Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập doanh nghiệp) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc pptx

Tài liệu Thủ tục đăng chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp . pdf

Tài liệu Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp . pdf
... Tiếp nhận hồ sơ đăng chủ trì thực hiện dự án: Hồ sơ đăng nộp cho Cơ quan quản lý dự án ng ứng (cho Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - đối với dự án ... trì thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân đăng chủ trì thực hiện dự án; Thành phần hồ sơ 5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án (theo Mẫu); 6. Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn ... sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu đăng (theo Mẫu); 2. Thuyết minh dự án (theo Mẫu); 3. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng chủ trì thực hiện dự án và lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án; ...
 • 5
 • 561
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng đầu đối với dự án vốn đầu nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc
... Thủ tục đăng đầu đối với dự án vốn đầu nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống ... đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK 2. Phụ lục I-2: Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu ... sơ đăng đầu và Hồ sơ đăng kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2. Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu (được phân công theo dõi dự án) tiếp nhận...
 • 6
 • 421
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng đầu đối với dự án vốn đầu nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx
... Thủ tục đăng đầu đối với dự án vốn đầu nước ngoài (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực ... sơ đăng đầu và Hồ sơ đăng kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2. Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu (được phân công theo dõi dự án) tiếp nhận ... trao Giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu tư. Tên bước Mô tả bước 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công...
 • 5
 • 428
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng đầu đối với dự án đầu trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (gắn với thành lập doanh nghiệp) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc pptx

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập doanh nghiệp) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc pptx
... Thủ tục đăng đầu đối với dự án đầu trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (gắn với thành lập doanh nghiệp) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh ... từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, ... TTHC :Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đăng đầu Nhà đầu nộp Hồ sơ đăng đầu và Hồ sơ đăng kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công...
 • 5
 • 410
 • 1

Tài liệu Thủ tục đăng đầu đối với dự án đầu trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc pptx

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc pptx
... Thủ tục đăng đầu đối với dự án đầu trong nước đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Thông ... nhà đầu tư. 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu ... hiện TTHC :Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhà đầu nộp hồ sơ đăng đầu và hồ sơ đăng kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2....
 • 4
 • 427
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc
... từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, ... hiện TTHC :Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhà đầu nộp Hồ sơ đăng đầu và Hồ sơ đăng kinh doanh tại Phòng Hỗ trợ đầu - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2. ... Thủ tục đăng điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan thẩm quyền quyết định:Thủ...
 • 5
 • 360
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng đổi Giấy chứng nhận đầu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu Thủ tục đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc docx
... các ý kiến về việc đăng đổi Giấy chứng nhận đầu tư; dự thảo Giấy chứng nhận đầu trình Trưởng Ban duyệt; trao Giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu tư. Nếu từ chối hoặc yêu cầu sửa đổi, ... Phụ lục I-14: Bản đăng đổi Giấy chứng nhận đầu (đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu trước ngày 1/7/2006) ... Phụ lục I-14 Bản đăng đổi Giấy chứng nhận đầu (đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu trước ngày 01/7/2006)...
 • 5
 • 360
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf

Tài liệu Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới T pdf
... Thủ tục đăng vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam hoặc vận tải hành khách đường ... khu vực trình Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét xác nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận đăng kinh doanh ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa. 2. Giấy ... đường thuỷ nội địa. 2. Giấy chứng nhận đăng phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với các tuyến đường hoạt động....
 • 4
 • 408
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục đăng ký kết hôn đối với quân nhânthủ tục đăng ký văn phòng điều hành dự ánthủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghệ cao hòa lạcthủ tục đăng ký đầu tư tại việt namthủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tưthủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoàithủ tục đăng ký đầu tưthủ tục đăng ký đầu tư nước ngoàithủ tục đăng ký đầu tư dự ánmẫu thủ tục đăng ký đầu tưthủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoàithủ tục đăng ký khai tửthủ tục đăng ký dấu doanh nghiệptrình tự thủ tục đăng ký khai tửthủ tục đăng ký khai tử quá hạnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM