Tài liệu Chương 4 : Định luật nhiệt động học II doc

Tài liệu Chương 4 : Định luật nhiệt động học II doc

Tài liệu Chương 4 : Định luật nhiệt động học II doc
... chất của môi chất. 41 Chơng 4. định luật nhiệt động II Định luật nhiệt động I chính là định luật bảo toàn và biến hoá năng lợng viết cho các quá trình nhiệt động, nó cho phép tính ... chuyển hoá năng lợng của quá trình. Định luật nhiệt động II là tiền đề để xây dựng lý thuyết động nhiệt và thiết bị nhiệt. Theo định luật nhiệt động II thì mọi quá trình tự phát trong tự ... trùng nhau. Theo định luật nhiệt động I thì q = u + l, mà ở đây u = 0, nên đối với chu trình ta luôn c : CTCTlq = (4- 3) 4. 1.2 Chu trình thuận chiều * Định nghĩa: 44 những nhợc điểm...
 • 6
 • 672
 • 2

Tài liệu Chương 2 : Định luật nhiệt động học I ppt

Tài liệu Chương 2 : Định luật nhiệt động học I ppt
... trình: k1TTCTTCqu12p12v===)()( (3-18) * Biểu diễnquá trình trên đồ th : 24 Chơng 2. định luật nhiệt động I 2.1. phát biểu định luật nhiệt động I Định luật nhiệt ... - Định luật nhiệt động I phát biểu: Nhiệt lợng cấp vào cho hệ một phần dùng để thay đổi nội năng, một phần dùng để sinh công: dq = du + dl (2-1) - ý nghĩa của định luật nhiệt động: Định luật ... động: Định luật nhiệt động I cho phép ta viết phơng trình cân bằng năng lợng cho một quá trình nhiệt động. 2.2. Các dạng biểu thức của định luật nhiệt động i Định luật nhiệt động I có thể...
 • 16
 • 389
 • 4

Tài liệu Chương III ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT doc

Tài liệu Chương III ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT doc
... Chương IIIĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOTIII.1. Ý nghĩa và nội dung III.2. Chu trình nhiệt động III.3. Chu trình Carnot III.3. CHU TRÌNH CARNOTIII.3.1. Chu trình ... trình1- 2: Nén đoạn nhiệt 2- 3: Giãn nở đẳng nhiệt 3 - 4: Giãn nở đoạn nhiệt 4- 1: Nén đẳng nhiệt b. Đồ thị p-v và T-s của chu trình 4 3123 4 pv12TsTIT II s3=s 4 s1=s2 c. Hiệu suất nhiệt ... lượng nhiệt thải ra nguồn có nhiệt độ cao; q1= q23 = TI(s3 – s2). 2122Cqqqlq−==εIII II 2122CTTTqqqlq−=−==ε III.1. ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 III.1.1....
 • 12
 • 769
 • 12

Chương 4: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 potx

Chương 4: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 potx
... 4. 1. Gi 4. 1. Giớới thii thiệệuu Chương Chương 4. 4. Đ ĐỊỊNH LUNH LUẬẬT NHIT NHIỆỆT ĐT ĐỘỘNG 2NG 2 4. 2 4. 2 Hai phHai pháát bit ... thứứ22 4. 4 Chu tr 4. 4 Chu trìình Carnotnh Carnot 4. 3 Qu 4. 3 Quáátrtrìình thunh thuậận nghn nghịịch vch vààkhông thukhông thuậận nghn nghịịchch 4. 5 C 4. 5 Cáác ... 2: ...
 • 19
 • 486
 • 1

Tài liệu Chương 4:Định mức trong xây dựng pdf

Tài liệu Chương 4:Định mức trong xây dựng pdf
... 51.2 33.6 36 .4 31 .4 7 .4 38 .4 2 – 4 2 2 4 4 4 3 – 4 7.8 - - 36 .4 31.6 7 .4 38 .4 7.8 51.2 33.6 - - - - 7.8 - - 36 .4 31.6 7 .4 - - - - - - - 38 .4 7.8 51.2 ... nghiệp của cột: 62,3min1min== yy 42 ,42 22,162,31min1max2min=×=×==yqyyy 02 ,4 2 42 ,43 6,31=+=y người-phút = 0,067 giờ công 3min2max39,5222, 142 ,4 yy ==×= 93 ,4 2 42 ,43 9,52=+=y ... 1. Định mức lao động của thợ chính: () 4 10551001002.3=++−×=DMLD Giờ công / 1m3 xây. 2. Định mức lao động của thợ ph : Thời gian tác nghiệp của thợ ph : ∑=iitngKTT 960 540 1==K...
 • 21
 • 800
 • 8

Tài liệu Chương 4 định nghĩa toán tử trên lớp ppt

Tài liệu Chương 4 định nghĩa toán tử trên lớp ppt
... vector 4 Tao mot vectorToa do thu 1 : 1Toa do thu 2 : 2Toa do thu 3 : 3Toa do thu 4 : 4 v=1 2 3 4 Tao mot ma tranToa do thu 1 : 3Toa do thu 2 : 2Toa do thu 3 : 1Toa do thu 4 : 2Toa ... kiểu dữ liệu. Ví dụ 4. 12- 1 24 -Ch¬ng 4: §Þnh nghÜa c¸c to¸n tö trªn líp };vector::vector() { int i; cout<<"So chieu :& quot;;cin>>n; v= new float [n]; }vector::vector(vector ... c.display();- 1 34 -Chơng 4: Định nghĩa các toán tử trên lớpso phuc dTao doi tuong :0 xffd6Goi toi complex::operator+(complex)0xffeeGoi toi complex::operator+(complex)0xffeea = 5+j*22b = 3+j *4 c =...
 • 51
 • 348
 • 0

Chương 2: Định Luật Nhiệt Động 1

Chương 2: Định Luật Nhiệt Động 1
... HCM1/2009p .41 p .41 V=0.6 m3ååå132 4 3. Bình trao đi Nhit-Xét h nhit đng là toàn h thng: 341 2iGiGiGiGBABA••••+=+()()31 24 iiGiiGBA−=−••Ngi son: TS. Hà anh Tùng ... đi21EE =Ngi son: TS. Hà anh Tùng HBK tp HCM1/2009p.2p.22 .4 nh lut Nhit đng th 1 cho h HÁp dng đnh lut bo toàn nng lng:() ()KTeeeeeeeiiiii ii WvpGgzuGEQvpGgzuGE ... công thc: Tqdsδ=∫=21dsTqs12TabQ bng din tích a12bNgi son: TS. Hà anh Tùng HBK tp HCM1/2009p. 24 p. 24 Ü Ví d : h trao đi NNG LNG vi bên ngoàiNgi son: TS. Hà...
 • 41
 • 302
 • 1

Tài liệu Chương 2: Chu trình nhiệt động và máy lạnh pptx

Tài liệu Chương 2: Chu trình nhiệt động và máy lạnh pptx
... suất nhiệt của chu trình. Lời giải Hiệu suất nhiệt của chu trình tua bin khí cấp nhiệt đẳng áp đợc xác định theo (2-12) với :2 86,0 4, 1 14, 1k1k= ): tk1k11= t = 1 - %43 43,07111286,0286,0=== ... bốc hơi ): 75,3700 740 500700 ii ii12 41 c=== Hệ số bơm nhiệt: = + 1 = 3,75 + 1 = 4, 75. Bài tập 2.12 Máy lạnh toả nhiệt 1250 kJ cho nguồn nóng, tiêu tốn 250 kJ. Xác định hệ ... q1v Nhiệt độ T2 trong quá trình nén đoạn nhiệt 1-2 với không khí có k = 1 , 4: T2 = T1k-1 = (67 + 273).101 ,4- 1 = 8 54 0K. Nhiệt độ T3 trong quá trình cấp nhiệt đẳng tích 2- 3: 2323ppTT...
 • 10
 • 1,145
 • 18

Tài liệu Chương 2 Định luậtđịnh lý mạch điện pptx

Tài liệu Chương 2 Định luật và định lý mạch điện pptx
... điện tr : Raf = Ω==++0,85 4 1222x2 Rbf = Ω== 0 ,4 5252x1 Rcf = Ω== 0 ,4 5252x1 - Điện trở tương đương giữa f và d: 2 ,41 ,4 1,4x2 ,4 += 0,8 84 Ω - Điện trở giữa a và e: Rac ... _________________________________________ Chương 2 Định luậtđịnh lýmạchđi n‐1ệ___________________________________________________________________________  CHƯƠNG 2 ĐỊNH LUẬT VÀ ĐỊNH LÝ MẠCH ĐIỆN  ĐỊNH LUẬT KIRCHHOF ... _______________________________________________________________________________________________ Chương này đề cập đến hai định luật quan trọng làm cơ sở cho việc phân giải mạch, đó là các định luật Kirchhoff. Chúng ta cũng bàn đến một số định lý về mạch điện. Việc áp dụng các định...
 • 20
 • 916
 • 2

Tài liệu Chương 2 Định luật và định lý mạch điện pptx

Tài liệu Chương 2 Định luật và định lý mạch điện pptx
... điện tr : Raf = Ω==++0,85 4 1222x2 Rbf = Ω== 0 ,4 5252x1 Rcf = Ω== 0 ,4 5252x1 - Điện trở tương đương giữa f và d: 2 ,41 ,4 1,4x2 ,4 += 0,8 84 Ω - Điện trở giữa a và e: Rac ... _________________________________________ Chương 2 Định luậtđịnh lýmạchđi n‐1ệ___________________________________________________________________________  CHƯƠNG 2 ĐỊNH LUẬT VÀ ĐỊNH LÝ MẠCH ĐIỆN  ĐỊNH LUẬT KIRCHHOF ... dòng i trong mạch (H P2. 14) . (H P2.13) (H P2. 14) 2. 14. Dùng định lý Norton xác định dòng i của mạch (H P2.1). 2.15. Dùng định lý Norton ( hay Thevenin ) xác định dòng i trong mạch (H...
 • 20
 • 372
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: định luật nhiệt động họcđịnh luật nhiệt độngđịnh luật nhiệt động thứ haihệ quả định luật nhiệt độngđịnh luật nhiệt động thứ nhấtđịnh luật nhiệt động thứ 2định luật nhiệt động iđịnh luật nhiệt động iiđịnh luật nhiệt động 2tai lieu on tap mon luat lao dongtài liệu ôn thi pháp luật cộng đồng aseandinh luat nhiet dong thu 1tai lieu chuong 4 mon nguyen ly ke toantài liệu chương 4 cách mạng xã hội chủ nghĩachương 4 chu trình nhiệt độngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ