[Luận văn]xác định liều lượng và dạng lân bón thích hợp cho một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện nho quan ninh bình

[Luận văn]xác định liều lượng dạng lân bón thích hợp cho một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện nho quan ninh bình

[Luận văn]xác định liều lượng và dạng lân bón thích hợp cho một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện nho quan  ninh bình
. đề tài Xác định liều lợng và dạng lân bón thích hợp cho một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện Nho Quan Ninh Bình 1.2. Mục đích và yêu cầu. các giống lạc ở các liều lợng và dạng lân bón khác nhau, từ đó xác định liều lợng và dạng lân thích hợp cho một số giống lạc năng suất cao tại huyện Nho Quan, ...
 • 115
 • 292
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện ý yên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện ý yên
... năng suất của một số giống lạc ở các mật độ gieo trồng liều lợng phân bón khác nhau. Từ đó chỉ ra mật độ mức phân bón thích hợp đối với một số giống lạc mới trồng tại ý Yên Nam Định. ... định mật độ liều lợng phân bón thích hợp cho một số giống lạc trong vụ xuân tại địa phơng. - Làm cơ sở khoa học để hoàn thiện quy trình thâm canh lạc có năng suất cao tại ý Yên Nam Định. ... Nghiên cứu ảnh hởng của mật độ liều lợng phân bón đến sinh trởng, phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại huyện ý yên tỉnh nam định. 1.2. Mục đích yêu cầu...
 • 114
 • 846
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN TẠI Ý YÊN - NAM ĐỊNH " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... cây/m2 trong điều kiện vụ xuân l thích hợp, cho năng suất cao nhất. Trần Đình Long v cs. (2006) xác định rằng, mật độ trồng trong điều kiện vụ thu đông 45 cây/m2 ở tỉnh Thái Nguyên l hợp ... xác định mật độ thích hợp đối với một số giống lạc mới trồng tại ý Yên - Nam Định. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu nghiên cứu Giống lạc sử dụng trong thí nghiệm l 2 giống ... đến chỉ số diện tích lá của một số giống lạc Chỉ số diện tích lá (LAI) l số m2 lá/m2 đất đánh giá khả năng quang hợp của quần thể ruộng lạc. Tuy nhiên ở một giới hạn nhất định, LAI...
 • 9
 • 570
 • 2

ảnh h-ởng của mật độ đến sinh tr-ởng, phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại ý Yên - Nam định

ảnh h-ởng của mật độ đến sinh tr-ởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại ý Yên - Nam định
. Nhn (2004). Xác định mật độ thích hợp trong điều kiện phủ nilon cho giống lạc L12 trên đất cát biển khô hạn Thanh Hóa trong vụ xuân v vụ thu đông. Kết. độ 30 cây/m 2 ở cả 2 giống L14 v MD7. Mật độ thích hợp cho cả 2 giống lạc L14 v MD7 trong điều kiện vụ xuân trên đất ý Yên - Nam Định l 40 cây/m 2 . ở...
 • 9
 • 380
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ THU ĐÔNG TẠI HOẰNG HÓA - THANH HÓA

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ THU ĐÔNG TẠI HOẰNG HÓA - THANH HÓA
. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông tại Hoằng Hóa -Thanh. nốt sấn, số lượng quả và năng suất. Liều lượng phân bón thích hợp cho cả 2 giống L14 và TB25 trong điều kiện vụ thu đông tại Hoằng Hóa - Thanh Hóa là 30kg...
 • 9
 • 613
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông năm 2010 tại hoằng hoá thanh hoá

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông năm 2010 tại hoằng hoá thanh hoá
... là 4- 6 kg. Lê Văn Quang, Nguyễn Thị Lan, 2007 [28], nghiên cứu xác ñịnh liều lượng Kali Lân bón cho lạc Sen lai vụ xuân 2006 trên ñất cát huyện Nghi Xuân nhận xét: bón (90 kg P2O5 ... thập nhập nội một cách có hệ thống tập ñoàn các giống cây trồng trong ñó có cây lạc. Số lượng mẫu giống lạc thu thập nhập nội ñã lên tới 1.271 mẫu, trong ñó gồm 100 giống ñịa phương ... quả khô. Lượng kali bón thích hợp cho lạc ở các tỉnh phía Bắc là 40 kg K2O trên nền 20 kgN 80 kg P2O5. Nhiều thí nghiệm cho thấy với lượng 90 kg P2O5, bón với kali cho lạc tỷ lệ...
 • 140
 • 800
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ THU ĐÔNG TẠI HOẰNG HÓA - THANH HÓA " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông tại Hoằng Hóa -Thanh Hóa nhằm mục tiêu xác định liều lượng phân bón thích hợp ... của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông tại Hoằng Hóa - Thanh Hóa Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến chỉ số ... của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông tại Hoằng Hóa - Thanh Hóa quản hạt giống dài (từ vụ xuân năm trước sang vụ xuân năm sau, thường hạt dễ mất sức nảy mầm). Nếu lấy hạt giống vụ...
 • 9
 • 637
 • 6

[Luận văn]so sánh năng suất một số dòng, giống lạc phương pháp bón vôi cho lạc trong điều kiện vụ xuân tại việt yên, bắc giang

[Luận văn]so sánh năng suất một số dòng, giống lạc và phương pháp bón vôi cho lạc trong điều kiện vụ xuân tại việt yên, bắc giang
. tiến hành ñề tài: “So sánh năng suất một số dòng, giống lạc và phương pháp bón vôi cho lạc trong ñiều kiện vụ xuân tại Việt Yên - Bắc Giang” . 1.2. Mục. tố hạn chế năng suất lạc, bộ giống lạc có năng suất cao thích hợp với vùng sinh thái ù và phương pháp bón vôi hợp lý cho lạc Xuân tại Việt Yên, Bắc Giang....
 • 141
 • 644
 • 0

Khảo sát một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ xuân bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu nông học với năng suất quả

Khảo sát một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ xuân và bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu nông học với năng suất quả
... Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học nông nghiệp I ---------------- Bùi xuân sửu khảo sát một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ xuân bƯớc đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu ... hiểu rõ hơn về đặc điểm cây lạc ở Việt Nam chúng tôi thực hiện đề tài: Khảo sát một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ xuân bớc đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu nông học với ... phẩm nh: Bơ lạc, lạc chao dầu, bột lạc, pho mát lạc, sữa lạc, protein lạc, lạc rút dầu rang, lạc luộc ủ men, dầu lạc Dầu lạc một loại dầu thực vật tốt đối với cơ thể con ngời. Dầu lạc đang đợc...
 • 175
 • 554
 • 0

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN VỤ THU TRÊN ĐẤT GIA LÂM - HÀ NỘI docx

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN VÀ VỤ THU TRÊN ĐẤT GIA LÂM - HÀ NỘI docx
... hoa rộ Thời kỳ quả chắc Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc Dòng, giống Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu 75/23 0,45 0,36 0,68 0,51 5,17 3,75 2,38 3,23 D35A 0,38 ... rộ Thời kỳ quả chắc Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc Dòng, giống Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu 75/23 4,19 3,45 4,73 3,73 47,33 40,61 30,04 36,51 D35A 4,18 ... rộ Thời kỳ quả chắc Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc Dòng, giống Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu 75/23 (đ/c) 8,70 7,39 28,56 21,32 0,28 0,16 0,43 0,82 D35A...
 • 9
 • 455
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangso sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân hè tại thành phố sơn la và các vùng phụ cậnso che do lam viec va xay dung cong nghe rua thich hop cho mot so loai qualiều lượng và dạng phân của cây lạctìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp 888 tại xã eaphê huyện krông pắc tỉnh đăk lăknghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện lạng giang tỉnh bắc giangđiều tra một số giống lạc đang trồng tại 2 huyện hưng nguyên và nghi lộc tỉnh nghệ anmột số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếxác định cơ cấu cây trồng và xây dựng quy trình hướng dẫn kỹ thuật trồng cho một số loài cây chủ yéu phục vụ chương trình 327liều lượng npk thích hợp cho cà phê chè catimor trồng trên đất đỏ bazan vùng buôn ma thuộtlý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trườngnghiên cứu xác định chế độ phân bón thích hợp cho cây dâu dùng cho nuôi tằm giống và tằn kén ươmnghệ tế bào lớp mỏng và phôi vô tính phục vụ nhân nhanh một số giống cây trồng có giá trị ở quy mô công nghiệpnhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho trẻ sơ sinhnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015