Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐỀ THI TUYỂN SINH 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Cho phương ... Câu 3: Ký hiệu R+ là tập các số thực dương. Giả sử f: R+ → R+ là một hàm số liên tục thoả mãn 551)1x())x(f(f ++=. Chứng minh rằng: 1. Nếu )x(f)x(f21= thì 21xx = 2. Hàm số f(x) đơn điệu tăng và 1)x(f)1x(flimx=++∞→ ... CD không vuông góc với (P). Hãy xác định vị trí 2 điểm A, B thuộc (P) sao cho AB = a (a > 0 cho trước) và tổng độ dài CA + AB + BD đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 5: Cho k1, k2, … , kn là các số thực...
 • 1
 • 3,749
 • 89

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: Chuyên đề hình học giải tích không gian

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: Chuyên đề hình học giải tích không gian
... 0968.393.899  BỂ HỌC VÔ BỜ - CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Toàn bộ tài liệu luyện thi đại học môn toán của thầy Lưu ... TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (ĐÁP ÁN CHI TIẾT) BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỞNG Toàn bộ tài liệu của thầy ở trang: http://www.Luuhuythuong.blogspot.com ... tiếp::;<='7'   BÀI TẬP HT 1. :&%=3>! ,Oxyz % ( ) : 2 3 1 0P x y z+...
 • 73
 • 2,255
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn toán

Tài liệu ôn thi đại học môn toán
... (C) sao cho IMO= 300. Trường……………………………… Khoa………………………… Lý thuyết luyện thi đại học môn toán LÝ THUY Cao Hoàng Nam Trang 9 Biến thể: a.sinx b.cosx csin y dcosy ... II. Định lí hàm số sin: a b c2RSinA SinB SinC   III. Định lí hàm số cosin: 2 2 2a b c 2bccosA   IV. Công thức đƣờng trung tuyến: 2 2 22a2b 2c am4 V. Công thức đƣờng ... tớch phõn tng phn). LÝ THUY Cao Hoàng Nam Trang 1 KHẢO SÁT HÀM SỐ Vấn đề 1: ÔN TẬP – CÔNG THỨC I. Tam thức bậc hai: x, 2ax bx c 0   a b 0c0a00...
 • 56
 • 636
 • 4

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán
... Bài 8: Cho hàm số )1(12224 xmxy . 1) Khảo sát sự biến thi n của đồ thị của hàm số khi m=1 2) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác vuông cân. Bài ... 1. 2) Tìm m để hàm số đồng biến với x. Bài 11: Cho hàm số y = 22 31x x mx . 1) Khảo sát khi m = 2. 2) Tìm m để hàm số đồng biến với  x (3, +). Bài 12: Cho hàm số y = 22 2x ... . 1) Khảo sát khi m = 1. 2) Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Bài 13: Cho hàm số y = (m + 2)x3 + 3x2 + mx - 5. Tìm m để hàm số có cực trị. Bài 14: Cho hàm số y =...
 • 39
 • 575
 • 2

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... giác nên ta xử lý điều kiện B bằng phương pháp thử lại và chúng tôi bỏ 0≥các bài toán quá phức tạp. Bài 138 : Giải phương trình ()5cos x cos2x 2sin x 0 *−+= ()* 5cos x cos2x 2sin ... luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN Cách giải : Áp dụng các công ... +π∈5*x m2x 2m1,m12 12 Bài 141 : Giải phương trình ()1sin2x 1sin2x4cosx *sin x−++= Lúc đó : ()* 1 sin2x 1 sin 2x 2sin 2x⇔− ++ = ( hiển nhiên sinx = 0 không là nghiệm , vì sinx =0...
 • 13
 • 548
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... ==⎧⎧⇔⎨⎨==π∈⎩⎩cos8x 1 cos8x 1cos 4x 1 4x k2 , k π⇔= ∈kx,k2 Trường hợp 4: DÙNG KHẢO SÁT HÀM SỐ y = ax là hàm giảm khi 0< a <1. Do đó ta có sin sin , ,cos s , ,mnmnxxnmxkkxcoxnmx ... Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 Giải ... 2xycosxtrên2=+ R Ta có: y' x sinx=−và y'' 1 cosx 0 x R=−≥∀∈ Do đó y’(x) là hàm đồng biến trên R Vậy ()()()x0,:x0nêny'xy'0∀∈ ∞ > > =0 ()()()x,0:x0nêny'xy'0∀∈−∞...
 • 11
 • 464
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG PHÉP THẾ Bài 173: Giải hệ phương trình: ()()2cosx 1 0 13sin ... thấy không thỏa 22sink 0=π=thay (II) vào (2) ta thấy π⎛⎞=−+π⎜⎟⎝⎠22sin k2 chỉ thỏa khi k lẻ Vậy: hệ đã cho ()π⎧=− + + π⎪⎪⇔∈⎨π⎪=− + π⎪⎩x2m14,m,h3y2h4 Bài 183: ... 022mmhay mm⎧Δ= + ≥⎪−≥⎨⎪−≤ ≤⎩hay m = 1 hay ≤≤40m3 m0⇔≥ IV. HỆ KHÔNG MẪU MỰC Bài 182: Giải hệ phương trình: ⎧π⎛⎞+⎜⎟⎪⎪⎝⎨π⎛⎞⎪+⎜⎟⎪⎝⎠⎩tgx cotgx = 2sin y...
 • 14
 • 455
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... ⇔⋅=AB1tg tg223 Bài 187: Cho ABCΔ, chứng minh nếu tạo một cấp số cộng thì cotgA,cotgB, cotgC222a,b,ccũng là cấp số cộng. Ta có: ()⇔+=cot gA, cot gB, cot gC là cấp số cộng cot gA cot ... gCabc4S44RabcRabc2 Bài 190: Cho ABCΔ có 3 góc A, B, C tạo thành một cấp số nhân có công bội q = 2. Giả sử A < B < C. Chứng minh: =+111abc Do A, B, C là cấp số nhân có q = 2 ... cấp số cộng. Với a < b < c Chứng minh : a/ ac = 6Rr b/ ACBcos 2sin22−= c/ Công sai 3r C Adtgtg22 2⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠ 5. Cho ABCΔ có ba góc A, B, C theo thứ tự tạo 1 cấp số...
 • 16
 • 503
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... 2π<<) ⇔=0C120 Bài 204: Tính các góc của CΔΑΒ biết số đo 3 góc tạo cấp số cộng và 33sin A sin B sin C2+++= Không làm mất tính chất tổng quát của bài toán giả sử ABC<< ... 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC 3 *++= Tính ... −−⇔= ∨=⇔=+∨=+BACBCA2222ABCCAB ππ⇔=∨=⇔Δ ΔAC22 ABC vuông tại A hay ABC vuông tại C Bài 210: Chứng minh ABCΔ vuông tại A nếu bc acos B cosC sin Bsin C+= Ta có: bc acos...
 • 17
 • 477
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luyện thi đại học môn toán khảo sát hàm sốtài liệu ôn thi đại học môn toántài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối bNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ