Bài giảng Đại số 7 Chương 1

Bài giảng Đại số 7. Chương 1

Bài giảng Đại số 7. Chương 1
... 0,263 b) (-3 ,7) .(-2 ,16 )- Cho HS làm BT 18 trang 15 a) ( -1, 13) + (-0,264) = -1, 394 Cách khác: 11 3 264 1, 13 + (-0,264) = 10 0 10 00− −+ 11 30 ( 264) 13 94 1, 394 10 00 10 00− + − −= = = −- ... làm VD 2 HS/ 1 câuCách 1: b) 0,245 - 2 ,13 4 = -1, 889c) (-5,2). (3 ,14 ) = -16 ,328Cách 2:245 213 4 18 89b) 0,245-0 ,13 4= 10 00 10 00 10 00−− = 52 314 16 328c) (-5,2).(3 ,14 )= 10 10 0 10 00− −× =-Học ... lại.d. So sánh các số thực sau:a) 2,35 và 2,36 912 1 518 …b) -0,(63) và 11 7 −2.5 Bài tập: -Số 4 và 13 số nào lớn hơn? Bài tập: 4 = 16 ; 16 > ;13 13 16>⇒ nên 4 > 13 Hoạt động 3:...
 • 53
 • 382
 • 0

kiểm tra đại số 7 chương 1

kiểm tra đại số 7 chương 1
... tính: a) 8 15 1 15 1 9 23 9 23 2−+ + + + b) −+− 7 55 ,1 7 55 ,12 c) 22 7 15 .3 3 − − ÷ Câu 2: (2.5 điểm) Tìm x biết: a, 2 ,1 =x b, 12 63=−+x ... bằngA. 81 1B. 81 4C. 81 1−D. 81 4−Câu 6: (0.5 điểm) Làm tròn số 46,5 37 đến chữ số thập phân thứ hai là:A. 46,53 B. 46,63 C. 46,54 D. 46, 57 Câu 7: (0.5 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống ... b) 1  R c) 2  Z d) N  Z  Q  R Câu 4: (0.5 điểm) Nếu 7 =x thì x bằn:A. 7 B. 7 C. ± 7 D. Không tìm được giá trị của xCâu 5: (0.5 điểm) 43 1 − bằngA. 81 1B. 81 4C....
 • 2
 • 306
 • 3

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1
... Bài giảng: Truyền số liệu Chương 1: Mở đầu• Chương 5: Mã hóa và điều chế; trình bày các ý niệm cơ bản về các kỹ thuậtchuyển đổi cơ bản dùng trong truyền số liệu như chuyển đổi tín hiệu số- số, ... nghiệp. Tài liệu gồm 19 chương: Chương 1: Mở đầu, nhằm trình bày một số ý niệm cơ bản về kỹ thuật truyền số liệu, quá trình với xu hướng phát triển trong tương lai• Chương 2: Các ý niệm cơ ... dụ.• Chương 16 : ISDN; trình bày về quá trình phát triển, phương thức dùng cho thuêbao truy cập ISDN, các lớp trong ISDN, iSDN băng rộng cùnghướng phát triển tương lai của ISDN• Chương 17 : X.25;...
 • 4
 • 689
 • 11

Bài soạn ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG II

Bài soạn ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG II
... 2 đại lợng tỉ lệ thuận nên: 1 2m m 12 17 =Theo bài 2 1 m m 56,5 = (g), áp dụng tính chất dÃy tỉ số bằng nhau ta có:2 1 2 1 m m m m56,5 11 ,3 17 12 17 12 5= = = = 1 2m 11 ,3 .12 13 5,6m ... 1 2 3 44 6 10 12 x x x x= = = 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 14 6 10 12 4 6 10 12 x x x x x x x x+ + += = = = =+ + +Giáo viên: Đỗ Ngọc LuyếnChơng II HàM Số Và Đồ THị GiáO án đại số 7 Ngày ... 13 5,6m 11 ,3. 17 19 2 ,1 = == =Vậy khối lợng của 2 thanh chì lần l-ợt là 13 5,6 g và 19 2 ,1 g ?1 áp dụng tính chất dÃy tỉ số bằng nhau ta có:+= = = =+ 1 2 1 2m m m m222,58.9 10 15 10 15 25...
 • 38
 • 584
 • 1

Bài giảng Dai so 9 ( chuong I )

Bài giảng Dai so 9 ( chuong I )
... lớp theo dõi nhận xét Bài tập 32 (sgk /19 ) Tính:a)24 7 10 0 1 .949. 16 25 01, 0.945. 16 9 1 ==c)( )( )2 17 4289 16 4289. 41 164 12 416 512 416 5 16 4 12 416 522===+= Bài tập 36 (sgk / 20) ... 1 số không âm < 1 * VD 4: 04099, 010 0:099,4 10 000:8 ,16 0 016 8,0=* Chú ý : sgk / 22?36 311 ,06 311 , 010 0: 311 ,6 10 000:82,393982,0==xHoạt động 3 : Củng cố - luyện tập (10 ) 19 14 , 311 14,3 .10 100.88,9988=GV ... Rút gọn a) ( )( ) 12 12 21 27. 73 21 27. 73 272 8 477 3228=+=++=++b) Với m > 0; x 1 ( )( )92 81 4 81. 1 14 . 81 484. 21 22222mmxxmmmxmxmxxm===++ Bài tập 64 (sgk /33) Chứng...
 • 39
 • 314
 • 0

Bài giảng Đại số 9 - Chương 3

Bài giảng Đại số 9 - Chương 3
... trình: 11 0 10 82, 17 10 0 10 0x y+ =Cả hai loại hàng với mức thuế 9% phải trả 10 9( ) 10 0x y+Ta có phơng trình: 10 9( ) 2 ,18 10 0x y+ =Từ đó ta có hệ phơng trình: 10 0 10 8 2 17 10 9( ) 218 x yx ... đọc to đề bài - HS : chọn ẩn số Lậpphơng trình3 10 . ( )89x cm 3 1 . ( ) 7 y cmTừ đó ta có hệ phơng trình: 12 4 10 1 1589 7 x yx y+ =+ = 2 1, 6 (1) 1, 8 1 1,8(2) 10 x yx y=+ ... 1 : Chữa bài tập : (20)GV gọi hai học sinhlên bảng làm bài 22 ;23 (SGK 19 )HS1: Chữa bài tập 22 a,b(SGK -19 )I. Chữa bài tập 1. Bài tập 22 (SGK -19 )a) 5 2 4 15 6 12 6 3 7 12 6 14 x y x yx...
 • 30
 • 333
 • 0

Bài giảng Đại số 8 HK 1

Bài giảng Đại số 8 HK 1
... 22 /12 (sgk)Tính nhanh:a) 10 12 = (10 0 + 1) 2 = 10 02 + 2 .10 0 +1 = 10 2 01 b) 19 92 = (200 - 1) 2 = 2002 - 2.200 + 1 = 396 01 c) 47. 53 = (50 - 3) (50 + 3) = 502 - 32 = 24 91 5- Chữa bài ... sung2. Áp dụng: ?1 : Tính nhanh 15 .64+ 25 .10 0 +36 .15 + 60 .10 0= (15 .64 + 36 .15 ) + (25 .10 0 + 60 .10 0)= 15 (64 + 36) + 10 0 (25 + 60)= 15 . 10 0 + 10 0. 85= 10 0 ( 15 + 85) = 10 000 ?2 : Ai đúng? ... (SGK)Năm học: 2 010 - 2 011 2Gi¸o ¸n Đại số 8 - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ngNgày soạn: 09/09/2 010 Ngày giảng Lớp 8A: 11 /10 /2 010 - Lớp 8B: 11 /10 /2 010 Tiết 16 : CHIA ĐA THỨC...
 • 96
 • 293
 • 0

Bài giảng Đại số 10 - Chương 2 (NC)

Bài giảng Đại số 10 - Chương 2 (NC)
... ====++==> 1 1 1 12 1 24340cbacbaabaaTa có y = x2 x + 1 .x- 2 1 + y++4326Giáo án đại số 10 nâng cao Vũ Chí Cơng Ngày soạn 15 / 10 / 20 07 Tuần 7 - Tiết 20 Bài 3. Hàm số ... hàm số .===+=25 ,1 525 ,1 babaay= -1, 5x + 2 23. a) y = 2 x + 3 .b)y = 2 3+x.c) y = 2 12 x. Bài 24 Bài 26 15 Giáo án đại số 10 nâng cao Vũ Chí Cơng Ngày soạn 1/ 10/20 07 Tuần ... hàm số f2.GV hớng dẫn HS làm bài tập 25và bài 26 .y = + ) ;1[ 5 )1; 1[ 51 )1; (5xxxxxx.Tập xác định D = [-2 ; 3]. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( -2 ; -1)(1 ; 3).Hàm số...
 • 27
 • 391
 • 0

Bài giảng đai số 7( 43,44,45) theo chuẩn KTKN

Bài giảng đai số 7( 43,44,45) theo chuẩn KTKN
... 12 5 11 5 13 0 12 5 11 5 12 5 11 5 12 5 12 5 12 0 12 0 11 0 13 0 12 0 12 5 12 0 12 0 11 0 12 0 12 5 11 5 12 0 11 0 11 5 12 5 11 54. Củng cố: - Học sinh nhắc lại cách lập bảng tần số, cách nhận xét. Gv cho hs làm bài ... tháng 01 năm 2 011 Đặng Văn ÁiH1 10 98 7 65432 1 12 10 8 7 642 1 n0 xH243 21 17 542n0x Chương III THỐNG KÊ Tuần: 20Tiết : 43 Ngày soạn: 18 / 01/ 2 011 Ngày dạy : 21/ 01/ 2 011 BẢNG ... một bài toán nhanh nhất 3'- Thời gian giải một bài toán chậm nhất 10 '- Số bạn giải một bài toán từ 7 đến 10 ' chiếm tỉ lệ cao. Bài tập 7 (SBT)Cho bảng số liệu 11 0 12 0 11 5 12 0 12 5 11 5...
 • 7
 • 327
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng đại số 7 chương 3bài tập đại số 7 chương 1đại số 7 chương 1 bài 2đại số 7 chương 1 bài 7bài tập nâng cao đại số 7 chương 1bài giảng đại số 8 chương 3 bài 3 phương trình đưa được về dạng ax b 0 bai 14bài giảng đại số 7bài giảng đại số 8 chương 4giáo án đại số 7 chương 1ôn tập đại số 7 chương 1đề cương ôn tập đại số 7 chương 1đề kiểm tra đại số 7 chương 1bài tập đại số 8 chương 1bài tập đại số 7 chương iibài tập đại số 7 chương 2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ