Tài liệu BÀN VỀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG doc

Tài liệu BÀN VỀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG doc

Tài liệu BÀN VỀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG doc
... khoản dự phòng? Cũng đều là dự phòng nhưng tại sao mã hóa các tài khoản phản ánh dự phòng là không tuân theo một quy tắc chung, chẳng hạn các tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng ... BÀN VỀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG (Ngày cập nhật:02/10/2007) Các khoản dự phòng (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảmgiá chứng khoán) ... hại về môi trường, dự phòng tiền phạt, dự phòng những hợp đồng có rủi ro lớn, dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp (xem nội dung các khoản dự phòng này trong chuẩn mực kế toán số 18 -Các khoản dự phòng, ...
 • 3
 • 485
 • 0

Tài liệu Cần thống nhất quy định về các khoản dự phòng pptx

Tài liệu Cần thống nhất quy định về các khoản dự phòng pptx
... thống nhất cách hiểu về bản chất các khoản dự phòng. Về Tài khoản phản ánh các khoản dự phòng và tương tự dự phòng gồm có: + TK 129 – Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, TK 139 – Dự phòng phải ... 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng) Dưới góc độ tài chính theo Thông tư số 13/2006/TT-BTC, thì có các khoản dự phòng: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; dự phòng tổn thất các khoản ... cứ chắc chắn về các sự kiện sẽ xảy ra. Dưới góc độ kế toán quy định các khoản dự phòng sau: dự phòng giảm giá hàng tồn kho; dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính; dự phòng nợ phải thu...
 • 4
 • 308
 • 0

Cơ sở lý luận về các khoản dự phòng vàkiểm toán các khoản dự phòng trongkiểm toán tài chính

Cơ sở lý luận về các khoản dự phòng vàkiểm toán các khoản dự phòng trongkiểm toán tài chính
... lý luận về các khoản dự phòng vàkiểm toán các khoản dự phòng trongkiểm toán tài chínhI>Nội dung về các khoản dự phòng 1.1 Các khái niệm cơ bảnNhằm giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính ... toán đối với các khoản dự phòng Mục tiêu kiểm toánMục tiêu kiểm toán các khoản dự phòng Mục tiêu hợp lý chungTất cả các khoản dự phòng giảm giá chứngkhoán ngắn hạn, dài hạn; dự phòng giảm giáhàng ... với các khoản dự phòng, mỗi khoản dự phòng có cách tiếp cận khác nhau, cụ thể:A >Kiểm toán dự phòng đầu tư tài chính. a) Đạt được sự hiểu biết về hệ HTKSNB đối với việc trích lập dự phòng đầu...
 • 27
 • 455
 • 0

Cơ sở lý luận về các khoản dự phòng và kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính

Cơ sở lý luận về các khoản dự phòng và kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính
... lý luận về các khoản dự phòng và kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chínhI>Nội dung về các khoản dự phòng 1.1 Các khái niệm cơ bảnNhằm giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính ... toán đối với các khoản dự phòng Mục tiêu kiểm toánMục tiêu kiểm toán các khoản dự phòng Mục tiêu hợp lý chungTất cả các khoản dự phòng giảm giá chứngkhoán ngắn hạn, dài hạn; dự phòng giảm giáhàng ... với các khoản dự phòng, mỗi khoản dự phòng có cách tiếp cận khác nhau, cụ thể:A >Kiểm toán dự phòng đầu tư tài chính. a) Đạt được sự hiểu biết về hệ HTKSNB đối với việc trích lập dự phòng đầu...
 • 28
 • 552
 • 3

NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
... trích lập các khoản dự phòng và số dư các khoản dự phòng trên Bảng cân đối kế toán.II.2. Nhiệm vụ kiểm toán các khoản dự phòng Các khoản dự phòng các ước tính kế toán trong Báo cáo tài chính. ... toán các khoản dự phòng Để theo dõi tình hình trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng, kế toán sửdụng các tài khoản sau:- Tài khoản 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn”;- Tài khoản 229 Dự ... tiêu kiểm toán các khoản dự phòng Mục tiêu kiểm toán Mục tiêu kiểm toán các khoản dự phòng Mục tiêu hợp lí chungTất cả các khoản dự phòng giảm giá chứng khoánngắn hạn, dài hạn; dự phòng nợ phải...
 • 36
 • 311
 • 0

LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
... trích lập các khoản dự phòng và số dư các khoản dự phòng trên Bảng cân đối kế toán.II.2. Nhiệm vụ kiểm toán các khoản dự phòng Các khoản dự phòng các ước tính kế toán trong Báo cáo tài chính. ... ứng với các khoản dự phòng đó.II. NỘI DUNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHII.1. Đối tượng kiểm toán các khoản dự phòng Đối tượng kiểm toán tài chính là các Bảng ... tiêu kiểm toán các khoản dự phòng Mục tiêu kiểm toán Mục tiêu kiểm toán các khoản dự phòng Mục tiêu hợp lí chungTất cả các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; dự phòng nợ phải...
 • 44
 • 152
 • 0

Tài liệu CHẾ ĐỘ HIỆN NAY VỀ TRÍCH LẬP, XỬ LÝ VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI, DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO ppt

Tài liệu CHẾ ĐỘ HIỆN NAY VỀ TRÍCH LẬP, XỬ LÝ VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI, DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO ppt
... ĐỘ HIỆN NAY VỀ TRÍCH LẬP, XỬ LÝ VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI, DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO 1 . Lý luận chung về dự phòng và nguyên tắc lập, hoàn nhập dự phòng 1.1 Khái ... tính toán mức dự phòng cần lập 5 1.4.1. Đối với dự phòng phải thu khó đòi 5 1.4.2. Đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6 1.5. Xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá ... kịp lập dự phòng giảm giá tài khoản khách hàng) Đồng thời phải hoàn nhập số dự phòng ( nếu trước đây đã lập ) của khách hàng xử lý xoá sổ : Nợ TK 491 : ( dự phòng giảm giá các tài khoản khách...
 • 29
 • 675
 • 1

Những lý luận về dự phòng và hạch toán các khoản dự phòng theo chế độ kế toán tài chính hiện hành của việt nam.DOC

Những lý luận về dự phòng và hạch toán các khoản dự phòng theo chế độ kế toán tài chính hiện hành của việt nam.DOC
... hoàn nhập các khoản dự phòng 17Phần 2 20Một số kiến nghị về hạch toán các khoản dự phòng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong các doanh nghiệp 202.1 Chế độ trích lập các khoản dự phòng 202.1.1 ... suy nghĩ về phơng pháp hạch toán Lớp kế toán 39A các khoản dự phòng các doanh nghiệp hiện nayPhần 1Những lý luận về dự phòng và hạch toán các khoản dự phòng theo chế độ kế toán tài chính ... thu khó đòi, kế toán sử dụng tài khoản: TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi Tài khoản này dùng để phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng về các khoản phải thu khó đòi họăc có khả...
 • 29
 • 1,092
 • 12

Bàn về các khoản chi phí dự phòng.DOC

Bàn về các khoản chi phí dự phòng.DOC
... quỹ dự phòng 11tượng dự phòng chẳng hạn như hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính ... loại các khoản dự phòng, giảm giá tài sản.- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giảm giá hàng tồn kho có thể xảy ra.- Dự phòng nợ phải thu khó đòi : Là dự phòng ... các khoản dự phòng bằng cách ghi giảm chi phí của các hoạt động có liên quan đên các đối tượng lập dự phòng (hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi giảm giá vốn hàng bán, hoàn nhập dự...
 • 31
 • 630
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề tài kế toán các khoản dự phòng phải trảquy định về trích lập các khoản dự phòngđề tài kế toán các khoản dự phòngipsas 19 các khoản dự phòng nợ phải trả tiềm tàng tài sản tiềm tànglập các khoản dự phòng tài chínhcác khoản dự phòngchế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòngtài liệu bản vẽ cơ khícác khoản dự phòng nợ phải thu khó đòibài tập kế toán các khoản dự phòngxác định và hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệpcác khoản dự phòng trong doanh nghiệpcác khoản dự phòng là gìđề án kế toán các khoản dự phòng phải trảkế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệpBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam