Lý 6 ( tiết 11-15)

Địa 6-Tiết 30-Biển và đại dương

Địa lý 6-Tiết 30-Biển và đại dương
... GI¸O ¸N §IÖN Tö Môn: Địa 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: Bùi Thị Luyên Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO ... tháng 4 năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển và đại dương 1. Độ muối của nước biển và đại dương - Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35%o Thứ 5, ngày 19 tháng 4 năm 2007 Tiết 30: Bài 24 ... Dòng biển -Khái niệm: -Nguyên nhân: do gió thổi thường xuyên (gió tín phong và Bài tập gió tây ôn đới) Thứ 5, ngày 19 tháng 4 năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển và đại dương 1. Độ muối của nước biển...
 • 16
 • 1,004
 • 0

6 - Tiết 3

Lý 6 - Tiết 3
... §IÖN Tö Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 3: §o thÓ tÝch chÊt láng Tiết 3: Đo Thể ... Thể Tích Chất Lỏng I. Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích là mét khối (m 3 ), lít (l) Ta có: 1 lít = 1dm 3 1 ml = 1cm 3 (1 cc) C1: Tìm số thích hợp điền vào các chổ trống dưới đây: 1 m 3 = dm ... chất lỏng gồm: Bình chia độ, cốc đong, bình tam giác, 2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho phép đo thể tích chất lỏng chính xác?...
 • 5
 • 289
 • 0

Kiểm tra 6 tiết 27

Kiểm tra lý 6 tiết 27
... A. 66 ,6 0 F B. 310 K C. 98 ,6 0 F D. 37 0 C II. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 12 đến 17. ( Mỗi ý được 0,25 điểm) Trong thực tế có nhiều loại ... (1 2) ... chỉ ra kết luận sai về nhiệt độ thân nhiệt của người bình thường là : A. 66 ,6 0 F B. 98 ,6 0 F C. 310 K D. 37 0 C Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong cách nói sau : Về ngun tắc nhiệt ... nhiệt độ thân nhiệt của người bình thường là : A. 310 K B. 98 ,6 0 F C. 37 0 C D. 66 ,6 0 F Câu 4. Hai nhiệt kế có bầu như nhau nhưng tiết diện ống quản khác nhau . Nhúng chúng vào cùng một bình...
 • 19
 • 717
 • 6

Giáo án Vật 6-Tiết 15

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 15
... chiếc cần vọt (hình 15.1), xà beng (hình 15.2), búa nhổ đinh (hình15.3). Chúng đề là các đong bẩy. Các đòn bẩy đều có một điểm xác định, gọi là điểm tựa. Đòn bẩy quay quanh điểm tựa (O). Trọng lượng ... điểm tựa (O). Trọng lượng của vật cần nâng (F 1 ) tác dụng vào một điểm của đòn bẩy (O 1 ). Lực nâng vật (F 2 ) tác dụng vào một điểm khác của đòn bẩy (O 2 ). C1: Hãy diền các chử O, O 1 , O 2 ... §IÖN Tö Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 15: ®ßn bÈy VinaPhong Tiết 15: Đòn Bẩy....
 • 8
 • 727
 • 2

Giáo án Vật 6-Tiết 1

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 1
... lí 6 Kẻ bảng 1.1 trang 8 SGK trong 5 phút Tiến hành đo (chọn dụng cụ cho phù hợp) và ghi kết quả vào bảng Bài tập về nhà: Bài 1-2.1 đến 1-2 .6 trang 4,5 sách bài tập Xem trước bài 2: Đo độ dài (tiếp ... nước Việt nam là mét (m) mét II. Đo độ dài: 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: Nhìn hình 1.1 trang 7 SGK C4: Hình a: người thợ mộc dùng để đo: thước mét (thước thẳng) thước dây (thước cuộn) Hình b: ... của thước (GHĐ) Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước gọi là: độ chia nhỏ nhất của thước ( CNN) Vậy: Khi dùng thước đo, cần biết GHĐ và ĐCNN của thước. Giới hạn đo của thước (GHĐ) là độ...
 • 6
 • 432
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 2

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 2
... Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 2: §o ®é dµi (tiÕp theo) 2 Tiết 2: Đo Độ Dài (Tiếp ... bao nhiêu? C2: Em chọn dụng cụ nào để đo? Chiều dài bàn học: Thước dây Bề dày quyển sách Vật lí 6: Thước kẻ Tại sao? C3: Em đặt thước đo như thế nào? Đặt thước dọc theo độ dài cần đo,1 đầu ngang ... như thế nào? Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật 3 Rút ra kết luận: C6: Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống trong các câu sau: -ĐCNN -độ dài -GHĐ...
 • 5
 • 360
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 3

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 3
... §IÖN Tö Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 3: §o thÓ tÝch chÊt láng Tiết 3: Đo Thể ... Thể Tích Chất Lỏng I. Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích là mét khối (m 3 ), lít (l) Ta có: 1 lít = 1dm 3 1 ml = 1cm 3 (1 cc) C1: Tìm số thích hợp điền vào các chổ trống dưới đây: 1 m 3 = dm ... chất lỏng gồm: Bình chia độ, cốc đong, bình tam giác, 2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho phép đo thể tích chất lỏng chính xác?...
 • 5
 • 370
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 10

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 10
... §IÖN TöMôn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆNGi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖtTr­êng THCS Nh©n HßaPHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNGTRƯỜNG THCS NHÂN HÒATiÕt 10: lùc kÕ-PhÐp ®o lùc Tiết 10: Lực Kế...
 • 6
 • 427
 • 5

Giáo án Vật 6-Tiết 11

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 11
... cướ10001000NhômNhôm27002700ÉtxăngÉtxăng700700ĐáĐá(kho ng) 260 0ả(kho ng) 260 0ảD u h aầ ỏD u h aầ ỏ(kho ng) 800ả(kho ng) 800ảG oạG oạ(kho ng) 1200ả(kho ng) 1200ảD u ănầD u ănầ(kho ng) 800ả(kho ng) 800ảG t tỗ ốG t tỗ ố(kho ... ượKh i l ng riêngố ượ(kg/m(kg/m33))Ch t l ngấ ỏCh t l ngấ ỏKh i l ng riêngố ượKh i l ng riêngố ượ(kg/m(kg/m33))ChìChì1130011300Thu ngânỷThu ngânỷ1 360 01 360 0S tắS tắ78007800N ... lượng riêng: D (kg/m3)-khối lượng: m(kg)-thể tích: V(m3)Công thức:= Xm (kg)D (kg/m3)V (m3)1300(kg) Tiết 11: Khối Lượng Riêng – Trọng Lượng Riêng.I. Khối lượng riêng. Tính khối...
 • 9
 • 533
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 12

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 12
... TöMôn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆNGi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖtTr­êng THCS Nh©n HßaPHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNGTRƯỜNG THCS NHÂN HÒATiÕt 12: Thùc hµnh-X¸c ®Þnh khèi l­îng riªng cña sái Tiết ... m3.3. Tính khối lượng riêng của sỏi. Tiết 12: Xác Định Khối Lượng Riêng Của Sỏi.I. Thực hành.1. Dụng cụ. 2. Tiến hành đo.3. Tính khối lượng riêng của sỏi. Tiết 12: Xác Định Khối Lượng Riêng...
 • 5
 • 517
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra 45 phut vat ly 6 tiet 27đề kiểm tra vật lý 6 tiết 26đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6 học kì 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ