Tài liệu Quy chuẩn xây dưng Chương 2 Phu luc 2 10 docx

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.4 pptx

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.4 pptx
... đồ chính là 1/4.00.00. Tỷ lệ bản đồ gốc để xây dựng bản đồ là 1/500.000 (đối với bản đồi lợngma năm và dòng chảy năm), 1/1.00.00 hoặc 1 /2. 000.000. 2. 4 .2. Phân vùng thủy vănBản đồ phân vùng thủy ... hình 2. 4.1. Theo đó, về thủy văn, lnh thổ VNđợc chia làm 3 miền với 13 klhu và 37 vùng thủy văn, có các đặc trng nêu tại bảng 2. 4.1.Bảng 2. 4.1. Đặc trng chủ yếu của các vùng thủy vănH×nh 2. 4.1. ... Phụ lục 2. 4Thủy vănPhụ lục này giới thiệu các bản đồ thủy văn trong "Tập Atlas khí tợng thủy văn Việt Nam" (1994), đợc ápdụng trong xây dựng. 2. 4.1. Bản đồ thủy văn"Tập...
 • 7
 • 349
 • 0

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.5 pptx

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.5 pptx
... biển Đông và độ cao nớc dâng trong bo đợc trình bày ở các hình 2. 5.1 và 2. 5 .2. Hình 2. 5.1. Bản đồ thủy triều ở biển ĐôngH×nh 2. 5 .2. B¶n ®å ph©n bè ®é cao n−íc d©ng do b·o víi tÇn suÊt ®¶m b¶o ... Phụ Lục 2. 5Khí tợng thủy văn biểnPhụ lục này giới thiệu các bản đồ khí tợng thủy văn biển trong "Tập Atlas khí tợng thủy văn Việt Nam"(1994), đợc áp dụng trong xây dựng"Tập ... văn Việt Nam" do tổng cục khí tợng thủy văn - Chơng trình tiến bộ khoa họckĩ thuật Nhà nớc 42A (mang tên "Khí tợng thủy văn phục vụ sự phát triển kinh tế x hội) và chơng trìnhthủy văn...
 • 5
 • 399
 • 0

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.6 pptx

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.6 pptx
... séta) Bản đồ phân vùng mật độ sét: hình 2. 6.4.b) Dự kiến mật độ sét tại các khu vực: bảng 2. 6 .2. Bảng 2. 6 .2 - Dự kiến mật độ sét tại các khu vựcBảng 2. 6.1. Giờ và ngày giông trung bình năm ... giông hàng năm: hình 2. 6 .2; c) Giờ và ngày giông trung bình năm tại các trạm khí tợng: bảng 2. 6.1. 2) Diễn biến giôngBiểu đồ diễn biến giông hàng năm trên các vùng giông: hình 2. 6.3;3) Mật độ séta) ... tại các vùngNguồn t liệu [1] "Điều kiện kĩ thuật những công trình có vốn đầu t nớc ngoài đợc xây dựng tại CHXHCNVN" (dựViện Tiêu chuẩn hóa xây dựng 1991.Phụ lục 10: Chống sétBiện...
 • 17
 • 325
 • 1

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.7 pdf

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.7 pdf
... xứng.Nguồn t liệu [1] "Điều kiện kỹ thuật xây dựng những công trình có vỗn đầu t nớc ngoài đợc xây dựng tạiCHXHCNVN" (dự thảo) - Viện Tiêu chuẩn hóa xây dựng 1991.Phụ lục 10: Chống sétLập ... 1/1.000.000: Hình 2. 7.1 (đ thuBản đồ này nằm trong kết quả nghiên cứu của đề tài: "Điều tra, đo đạc bản đồ điện trở suất trên toàn lnhthổ VN với tỷ lệ 1/1.000.000 và 1 /20 0.000" của ... Phụ Lục 2. 7Điện trở suất của đâtPhụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về điện trở suất của đất ở Việt Nam và đợc dùng làm tài liệu tham khảo.Về điện trở suấ...
 • 3
 • 281
 • 0

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.8 docx

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.8 docx
... (hình 2. 8.1,đ thu nhỏ).b) Các bản đồ phân vùng chấn động, tỷ lệ: 1 /2. 000.000 với chu kỳ lặp lại T:T = 20 0 năm (hình 2. 8 .2, đ thu nhỏ)T = 500 năm (hình 2. 8.3, đ thu nhỏ)T = 1.000 năm (hình 2. 8.4, ... đất tính tới theo thiết kế. 2. 8 .2. Quan hệ giữa các thang cấp động đất Quan hệ giữa các thang cấp động đất đợc trình bày ở hình 2. 8.5.Nguồn t liệu "Cơ sở dữ liệu cho các giải pháp giảm ... ®¹i ImaxHình: 2. 8 .2. Bản đồ phân vùng chấn động với tần suất lặp lại B1 0,005 (chu kỳ T1 Ê 20 0 năm (Xác suất xuất hiện chấn động P 0,1 trong khoảng thời gian 20 năm)Hình: 2. 8.3. Bản đồ phân...
 • 13
 • 270
 • 0

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.9 doc

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.9 doc
... Huổi Nghị (S2 - D1), Đồ Sơn, Bắc Bun, Song Mua, Nậm Pà, Rào Chạn (D1), DỡngĐộng, Tạ Khao (D1 -2) , Bẳn Giằng (D2), Yên Duyên (P2 - T1), Lạn Sơn, Sài Gòn (T1), Nậm Thẩm, quy Lăng (T2), Mẫu Sơn, ... (S2-D1), Mia Ké, ĐạiThị, Bản Nguồn (D1), Huổi Lôi, Tân Lâm (D1 -2) , Bản Pap, Mục Bài (D2), Toc Tát, Động Thọ (D30,La Khê (C1), Tà Thiết, Can Lộc (P2), Nà Khuất, Hòn Nghệ (T2), Thọ Lâm (J1 -2) , ... liệu: "Điều kiện kỹ thuật xây dựng những công trình có vốn đầu t nớc ngoài đợc xây dựng tạiCHXHCNVN" (dự thảo) - Viện Tiêu chuẩn hóa xây dựng 1991.Phụ lục 2: Địa chất công trình.Biên...
 • 18
 • 487
 • 2

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.10 docx

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.10 docx
... Phụ lục 2. 10 Địa chất thủy vănPhụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về địa chất thủy văn ở Việt Nam và đợc dùng làm tài liệu tham khảo. 2. 10. 1. Đặc điểm địa chất thủy ... VinhVIc: Long Xuyên - Bạc Liêu 2) Bản đồ địa chất thủy vănBản đồ địa chất thủy văn Việt Nam tỷ lệ 1 /2. 000.000 đợc trình bày ở hình 2. 10 .2 (đ thu nhỏ)Nguồn t liệu: 1) "Tập Atlas khí tợng ... GiaTCVN ISO 900 Vũ Cao Minh, Viện Địa chất, Viện Khoa học VN.Hình 2. 10. 1. Bản đồ phân vùng địa chất thủy vănH×nh 2. 10 .2. B¶n ®å ®Þa chÊt thñy v¨n...
 • 6
 • 291
 • 1

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.11 doc

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.11 doc
... trình bày trong tài liệu [1], nêu dới đây. 2. 11.3. Bản đồ khoáng hóa đấtBản đồ khoáng hóa đất tỷ lệ 1 /2. 000.000 đợc trình bày ở hình 2. 11.1 (đ thu nhỏ, xem trang sau).Nguồn t liệu: [1] "Điều ... hình núi. 2. 11 .2. Phân loại đấtCũng nh các khu vực nhiệt đới ẩm khác, đất đá trên lnh thổ VN rất đa dạng, có nhiều cách phân loại khácDới đây là phan loại dựa trên cơ sở tổng hợp các tài liệu phân ... Phụ lục 2. 11Khoáng hóa chấtPhụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về khoáng hóa đất ở Việt Nam và đợc dùng làm tài liệu tham khảo. 2. 11.1. Đặc điểm khoáng hóa đất1)...
 • 4
 • 194
 • 1

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.12 doc

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.12 doc
... lục 2. 12 Độ muối khí quểnPhụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về độ muối khí quy n ở Việt Nam và đợc dùng làm tài liệu tham khảo. 2. 10. 1. Phân vùng độ muối khí quy nĐộ muối khí quy n ... dạng 2) Các cấp vùngTheo gia trị trung bình của độ muối khí quy n, lnh thổ đợc chia thành 5 cấp vùng nh sau (xem bảnđồ ở hình 2. 12. 1 và bảng 2. 12. 1)Bảng 2. 12. 1 - Các cấp vùng của độ muối khí quy n 2. 12. 2. ... muối khí quy n 2. 12. 2. Bản đồ phân vùng độ muối khí quy nBản đồ phân vùng lnh thổ VN theo độ muối khí quy n đợc trình bày ở hình 2. 12. 1.Nguồn t liệu: "Điều kiện kỹ thuật xây dựng những...
 • 4
 • 173
 • 0

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.1

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.1
... tợng)H×nh 2. 1 .2. B¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu x©y dùng Lời nói đầuTrong Quy chuẩn xây dựng Việt nam (1997), chơng 2, điều 2. 1 "Số liệu tự nhiên của khu vực xây dựng"đ quy định nh ... xây dựng, Vụ trởng Vụ quản lý Kiến trúc và Quy hoạch, Viện trởng Viện nghiên cứu Kiến trúc. Quy t địnhĐiều 1: Ban hành kèm theo quy t định này Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III.Điều 2: Quy t ... ngày 25 tháng 9 năm 1997 Quy t dịnh của bộ trởng bộ xây dựngVề việc ban hành quy chuẩn xây dựng tập II và tập IIIBộ trởng bộ xây dựng- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 4 /2/ 1994 của Chính phủ quy...
 • 14
 • 451
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu quy chuẩn về xây dựngtài liệu quy hoạch xây dựngtài liệu quy chuẩntài liệu tiêu chuẩn xây dựngtài liệu quy hoạch xây dựng phát triển đô thịquy chuan xay dung chuong 16tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinhtồn tại của quy chuẩn xây dựng việt namquy chuẩn xây dựng việt nam 1997 tập 2quy chuẩn xây dựng việt nam tập 1 2 3tai lieu ly thuyet hoa hoc chuong 7 hoc ki 2 lop 12tài liệu quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non pptxtài liệu thiết kế xây dựngquy chuẩn xây dựngtài liệu thi công xây dựngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP