Phân phối chương trình môn toán THCS

Phân phối Chương trình Môn Toán THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Toán THCS - NH 2009 - 2010
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN: TOÁN LỚP 6 Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết Học kì I 18 tuần 72 ... Ôn tập chương II 66- 67 Luyện tập 23 68 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân số 69 §1. Mở rộng khái niệm phân số 70 §2. Phân số bằng nhau 24 71 §3. Tính chất cơ bản của phân số 72 §4. Rút gọn phân số ... 18 Luyện tập 10 19,20 Ôn tập chương I 11 21 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân thức đại số 22 §1. Phân thức đại số 12 23 §2. Tính chất cơ bản của phân thức 24 §3. Rút gọn phân thức 13 25 Luyện tập 26...
 • 16
 • 498
 • 10

Phan phoi Chuong trinh Mon Toan THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Toan THCS - NH 2009 - 2010
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN: TOÁN LỚP 6 Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết Học kì I 18 tuần 72 ... Ôn tập chương II 66- 67 Luyện tập 23 68 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân số 69 §1. Mở rộng khái niệm phân số 70 §2. Phân số bằng nhau 24 71 §3. Tính chất cơ bản của phân số 72 §4. Rút gọn phân số ... 18 Luyện tập 10 19,20 Ôn tập chương I 11 21 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân thức đại số 22 §1. Phân thức đại số 12 23 §2. Tính chất cơ bản của phân thức 24 §3. Rút gọn phân thức 13 25 Luyện tập 26...
 • 16
 • 354
 • 1

Phân phối chương trình môn Toán THCS

Phân phối chương trình môn Toán THCS
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN: TOÁN LỚP 6 Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết Học kì I 18 tuần 72 ... Ôn tập chương II 66- 67 Luyện tập 23 68 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân số 69 §1. Mở rộng khái niệm phân số 70 §2. Phân số bằng nhau 24 71 §3. Tính chất cơ bản của phân số 72 §4. Rút gọn phân số ... 18 Luyện tập 10 19,20 Ôn tập chương I 11 21 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân thức đại số 22 §1. Phân thức đại số 12 23 §2. Tính chất cơ bản của phân thức 24 §3. Rút gọn phân thức 13 25 Luyện tập 26...
 • 16
 • 459
 • 2

Phân phối chương trình môn toán THCS

Phân phối chương trình môn toán THCS
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 6 (Ban hành tháng 9 năm 2009) I. Khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT: a. Theo loại bài: Học kì Số tiết 1 học kì Nội dung Ghi chú (Số tiết theo môn ... giác Luyện tập. 69 Ôn tập chương III. 70 Ôn tập cuối năm phần hình học. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 8 (Ban hành tháng 9 năm 2009) I. Khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT: a. ... Ôn tập chương IV 68,69 Ôn tập cuối năm 70 Trả bài kiểm tra học kỳ II (Đại số và hình học) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 (Ban hành tháng 9 năm 2009) I. Khung phân phối chương trình của...
 • 16
 • 529
 • 2

CHI TIET PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TOAN 10, 11, 12.doc

CHI TIET PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TOAN 10, 11, 12.doc
... - Phơng trình và hệ phơng trình (11 tiết) Đ1. Đại cơng về phơng trình 17 & 18 Đ2. Phơng trình quy về phơng trình bậc nhất, bậc hai 19 & 20 & 21 Đ3. Phơng trình và hệ phơng trình bậc ... TRèNH LP 10 11 12 ___________ Bảng phân phối chơng trình môn Toán Lớp 10 Cả năm: 37 tuần (105 tiết) Học kì I: 19 tuần (54 tiết) Học kì II: 18 tuần(51 tiết) I. Phân chia theo nm hc, học kì và tuần ... Phơng trình và hệ phơng trình (17 tiết) Đ1. Đại cơng về phơng trình 24& 25 Đ2. Phơng trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn 26 & 27 Luyện tập 28 & 29 Đ3. Một số phơng trình quy về phơng trình...
 • 24
 • 2,501
 • 16

Phân phối Chương trình Môn Hóa THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Hóa THCS - NH 2009 - 2010
... thêm bớt nội dung và không thay đổi cấu trúc của chương trình như đã được trình bày trong bản phân phối chương trình và sách giáo khoa hóa học THCS. - Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1 ... - - - Chương I. Chất, Nguyên tử, Phân tử 10 02 02 - 01 Chương II. Phản ứng hóa học 06 01 01 - 01 Chương III. Mol và tính toán hóa học 08 01 - 01 01 Chương IV. Oxi – Không khí 07 01 01 01 Chương ... 01 - 01 Chương V. Dẫn xuất của hiđrocacbon 10 01 02 02 02 Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm - - - 04 - Kiểm tra - - - - 06 Tổng số : 70 tiết 47 06 07 04 06 2 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA...
 • 10
 • 392
 • 4

Phân phối chương trình môn toán

Phân phối chương trình môn toán
... 9 66 Ôn tập chương IV 67 Ôn tập cuối năm 68, 69 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần Hình học) 70 ---------------------------------------------------------- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN ÁP DỤNG ... phương trình bằng máy tính CASIO 41 §5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 42 §6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ( tiếp ) 43 Luyện tập 44 Ôn tập chương III 45 Kiểm tra chương ... chương II 27 Kiểm tra 45’ ( chương II ) 28 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần hình học) 29 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2008 - 2009 LỚP 7 Cả năm : 37 tuần ( 140 tiết) Học kỳ I : 19 tuần...
 • 16
 • 805
 • 1

Phan phoi Chuong trinh Mon Hoa THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Hoa THCS - NH 2009 - 2010
... thêm bớt nội dung và không thay đổi cấu trúc của chương trình như đã được trình bày trong bản phân phối chương trình và sách giáo khoa hóa học THCS. - Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1 ... - - - Chương I. Chất, Nguyên tử, Phân tử 10 02 02 - 01 Chương II. Phản ứng hóa học 06 01 01 - 01 Chương III. Mol và tính toán hóa học 08 01 - 01 01 Chương IV. Oxi – Không khí 07 01 01 01 Chương ... 01 - 01 Chương V. Dẫn xuất của hiđrocacbon 10 01 02 02 02 Ôn tập đầu năm, học kì I và cuối năm - - - 04 - Kiểm tra - - - - 06 Tổng số : 70 tiết 47 06 07 04 06 2 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA...
 • 10
 • 336
 • 0

Phân phối chương trình môn Toán năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Toán năm học 2009-2010
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TOÁN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCS I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khung phân ... sự điều chỉnh so với năm học 2008-2009). 1. Về Khung phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,...), trong đó ... phân bố các bài kiểm tra 45’ vào cuối chương hoặc cách nhau khoảng 10-15 tiết. 7 B. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Lớp Học kì Số tiết 1 học kì Nội dung Nội dung tự chọn Ghi chú (Số tiết theo môn...
 • 15
 • 551
 • 0

Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3
... MÔN: TOÁN I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 Tổng số: 60 tiết Nội dung Tổng số Lý thuyết Ôn tập Kiểm tra Các số. Phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. 28 27 1 - Giới thiệu sách - Toán ... trong chương trình. 3.Về kiểm tra đánh giá - Thực hiện theo Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra định kỳ được tổ chức hai lần vào giữa và cuối chương trình, ... chương trình, thời gian từ 35 phút đến 45 phút, trong đó bài kiểm tra cuối chương trình dùng đánh giá kết quả học hết chương trình của mỗi lớp. - Khi giảng dạy, giáo viên tăng cường kiểm tra miệng,...
 • 9
 • 1,509
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình môn toán lớp 10 cơ bảnphân phối chương trình môn toán lớp 8phân phối chương trình môn toán 10 cơ bảnphân phối chương trình môn toán 10 nâng caophân phối chương trình môn toán lớp 10 nâng caophân phối chương trình môn toán tiểu họcphân phối chương trình môn toán lớp 1phân phối chương trình môn toán lớp 11 nâng caophân phối chương trình môn toán lớp 12phân phối chương trình môn toán lớp 10phân phối chương trình môn toán lớp 11phân phối chương trình môn toán lớp 11 cơ bảnphân phối chương trình môn toán lớp 9khung phân phối chương trình môn toán thptphân phối chương trình môn toán 7chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam