đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 2013 Trường THPT Trần Phú Môn: SINH HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 2013 Trường THPT Trần Phú Môn: SINH HỌC
... t c động c a chọn l c tự nhiênB. C ng c c chọn l c c c đột biến trung tính dưới t c động c a chọn l c tự nhiên C. C ng c c chọn l c c c đột biến trung tính không liên quan đến t c động c a ... kh c nhau 3- theo dõi,thống kê kiểu hình C. 1- theo dõi,thống kê kiểu hình 2-tạo ra c c cá thể c c ng một kiểu gen 3- nuôi trồng trong c c điều kiện kh c nhauD. 1-tạo ra c c cá thể c c ng ... đây là đúng? C p cha mẹ I II IIINhóm máu A và A A và B B và OCon 1 2 3Nhóm máu B O ABA. I -3 , II -1 , III -2 B. I -2 , II -3 , III -1 C. I -1 , II -3 , III -2 D. I -1 , II -2 , III -3 C u 38: Xét...
 • 9
 • 603
 • 4

Đề thi thử ĐH lần 1 năm học 2008- 2009 môn Tiếng Anh mã đề 982 và đáp án

Đề thi thử ĐH lần 1 năm học 2008- 2009 môn Tiếng Anh mã đề 982 và đáp án
... Sở GD-ĐT Đà Nẵng KỲ THI THỬ ĐẠI H C LẦN I Trường THPT Phan Châu Trinh Năm h c 2008 - 2009 Mã đề: 982 Môn: Tiếng Anh I. READING Passage 1 Read the passage carefully and choose the best ... decide which answer (A, B, C, or D) best fits each space FRIDAY THE THIRTEENTH Police are hunting for a hit-and-run driver who knocked a teenage cyclist off her bike in East Street. Sarah Tucker, ... C. master D. control 27. A. However B. Although C. Unlike D. Besides 28. A. point B. attempt C. scheme D. aim 29. A. something B. anything C. nothing D. everything 30. A. extent B. distance C. ...
 • 8
 • 613
 • 4

đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C

đề thi thử ĐH-CĐ lần 1, năm học 2011-2012 Trường THPT minh khai Môn thi: lịch sử - khối C
... , Mg 2+ , O 2- , F - C. Na, Mg, Al, O 2- , F - , Na + , Mg 2+ . D. Na + , Mg 2+ , O 2- , F - , Na, Mg, Al. C u 4. Nguyên tử c a nguyên tố X c c u hình electron ở 2 phân lớp ngoài c ng là 3d 2 ... hoàn c a X là: A. chu kì 4, phân nhóm chính nhóm IV. B. chu kì 4, phân nhóm phụ nhóm IV. C. chu kì 4, phân nhóm chính nhóm II. D. chu kì 4, phân nhóm phụ nhóm II. C u 5.$0NO 7/PD$%PDQRS"CTO=UV*WUUX. ... Z[ 5/,S5 ? 5-/ ,S5 50/,S5 @51/,S5 C u 7.h%7 7C& quot;$/"(!=/7CH+ 97i%)D$TW h. 4 jhk. 3 * _ h. 4 jh. R kh ?QM 97i$$0/4h. 4 7%TO4/4h5def"$+ 97iD$ *TG[ 5-- /-0 S*44/44S5 ?544/44S *-- /-0 S5 5/S*RR/RS5...
 • 5
 • 432
 • 1

De thi thu DH lan 1 nam hoc 2008- 2009 mon Tieng Anh ma de 982 va dap an

De thi thu DH lan 1 nam hoc 2008- 2009 mon Tieng Anh ma de 982 va dap an
... Sở GD-ĐT Đà Nẵng KỲ THI THỬ ĐẠI H C LẦN I Trường THPT Phan Châu Trinh Năm h c 2008 - 2009 Mã đề: 982 Môn: Tiếng Anh I. READING Passage 1 Read the passage carefully and choose the best ... decide which answer (A, B, C, or D) best fits each space FRIDAY THE THIRTEENTH Police are hunting for a hit-and-run driver who knocked a teenage cyclist off her bike in East Street. Sarah Tucker, ... C. master D. control 27. A. However B. Although C. Unlike D. Besides 28. A. point B. attempt C. scheme D. aim 29. A. something B. anything C. nothing D. everything 30. A. extent B. distance C. ...
 • 8
 • 488
 • 1

De thi thu DH lan 1 nam hoc 2008- 2009 mon Tieng Anh ma de 982 va dap an.doc

De thi thu DH lan 1 nam hoc 2008- 2009 mon Tieng Anh ma de 982 va dap an.doc
... Sở GD-ĐT Đà Nẵng KỲ THI THỬ ĐẠI H C LẦN I Trường THPT Phan Châu Trinh Năm h c 2008 - 2009 Mã đề: 982 Môn: Tiếng Anh I. READING Passage 1 Read the passage carefully and choose the best ... decide which answer (A, B, C, or D) best fits each space FRIDAY THE THIRTEENTH Police are hunting for a hit-and-run driver who knocked a teenage cyclist off her bike in East Street. Sarah Tucker, ... C. master D. control 27. A. However B. Although C. Unlike D. Besides 28. A. point B. attempt C. scheme D. aim 29. A. something B. anything C. nothing D. everything 30. A. extent B. distance C. ...
 • 8
 • 436
 • 0

Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2009. Môn Sinh học khối B

Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2009. Môn Sinh học khối B
... THPT B C YÊN THÀNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI H C LẦN I. NĂM 2009 Môn: Sinh h c - Khối B. Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi: 103 I. Phần chung cho tất c c c thí sinh (từ c u 1 đến c u 40) 1). Trong chu ... đất c nguồn nguồn g c từ vũ trụ. B). Axít nuclêic hình thành từ Nuclêôtít. C) . Chất hửu c đầu tiên trên trái đất đã đư c hình thành từ c c chất vô c theo con đường hoá h c. D). C c chất hữu c ... hiện c chế tự sao chép B).Sự tạo thành c c côaxécva C) . Hình thành c c chất hữu c ph c tạp prôtêin và a xit nu clêic D). Sự xuất hiện c c en zim 3). Trong trường hợp nào sau đây không đư c xem...
 • 5
 • 660
 • 2

Đáp án đề thi thử ĐH lần 1-Năm 2009. Môn Sinh khối B

Đáp án đề thi thử ĐH lần 1-Năm 2009. Môn Sinh khối B
... thi thử ngày c ng đ c hoàn thi n hơn về mọi mặt. Ch c c c em một mùa thi thành c ng! Trờng THPT B c Yên Thành - áp án và thang điểm chấm thi thử Đại h c lần 1. Năm 20009 - Môn Sinh h c 2 ... THPT Bc Yờn Thnh s c t chc vo c c ngy: 09, 10/5/2009 ng kớ d thi trc ngy 4/5/2009 Ban tổ ch c rất mong đ c sự góp ý c a c c đồng nghiệp, c c b c phụ huynh và h c sinh để cho hoạt động thi thử ngày ... và c c loại en zim tơng tự. 8 C 33 A Chất hữu c đầu tiên trên trái đất đã đ c hình thành từ c c chất vô c theo con đờng hoá h c. 9 D 1 D UAA, UAG, UGA 10 C 27 D Quần thể. 11 C 15 C X-G5BU -G...
 • 2
 • 517
 • 2

Đề thi thử ĐH lần 2 năm học 2006-2007 môn Vật lý ban KHTN và đáp án

Đề thi thử ĐH lần 2 năm học 2006-2007 môn Vật lý ban KHTN và đáp án
... và c ch trung điểm O c a AB là OM=3,75cm, ON=2,25cm (hình vẽ). Số điểm dao động với biên độ c c đại và c c tiểu c trong đoạn MN là A. 5 c c đại, 5 c c tiểu. B. 6 c c đại, 6 c c tiểu. C. 5 c c ... φ = -5 - 4t - t 2 (rad, s). C u 31: Trong c c loại l c tương t c sau I. L c tương t c giữa c c nuclôn trong hạt nhân. II. L c tương t c hấp dẫn. III.L c tương t c điện từ. TTĐH& ;C PCT-Trang: ... l c t c dụng lên vật dao động. C. c ch kích thích dao động. D. c c đ c tính c a hệ dao động. C u 40: Cho h = 6,625.10 -3 4 J.s, c = 3.10 8 m/s, e = 1,6 .10 -1 9 C. Một ống Rơnghen phát ra bư c sóng...
 • 7
 • 488
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Hóa học

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Hóa học
... NCH 2 COONH 4 (3) ClCH 2 CH 2 Br (4) HOC 6 H 4 CH 2 OH (5) H 2 NCH 2 COOCH 3 (6) ClCH 2 COOCH 2 Cl C bao nhiªu chÊt X tho¶ m·n: A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 C u 32:q((4'&K;, (- A+,F__ -) QR,S-$ ...   TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I NĂM H C 2012 - 2013 Môn thi: Hóa h c Thời gian làm bài: 90 phút; Nguồn: diemthi.24h.com.vn  ... tủa. Biết tỉ khối c a X so với oxi là 2,125. X là A. anđehit đơn ch c, 1 nối đôi. B. anđehit đơn ch c, m5 nối ba ?eA-V! C. anđehit no, 2 ch c. D. anđehit đơn ch c, m5*2D(,2}(-V! C u 47:u,I*?S,.f("!g,2(a2&f("!g,2D (1,2 !@,1!./...
 • 5
 • 327
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi lịch sử khối c năm 2013đề thi lịch sử khối c năm 2010đề thi lịch sử khối c năm 2009đề thi lịch sử khối c năm 2011đề thi lịch sử khối c năm 2012đáp án đề thi lịch sử khối c năm 2013đáp án đề thi lịch sử khối c năm 2010đáp án đề thi lịch sử khối c năm 2012đề thi lịch sử khối c năm 2014đề thi lịch sử khối c năm 2006đề thi lịch sử khối c năm 2005đáp án đề thi lịch sử khối c năm 2011đề thi lịch sử khối cđề thi lịch sử khối c 2013đáp án đề thi lịch sử khối c 2013Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ