Đồ án Xác định dư lượng một số hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid và Lân hữu cơ trong một vài loại rau bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG DIACETYL TRONG CÁC LOẠI BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG DIACETYL TRONG CÁC LOẠI BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ
... định lượng diacetyl loại bia phương pháp sắc khí ghép khối phổ CHƯƠNG I TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ DIACETYL ... 2,3-dimetylquinoxalin/2-metyl-3-npropylquinoxalin nồng độ diacetyl bia 3.4 XÂY DỰNG QUI TRÌNH PHÂN TÍCH 20 Từ kết khảo sát nghiên cứu, xây dựng quy trình phân tích để định lượng diacetyl bia phương pháp GC/MS hình 3.12 20 mL mẫu bia mL dung ... phương pháp sắc khí ghép khối phổ GC/MS phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử X UV-Vis Kết phân tích trình bày bảng 3.10 Bảng 3.10 Kết phân tích diacetyl bia phương pháp GC/MS UV-Vis mẩu bia...
 • 28
 • 3,674
 • 15

Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... lý chọn t i: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu v cúc tổng hợp số rau tươi Th nh phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Phương ph p sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) nghiên c u v ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN THOẠI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU NHÓM LÂN HỮU CƠ VÀ CÚC TỔNG HỢP TRONG MỘT SỐ RAU QUẢ TƢƠI TẠI TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP ... cyhalothrin, cyfluthrin Một s hợp ch t nhóm cúc tổng hợp nghiên c u bày bảng 1.2: t i ược trình 11 Bảng 1.2: T n, công thức cấu t o dung môi hòa tan Một số hợp chất nhóm cúc tổng hợp [15], [17] Tên...
 • 62
 • 536
 • 2

Nghiên cứu xác định lượng tetrmethrin, permethrin, phenothrin fenvalerate trong nước nuôi trồng thủy sản ở huyện châu phú an giang bằng phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng tetrmethrin, permethrin, phenothrin và fenvalerate trong nước nuôi trồng thủy sản ở huyện châu phú  an giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH  PHAN HỒNG SẮC NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG TETRMETHRIN, PERMETHRIN, PHENOTHRIN FENVALERATE TRONG NƢỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN CHÂU PHÚ – AN GIANG BẰNG ... thủy sản huyện Châu Phú - An Giang phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS)" đƣợc lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Hóa phân tích Mục đích nghiên cứu: ... thủy sản đề biện pháp nuôi thủy sản an toàn chất lƣợng cần thiết Từ tình hình nêu trên, đề tài "Nghiên cứu xác định lượng tetramethrin, permethrin, phenothrin fenvalerate nước nuôi trồng thủy...
 • 86
 • 333
 • 0

Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu trong đất nông nghiệp ở huyện châu phú an giang bằng phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong đất nông nghiệp ở huyện châu phú  an giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... tài: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu gốc Clo hữu đất nông nghiệp huyện Châu Phú An Giang phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp ... MAI THỊ HỒNG NGÂN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO HỮU CƠ TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHÂU PHÚ – AN GIANG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC/ MS) Chuyên ngành: HÓA ... Thủy, huyện Châu Phú, 30 phút tỉnh An Giang Hộ ông Nguy n Văn Cƣờng, xã Bình Chánh, huyện Châu 00 phút Phú, tỉnh An Giang Hộ ông Nguy n Văn Độ, xã 10 Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 30 phút tỉnh An Giang...
 • 89
 • 648
 • 7

Phát hiện dioxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc khí ghép khối phổ

Phát hiện dioxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ
... kết .10 d Sắc khí ghép khối phổ 11 Các ứng dụng kĩ thuật sắc khí ghép khối phổ 11 IV Phát dioxin thực phẩm kĩ thuật sắc khí ghép khối phổ 12 Vật liệu ... nguy thực phẩm không an toàn toàn giới cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn thận trình lựa chọn thực phẩm Vấn đề phát dioxin thực phẩm cần thiết Phương pháp sắc khí ghép khối phổ để phát dioxin phương ... ứng) Hình 1: sắc đồ sắc khí d Sắc khí ghép khối phổ (GC/MS_Gas Chromatography Mass Spectometry) Sắc khí ghép khối phổ (GC/MS) phân tích hỗn hợp hóa chất phức tạp không khí, nước…Nếu...
 • 19
 • 1,201
 • 4

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỘC TỐ SINH HỌC BIỂN ASP TRONG THỦY SẢN SẢN PHẨM THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG GHÉP KHỐI PHỔ TANDEM LC-MS/MS

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỘC TỐ SINH HỌC BIỂN ASP TRONG THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG GHÉP KHỐI PHỔ TANDEM LC-MS/MS
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ Đinh Đăng Huy NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐỘC TỐ SINH HỌC BIỂN ASP TRONG THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG ... có phòng thí nghiệm để Nghiên cứu định lượng độc tố sinh học biển ASP (Axít domoic) thủy sản sản phẩm thủy sản phương pháp sắc lỏng ghép lần khối phổ thực phân tích số mẫu nhuyễn thể vùng ... tảo độc (các loài tảo độc có khả sinh độc tố) phân tích độc tố sinh học biển (ASP- độc tố gây trí nhớ, DSP – độc tố gây tiêu chảy, PSP – độc tố gây liệt cơ) Dạng tồn độc tố gây trí nhớ (ASP) ...
 • 104
 • 1,005
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng sắc Khí khối phổ để phân tích lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật thường dùng

Nghiên cứu ứng dụng sắc ký Khí khối phổ để phân tích dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật thường dùng
... khối phổ để phân tích lượng số hóa chất bảo vệ thực vật thường dùng với mục tiêu: Xây dựng quy trình định tính, định lượng số HCBVTV thường dùng cách xác nhanh chóng sắc khí khối phổ (GC-MS) ... lý để định tính, định lượng 44 hóa chất bảo vệ thực vật thường dùng xác nhanh chóng phương pháp sắc khí khối phổ (GC-MS) 3/ Áp dụng qui trình xây dựng để phân tích sàng lọc định tính, định lượng ... HCBVTV c liệu Nhằm góp phần nâng cao chất lượng c liệu nông sản, kết hợp khai thác sử dụng hiệu số kỹ thuật đại thiết bị phân tích tiên tiến, thực đề tài: Nghiên cứu ứng dụng sắc khí khối...
 • 225
 • 923
 • 4

Nghiên cứu các phương pháp tách, làm giàu xác định lượng vết một số hoá chất bảo vệ thực vật tồn trong môi trường nước đất

Nghiên cứu các phương pháp tách, làm giàu và xác định lượng vết một số hoá chất bảo vệ thực vật tồn dư trong môi trường nước và đất
... HCBVTV va cõc sn phõm chuyờn hda cựa chựng (metabolites) moi truụng, dpng võt va qun thộ thựy sinh ằ Trong dd : - Su luu giiợ thuoc ụ dõt l yộu to quan trpng dộ dõnh giõ tiốm nõng gõy ụ nhiộm moi truụng ... hiợu ca nhu Dieldrin, DDE, DDT, DDD, Endin, Heptachlor, BHC sau tun theo dụi van khụng bi phn hựy Trong dd cõc lõn hiợu ca (trự Azodrin) sau tun da bi phõn hựy hột Toc dp phõn hựy cựa cõc Carbamate ... Watter [114] tợm thõy su hõp phu Dioxin hờ Metanol-Nud^c cựng theo quy luõt hõp phu tuyộn tinh Trong dd, Kajkkannu [59], Moreale [80] dốu tinh toõn hờ so hõp phu cho Carbofuran vk 2,4-D theo...
 • 120
 • 628
 • 1

Xác định lượng một số hóa chất bảo vệ thực vật trong dược liệu khô

Xác định dư lượng một số hóa chất bảo vệ thực vật trong dược liệu khô
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐOÀN HẠNH DUNG XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG DƯỢC LIỆU KHÔ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: ThS Đặng Thị Ngọc Lan ThS Trần Cao Sơn Nơi thực ... i lựa chọn đề tài: Xác định lượng số hóa chất bảo vệ thực vật c liệu khô Thực khóa luận nhắm tới mụ tiêu ín n s u: Khảo sát p ương p p x địn lượng HCBVTV c liệu khô LC-MS/MS Thẩm ... nội dung đề tài phân tích lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo vệ thực vật phân loại theo cấu tạo hóa học Các loại hóa chất bảo vệ thực vật gồm nhiều loại, số nhóm bao gồm: - HCBVTV n...
 • 70
 • 478
 • 4

XÁC ĐỊNH LƯỢNG một số hóa CHẤT bảo vệ THỰC vật TRONG dược LIỆU KHÔ

XÁC ĐỊNH dư LƯỢNG một số hóa CHẤT bảo vệ THỰC vật TRONG dược LIỆU KHÔ
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐOÀN HẠNH DUNG XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG DƯỢC LIỆU KHÔ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: ThS Đặng Thị Ngọc Lan ThS Trần Cao Sơn Nơi thực ... i lựa chọn đề tài: Xác định lượng số hóa chất bảo vệ thực vật c liệu khô Thực khóa luận nhắm tới mụ tiêu ín n s u: Khảo sát p ương p p x địn lượng HCBVTV c liệu khô LC-MS/MS Thẩm ... nội dung đề tài phân tích lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo vệ thực vật phân loại theo cấu tạo hóa học Các loại hóa chất bảo vệ thực vật gồm nhiều loại, số nhóm bao gồm: - HCBVTV n...
 • 70
 • 65
 • 0

Luận văn ảnh hưởng của sự ô nhiễm nguồn nước, thức ăn chăn nuôi do một số hoá chất bảo vệ thực vật đến sự tồn của chúng trong sữa tươi của bò nuôi tại khu vực gia lâm, hà nội

Luận văn ảnh hưởng của sự ô nhiễm nguồn nước, thức ăn chăn nuôi do một số hoá chất bảo vệ thực vật đến sự tồn dư của chúng trong sữa tươi của bò nuôi tại khu vực gia lâm, hà nội
... đoan Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn đợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đợc ... tổ chức phôi thai, khoa Thú y hớng dẫn bảo tận tình suốt trình thực đề tài hoàn thiện luận văn Ban giám hiệu trờng Đại học Nông nghiệp Nội, viện Sau đại học, khoa Thú y, tất thầy cô giáo tạo ... đợc rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Loan Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s kinh t nụng nghi p i Lời cảm ơn chân Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Phạm Văn Tự - trởng môn Giải...
 • 127
 • 1,312
 • 3

THƯỜNG QUY KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT potx

THƯỜNG QUY KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT potx
... gạn 500 ml - Cột sắc ký có khoá 400 x 20 mm - Phễu hút chân không - Bình phun sương thuốc thử - Micro syringe - Đèn tử ngoại UV - Máy sắc ký khí 3.2 Hoá chất - Các chất chuẩn HCBVTV: Methyl parathion, ... - So sánh thời gian lưu đỉnh so với đỉnh chất chuẩn để định tính - So sánh chiều cao (h) diện tích pic (Sm) với pic chất chuẩn tương ứng (Si) để tính định lượng Hàm lượng HCBVTV loại tính theo ... Hàm lượng HCBVTV chất "i" có kg mẫu (mg/ kg) Si - Diện tích pic tương ứng mẫu phân tích có chất “i” (mm2) Sm - Diện tích pic tương ứng mẫu chuẩn có chất “i” (mm2) Ci - Hàm lượng chất “i” có ml...
 • 6
 • 375
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÁC ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM LÂN HỮU TRONG NHO Ở NINH THUẬN" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... độ xác định LOD) 168 3.4 Xác định OPs số mẫu nho Ninh Thuận Quy trình phân tích áp dụng để định tính (dựa vào thời gian lưu) định lượng OPs số mẫu nho Ninh Thuận Kết cho thấy lượng OPs nho ... pháp lấy mẫu kiểm định chất lượng lượng thuốc bảo vệ thực vật (ban hành kèm theo Quyết định số 116/1999/QĐ–BNN–KHCN ngày tháng năm 1999 Bộ Nông nghiệp PTNT) Bộ Y tế (2008), Quy định giới hạn tối ... trước xác định Các kết thu định lượng OPs mẫu sau làm giàu lớn LOQ tương ứng bảng 3.5 Sau thực phép tính cần thiết, kết phân tích OPs số mẫu nho dẫn bảng 3.6 Bảng 3.6 Hàm lượng OPs số mẫu nho Ninh...
 • 9
 • 530
 • 4

xác định hợp chất thuốc trừ sâu phốt pho (op) trong rau, quả bằng phương pháp sắc khí ghép nối khối phổ (gc ms

xác định hợp chất thuốc trừ sâu có phốt pho (op) trong rau, quả bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (gc ms
... tài: Xác định hợp chất thuốc trừ sâu phốt (OP) rau phương pháp sắc khí ghép nối khối phổ (GC/ MS) ” Mục tiêu thực đề tài luận văn là: Xây dựng phƣơng pháp xác định dƣ lƣợng thuốc trừ sâu phốt ... xây dựng phƣơng pháp xác định đồng thời dƣ lƣợng thuốc trừ sâu phốt rau, phƣơng pháp sắc khí ghép nối khối phổ (GC/ MS) Trong luận văn này, tiến hành xác định loại thuốc trừ sâu hữu Methyl parathion ... Fukuhara, Sadao Uchiyama [54] tiến hành xác định thuốc trừ sâu carbamat thực phẩm phƣơng pháp sắc khí khối phổ Phƣơng pháp xác định đồng thời 29 loại thuốc trừ sâu số thực phẩm nhƣ táo, khoai tây,...
 • 99
 • 1,092
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ gcmsphương pháp sắc ký khí ghép khối phổ gc ms 11phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ gc msmột số hóa chất bảo vệ thực vậtthực nghiệm trong phòng thí nghiệm sử dụng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ với kỹ thuật chiết pha rắnphương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ 6 8 9 10xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật bằng thiết bị sắc ký khí khối phổ gcms 6890 trong chè trồng tại thái nguyên potnghiên cứu định lượng độc tố sinh học biển asp axít domoic trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép 2 lần khối phổnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíxác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíxác định dư lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khícác biện pháp dự phòng phát hiện sớm và sơ cứu ban đầu nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật tại cộng đồngxác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký khíứng dựng sự tạo phức hỗn hợp trong hệ ln3 dbm phen để xác định đổng thời một s ố ntđh bằng phương pháp chiết trắc quangdư lượng hóa chất bảo vệ thực vậtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ