ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn HÓA HỌC Khối A và Khối B

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn HÓA HỌC Khối A Khối B

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn HÓA HỌC Khối A và Khối B
. đề thi 415 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: H A HỌC; Khối A và Khối B Thời gian làm b i:. THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: H A HỌC; Khối A và Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi...
 • 32
 • 300
 • 0

Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn Hóa Học

Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn Hóa Học
... B A < /b> C B D 24. A < /b> C C A < /b> C B 25. A < /b> A A < /b> A C A < /b> 26. B D C D A < /b> B 27. B D B B A < /b> C 28. C A < /b> B D C B 29. C B D B C C 30. D A < /b> B D D B 31. B A < /b> B A < /b> B C 32. D A < /b> D D A < /b> A 33. A < /b> A ... A < /b> C 3. C A < /b> C C B B 4. B B B B D B 5. B B D C C D 6. D B B B A < /b> B 7. C C A < /b> D A < /b> C 8. D D D C D D 9. C D C A < /b> D B 10. C A < /b> A B A < /b> D 11. B C A < /b> B C B 12. B B C A < /b> B ... A < /b> 51. B B B C A < /b> D 52. B B B C D B 53. D B C A < /b> D D 54. C D C B D C 55. D B D C B C 56. B D B A < /b> A C 57. D D A < /b> A C C 58. A < /b> A D B D C 59. A < /b> D D C C A < /b> 60. C D B B A < /b> A...
 • 2
 • 497
 • 0

Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 Môn hóa học

Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 Môn hóa học
... B A < /b> A C C A < /b> 43. C D C B C C 44. B C A < /b> B C C 45. A < /b> D D A < /b> C A < /b> 46. D C B B B A < /b> 47. A < /b> C C C B D 48. D C C C A < /b> C 49. B A < /b> B B B B 50. B B D B B A < /b> 51. A < /b> C A < /b> D A < /b> D 52. B ... D A < /b> C A < /b> A A < /b> 14. C D A < /b> A A < /b> C 15. A < /b> A D C D C 16. B B D C B A < /b> 17. C C A < /b> D C C 18. B D D D D B 19. A < /b> D C A < /b> A B 20. D A < /b> D B C A < /b> 21. B A < /b> D A < /b> D B 22. C B C D A < /b> A 23. B ... B 3. A < /b> A C B B D 4. A < /b> B C A < /b> D A < /b> 5. C C A < /b> C A < /b> D 6. C D C A < /b> C B 7. C A < /b> A D D B 8. D A < /b> C C C B 9. B A < /b> B B D D 10. D D A < /b> C A < /b> B 11. D D B D D D 12. A < /b> D B A < /b> B A...
 • 2
 • 2,257
 • 3

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối A

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối A
... D B D B 5. B C C B B D 6. B A < /b> B C C A < /b> 7. A < /b> C B A < /b> C A < /b> 8. B B A < /b> A B B 9. D D A < /b> D D B 10. D B A < /b> A A < /b> C 11. D B D B A < /b> A 12. C D B C A < /b> C 13. A < /b> D C D B B 14. C A < /b> A C A < /b> A 15. B B A < /b> B A < /b> D 16. C D A < /b> B A < /b> ... 17. B A < /b> B B D C 18. B A < /b> C D A < /b> C 19. A < /b> B D C B D 20. B D B A < /b> D B 21. C A < /b> B B C C 22. C B B B A < /b> B 23. B D B D C C 24. C C A < /b> D B C 25. C C C A < /b> B C 26. C B D C A < /b> A 27. D B B B B B 28. A < /b> B C A < /b> B C ... 29. B C B B A < /b> D 30. A < /b> C C C C D 31. D C D D A < /b> B 32. A < /b> C A < /b> A D C 2 Mã đề < /b> thi < /b> Câu số 216 352 420 647 734 821 33. A < /b> A B C A < /b> B 34. B A < /b> D A < /b> C B 35. D B D D C D 36. C D A < /b> B D D 37. A < /b> A D A < /b> B D 38. A...
 • 2
 • 3,311
 • 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối B
... D A < /b> C B C 17. B C C C A < /b> D 18. D D B B C A < /b> 19. A < /b> C B B D C 20. D D D B A < /b> A 21. D B A < /b> D B C 22. A < /b> B B A < /b> C A < /b> 23. B C D D D D 24. B D A < /b> B D C 25. B C D A < /b> C B 26. A < /b> B B D B A < /b> 27. B B A < /b> B A < /b> A 28. B ... 4. A < /b> A A < /b> D D B 5. D B A < /b> A D C 6. B C C A < /b> C A < /b> 7. B D B A < /b> C C 8. A < /b> A C C C A < /b> 9. C B D A < /b> A B 10. C A < /b> A C D D 11. C C B D C C 12. C A < /b> D C A < /b> B 13. D D B B A < /b> B 14. D A < /b> A A < /b> C D 15. A < /b> A B C D D 16. B ... C B C 39. B D C B A < /b> B 40. B A < /b> C D A < /b> C 41. B B C A < /b> B C 42. A < /b> A B B A < /b> D 43. D C B A < /b> A D 44. A < /b> C D A < /b> D B 45. C C C D A < /b> C 46. D A < /b> D B C B 47. A < /b> D D A < /b> D B 48. C C A < /b> C C B 49. D B B B C C 50. C A < /b> B...
 • 2
 • 857
 • 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: Ađề 648

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A mã đề 648
. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A Thời gian làm b i: 90 phút,. thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi c a X là A. axit propanoic. B. axit metacrylic. C. axit etanoic. D. axit acrylic. Câu 18: Để phân biệt CO 2 và SO 2 chỉ cần...
 • 6
 • 345
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: Ađề 956

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A mã đề 956
. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A Thời gian làm b i: 90 phút,. là: A. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en. B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en. C. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan. D. xiclobutan,...
 • 6
 • 496
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Ađề 268

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối A mã đề 268
. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: H A HỌC; Khối A Thời gian làm b i: 90 phút,. là: A. Be, Mg, Ca. B. Li, Na, K. C. Na, K, Mg. D. Li, Na, Ca. Trang 3/5 - Mã đề thi 268 Câu 37: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi...
 • 5
 • 508
 • 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Ađề 516

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối A mã đề 516
. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: H A HỌC; Khối A Thời gian làm b i: 90 phút,. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO 3 sinh ra AgF kết t a. B. Iot có b n kính nguyên tử lớn hơn brom. C. Axit HBr có...
 • 5
 • 444
 • 1

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Ađề 635

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối A mã đề 635
. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: H A HỌC; Khối A Thời gian làm b i: 90 phút,. sau đây không phải là đồng phân c a nhau? A. 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol. B. Ancol etylic và đimetyl ete. C. Saccarozơ và xenlulozơ. D. Glucozơ và...
 • 5
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối ađề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn tiếng pháp khối dđề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khối bđề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn tiếng nga khối dđề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa kh đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khối bđề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn tiếng anh khối dđề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khối ađáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn tiếng nga khối dđáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn tiếng pháp khối dđáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn tiếng trung khối dđáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối ađáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn tiếng anh khối dđáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khối ađề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khốiđề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)