Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo và đáp án

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo đáp án

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo và đáp án
... có 0 .25 4ABDPMNQC 2 2 2 2(3x 1) 2x 1 4(2x 1) 2x 3x 2+ − = − + + − . Đặt 2 t 2x 1(t 0)= − ≥Pt trở thành 2 24t 2( 3x 1)t 2x 3x 2 0− + + + − =Ta có: 2 2 2 ' (3x 1) 4(2x 3x 2) (x ... I(0; 2; 1).0 .25 Bán kính là 2 2 2 R IA ( 1 0) (0 2) (1 1) 5.= = − − + − + − = 0 .25 VIIaGiải pt đã cho ta được các nghiệm: 1 2 3 2 3 2 z 1 i,z 1 i 2 2= − = +0.5Suy ra 2 21 2 1 2 3 2 22 | ... = 2 2 2 2 2 2 2 3(a b c ) 4abc 13 3(a t t ) 4at 13+ + + − − + + − += 2 2 2 23(b c 2t ) 4a(bc t )+ − + −= 2 2 2 2 2( b c) (b c)3 b c 4a bc4 4   + ++ − + −      = 2 23(b...
 • 13
 • 433
 • 1

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo đáp án

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo và đáp án
... 2 2 2 2(3x 1) 2x 1 4(2x 1) 2x 3x 2+ − = − + + − . Đặt 2 t 2x 1(t 0)= − ≥Pt trở thành 2 24t 2( 3x 1)t 2x 3x 2 0− + + + − =Ta có: 2 2 2 ' (3x 1) 4(2x 3x 2) (x 3)∆ = + − ... I(0; 2; 1).0 .25 Bán kính là 2 2 2 R IA ( 1 0) (0 2) (1 1) 5.= = − − + − + − = 0 .25 VIIaGiải pt đã cho ta được các nghiệm: 1 2 3 2 3 2 z 1 i,z 1 i 2 2= − = +0.5Suy ra 2 21 2 1 2 3 2 22 | ... = 2 2 2 2 2 2 2 3(a b c ) 4abc 13 3(a t t ) 4at 13+ + + − − + + − += 2 2 2 23(b c 2t ) 4a(bc t )+ − + −= 2 2 2 2 2( b c) (b c)3 b c 4a bc4 4   + ++ − + −      = 2 23(b...
 • 13
 • 579
 • 7

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán đáp án tham khảo

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán và đáp án tham khảo
... thì u = 2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 11 111 1 2 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u+ + +− − − + ÷ ⇒ = = ++ + +∫ ∫ ∫= 2 1 2 1 2 2 1 2 11 1 1 1 1 2 1 2 1duduu ... <0.Ta có 2 11xax+>+0 ,25 5TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 20 10 MÔN: TOÁN ; KHỐI: A,B ĐÁP ÁN Lu ý:Mọi cách giải đúng ngắn gọn đều cho điểm tối đaCâu Đáp án Điểm ... suy ra πkx 2 = hoặc ππkx 2 23+= 2) ⇔=−−++0 )23 (log)6(log 2 25,0xxxm⇔−−=+ )23 (log)6(log 2 22 xxxm +−−=<<−⇔−−=+>−−⇔3813 23 6 023 2 2 2 xxmxxxxmxxXét...
 • 11
 • 933
 • 5

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán đáp án tham khảo

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán và đáp án tham khảo
... exM) 2 + (a – exM) 2 2( 2 2M Mx y+) – (a 2 – e 2 2Mx) = 1Câu VII.b: Ta có: ( ) ( )( ) 20 10 20 100 2 2 4 k k 2k 1004 20 08 1005 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 101 i 3 1 i 3 2 C ... 112xx 1−. 2 22xx 1− = -1 ⇔ m = 15( thoả mãn (*))0 ,25 0 ,25 0 ,25 SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 20 09 -20 10 (lần 2) 7TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn: Toán – Khối ... Mà ( ) ( ) 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 -20 10 -20 101 i 3 1 i 3 2 (cos sin ) 2 cos sin3 3 3 3π π π π + + − = + + + ÷  = ( ) 20 10 20 10 2. 2 cos670 2. 2π = Vậy S = 2 2010 11...
 • 11
 • 694
 • 4

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán đáp án tham khảo

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán và đáp án tham khảo
... lộc 2 đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm học 20 08 - 20 09 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 5Câu Nội dung ĐiểmI 2. 0đ11 .25 đHàm số y = 2x 3x 2 ... ữ + + + =0 ,25 3ABCS864 2 -2 -4-5 5 10yyx+-+ 2 - 22 2 TRƯỜNG THPT H ẬU LỘC 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 - NĂM HỌC 20 09 - 20 10 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút, không ... gian phát đề 4trờng thpt hậu lộc 2 đáp án đề thi thử đại học lần 2 năm học 20 09 - 20 10 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 2 ...
 • 6
 • 366
 • 4

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán đáp án tham khảo

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán và đáp án tham khảo
... lộc 2 đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm học 20 08 - 20 09 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 5Câu Nội dung ĐiểmI 2. 0đ11 .25 đHàm số y = 2x 3x 2 ... ữ + + + =0 ,25 3ABCS864 2 -2 -4-5 5 10yyx+-+ 2 - 22 2 TRƯỜNG THPT H ẬU LỘC 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 - NĂM HỌC 20 09 - 20 10 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút, không ... độdương .Câu II (2 điểm)1. Giải phương trình: 2sin 2x 4sin x 1 0.6π − + + = ÷ TRƯỜNG THPT H ẬU LỘC 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM HỌC 20 08 - 20 09 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút,...
 • 6
 • 218
 • 0

[VNMATH.COM]-De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A va dap an pot

[VNMATH.COM]-De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A va dap an pot
... ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 9 20 3 2 54 2 2 6 2 9 36 56 3 6 2 53 2 5 3 6 2 5AM t t t t tBM t t t t t tAM BM t t= − + + − ... độ 2 – 2m) (P): 2 4y t t= + với 2 2t− ≤ ≤.0 ,25 Trong đoạn 2; 2  − , hàm số 2 4y t t= + đạt giá trị nhỏ nhất là 2 4 2 tại 2t = − đạt giá trị lớn nhất là 2 4 2+ tại 2t ... giá trị lớn nhất là 2 4 2+ tại 2t =. 0 ,25 Do đó yêu cầu của bài toán thỏa mãn khi chỉ khi 2 4 2 2 2 2 4 2m− ≤ − ≤ + 2 2 2 2m⇔ − ≤ ≤.0 ,25 VIa 2, 001 1,00Điểm ( ): 1 0 ;1C CD x y C t...
 • 8
 • 431
 • 2

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý đáp án tham khảo

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án tham khảo
... C 57 C8 A 18 C 28 B 38 B 48 B 58 D9 D 19 A 29 B 39 A 49 A 59 D10 A 20 B 30 A 40 D 50 C 60 C 10ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 8ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI AThời gian làm bài: 90 phút; (50 ... > ε 2 D. ε 2 > ε3 > ε1 §¸p ¸n M· ®Ị 1 32 1 A 11 D 21 B 31 A 41 B 51 D 2 C 12 D 22 A 32 C 42 C 52 B3 C 13 A 23 B 33 D 43 D 53 B4 A 14 B 24 C 34 C 44 B 54 B5 A 15 C 25 D 35 ... 1 C 11 A 21 B 31 A 41 D 51 D 2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 A3 C 13 D 23 A 33 D 43 C 53 B4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 54 C5 A 15 C 25 C 35 C 45 B 55 B6 D 16 D 26 D 36 D 46 B 56 A7 B 17 D 27 A 37 C...
 • 10
 • 496
 • 2

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý đáp án

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án
... là:A. 9 ,2. 10–15(m) B. 920 0(nm) C. 4,6.10– 12 (m) D. 1,8.10–14(m)ĐÁP ÁN 1D,2A,3A,4A,5A,6A,7B,8A,9A,10C,11B,12B,13A,14A,15D,16B,17B,18C,19B ,20 C ,21 A ,22 D ,23 A ,2 4A ,25 A ,26 B ,27 A ,28 A ,29 B,30C,31C,32C,33C,33C,34C,35A,36A,37C,38B,39C,40A,41B,42D,43A,44D,45A,46D,47A,48D,49A,50A,51B,52C,53C,54C,55D,56A,57B,58D,59A,60D ... ÁN 1A,2A,3D,4B,5A,6B,7D,8A,9D,10C,11C,12A,13C,14B,15A,16B,17D,18C,19B ,20 D ,21 A ,22 B ,23 A ,2 4B ,25 C ,26 B ,27 A ,28 D ,29 D,30B,31C,32D,33AB,34 ,35C,36B,37C,38A,39C,40A,41C,42A,43A,44B,45D,46 ,47A,48C,49D,50D,51A,52B,53A,54A,55B,56D,57B,58C,59C,60C ... dao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe S1, S 2 là a = 1 mm. Khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Khi chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bớc sóng 1 = 0,6àm 2 = 0,5àm vào 2 khe,...
 • 14
 • 423
 • 2

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý đáp án số 1+2

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 1+2
... phãng thanh ĐÁP ÁN: 1B 2A 3C 4D 5D 6B 7D 8A 9B 10C 11B 12C 13A 14D 15B 16C 17D 18A 19B 20 A 21 C 22 D 23 C 24 D 25 D 26 A 27 D 28 D 29 B 30C 31A 32B 33C 34D 35B 36C 37A 38D 39C 40C 41A 42C 43D 44C 45C ... 1 /2 s. D. 2/ 3 s.1. Đáp án: 401. 14. 27 . 40. 02. 15. 28 . 41. 03. 16. 29 . 42. 04. 17. 30. 43. 05. 18. 31. 44. 06. 19. 32. 45. 07. 20 . 33. 46. 08. 21 . 34. 47. 09. 22 . 35. 48. 10. 23 . ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 20 10 Môn Thi: VẬT LÝ – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1. Một con lắc lò xo thẳng...
 • 10
 • 349
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học môn toán năm 2012 co dap anbộ đề thi thử đại học môn toán năm 2012 có đáp án212 đề thi thử đại học môn toán file word có đáp ánđề thi thử đại học môn toán 2013 violet có đáp ánđề thi thử đại học môn toán khối a co dap ancác đề thi thử đại học môn toán năm 2014 co dap anđề thi thử đại học môn toán số 3 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán khối d có đáp án năm 2014 thpt chu văn anmột số đề thi thử đại học môn toán năm 2015 có đáp ángiai bai tap trong de thi thu dai hoc mon toan nam 2014đề thi thử đại học môn lý năm 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý 2012 co dap an chi tietđề thi thử đại học môn lý năm 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn sinh năm 2012 co dap anNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ