GA lop 1 tuan 5 nguyen thi phan

GA lop 1 tuan 5 nguyen thi phan

GA lop 1 tuan 5  nguyen thi phan
... 8…7 8 5 1 8 Đếm từ đến 7, - >1 - Số bé nhất? Số lớn nhất? - Hs thực - Gv nhận xét, tuyên dương - lớp Nxét II Bài mới: Giới thi u bài: ( 1' ) … học tiết 19 : số Giới thi u số 9: (10 ') a) Bước 1: Lập ... Hs làm bảng - lớp Nxét -2 Hs đếm - số bé nhất, số lớn 11 II Bài mới: Giới thi u bài: ( 1' ) … học tiết 18 : số Giới thi u số 8: (10 ') a) Bước 1: Lập số * Trực quan tranh ( trang 30 SGK) - Có em chơi, ... ĐỘNG DẠY HỌC I Kiểm tra cũ: (5) - Số? - hs làm - Gv nhận xét, tuyên dương II Bài mới" Giới thi u bài: ( 1' ) - …… học tiết 20: số 2.Giới thi u số 0: ( 11 ') a) Bước 1: Hình thành số - Yêu cầu hs...
 • 30
 • 48
 • 0

GA lop 1 TUAN 5

GA lop 1 TUAN 5
... tõ 3…6 6…3 5 6 ®Õn 6 1 2 5 6…6 -Gv cïng hs nhËn xÐt vµ cho ®iĨm 4 5 1 5 2…6 Gv CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Bµi so¹n líp N¨m häc 2009- 2 010 Bµi míi *Hoạt động 1: Giới thiệu ... số lớn số 1, 2,3,4 ,5, 6, 7, Làm tập Dµnh cho hs kh¸ giái Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 Học vần Gv CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Bµi so¹n líp N¨m häc 2009- 2 010 Bµi 23: ... 987 654 3 21 Đọc Sau số Mở sách làm tập Viết dòng số bàn ủi trắng, bàn ủi đen Có tất Học sinh điền số Học sinh điền số 9 gồm 4, gồm gồm 3, gồm gồm 2, gồm gồm 1, gồm Điền số < 2, < 3, < 4, < 5, ...
 • 31
 • 236
 • 0

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5 ) - HS ®Õm, viÕt c¸c sè 1, 2,3, 4 ,5, ; 6, 5, 4,3,2 ,1 trªn b¶ng líp - Líp viÕt b¶ng con, HS nhËn xÐt D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (12 ’): Giíi ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : x, ch, xe, chã - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : s, r, sỴ, rƠ - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện âm...
 • 25
 • 239
 • 0

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5 ) - HS ®Õm, viÕt c¸c sè 1, 2,3, 4 ,5, ; 6, 5, 4,3,2 ,1 trªn b¶ng líp - Líp viÕt b¶ng con, HS nhËn xÐt D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (12 ’): Giíi ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : x, ch, xe, chã - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : s, r, sỴ, rƠ - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện âm...
 • 25
 • 222
 • 0

Tài liệu GA lớp 1 tuần 5 - Song

Tài liệu GA lớp 1 tuần 5 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5 ) - HS ®Õm, viÕt c¸c sè 1, 2,3, 4 ,5, ; 6, 5, 4,3,2 ,1 trªn b¶ng líp - Líp viÕt b¶ng con, HS nhËn xÐt D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (12 ’): Giíi ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : x, ch, xe, chã - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện ... động dạy học Tiết 1 Kiểm tra cũ (5 ) - HS đọc viết b¶ng : s, r, sỴ, rƠ - 2,3 HS u ®äc tõ, HS kh¸ ®äc c©u øng dơng SGK - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm Dạy học * Hoạt động 1: ( 15 ’)Dạy âm - HS nhận diện âm...
 • 25
 • 242
 • 0

GA LOP 1 TUAN 5

GA LOP 1 TUAN 5
... thi đua nhanh _ Giáo viên cho dãy thi đua điền nhanh số thiếu vào ô trống 1, …,…,… ,5, …,…,…, …,…,…,…,4,3,…,…, _ Nhận xét 5) Dặn dò: _ Viết trang số _ Xem trước số _ _ _ _ _ Học sinh nhắc lại: có ... _ Gọi học sinh đếm từ đến _ Đếm từ đến _ Viết bảng số _ So sánh số với số 1, 2,3,4 ,5, 6,7 _ Nhận xét Bài : a) Hoạt động 1: Giới thiệu số • Mục tiêu: Có khái niệm số nhận biết số lượng phạm vi 9, ... từ đến _ Đếm từ đến _ So sánh số với số 1, 2, 3, 4, _ Viết bảng số _ Nhận xét 3) Dạy học mới: a) Giới thiệu: _ Học số  giáo viên ghi tựa b) Hoạt động 1: giới thiệu số • Mục tiêu: Có khái niệm...
 • 36
 • 158
 • 0

GA lop 1 - tuan 12- Trần Thị Hải Yến- Tân Lập

GA lop 1 - tuan 12- Trần Thị Hải Yến- Tân Lập
... Tân Lập, ngày 15 tháng 11 năm 2 010 Đã kiểm tra góp ý Phó hiệu trưởng Trần Thị Hải Yến Tiểu học Tân Lập 17 0 Giáo án lớp Năm học 2 010 – 2 011 Phan Thị Nga Tuần 13 : ( Từ ngày 22 tháng 11 – ngày ... cột bên trái với từ cột bên phải để tạo thành câu - Làm - h/sinh lên chữa - Nhận xét - Đưa đáp án Trần Thị Hải Yến Tiểu học Tân Lập 16 1 Giáo án lớp Năm học 2 010 – 2 011 Kiến đen yên ngựa Chú Tư ... bảng - Nhận xét - Sửa ( sai) - Mở vở, sửa tư ngồi - Viết - Soát lỗi sau viết xong VI Củng cố - Dặn dò  H/s nêu tư ngồi viết Trần Thị Hải Yến Tiểu học Tân Lập 13 9 Giáo án lớp Năm học 2 010 – 2 011 ...
 • 79
 • 130
 • 0

GA lop 1 - tuan 28- Trần Thị Hải Yến- Tân Lập

GA lop 1 - tuan 28- Trần Thị Hải Yến- Tân Lập
... đáp án 17 18 14 -2 15 -3 -4 14 +1 15 +2 16 -5 11 12 - Nhận xét h/sinh, ghi điểm IV Củng cố - Dặn dò: Giáo án lớp Tiểu học Tân Lập Trần Thị Hải Yến 11 7 Năm học 2 010 – 2 011  Nhận xét học  H/sinh ... _ Tân Lập, ngày 21 tháng năm 2 011 T/M BGH Đã kiểm tra góp ý Phó hiệu trưởng Phan Thị Nga Giáo án lớp Tiểu học Tân Lập Trần Thị Hải Yến Giáo án lớp 15 1 Năm học 2 010 – 2 011 Tiểu học Tân Lập ... H/sinh nêu yêu cầu: Điền số thích hợp vào ô trống +3 -5 16 Giáo án lớp Tiểu học Tân Lập 12 3 Trần Thị Hải Yến 15 12 - Năm học 2 010 – 2 011 -2 +6 +5 -3 -4 H/sinh thảo luận nhóm đôi, giải thích nhóm, làm...
 • 49
 • 215
 • 0

GA lop 1 - tuan 29- Trần Thị Hải Yến- Tân Lập

GA lop 1 - tuan 29- Trần Thị Hải Yến- Tân Lập
... - Nhẩm thầm, viết bảng từ - Nhận xét - Mở vở, sửa tư ngồi - H/sinh chép - Cầm bút chì - Gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề - Đếm ghi số lỗi lề vở, phía 18 5 Trần Thị Hải Yến Tiểu học Tân lập - ... chơi - H/sinh nêu yêu cầu: Nối 16 1 Trần Thị Hải Yến Tiểu học Tân lập - Gợi ý hướng dẫn h/sinh nối từ cột bên trái với từ cột bên phải phù hợp với ý tập đọc - Thảo luận nhóm - nhóm lên chữa - Nhận ... mẫu ( H .1 H.2) A B C ( H1) A C B ( H 2) - Giáo viên h/dẫn học sinh kẻ, cắt, dán hai cách - H/sinh cắt rời hình tam giác - Ướm hình cho cân đối 19 1 Trần Thị Hải Yến Tiểu học Tân lập - Bôi lớp...
 • 51
 • 240
 • 0

GA lop 1 - tuan 30- Trần Thị Hải Yến- Tân Lập

GA lop 1 - tuan 30- Trần Thị Hải Yến- Tân Lập
... Tân Lập, ngày 07 tháng năm 2 011 T/M BGH Phó hiệu trưởng Phan Thị Nga Trần Thị Hải Yến Năm học 2 010 - 2 011 Giáo án lớp Trần Thị Hải Yến 249 Tiểu học Tân Lập Năm học 2 010 - 2 011 ... 40 - 41 luyện tập tốn tiểu học 1/ 2 Bài 1: H/sinh nêu u cầu bài: Tính - h/sinh làm mẫu : 78 40 38 - h/sinh nhận xét, nêu kỹ tính theo cột doc Trần Thị Hải Yến Năm học 2 010 - 2 011 Giáo án lớp 211 ... luyện Trần Thị Hải Yến Năm học 2 010 - 2 011 Giáo án lớp 225 đọc - Mèo kiếm cớ để trốn học? - Nhận xét, ghi điểm - Cừu nói khiến Mèo sợ vội xin học ngay? - Nhận xét, ghi điểm - Tranh vẽ cảnh gì? -...
 • 47
 • 247
 • 0

GA lớp 1 Tuần 5

GA lớp 1 Tuần 5
... số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lấy qt nắm tay phải dưa qua tay trái Đếm 1, 2,3,4 ,5, 6,7 đếm Trần Thị Ngọc Hiền Giáo án lớp Tuần HD HS đếm từ đến đọc ngược Giúp HS nhận số liền sau số dãy số 1, 2, 3, 4, 5, ... đếm từ đến từ đến dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 (cá nhân, nhóm, lớp) Số tám liền sau số nào? Những số đứng trước số 8? 1, 2,3,4 ,5, 6,8 3’ *- Giải lao 15 ’ Thực hành: Bài 1: Viết số HS viết dòng số ... thứ tự số dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 lấy qt tay phải đưa qua tay trái đếm Đếm 1, 2,3,4 ,5, 6,7,8 đưa bìa có từ 1- 8 HD HS đếm từ đến đọc ngược lại Trần Thị Ngọc Hiền Giáo án lớp Tuần Trường TH Số...
 • 24
 • 106
 • 0

GA lop 1 tuan 5 le to uyen

GA lop 1 tuan 5  le to uyen
... 8…7 8 5 1 8 Đếm từ đến 7, - >1 - Số bé nhất? Số lớn nhất? - Hs thực - Gv nhận xét, tuyên dương - lớp Nxét II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 19 : số Giới thiệu số 9: (10 ') a) Bước 1: Lập ... Hs làm bảng - lớp Nxét -2 Hs đếm - số bé nhất, số lớn 11 II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 18 : số Giới thiệu số 8: (10 ') a) Bước 1: Lập số * Trực quan tranh ( trang 30 SGK) - Có em chơi, ... dùng to n III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Kiểm tra cũ: (5) - Số? 20 7 - hs làm - Gv nhận xét, tuyên dương II Bài mới" Giới thiệu bài: ( 1' ) - …… học tiết 20: số 2.Giới thiệu số 0: ( 11 ') a) Bước 1: ...
 • 32
 • 34
 • 0

GA lop 1 tuan 5 phuong cuc

GA lop 1 tuan 5  phuong cuc
... Hs làm bảng - lớp Nxét -2 Hs đếm - số bé nhất, số lớn 11 II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 18 : số Giới thiệu số 8: (10 ') a) Bước 1: Lập số * Trực quan tranh ( trang 30 SGK) - Có em chơi, ... (5' ) >, 1 - Số bé nhất? Số lớn nhất? - Hs thực - Gv nhận xét, tuyên dương - lớp Nxét II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 19 : ... ĐỘNG DẠY HỌC 20 I Kiểm tra cũ: (5) - Số? 7 - hs làm - Gv nhận xét, tuyên dương II Bài mới" Giới thiệu bài: ( 1' ) - …… học tiết 20: số 2.Giới thiệu số 0: ( 11 ') a) Bước 1: Hình thành số - Yêu cầu hs...
 • 33
 • 45
 • 0

GA lop 1 - tuan 4,5,6 - Trần Thị Hải Yến- Tân Lập

GA lop 1 - tuan 4,5,6 - Trần Thị Hải Yến- Tân Lập
... giới thiệu le le - Con có biết hát le le khơng? - Đọc cá nhân - Nhận xét - Đọc nhóm, lớp - Nhận xét - 1- 2 h/sinh đọc tồn - Nhận xét - Mở vở: Tập viết 1/ 1 giở - Viết - Quan sát - Những vật tranh ... tiếng - Đánh vần cá nhân kết hợp phân tích - Nhận xét - Đánh vần nhóm, lớp - Nhận xét - Tiếng - Đọc trơn: cá nhân - Nhận xét - Đọc trơn nhóm, lớp - Nhận xét - 2-3 h/sinh đọc: c – – - Nhận xét - -3 ... Nhận xét - Đọc nhóm, lớp - Nhận xét - Mở tập viết 1/ 1 giở 11 - Viết - Nghe, thảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên thi tài kể theo tranh - Nhận xét - Hổ vật vơ ơn, đáng khinh bỉ VI Củng cố - Dặn dò:...
 • 46
 • 101
 • 0

GA ÂN lớp 1 -Tuần 5

GA ÂN lớp 1 -Tuần 5
... kết hợp vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp Học sinh lên biểu diễn trớc lớp Học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca Lớp chơi trò chơi cỡi ngựa đọc lời đồng giao theo tiết ... hát GV: Nhận xét Cho hát kết hợp vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp - Cho học sinh biểu diễn trớc lớp Giáo viên nhận xét, tuyên dơng Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp ... Giáo án âm nhạc lớp Giáo viên môn : Đỗ Thị Thùy Trinh Ngày soạn : Ngày giảng : Giáo viên theo dõi, sửa cho học sinh...
 • 2
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ