Giáo án lớp 3 tuần 15

Giao an lop 3 - tuan 15(tk)

Giao an lop 3 - tuan 15(tk)
... lại chuyện theo tranh -Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh họa yêu cầu học sinh xếp lại thứ tự tranh -Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào tranh xếp kể lại truyện theo tranh -Tuyên dương HS ... viết -Cho HS viết bảng từ khó - ọc cho HS viết -Chấm chữa *Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập Bài tập : -Cho nhóm thi đua điền từ Bài tập : Lựa chọn -Cho HS thảo luận nhóm Củng cố – Dặn dò : -Tuyên ... tên riêng L Học sinh viết bảng Luyện viết từ ứng dụng : - Học sinh đọc từ ứng dụng : Lê Lợi - Giáo viên giới thiệu : Lê lợi ( 138 5 – 1 433 ) vò anh hùng dân tộc có công lớn việc đánh đuổi giặc Minh,...
 • 23
 • 318
 • 1

Giáo án lớp 3 tuần 15

Giáo án lớp 3 tuần 15
... 132 : = 33 (trang) Số trang sách minh phảiđọc 132 33 = 99(trang) Đáp số : 99 trang sách 2 10 12 14 16 18 20 3 12 15 18 21 24 27 30 4 12 16 20 24 28 32 36 Giáo án lớp GV 25 40 5 10 15 20 25 30 ... bảng Cả lớp sử dụng bảng : 2 13 374 208 x3 x2 x4 639 748 832 … củng cố nhân số có ba chữ số với số có chữ số + Bài củng cố cho ta kiến thức ? Bài : N1 : 39 6 Giáo án lớp GV 37 N2: 630 N3: 457 Bài ... 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 Giáo án lớp GV 26 32 40 48 56 84 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80...
 • 40
 • 317
 • 1

giao an lop 3 tuan 15 ca chieu

giao an lop 3 tuan 15 ca chieu
... tranh Tranh lµ tranh Tranh lµ tranh Tranh lµ tranh Tranh lµ tranh b Bµi tËp - GV nªu yªu cÇu - GV gäi HS thi kĨ + Tranh : Người cha già làm lụng chăm chỉ, anh trai lại lười biếng + Tranh : Người cha ... lµ: - GV theo dâi HS lµm bµi 132 : = 33 (trang) Sè trang s¸ch Minh cßn ph¶i ®äc lµ: - GV gäi HS ®äc bµi vµ nhËn xÐt 132 - 33 = 99 (trang) - GV nhËn xÐt §/s: 99 trang d Bµi 4: Cđng cè vỊ xÕp h×nh ... HS quan s¸t lÇn lỵt tranh - HS quan s¸t tranh vµ nghÜ vỊ néi dung tõng tranh ®· ®¸nh sè - HS s¾p xÕp vµ viÕt nh¸p - HS nªu kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt - chèt l¹i lêi gi¶i ®óng Tranh lµ tranh Tranh lµ...
 • 37
 • 474
 • 2

giáo án lớp 3 tuần 15

giáo án lớp 3 tuần 15
... gạch chéo (H3) mở ta có chữ V hình mẫu (H1) Bước 3: Dán chữ V, ta thực tương tự dán chữ H chữ U trước (H4) H 3: Học sinh thực hành kẻ, cắt dán chữ V - Cho học sinh thực hành kẻ, cắt, dán chữ V theo ... nhóm dán làm lên bảng Cả lớp GV kiểm tra phần làm nhóm - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS lên bảng điền từ, lớp làm vào - Chữa theo đáp án : Bậc thang b) Nhà rông c) Nhà sàn d) Chăm - Cả lớp ... nhân từ phải sang trái - HS làm BL, lớp làm tập * nhân 9, viết * nhân 3, viết * nhân 6, viết * Vậy 2 13 nhân 639 - HS lớp thực hành chia theo h dẫn: - HS làmBL, lớp làm tập - HS đọc đề - Q/s sơ đồ...
 • 20
 • 298
 • 1

GIAO AN LOP 3 TUAN 15 CKTKN

GIAO AN LOP 3 TUAN 15 CKTKN
... 18 20 3 12 15 18 21 24 27 30 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 ... vào giấy nháp 236 * 23 chia 4, viết 20 47 nhân 20 ; 23 trừ 36 20 35 * Hạ ; 36 ; 36 chia viết 7; nhân - Sau Hs thực xong Gv hướng 35 ; 36 trừ 35 dẫn thêm 236 chia 47, dư - Vậy 236 chia ? => Đây ... 14 16 18 20 18 21 24 27 30 24 28 32 36 40 30 35 40 45 50 36 42 48 54 60 42 49 56 63 70 48 56 64 72 80 Lớp Trường THCS Anh Hùng Wừu 9 18 27 36 45 54 63 72 81 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 - Gv:...
 • 56
 • 383
 • 2

Giáo án lớp 3-Tuần 15

Giáo án lớp 3-Tuần 15
... thuật: TẬP NẶN TẠO DÁNG, NẶN CON VẬT Trang 18 – Gv Lê Thị Huyền Trang Giáo án lớp 3A- Trường Tiểu học Vĩnh Kim (Giáo viên chun biệt soạn giảng)    - Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 ... Trang – Gv Lê Thị Huyền Trang Giáo án lớp 3A- Trường Tiểu học Vĩnh Kim - u cầu học sinh nhà luyện tập thêm phép nhân học    - Thủ cơng CẮT, DÁN CHỮ V (Giáo viên chun biệt soạn giảng) ... häc    - Trang 24 – Gv Lê Thị Huyền Trang Giáo án lớp 3A- Trường Tiểu học Vĩnh Kim SINH HOẠT LỚP Nhận xét tuần 14 kế hoạch tuần 15 I/ Mơc tiªu: - HS thÊy ®ỵc nh÷ng u, khut ®iĨm tn qua...
 • 25
 • 286
 • 0

giao an lop 3 tuan 15

giao an lop 3 tuan 15
... tập 1: - Gv yêu cầu Hs quan sát tranh đánh số Tự xếp lại tranh - Gv chốt lại thứ tự tranh là: – 5–4–1–2 + Tranh 3: Anh trai lười biếng ngủ, cha già còm lưng làm việc + Tranh 5: Người cha vứt tiền ... mái cao múa giáo không máy + Gian đầu nhà rông đựơc trang -Gian đầu nơi thờ thần trí nào? làng nên trí trang nghiêm: giỏ mây chứa đựng đá thần treo vách Xung quanh đá thần treo cành hoa tre., ... Người làm lụng vất vã nào? -Hs thảo luận nhóm đôi -Anh xay thóc thuê, ngày hai bát gạo Ba tháng anh dành dụm 90 bát gạo, anh bán lấy tiền mang + Khi ông lão vứt tiền vào bếp lửa -Người vội thọc...
 • 31
 • 216
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15
... chia 632 : + Để thực phép tính ta phải làm ? - 56 chia - 56 trừ 56 - chia 632 63 chia ? 63 90 63 chia 63 ? 02 chia ? 0 nhân ? + Vậy 632 : = 90 ( dư ) - 63 chia - 63 trừ 63 - chia - nhân - trừ Giáo ... Minh đọc : 132 : = 33 ( trang ) Số trang sách Minh phải đọc : 132 - 33 = 99 ( trang ) Đáp số: 99 trang Năm học 2010-2011 Đặt câu hỏi cho nội dung 23 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp Bài ... cột 3) Bài : Hướng dẫn HS giải Bài : Hướng dẫn học sinh nhận xét VD : phép chia 185 : = 30 ( dư ) Lớp 35 0 00 50 420 00 70 Giải : Số tuần lễ số ngày năm : 36 5 : = 52 ( dư1 ) Vậy năm gồm 52 tuần...
 • 31
 • 369
 • 2

Giáo án lớp 3 tuần 15 CKT-KN-BVMT

Giáo án lớp 3 tuần 15 CKT-KN-BVMT
... (h .3) Mở chữ V (h.1) - Bươc Dán chữ V * Hoạt động 3: Thực hành + Giáo viên nhận xét nhắc lại bước + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành + Giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp Gi¸o ¸n líp Tn 15 ... bảng nêu kết nhóm HS nhận xét + Tranh 3: Ngọn đèn so sánh với hay Ngôi so sánh với đèn + Tranh 4: Hình dáng nước ta so sánh với cữ S hay Chữ S so sánh với hình dáng nước ta Bốn HS đọc lại câu văn ... TIÊU: - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ V - Kẻ, cắt, dán chữ V nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng  VỚI HỌC SINH KHÉO TAY : Kẻ, cắt, dán chữ V nét chữ thẳng Chữ dán phẳng *LÊy chøng cø nhËn...
 • 35
 • 227
 • 2

GIAO AN LOP 3 TUAN 15(CKTKN)

GIAO AN LOP 3 TUAN 15(CKTKN)
... sinh đọc Số trang sách Minh đọc : - Yêu cầu nêu dự kiện yêu cầu đề 132 : = 33 (trang ) - Yêu cầu lớp thực vào Số trang sách Minh phải đọc là: - Gọi em lên bảng giải 132 33 = 99 (trang ) - Chấm ... đọc thầm + Gian đầu nhà rông trang trí + Gian đầu thờ thần làng nên trang trí nào? nghiêm trang - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Lớp đọc thầm đoạn + Vì nói gian trung tâm nhà + Vì gian nơi có bếp ... SGK 36 47 c) Luyện tập Bài 1: - Gọi nêu tập 236 : = 47 (dư 1) - Yêu cầu HS thực bảng - Một em nêu yêu cầu - Nhận xét chữa - Cả lớp thực làm vào bảng 872 37 5 39 0 905 07 218 25 75 30 65 40 181 32 ...
 • 23
 • 331
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15( 2 BUỔI) - CKTKN

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15( 2 BUỔI) - CKTKN
... nh th nào? - GV gi HS nờu yờu cu bi làm tơng tự phộp chia ht phép chia có số d - HS thc hin 23 6 20 47 36 35 - L phộp chia cú d - 2HS nờu yờu cu BT - 2HS nờu yờu cu BT - HS nờu cỏch lm - HS gii ... bảng, lớp tóm tắt vào ngày : tuần 36 5 ngày ? tuần ngày? - em lên bảng, lớp làm vào Bài giải Thực phép chia ta có: 36 5 : = 52 (d 1) Vậy năm gồm 52 tuần lễ ngày Đáp số: 52 tuần lễ ngày - em đọc - ... dò: - GV nhận xét tiết học - làm VBT Năm học :20 10 -2 0 11 - em nêu x = 12 - Chú ý lắng nghe - em đọc - em lên bảng làm bài, lớp làm vào SGK - Lấy tích chia cho thừa số biết - em lên bảng làm bài, lớp...
 • 31
 • 697
 • 1

giáo án lớp 3 - Tuần 15-CKT-KNS

giáo án lớp 3 - Tuần 15-CKT-KNS
... nêu yêu cầu - Yêu cầu lớp làm mẫu - Cả lớp thực vào - Yêu cầu HS tự làm - học sinh lên bảng thực - Gọi em lên bảng chữa 39 6 630 - Nhận xét làm học sinh 09 132 00 90 06 Giáo án lớp 29 Hồ Thị ... - Một em giải bảng, lớp nhận xét bổ sung - Giáo viên nhận xét đánh giá - Học sinh đổi chéo để kiểm tra - Một em đọc đề Giáo án lớp 33 Hồ Thị Huế Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân 3) Củng cố - ... Xuân Bài - Gọi đọc sách giáo - Một học sinh đọc đề khoa - Nêu dự kiện yêu cầu đề - Yêu cầu học sinh lớp đọc thầm - Cả lớp làm vào - Yêu cầu lớp thực vào - Một em giải bảng, lớp nhận xét - Gọi...
 • 34
 • 286
 • 0

Giao an lop 3 tuan 15 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 15 CKTKN moi
... Tân Trung Tuần 15 Giáo viên giảng dạy: Võ Thị Kiến + Gian đầu nhà rông trang trí nào? (HS yếu) + Vì nói gian trung tâm nhà rông? (HS TB) + Từ gian thứ dùng để làm gì? (HS khá) + Gian đầu thờ thần ... làm Tuần 15 Giáo viên giảng dạy: Võ Thị Kiến - Hai em nêu cách chia - em xung phong lên bảng, lớp thực bảng 236 36 47 236 : = 47 (dư 1) - Một em nêu yêu cầu - Cả lớp thực làm vào bảng 872 39 0 905 ... 1,2 ,3, 4) - Sắp xếp lại tranh SGK theo trình tự kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh họa ( HS giỏi kể đ ược câu chuyện) - Kỷ sống: Tự nhận thức thân Trường: Tiểu học “B” Tân Trung Tuần 15 Giáo...
 • 28
 • 266
 • 1

Giao an lop 3 tuan 15

Giao an lop 3 tuan 15
... chuyện GV chốt nội dung tranh: Tranh1: Con luời biếng, cha siêng làm việc Tranh2: Cha vứt tiền xuống ao, ngời thản nhiên nhìn theo Tranh 3: Ngời xay thóc thuê kiếm tiền Tranh 4: Cha ném tiền vào ... chủ yếu: - Tổ chức cho HS làm bài :3, 4,6 trang 43 HĐ1: Rèn kĩ giảm số nhiều lần cách chia số có chữ số cho số có chữ số (15- 16 /) Bài 3: Củng cố kỹ giảm số 2, 3, 6 lần - HS nêu yêu cầu - HS làm ... bổ sung *Tổ chức thi vẽ tranh anh đội - HĐ cá nhân: HS vẽ vào giấy A4 hình dáng anh đội mà em thích - số HS gắn tranh trng bày sản phẩm - GV HS nhận xét, đánh giá tranh lớp * Liên hệ: + Gia đình...
 • 38
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM