Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau
... ; Hai tam giỏc ABC v ABC nh trờn, gi l hai tam giỏc bng B Đ2 Hai tam giỏc bng nh ngha Hai nh tng ng A A Hai cnh tng ng B C C Hai gúc tng ng B Đ2 Hai tam giỏc bng nh ngha Hai nh tng ng A A Hai ... 5cm 30 N Cõu hi trc nghim Cõu 1: Hai tam giỏc bng l: A Hai tam giỏc cú cỏc gúc tng ng bng B Hai tam giỏc cú cỏc cnh tng ng bng C Hai tam giỏc cú cỏc cnh tng ng bng nhau, cỏc gúc tng ng bng D C A, ... ng A A Hai cnh tng ng B C C Hai gúc tng ng Hai tam giỏc bng l hai tam giỏc cú cỏc cnh tng ng bng nhau, cỏc gúc tng ng bng B Kớ hiu kớ hiu s bng ca tam giỏc ABC v tam giỏc ABC ?1 ta vit : ABC...
 • 21
 • 167
 • 0

Chương 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau_Lớp 7 docx

Chương 2: Hai Tam Giác Bằng Nhau_Lớp 7 docx
... quy ước cách viết kí hiệu hai tam giác Bài Chương II: Hai tam giác Hoạt động 2: Sau nghe nhóm trình bày viết kí hiệu cặp tam giác từ hình nhóm Bài Chương II: Hai tam giác Nhóm iii Nhiệm vụ: Tìm, ... giác có đủ yếu tố (3 cặp cạnh, cặp góc) hai tam giác ABC ABCđược gọi hai tam giác Hãy sử dụng kí hiệu toán học để viết hai tam giác c) Từ kí hiệu hai tam giác câu c, không nhìn hình vẽ suy cặp ... Những miếng bìa hình tam giác có khoảng cặp tam giác Một miếng bìa tam giác lớn có đường phân cách tam giác nhỏ để học sinh lựa chọn ghép số cặp tam giác khép kín hình tam giác lớn Các hoạt động:...
 • 15
 • 332
 • 0

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 10-Lớp dạy: 7B Tiết 20 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU ppt

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 10-Lớp dạy: 7B Tiết 20 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU ppt
... biết hai đoạn thẳng, hai góc.còn tam giác sao? HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG KIẾN THỨC CẦN GV HS ĐẠT *Hoạt động 1: Định I/Định nghĩa : HS:Đọc ? Hai tam giác nghĩa GV:Gọi HS đọc ? hai tam giác GV:Cho tam giác ... ; A  A '; B  B '; C  C ' thước thước đo góc GV :Hai tam giác ABC A’B’C’ gọi hai tam giác Hai đỉnh A A’; B B’ ; C C’ gọi hai đỉnh tương ứng Hai góc A A’; B B’ ; HS: AB = A’B’ ; AC = A’C’ ; ... GV:Để kí hiệu tam giác ABC Tan giác A’B’C’ ta viết : ABC  A ' B ' C ' GV:Khi viết kí hiệu hai tam giác chữ tên đỉnh tương ứng thứ tự II/Kí hiệu : •Để kí hiệu tam giác ABC Tan giác A’B’C’ ta...
 • 4
 • 267
 • 1

Bài 2- Hai Tam Giác Bằng Nhau

Bài 2- Hai Tam Giác Bằng Nhau
... (S) 1- Hai tam gi¸c b»ng lµ hai tam gi¸c cã diƯn tÝch b»ng S 2- Hai tam gi¸c b»ng lµ hai tam gi¸c cã chu vi b»ng S 3- Hai tam gi¸c b»ng lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh vµ c¸c gãc b»ng S 4- Hai tam gi¸c ... ? Đònh nghóa :tam giác hai tam ? Vậy hai SGK / Tr.110 giác nào? TiÕt 20 - § 2: hai tam gi¸c b»ng 1./ Định nghĩa: 2./ Ký hiệu A’ A B C B’ C’ • §Ĩ ký hiƯu sù b»ng cđa tam gi¸c ABC vµ tam gi¸c A’B’C’ ... Đáp án: AB = CD; xOy = x’Oy’ Hai đoạn thẳng chúng có độ dài, hai góc số đo chúng Vậy tam giác ? Hai tam giác ? A B ? C B’ A’ C’ 1./ Định nghĩa : ?1: Cho hai tam giác ABC A’B’C’như A A’ hình B...
 • 19
 • 701
 • 3

tiết 20 bài 2. Hai tam giác bằng nhau. Hình lớp 7

tiết 20 bài 2. Hai tam giác bằng nhau. Hình lớp 7
... (S) 1- Hai tam gi¸c b»ng lµ hai tam gi¸c cã diƯn tÝch b»ng S 2- Hai tam gi¸c b»ng lµ hai tam gi¸c cã chu vi b»ng S 3- Hai tam gi¸c b»ng lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh vµ c¸c gãc b»ng S 4- Hai tam gi¸c ... mét tam gi¸c) : A = 1800 - B - C = 1800 - 70 0 - 500 = 600 Ta cã: D = A = 600 ( hai gãc t­¬ng øng cđa hai tam gi¸c b»ng nhau) BC = EF = ( hai c¹nh t­¬ng øng cđa hai tam gi¸c b»ng nhau) F TiÕt 20 ... Xem hình sau so sánh: AB CD xOy x’Oy’ Đáp án: AB = CD; xOy = x’Oy’ Hai đoạn thẳng chúng có độ dài, hai góc số đo chúng Vậy hai tam giác ? A B ? C B’ A’ C’ TiÕt 20 - § 2: hai tam gi¸c b»ng...
 • 18
 • 472
 • 0

Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

Bài 2. Hai tam giác bằng nhau
... gọi hai cạnh tương ứng Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Định nghĩa: Định nghĩa: Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng nhau, các góc tương ứng Kí hiệu: Vậy = ∆nào ∆Để kíkhi A'B'C' hai tam giác ... lời câu hỏi sau: Hai đoạn thẳng ? Hai đoạn thẳng chúng có độ dài Hai góc ? Hai góc chúng có số đo Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Định nghĩa: Hai tam giác ? ?1 Cho hai tam giác ABC A’B’C’(hình ... tam giác ? ABC hiệu tam giác Ngồi việc dùng lời để viết nghĩa hai tam giác ABC tam giác A’B’C’ tađịnh : ∆ABC = ∆A'B'C' ta dùng kí hiệu để hai tam giác Quy ước kí hiệu hai tam giác, chữ tên đỉnh...
 • 17
 • 258
 • 0

bai 2. hai tam giác bằng nhau

bai 2. hai tam giác bằng nhau
... C '' C ' Hai tam giác hai tam giác có cạnh Các góc tương ứng tương ứng nhau, góc tương ứng Các cạnh tương ứng Tiết 21 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Định nghĩa Kí hiệu -Tam giác ABC tam giác A’B’C’ ... HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU ?3 ?3 ChoΔABC =ΔDEF (h.62) Tìm số đo góc D độ dài cạnh BC ? D A E B 70° 50° 3c C Hình 62 Hình 62 m F Tiết 21 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Định nghĩa Hai tam giác hai tam giác ... Hình 64 Hình 64 30 N B 800 I Đỉnh tam giác thứ Hình 63 Đỉnh tương ứng tam giác thứ hai Hai tam giác A B C I M N ∆ABC I ∆IMN = H Tiết 21 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU BT 11: Cho ∆ABC = ∆HIK a) Tìm...
 • 17
 • 308
 • 0

Bài 2 hai tam giác bằng nhau

Bài 2 hai tam giác bằng nhau
... C A' A B C C' B' Hỡnh 60 Hai tam giỏc ABC v A'B'C' nh trờn c gi l hai tam giỏc bng * Hai nh tng ng: A v A', B v B', C v C' * Hai gúc tng ng : A v A', B v B', C v C' * Hai cnh tng ng: AB v A'B', ... Nờỳ à' ', à' =B =C B C àA = A , C P a) Hai tam giác ABC MNP có hay không (các cạnh góc đợc đánh dấu ký hiệu giống nhau) ? Nếu có, viết ký hiệu hai tam giác b) Hãy tìm đỉnh tơng ứng với đỉnh A, ... ngha: Hai tam giỏc bng thỡ cú: + Cỏc cnh tng ng bng + Cỏc gúc tng ng bng Kớ hiu: VABC = VA' B 'C ' ' ' AB = A' B ' , AC = AC , BC = B 'C ' Nờỳ à' ', à' =B =C B C àA = A , Tam giỏc ABC bng tam...
 • 15
 • 176
 • 1

Chuong II tam giac.Tiet 20. hai tam giac bang nhau.

Chuong II tam giac.Tiet 20. hai tam giac bang nhau.
... giác có cạnh tương ứng nhau, góc tương ứng hai tam giác 3) Hai tam giác hai tam giác có cạnh nhau, góc 4) Hai tam giác hai tam giác có diện tích Hai tam giác chu vi chúng Ngày em bé cỏn Câu Câu ... C • C’ Hai góc A A’ ; B B’ ; C C’ gọi hai góc tương ứng Hai cạnh AB A’B’ ; BC B’C’ ; AC AC’ gọi hai cạnh tương ứng Hai đỉnh A A’ ; B B’ ; C C’ gọi hai đỉnh tương ứng Hai tam giác hai tam giác ... x’Oy’ Hai đoạn thẳng chúng có độ dài, hai góc số đo chúng Vậy tam giác ? Hai tam giác ? ? §Ĩ tr¶ lêi c©u hái nµy chóng ta cïng nghiªn cøu bµi míi TIẾT 20 : HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Cho hai tam gi¸c...
 • 31
 • 203
 • 0

KIEM TRA TRAC NGIEM CHUONG II-Hai tam giac bang nhau

KIEM TRA TRAC NGIEM CHUONG II-Hai tam giac bang nhau
... b) 15cm c) 16cm d) 17cm Câu 9: Chọn câu trả lời đúng: Cho hai tam giác nhau: Tam giác DEF (không có hai góc nhau, ˆ ˆ hai cạnh nhau) tam giác có ba đỉnh H, I, K Biết rằng: DE = IK; D = K Ta viết:...
 • 2
 • 304
 • 1

Bai $2 tiet 20 HAI TAM GIAC BANG NHAU

Bai $2 tiet 20 HAI TAM GIAC BANG NHAU
... chọn đáp án Số1- đ A B câu sau Hai tam giác hai tam giác có ba đỉnh, ba góc ,ba cạnh tương ứng trùng khít lên Hai tam giác hai tam giác có cạnh góc Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng góc ... Dựa vào tương ứng cạnh Hai tam giác hai tamphát biểu định góc hai tam giác, em giác có cạnh nghĩa hai tam giác góc tương tương ứng nhau, ứng A B A C C B Để kiểm tra hai tam giác có hay không ... không ? Nếu hai tam giác ta biết điều ? Hai tam giác Hai tam giác - Các cạnh tương ứng - Các góc tương ứng - Các cạnh tương ứng - Các góc tương ứng Kí hiệu: A B A C C - Tam giác ABC tam giác ABC...
 • 37
 • 469
 • 8

Hai tam giác bằng nhau truong hợp 2

Hai tam giác bằng nhau truong hợp 2
... Khi kí hiệu hai tam giác, chữ tên đỉnh tương ứng viết theo thứ tự 2 Hai tam giác 1.Đònh nghóa: Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng nhau, góc tương ứng Kí hiệu: Hai tam giác ABC A’B’C’ ... − 120 = 60 ˆ ˆ D = A ( góc tương ứng) ˆ ⇒ D = 600 BC= EF (2 cạnh tương ứng) ⇒ BC = 2 Hai tam giác 1.Đònh nghóa: Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng nhau, góc tương ứng Kí hiệu: Hai tam ... 2 Hai tam giác 1.Đònh nghóa: Hai tam giác hai tam giác có cạnh tương ứng nhau, góc tương ứng AB = A ' B '; AC = A ' C '; BC = B ' C ' ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ A = A '; B = B '; C = C ' Hai tam giác ABC...
 • 14
 • 237
 • 0

hai tam giác bằng nhau

hai tam giác bằng nhau
... Định nghĩa Hai tam giác hai tam giác có ba cạnh đôi ba góc đối diện với ba cạnhấy đôi Kí hiệu A B A' C B' Hai tam giác ABC A'B'C' kí hiệu là: ABC = A'B'C' C' ... = RQP = EDC DCE = QPR PRQ = P R D C E Q Bài tập trắc nghiệm Bài 2: Từ hình vẽ, cặp tam giác Viết chúng theo kí hiệu ABH = ACH B A H C Bài tập trắc nghiệm E D F DFE = CFH H C ...
 • 6
 • 726
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: toan 7 chuong 2 bai 2 hai tam giac bang nhaubài 2 hai tam giác bằng nhautoán hình 7 bài 2 hai tam giác bằng nhautoán 7 bài 2 hai tam giác bằng nhaugiai bai tap toan hinh hoc 7bai 2 hai tam giac bang nhau§2 hai tam giác bằng nhautiết 20 §2 hai tam giác bằng nhauchủ đề 2 hai tam giác bằng nhaucách chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c g c bước 1 xét hai tam giác bước 2 kiểm tra ba điều kiện bằng nhau c g c bước 3 kết luậnchứng minh hai tam giác bằng nhauđịnh nghĩa hai tam giác bằng nhaucác cách chứng minh hai tam giác bằng nhaubài tập chứng minh hai tam giác bằng nhauchuyên đề chứng minh hai tam giác bằng nhaucác phương pháp chứng minh hai tam giác bằng nhauchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ