TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  MÔN HÓA HỌC
... TH20 91 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC Mã đề: 11 4 Thời gian: 90 phút Câu 1: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim ... đủ bởi 12 ,84ml dung dịch HCl 0,05M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên. A. 2 .10 -6 M.s -1 B. 3,22 .10 -6 M.s -1 C. 3 .10 -6 M.s -1 D. 2,32 .10 -6 M.s -1 Câu 16 : Một ... là: A. 1: 2,4 B. 2: 1 C. 1: 1 D. 1: 1, 8 Câu 5: Hấp thụ 0,56 lít khí SO 2 (đktc) bằng dung dịch KmnO 4 vừa đủ thu được 500 ml dung dịch A, pH của dung dịch A là: A. 1, 7 B. 1 C. 1, 4 D. 2 Câu 6: Thực...
 • 4
 • 629
 • 7

Tài liệu Trường ĐHSP Nội-Đề thi thử đại học lần thứ V năm 2013 môn hóa học pptx

Tài liệu Trường ĐHSP Hà Nội-Đề thi thử đại học lần thứ V năm 2013 môn hóa học pptx
... http://vuphan62hn.violet.vn/ Trang 1/ 4 – Mã đề thi 2 51 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ V NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC Mã đề: 2 51 Thời gian làm bài: 90 phút I. ... trên là A. 1, 1, 2 – tricloetan và phenol. B. 1, 1, 1 – tricloetan và anhiđrit axetic. C. 1, 1, 2 – tricloetan và anhiđrit axetic. D. 1, 1, 1 – tricloetan và axit axetic. Câu 17 : Xenlulozơ ... thời HCl 1, 025 M và HNO3 1, 05 M vào 300 ml dung dịch Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M và NaOH 0,4M thu được 500 ml dung dịch Z. pH của dung dịch Z là A. 12 ,4. B. 12 . C. 11 . D. 13 . Câu 15 : Dẫn...
 • 5
 • 355
 • 0

Trường đại học sư phạm nội đề thi thử đại học lần iii năm 2012 Khối THPT Chuyên môn hóa học

Trường đại học sư phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm 2012  Khối THPT Chuyên môn hóa học
... Trờng đại học s phạm nội đề thi thử đại học lần iii năm 2 012 Khối THPT Chuyên môn hóa học đề : 303 (Thời gian làm bài: 90 phút) ----------------------------------------- ....***. Họ và tên học ... Câu Đáp án 1 D 11 B 21 B 31 C 41 D 2 A 12 D 22 A 32 D 42 B 3 C 13 A 23 C 33 C 43 D 4 D 14 A 24 C 34 C 44 B 5 B 15 B 25 D 35 C 45 A 6 A 16 A 26 B 36 A 46 D 7 A 17 A 27 B 37 C 47 C 8 A 18 D 28 D ... Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học? A. 40 18 X , 40 19 Y. B. 28 14 X, 29 14 Y. C. 14 6 x , 14 7 Y. D. 19 9 X, 20 10 Y. Câu43: Cho phản ứng : Cu + H + + NO 3 - Cu 2+...
 • 4
 • 637
 • 9

Trường ĐHSP Nội - Đề thi thử ĐH 2013 lần 5 môn vật lí mã đề 151 doc

Trường ĐHSP Hà Nội - Đề thi thử ĐH 2013 lần 5 môn vật lí mã đề 151 doc
... http://vuphan62hn.violet.vn/ Page 1/ 6   15 1   ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC- 2 013 (lần 5) MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài : 90 phút Mã đề thi 15 1 sinh: ... h = 6,625 .10 -34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3 .10 8m/s; MeV1u 9 31, 5 ;2c độ lớn điện tích nguyên tố e = 1, 6 .10 -19 C; số A-vô-ga-đrô NA = 6,023 .10 23 mol -1 . I. PHẦN ... 2, c = 3 .10 8 m/s.   A. 12 .10 6 m/s. B. 1, 6 .10 6 m/s. C. 16 .10 6 m/s. D. 1, 2 .10 6 m/s. Câu 36: mdB....
 • 6
 • 510
 • 3

đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa học

đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa học
... Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 1 Trờng đại học s phạm nội đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa học đề : 303 Thời gian: 90 ... Câu Đáp án 1 D 11 B 21 B 31 C 41 D 2 A 12 D 22 A 32 D 42 B 3 C 13 A 23 C 33 C 43 D 4 D 14 A 24 C 34 C 44 B 5 B 15 B 25 D 35 C 45 A 6 A 16 A 26 B 36 A 46 D 7 A 17 A 27 B 37 C 47 C 8 A 18 D 28 D ... Dy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học? A. 40 18 X , 40 19 Y. B. 28 14 X, 29 14 Y. C. 14 6 x , 14 7 Y. D. 19 9 X, 20 10 Y. Câu43: Cho phản ứng : Cu + H + + NO 3 - Cu 2+...
 • 4
 • 232
 • 0

DHSP Nôi đề thi thử đại học lần 6 môn Vật Lý 2013 pptx

DHSP Hà Nôi đề thi thử đại học lần 6 môn Vật Lý 2013 pptx
... SƯU TẦM & CHỈNH LÝ: http://vuphan62hn.violet.vn/ Page 1 SƯU TẦM & CHỈNH LÝ: http://vuphan62hn.violet.vn/ Page 2 SƯU TẦM & CHỈNH LÝ:...
 • 7
 • 401
 • 0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NỘIĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2010 Môn Hóa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘIĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2010 Môn Hóa
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2 010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC Mã đề: 10 9 Thời gian: 90 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu) Câu 1: Từ phản ... ………………………..Hết…………………. Đáp án: 1D; 2A; 3B; 4A; 5A; 6D; 7A; 8A; 9B; 10 B; 11 D; 12 D; 13 C; 14 C; 15 B; 16 D; 17 B; 18 D; 19 C; 20B; 21C; 22D; 23C; 24D; 25A; 26C; 27B; 28D; 29B; 30D; 31B; 32C; 33D; 34B; 35A; 36D; ... A. 1, 30 < x < 1, 50. B. 1, 36 < x < 1, 53. C. 1, 30 < x < 1, 53. D. 1, 36 < x < 1, 50. ___________________________________________ SƯU TẦM: Vũ Phấn (Yên Sở - Hoàng Mai – Nội) ....
 • 4
 • 706
 • 2

đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C

đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C
... 0 01 THI TH VO I HC, CAO NG !""#$% Cõu 1. $&'$(%)*+ ,- ./ ,0 ./ ,1 .2$%)*+ ,3 / ,4 56#$'7 $8 9:";$8$<=%)*+'> 5-5 ?55 5,35 @5 ,15 Cõu 2.ABCDD$7 ... 5--/3S* ,1/ 0S5 ? 51, /3S*--/3S5 5--/3S*4/0S5 @ 511 /3S*4/0S5 Cõu 9.aU7U+[ 3 K. R */R47CIa([$(I$7CJ5$ '*$U7U+HaTOhm$%Q"$<Bb7%TO4/m 3 57CJ 5X. R 5 ?5X. 4 5 5X. 3 5 @5X.5 Cõu 10 .dZ[nX. ... ?535 545@5445 Câu 3. Cho các hạt vi mô: O 2- (Z = 8); F - (Z = 9); Na, Na + (Z = 11 ), Mg, Mg 2+ (Z = 12 ), Al (Z = 13 ). Thứ tự giảm dần bán kính hạt là: A. O 2- , F - , Na, Na + , Mg, Mg 2+ , Al....
 • 5
 • 427
 • 1

Gián án Đề thi thử ĐH -CĐ lần 2 năm 2011 THPT Huy Tập Cẩm Xuyên Tĩnh

Gián án Đề thi thử ĐH -CĐ lần 2 năm 2011 THPT Hà Huy Tập Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
... SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐAI HOC LẦN 1 (THÁNG 01/ 2 011 )TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP MÔN: HOÁ HỌC KHỐI A, B *** (Thời gian: 90 phút, không kế thời gian giao đề) (Đề gồm 4 trang) Họ ... được V lit CO2 (ở đktc). Giá trị của V là: Trang - 1 – Mã đề thi 438Mã đề thi 438A. 2,24. B. 3,36. C. 1, 12. D. 1, 68. Cõu13/ Nu cho 1 mol mi cht: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 ... Cho: C = 12 ; O = 16 ; H = 1; Ag = 10 8; Na = 23; Cl = 35,5; K = 39; N = 14 ; Br = 80; Cu = 64; Ca = 40; P = 31; Si = 28; S = 32; Ba = 13 7; Al = 27; Fe = 56; Zn = 65; Li = 7; Rb = 85; Cs = 13 3. Lưu...
 • 4
 • 342
 • 0

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... Thừa thi n Huế ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI B-D (Lần 1) Trường THPT Hai Bà Trưng Năm học: 2 013 -2 014 (Thời gian làm bài: 18 0 phút) Câu 1: (2điểm) Cho hàm số y =2 1 2xx có đồ thị (H) 1/ Khảo ... (Giám thị không giải thích gì thêm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I KHỐI B, D 2 013 -2 014 Câu Nội dung (Tóm tắt lời giải ) Điểm Câu I /1 1 điểm *Tập xác định ... *3223 1 1x x y yx y       đ/k : 0 1 1 0x yx yy      x-y+ 1 2 0 1 2x yx y x yx y          * Thay x=y +1 vào p/trình:323 1...
 • 4
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đh cđ lần 1 năm 2014 môn tiếng anh khối d thpt hà bà trưng thừa thiên huếde thi thu khoi d lan 1 nam 2012giai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 mon vat ly truong thpt chuyen dhsp ha noi nam2014đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 lần 2 trường thpt chuyên đhsp hà nội mã đề 421 ppsđáp án đề thi thử đại học môn vật lí trường thpt chuyên đhsp hà nộiđề thi thử đại học môn lý trường đại học sư phạm hà nộiđề thi thử đại học trường chuyên hà nội amsterdamđề thi thử đại học cao đẳng môn toán khối a trường đại học sư phạm hà nộigiải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014 lan 2giải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014 lần 5đề thi thử đại học môn ngoại ngữ đợt 120132014 trường thpt lương thế vinh hà nộiđề thi thử đại học môn tiếng anh trường thpt phan đình phùng hà nội docgiải chi tiết đề thi thử đại học môn vật lý chuyên đhsp hà nội 2014đề thi thử đại học năm 2014 môn hoa hoc mã đề 132 trường lương thế vinh hà nộiđề thi và đáp án đề thi thử đại học đhsp hà nội môn toán năm 2014Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ