công c,, c2a sΛ sΕ mΙ ra cho phép ng 0i dùng l:a ch4n lo)i terminal cΚn dùng. Có hai lo)i terminal chúng ta có th? s2 d,ng Ι +ây là:  GROUND: vΕ ký hi9u mass (ground), cung c/p +i9n áp 0 V cho mô ph∋ng m)ch.  POWER: vΕ ký hi9u nguΟn, ta ch4n nút instant edit mode () , click lên ký hi9u vΜa +=t trên b.n vΕ, nh5p giá trΓ nguΟn +i9n vào ô string. Ví d,: +5V. Chú ý: ta ph∀i t chính xác nguΑn d%/ng ho≅c âm, không −%Βc −+ trΧng. ví d5: 5V. 14. N=i dây cho m ch. Nút Bus. ( ): phΚn m7m sΕ t: quy;t +Γnh lúc nào ng 0i s2 d,ng +ang mu<n vΕ + 0ng bus, hay +ang mu<n vΕ + 0ng m)ch. Thông th 0ng, khi + 0ng vΕ bΑt +Κu tΜ 1 + 0ng m)ch ho=c tΜ 1 chân linh ki9n thì máy sΕ quy;t +Γnh là ta +ang vΕ + 0ng m)ch. Các tr 0ng h∆p còn l)i là ta +ang vΕ + 0ng bus.  v ,Φng BUS: ta ch4n nút Bus., click vào vùng tr<ng cΚn vΕ, kéo chu3t +? vΕ nên các + 0ng thΣng, mu<n rΕ h !ng, ta click +? xác +Γnh +i?m quΤo. Double click +? k;t thúc vΕ + 0ng Bus.  v ,Φng m ch: ta click vΓ trí bΑt +Κu vΕ tΜ chân linh ki9n ho=c tΜ 1 + 0ng m)ch có sΥn. 15. T−o i m n=i dây. ∗? t)o +i?m n<i dây, ta ch4n công c, Junction Dot. ( ) Ι trên thanh công c,. Sau +ó click vào n∀i giao nhau giΦa các + 0ng dây mà ta mu<n +=t +? t)o +i?m n<i. Chú ý: Dù các −ng dây c t nhau nh%ng không có −i+m nΧi thì ph?n m2m vΕn xem nh% các dây này không nΧi v.i nhau. 16. t tên cho ,Φng dây. Các + 0ng m)ch có cùng tên trong b.ng vΕ m)ch sΕ + ∆c n<i l)i v!i nhau dù chúng có hay không có n<i trên b.ng vΕ. Cách này sΕ làm b.ng vΕ m)ch g4n gàng và dς +4c h∀n. ∗? +=t tên + 0ng m)ch, ta ch4n công c, Wire label () trên thanh công c, rΟi click vào + 0ng dây mu<n +=t tên, ta nh5p tên + 0ng m)ch trong ô string c≅a c2a sΛ Edit wire label. 17. Máy phát (generators) dùng cho mô ph ng. H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 5/18 Protues s2 d,ng m3t s< nguΟn +i9n AC, DC và nguΟn tín hi9u .o nh nguΟn Sin, nguΟn xung vuông, nguΟn âm thanh, nguΟn xung clock… các nguΟn .o này chúng ta có th? l/y ra s2 d,ng Ι nút generator () ho=c virtual instruments ( ). 18. D ng cΓ o c /o. Bên c)nh các máy phát .o, protues cϑng cung c/p cho ng 0i s2 d,ng m3t công c, +o .o nh Volt k; AC/DC, ampere k; AC/DC, các công c, phân tích phΛ, phân tích nhiςu, phân tích tín hi9u hΩn h∆p DC và AC,… các b3 công c, +o .o này chúng ta có th? l/y ra Ι các nút công c, Simulation Graph (), Voltage Probe ( ), Current Probe ( ), Virtual instruments (). 19. Ch y, t−m dΙng và ng ng ch−y mô ph ng. Chúng ta có th? cho phép bΑt +Κu mô ph∋ng m)ch nh sau: a) Chy mô ph ng:  click lên nút () ho=c  ch4n menu Debug  Execute ho=c  nh/n nút F12 trên bàn phím. Ta cϑng có th? cho m)ch ch)y mô ph∋ng: • liên t,c bΡng cách ch4n Debug  Execute without breakpoints ho=c nh/n phím Alt+ ho=c • +;n m3t th0i +i?m +Γnh tr !c bΡng cách ch4n Debug  Execute for Specified time. b) Tm dΙng mô ph ng:  click lên nút () ho=c  ch4n menu Debug  Pause Animation. c) DΙng mô ph ng:  click lên nút () ho=c  ch4n menu Debug  Stop Animation. d) Mt s= ch>c nΧng khác: B qua vi,c th c hi,n m1t −oΦn ch%/ng trình § ch4n Debug  Step Over ho=c § nh/n nút F10 trên bàn phím. B%.c vào th c hi,n ch%/ng trình con § ch4n Debug  Step Into ho=c § nh/n nút F11 trên bàn phím. B%.c ra kh i ch%/ng trình con −ang th c hi,n H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 6/18 § ch4n Debug  Step Out ho=c § nh/n nút Ctrl+F11 trên bàn phím. nh∀y −&n th c hi,n ch%/ng trình m t v= trí −%Βc ch −=nh § ch4n Debug  Step to ho=c § nh/n nút Ctrl+F10 trên bàn phím. H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 7/18 H NG D N BIÊN D CH CH NG TRÌNH CHO H 8051 A. Biên d ch b ng công cΓ DOS. Tr c khi biên dΓch bΡng công c, DOS, ch ∀ng trình vi +i7u khi?n ph.i + ∆c vi;t tr !c dùng các phΚn m7m so)n th.o trong Win nh Notepad, Winword,… và l u Ι các +Γnh d)ng text thông d,ng nh *.txt, *.a51, *.asm,… v!i phΚn tên file nên có +3 dài không quá 8 ký t: và l u file càng gΚn th m,c g<c càng t<t. file ch ∀ng trình nên nΡm cùng th m,c v!i ch ∀ng trình biên dΓch. T<t nh/t chúng ta nên s2 d,ng Notepad +? so)n th.o. ∗? biên dΓch trong DOS, ta dùng 2 ch ∀ng trình:  ASM51.EXE +? biên dΓch ch ∀ng trình sang d)ng file object (*.OBJ).  OH.EXE +? th:c hi9n chuy?n các file object thành các file HEX (*.HEX) cho ch ∀ng trình n)p vi +i7u khi?n có th? +4c + ∆c. M3t s< ch ∀ng trình n)p vi +i7u khi?n không có kh. nΞng +4c file HEX, ta ph.i s2 d,ng thêm ch ∀ng trình HEX2BIN.EXE +? chuy?n file HEX trên v7 d)ng file BIN tr !c khi n)p. ∗? biên dΓch ch ∀ng trình, ta th:c hi9n nh sau:  nh/n Start  Programs  Accessories  Command Prompt +? mΙ c2a sΛ DOS ho=c  nh/n Start  Run… rΟi gõ l9nh cmd +? mΙ c2a sΛ DOS. Trong c2a sΛ DOS, ta dùng các l9nh chuy?n Λ +Ψa và l9nh chuy?n th m,c +? di chuy?n +;n th m,c có ch6a ch ∀ng trình biên dΓch. Nh trong ví d, là th m,c C:\ASM. Gõ l9nh dΓch ch ∀ng trình sang file Object: ASM51 <tên file ch ∀ng trình> Chú ý: tên file ch%/ng trình ph.i Ι d)ng 8.3 c≅a DOS. Ví d,, +? dΓch ch ∀ng trình TEST.TXT sang d)ng OBJ ta +ánh l9nh nh sau ASM51 TEST.TXT Trên màn hình sΕ thông báo cho ta bi;t là ch ∀ng trình có bΓ lΩi hay không. N;u có lΩi, ta mΙ file *.LST +? xem báo lΩi và quay l)i ch ∀ng trình ban +Κu +? s2a (nh ví d, là file H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 8/18 TEST.LST). N;u ch ∀ng trình không lΩi, ta ti;p t,c biên dΓch tΜ file Obj sang file HEX bΡng cách gõ l9nh: OH <tên file v2i ph n m r;ng .OBJ> Ví d,: Bây gi0 ta có th? s2 d,ng m3t ch ∀ng trình +i kèm m)ch n)p +? n)p cho vi +i7u khi?n. B. Biên d ch b ng công cΓ WIN. Có r/t nhi7u công c, biên dΓch trong Win nh 8051IDE (free trial download at www.acebus.com/win8051.htm ), M-IDE51 (free download at www.opcube.com/home.html ), Keil (www.Keil.com ),… trong +ó M-IDE51 là công c, s2 d,ng miςn phí. Các công c, này cho phép chúng ta so)n th.o ch ∀ng trình ngay trong phΚn m7m mà không cΚn các phΚn m7m so)n th.o khác. Ngoài ra, các phΚn m7m này còn có th? biên dΓch các ch ∀ng trình vi;t bΡng ngôn ngΦ ANSI C. Sau khi cài +=t ch ∀ng trình, ta click vào bi?u t ∆ng trên desktop ho=c ch4n Start  programs  MIDE-51 package  MIDE-51 +? ch)y ch ∀ng trình. Giao di9n ch ∀ng trình có d)ng Khu v c vi t ch,+ng trình N i báo l i ch ng trình Nút biên d ch ch,+ng trình th> t dòng trong ch,+ng trình H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 9/18 Ch ∀ng trình này chΒ ch/p nh5n nhΦng ch ∀ng trình + ∆c l u v!i phΚn mΙ r3ng + ∆c hΩ tr∆ nh .ASM, .A51, .X51…. Do +ó khi s2 d,ng, ta ph∀i l%u tr%.c các file trên v.i −úng ph?n mΓ r1ng −%Βc hϑ trΒ ngay khi vΚa tΦo m.i vùng v;n b∀n. Chúng ta nên xem thêm h !ng d#n s2 d,ng phΚn m7m này trong m,c Help c≅a phΚn m7m. C. M t s l i biên d ch th,Φng g p Sau +ây là m3t s< lΩi biên dΓch th 0ng mΑc ph.i khi vi;t ch ∀ng trình. 1. text found beyond END statement – có các ký t: d phía sau l9nh END  xóa h;t t/t c. các ký t: phía sau chΦ D c≅a l9nh END k? c. các ký t: kho.ng trΑng và ký t: xu<ng dòng. 2. undefined symbol – lΩi ch a khai báo nhãn/ ký hi9u +ang s2 d,ng ho=c thi;u s< 0 tr !c khai báo s< hex  khai báo nhãn ho=c ký hi9u +ang dùng ho=c xem l)i có +ánh sai chính t. so v!i khai báo hay không, xem có thi;u s< 0 trong khai báo s< hex hay không. 3. no END statement found – thi;u l9nh END cu<i ch ∀ng trình  thêm END cu<i ch ∀ng trình. 4. illegal statement syntax – lΩi sai cú pháp  xem l)i t5p l9nh cho câu l9nh t ∀ng 6ng +ang s2 d,ng. 5. illegal operand – lΩi sai vΓ trí ho=c sai ki?u toán h)ng  xem l)i t5p l9nh cho câu l9nh t ∀ng 6ng +ang s2 d,ng. H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so n: Phan ∗ình Trung Trang 10/18 P2.7P2.6P2.5P2.4P2.3P2.2P2.1P2.0P 2 . 0P 2 . 7P 2 . 1P 2 . 2P 2 . 3P 2 . 4P 2 . 5P 2 . 6XTAL218XTAL119ALE30EA31PSEN29RST9P0.0/AD039P0.1/AD138P0.2/AD237P0.3/AD336P0.4/AD435P0.5/AD534P0.6/AD633P0.7/AD732P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78P3.0/RXD10P3.1/TXD11P3.2/INT012P3.3/INT113P3.4/T014P3.7/RD17P3.6/WR16P3.5/T115P2.7/A1528P2.0/A821P2.1/A922P2.2/A1023P2.3/A1124P2.4/A1225P2.5/A1326P2.6/A1427U1AT89C51X2CRYSTALC133pC233pR1360RR2360RR3360RR4360RR5360RR6360RR7360RR8360RR9360RR10360RR11360RR12360RR13360RR14360RR15360RR16360RR17360RR18360RR19360RR20360RR21360RR22360RR23360RR24360RD1LED-BLUED2LED-GREEND3LED-REDD4LED-YELLOWD5LED-BLUED6LED-GREEND7LED-REDD8LED-YELLOWD9LED-BLUED10LED-GREEND11LED-REDD12LED-YELLOWD13LED-BLUED14LED-GREEND15LED-REDD16LED-YELLOWD17LED-BLUED18LED-GREEND19LED-REDD20LED-YELLOWD21LED-BLUED22LED-GREEND23LED-REDD24LED-YELLOW+5V+5VH NG D N DÙNG ISIS PROTUES MÔ PH NG BÀI 1 – GIAO TI P V I LED A. Giao ti p v i LED n. M ch ∀ng trình ISIS và l/y các linh ki9n trong danh sách nh hình bên và th:c hi9n vΕ m)ch nh sau. [...]... so)n: Phan ∗ình Trung Trang 14/18 H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 BÀI 2 – GIAO TI P V I BÀN PHÍM HEXA Th:c hi9n vΕ m)ch sau v i danh sách linh ki9n cho Ι danh sách bên MΙ c2a sΛ ch ∀ng trình MIDE–51 và nh5p +o)n l9nh sau rΟi th:c hi9n mô ph∋ng dùng ISIS ( ta ch4n nút component +? có th? tác +3ng lên các nút khi th:c hi9n mô ph∋ng trong ISIS) MAIN: CALL GET_KEY JNC MAIN MOV P2,A Biên so)n:... R25 QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14 +5V R33 R34 R35 330R R36 330R R37 330R R38 330R R39 330R 330R 330R Trang 13/18 H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 MΙ c2a sΛ MIDE–51 và nh5p +o)n ch ∀ng trình sau rΟi th:c hi9n ch)y mô ph∋ng m)ch dùng ISIS MAIN: MOV MOV MOV JMP END P1, #25H P0, #0AAH P3, #00010010B $ Nhi m vΓ § Quan sát hi9n t ∆ng xu/t hi9n trên m)ch khi ch)y mô ph∋ng § Hãy gi.i...H ng d n mô ph ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 M c2a sΛ ch ∀ng trình MIDE–51 và nh5p +o)n ch ∀ng trình sau: MAIN: MOV JMP END P3,#00000001B MAIN Biên dΓch ch ∀ng trình sang file HEX và mΙ c2a sΛ ISIS +? n)p ch ∀ng trình trên cho AT89C51 nh sau: § Ch4n § ch4n và click lên linh ki9n AT89C51 và ch4n file HEX vΜa... dΚn rΟi tΑt dΚn và l=p l)i liên t,c 2) Các led n . dùng Protues chΒ có giá trΓ tham kh.o cho vi9c th:c hi9n m)ch th:c t;. 1. M ch,+ng trình ISIS Protues. Double click vào icon +? mΙ ch ∀ng trình ISIS Protues. H !ng d#n mô ph∋ng dùng ISIS Protues 22/06/2007 Biên so)n: Phan ∗ình Trung Trang 1/18 H NG D N S D NG ISIS PROTUES D !i +ây là các công c,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS PROTUES pdf, Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS PROTUES pdf, Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS PROTUES pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn