SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN: SINH HỌC

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐĂK LĂK NĂM HỌC 2009 - 2010 000 000 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : TOÁN Thời Gian ... )x x 182  GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 DAKLAK NĂM HỌC : 2009 – 2010 (Ngày thi : 26/06/2009) ****** Bài 1: 1/ PT: 25x 6x 8 0   ; / /1 1 3 7 3 7 49 5( 8) 49 0 7 ; x ... ( 3 2) 3 2 3 2 3 2 2 3             4 2/ a) ĐKXĐ:  x 0x 1;4;9 ( x 2)( x 3) ( x 1)( x 1) 3 x 1 x 2B :( x 1)( x 3) x 1          x 3...
 • 4
 • 567
 • 0

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 20 13 – 2014 MÔN THI: TOÁN HỌC (Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề) Ngày thi: ... 1 1 2 1 3 4 1 2 1 3 4 1 5 5 1 y x x y y x x x x x y x y                                   2) ĐK: 1, 3x x       2 2 2 2 0 0 1 4 3 1 1 3 3 2 0 3 2 0 x ... thực x, y thỏa mãn: x + 3y = 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 16 2A x y y x    . www.VNMATH.com SƠ LƯỢC BÀI GIẢI Câu 1: (1,5 điểm) 1) 12 27 48 2 3 3 3 4 3 3A        2) Ta...
 • 3
 • 534
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm 07 trang + 1 phiếu trả lời phần Nghe hiểu (Phần V) phát riêng. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011 -2012 MÔN : TIẾNG PHÁP 12 - THPT ... ............................................................ 9/7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK ----------- KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011 -2012 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG PHÁP 12 - THPT CORRIGÉ PROPOSÉ ... 29. s’était donc inscrit 30 . avait appris 31 . a exploité 32 . a fait 33 . ont dirigé 34 . a tourné 35 . a échappé 36 . forçait F. (0,5 point) 37 .  pourtant 38 .  à moins qu’ 39 .  même si 40.  au...
 • 14
 • 626
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIN HỌC LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIN HỌC LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011 -2012 ĐẮK LẮK MÔN : TIN HỌC 12 - THPT (Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/11/2011 Ghi chú : Đề thi ... 0 BAI3.OUT DVDX DXXV XDVD DDVX VDXD DXDV ------- Hết -------- Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011 -2012 ĐẮK LẮK MÔN ... 0 BAI3.OUT DVDX DXXV XDVD DDVX VDXD DXDV ------- Hết -------- Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011 -2012 ĐẮK LẮK...
 • 9
 • 668
 • 17

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM HỌC 2011 -2012 MÔN: TOÁN 12 – THPT Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 10/11/2011 Đề thi có ... 4 3 3 2 4 3 40 27 3 2 4 3 40 27 ⇔ 3 3 3 ⇒ 2 2 , 3 x k k Z π π = ± + ∈ 3 ⇔ 1 3 cos sin cos2 2 2 + =x x x ⇔ cos( ) cos2 3 x x π − = ⇔ 2 2 ; ; 3 9 3 k x k x k Z π π π π = − + = + ∈ 2 2 , 3 x ... 0= 4 3 2 x 2x + x 2(x x) = 0 − − − ∆ ∈∆ MA + MB+ MC uuuur uuuur uuuur (m + 2010)! m!2011! SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 1012 TỈNH ĐẮK LẮK MÔN: TOÁN...
 • 4
 • 669
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 Khóa ngày 14, 15 tháng 12 năm 2010 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút ... Câu 2. (2,5 điểm): Hãy so sánh phân tích điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia cổ đại phương Đông với các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải? Câu 3. (3, 0 điểm): Trình bày hoạt động ... 10/1 930 để thấy rõ sự đúng đắn của Cương lĩnh hạn chế của Luận cương. Câu 6. (3, 0 điểm): Qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), em hãy phân tích tính chất chính nghĩa tính...
 • 1
 • 595
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 Khóa ngày 14, 15 tháng 12 năm 2010 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút ... (chị) có ý kiến gì về vấn đề này? Câu 2 (12 điểm): Vấn đề đặt ra trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam? ------------------ HẾT ------------------- Họ tên thí sinh: .....................................................................Số ... năm 2010 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (8 điểm): Đọc bài thơ “Thuật hoài” (1) (Tỏ lòng) của Phạm Ngũ Lão, có người cho sự hổ thẹn của tác giả là quá đáng, kiêu...
 • 1
 • 491
 • 1

Tài liệu SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 ppt

Tài liệu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 ppt
... 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn: Tiếng Anh (Đề thi có 05 trang) I. Choose the ... A, B, C, or D. (20 points) 1. A. ought B. thought C. brought D. though 2. A. thick B. think C. thus D. thin 3. A. foot B. school C. book D. good 4. A. knew B. grew C. threw D. flew 5. ... What's your birthday, Ann ? - It's . A. on the thirty-one of July B. on July the thirty-one C. on the thirty-first of July D. in July the thirty-first 2. The sun in the west. Look ! It ....
 • 6
 • 884
 • 12

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 doc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 doc
... Vuihoc24h.vn 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẮC GIANG NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 THPT Ngày thi: 28 / 3 / 2010 (Đề gồm 2 trang) Thời ... 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI BẮC GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 THPT KỲ THI NGÀY 28 / 3 / 2010 Bản hướng dẫn chấm có 3 trang ... (có 3 gen trội) → cây có chiều cao = 150 cm. - Cây có chiều cao = 160 cm → có 4 gen trội. Xảy ra có các trường hợp sau: + Trường hợp 1: 2 đồng trội 2 đồng lặn (AABBdd, AAbbDD, aaBBDD) = 3( 1/4...
 • 5
 • 2,519
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 20112012 môn toán lớp 12 thpt sở giáo dục và đào tạo đắk lắkkỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2013 – 2014 môn toán sở giáo dục và đào tạo đăk lăksở giáo dục và đào tạo hải dương đề thi chính thứckì thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10 thpt năm học 2012 2013 đề thi môn tiếng anhtài liệu sở giáo dục và đào tạo phú thọ đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 pptsở giáo dục và đào tạo vĩnh phúc kỳ thi vào lớp 10 thpt chuyên năm học 20092020 môn sinh họcdap an de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt nam hoc 20122013 mon thi toan cua so giao duc va dao tao bac giang de chinhtỉnh điện biên sở giáo dục và đào tạo điện biên cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e learningbộ giáo dục và đào tạo đáp án đề thiđề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên nguyễn du đắk lắk môn toán năm học 2013 – 2014 của sở giáo dục và đào tạo hà namđè thi chọn hsg cấp tỉnh hóa 9 thcs sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắk năm học 20112012sở giáo dục và đào tạonhiệm vụ của sở giáo dục và đào tạochức năng của sở giáo dục và đào tạocơ cấu sở giáo dục và đào tạowebsite sở giáo dục và đào tạo quảng ninhNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP