Các hợp chất thiên nhiên từ một số cây cỏ việt nam trần văn sung

các hợp chất thiên nhiên từ một số cây cỏ việt nam

các hợp chất thiên nhiên từ một số cây cỏ việt nam
... VIệN KHOA HọC Và CÔNG NGHệ VIệT NAM Bộ SáCH CHUYÊN KHảO TàI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Và MÔI TR ờng việt nam HộI ĐồNG BIÊN TậP Chủ tịch Hội đồng: GS.TS CHU VĂN minh Các ủy viên: pgs.ts Lê Xuân Cảnh, ... nghệ Việt Nam l quan nghiên cứu khoa học tự nhiên v công nghệ đa ng nh lớn n(ớc, mạnh nghiên cứu bản, nghiên c u v phát triển công nghệ, điều tra t i nguyên thiên nhiên v môi tr(ờng Việt Nam Viện ... cho cỏc triterpen vũng ú tt c cỏc vũng u l cyclohexan Trong khung ny cỏc nhúm th (thng l methyl) chim cỏc v trớ (geminal), , , 10 , 14 , 17 , 20 Cỏc triterpenoid khung oleanan ó c tỡm thy cỏc...
 • 298
 • 731
 • 3

Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ một số cây thuốc Việt Nam dùng trong điều trị sốt rét

Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ một số cây thuốc Việt Nam dùng trong điều trị sốt rét
... iên Sốt rét, sinh trùn? Còn trùng • J '— ' c- H À N Ộ I - 2000 Báo cáo tóm tắt T ê n đề tà i Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ số câv thuốc V iệt nam dùnơ troní điều trị bệnh sốt rét số: ... nghiên cứu tìm kiếm thuốc chống sốt rét từ loài thực vật khác chưa đẩy mạnh Một vài nơi, Viện Sốt rét, sinh trùng Côn trùng, có thử thăm dò tác dụng vài dùng chữa sốt rét, khống phân lập hoạt ... chống sốt rét cac dịch chiết cáy [3,4] Y học dản tộc Việt Nam SỪ dụng nhiều loài vào việc điêu trị sốt rét [5 6] Trong khuôn khổ dự án GECCCO Dự án hợp tác Việt Nam - Thuy Điển nghiên cứu thuốc Việt...
 • 41
 • 379
 • 1

Góp phần nghiên cứu hoá học các hợp chất Phenol từ một số cây thuốc Việt Nam

Góp phần nghiên cứu hoá học các hợp chất Phenol từ một số cây thuốc Việt Nam
... T Ê N Đ Ể TÀI GÓP PHẦN NGHIÊN c ú u HOẢ HỌC CÁC HỢP CHẤT PHENOL TỪ MỘT s ổ CÂY THUỐC VIỆT NAM MÃ S ố : ỌT 00-12 C HÚ TRÌ ĐỀ TÀI : TS \< ;i YK\ Y A \ ... ê n C ứ u KH-CN T én de tài GÓP PHẦN NGHIÊN c ú HOA HOC CÁC HOP CHẤT PHENOL T MỘT s ố CÂY THI ố c VIỆT NAM Mã so Q T 00-12 C quan chu trì đe tai Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Địa chì 334 N ... Đ Ả M Ỉ K H l ()N(ỉ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỂ TÀI a TÊN ĐỂ TÀI: GÓP PHẦN NGHIÊN CỬI HOA HỌC CÁC HỢP CHAT PHENOL T MỘT SỐ CẢYTHVỐC MỆT NAM MẢ SỐ: QT 00-12 TS NiỊiivễn vãn Dạn b CHU TRI ĐE TAI : c c AN...
 • 19
 • 276
 • 0

Nghiên cứu chế tạo một số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn bằng tia tử ngoại trên sở các hợp chất thiên nhiên Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo một số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn bằng tia tử ngoại trên cơ sở các hợp chất thiên nhiên Việt Nam
... lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24, hoàn thành sở số liệu nghiên cứu, thử nghiệm tập ... nước: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24 Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam chủ ... TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo số lớp phủ bảo vệ, trang trí đóng rắn tia tử ngoại sở hợp chất thiên nhiên Việt Nam số: ĐTĐL.2010T/24 Thuộc: Đề tài khoa học công nghệ...
 • 336
 • 353
 • 2

Nghiên cứu tổng quan về cây Bách sao (Myoporum bontoides A. Gray) ở Việt Nam và tìm hiểu một số phương pháp nghiên cứu hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Nghiên cứu tổng quan về cây Bách sao (Myoporum bontoides A. Gray) ở Việt Nam và tìm hiểu một số phương pháp nghiên cứu hóa học các hợp chất thiên nhiên.
... lựa chọn đề tài: Nghiên cứu tổng quan Bách (Myoporum bontoides A Gray) Việt Nam tìm hiểu số phương pháp nghiên cứu hóa học hợp chất thiên nhiên Nhằm tìm hiểu tình hình nghiên cứu nước giới loài ... đây, Cây Bách Sao (Myoporum bontoides A .Gray) nghiên cứu giới Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu hóa sinh học này, phần tổng quan làm sở tiền đề cho nghiên cứu hóa sinh học Cây Bách Sao ... II: TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 2.1 Các phương pháp chiết, tách phân lập hợp chất từ thực vật 2.1.1 Các phương pháp chiết tách thông thường Chiết trình lôi kéo hợp...
 • 19
 • 444
 • 1

nghiên cứu phân lập các hợp chất phenolic từ một số thực vật việt nam

nghiên cứu phân lập các hợp chất phenolic từ một số thực vật việt nam
... NGHIấN CU23 2.1 Nhiệm vụ Luận văn 23 2.2 Ph-ơng pháp nghiên cứu. 24 2.2.1 Các ph-ơng pháp phân tích, phân tách hỗn hợp phân lập hợp chất 24 2.2.2 Các ph-ơng pháp xác định cấu trúc 24 Chng : KT QU ... cht phenolic thc vt 1.1.1 Gii thiu v cỏc hp cht phenolic thc vt3 1.1.2 Phõn loi cỏc hp cht phenolic. 3 1.1.3 Hot tớnh sinh hc ca cỏc hp cht phenolic. 9 1.1.4 Phng phỏp chit v phõn lp cỏc hp cht phenolic. 10 ... cỏc hp cht phenolic mt nghiờn cu sng lc sc ký cỏc loi thc vt Vit Nam bc u ỏnh giỏ kh nng s dng cỏc hp cht phenolic ca loi cõy ny mc tiờu ca lun ny l nghiờn cu phõn lp cỏc hp cht phenolic cú...
 • 56
 • 2,792
 • 10

TỔNG QUAN CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CHIẾT XUẤT TỪ SINH VẬT BIỂN

TỔNG QUAN CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CHIẾT XUẤT TỪ SINH VẬT BIỂN
... tợng sinh vật biển (đề tài KC 09.15) đợc tiến hành Viện Hoá học Hợp chất Thiên nhiên Đề tài nghiên cứu liên ngành đạt đợc nhiều kết khả quan, tạo tiền đề cho ngành Hoá hợp chất Thiên nhiên Biển ... thực phân lập hoạt chất đối tợng tiềm xác định đợc nhiều hợp chất quý từ nguồn sinh vật biển Điển hình nh việc phát hợp chất Holothurin A B từ Holothuria vagabunda, nhóm hợp chất có hoạt tính ... loài rong biển Việt Nam Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp điều tra đánh giá số hoạt chất từ sinh vật biển nhằm tạo nguồn sản phẩm có giá trị cao, Viện Hoá học Hợp chất Thiên nhiên phối hợp với...
 • 8
 • 401
 • 7

Bước đầu xây dựng sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảo

Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảo
... thờm cho kho tng lý lun ca y hc c truyn c bit di thi nh Trn, lỳc triu ỡnh v gii quan li quyn quý sớnh dựng thuc Bc thỡ thy thuc Tu Tnh vi tinh thn c lp t ch ó xng lờn quan im Nam dc tr Nam nhõn ... chia s thụng tin cho nhiu ngi s dng v nhiu ng dng khỏc CSDL cỏc hp cht cú ngun gc t nhiờn Vit Nam c xõy dng vi mc ớch hp v qun lý cỏc hp cht c phõn lp t cỏc tho dc Vit Nam nhm phc v cho vic sng lc ... hp cht s c ch nh gỏn cho mt nh danh (s ng ký) cho vic tỡm kim v qun lý cỏc hp cht CSDL c thun tin hn Chui s nh danh nht cho cỏc hp cht húa hc CSDL c t tờn l s VNPD_ID (Vietnam Natural Products...
 • 54
 • 174
 • 0

Bước đầu xây dựng sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảo

Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảo
... thờm cho kho tng lý lun ca y hc c truyn c bit di thi nh Trn, lỳc triu ỡnh v gii quan li quyn quý sớnh dựng thuc Bc thỡ thy thuc Tu Tnh vi tinh thn c lp t ch ó xng lờn quan im Nam dc tr Nam nhõn ... chia s thụng tin cho nhiu ngi s dng v nhiu ng dng khỏc CSDL cỏc hp cht cú ngun gc t nhiờn Vit Nam c xõy dng vi mc ớch hp v qun lý cỏc hp cht c phõn lp t cỏc tho dc Vit Nam nhm phc v cho vic sng lc ... hp cht s c ch nh gỏn cho mt nh danh (s ng ký) cho vic tỡm kim v qun lý cỏc hp cht CSDL c thun tin hn Chui s nh danh nht cho cỏc hp cht húa hc CSDL c t tờn l s VNPD_ID (Vietnam Natural Products...
 • 54
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các hợp chất thiên nhiên từ thực vật có tác dụng chống béo phì và đái tháo đườngcác hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học phòng chống một số bệnh cho người và vật nuôitổng quan một số phương pháp phân tách các hợp chất thiên nhiêncác hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh họccác hợp chất thiên nhiêngiáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiênviện trưởng viện hóa học các hợp chất thiên nhiênngành hóa học các hợp chất thiên nhiênbài giảng hóa học các hợp chất thiên nhiênhóa học các hợp chất thiên nhiêngiáo trình các hợp chất thiên nhiênviện các hợp chất thiên nhiênviện hóa các hợp chất thiên nhiênviện hóa học các hợp chất thiên nhiêncác hợp chất thiên nhiên có tính độcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ