Giáo án TUAN 17 LOP5

GIAO AN TUAN 17. LOP5 .2010.doc

GIAO AN TUAN 17. LOP5 .2010.doc
... làm có liên quan đến việc hợp tác Tiểu học Lê Lợi năm học: 2010-2011 Học sinh ghi Đạo đức Hợp tác với Giỏo ỏn chớnh khoỏ 5A với ngời xung quanh * Cách tiến hành - GV chia nhóm giao nhiệm vụ ... 2: Xử lí tình ( tập ) Mục tiêu: HS biết sử lí số tình liên quan đến việc hợp tác với ngời xung quanh * Cách tiến hành - GV chia nhóm giao nhiệm vụ - GV kết luận - GV ghi điểm nhóm thực tốt c/ Hoạt ... với ngời xung quanh - Không đồng tình với thái độ, hành vi thiếu hợp tác với bạn bè công việc chung lớp, trờng II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: nội dung bài, sgk, sgv,trực quan, - Học sinh:...
 • 14
 • 189
 • 0

giáo án tuần 17

giáo án tuần 17
... ĐÍCH YÊU CẦU HS hiểu: Thầy, cô giáo người không quản khó nhọc, chăm sóc dạy dỗ em Vì vậy, em cần lễ phép, lời thầy giáo, giáo HS cần lễ phép, lời thầy giáo, giáo II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở tập ... thầy, cô giáo? Nhóm chưa? + Cần làm gặp thầy, cô giáo? + Cần làm đưa nhận sách từ tay thầy, cô giáo? - GV kết luận: + Khi gặp thầy, cô giáo cần chào hỏi lễ phép + Khi đưa nhận vật từ thầy, cô giáo ... xét vần ơt gồm âm t - Yêu cầu HS so sánh ôt ơt: Giống nhau: âm t Khác nhau: âm ô - Đánh vần: - Học sinh giỏi tự đánh vần đọc - GV hướng dẫn cho hs yếu cách đánh vần đọc + HS đọc cá nhân (nối tiếp)...
 • 51
 • 360
 • 0

giao an tuan 17 lop 4 (moibosung)

giao an tuan 17 lop 4 (moibosung)
... giải(hs - Nhận xét-sửa -giỏi ) 40 x 46 8 = 18720 (bộ) 18720 : 156 = 120 (bộ) - Bài 4: Hướng dẫn HS đọc biểu đồ trả lời câu hỏi - HS làm vào a/Tuần bán tuần 5500 - 45 00 = 1000 (cuốn) - HS lên bảng ... HLS - D·y s«ng G©m, Ng©n S¬n, B¾c S¬n, §«ng TriỊu - §Ønh Phan-xip¨ng n»m trªn d·y HLS §é cao ?§Ønh nói Phan-xi-p¨ng n»m trªn d·y nói 3 143 m nµo? ®é cao?m so víi mùc níc biĨn? ? Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa ... - GV mời HS đọc yêu cầu tập - GV hướng dẫn HS quan sát tranh (cảnh sân trường vào chơi); nhắc HS ý nói từ đến câu miêu tả hoạt động nhân vật tranh theo mẫu câu Ai làm gì?  Củng cố - Dặn dò:...
 • 26
 • 408
 • 0

Giáo án: Tuần 17.

Giáo án: Tuần 17.
... sinh nêu cách viết chữ hoa O, Ơ Giáo viên viết mẫu bảng HS viết chữ hoa vào bảng Hs luyện viết tập SINH HOẠT LỚP TUẦN 17 1)Đánh giá hoạt động tuần qua: a)Hạnh kiểm: -Các em ... Giáo viên nhắc nhở HS kiễng gót cao, ý giữ thăng đường thẳng 5-6 phút - B) trò chơi vận động - Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi nội quy chơi - Hs chơi thử lần - Hs chơi thức - Giáo ... bảng làm – Lớp làm -GV sửa theo đáp án: -HS sửa vào (nếu có sai) a Thứ tự điền:loại, lễ, nổi, Bài 3: -Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc nêu yêu cầu -GV sửa theo đáp án: - Thi làm theo nhóm -GV tuyên...
 • 32
 • 345
 • 0

giao an tuan 17

giao an tuan 17
... vô xứ Nghệ quanh quanh * Giải thích : Câu ca dao ca ngợi phong Non xanh nước biếc tranh hoạ đồ cảnh vùng Nghệ An , Hà Tónh -7- Trường tiểu học Bùi Thò Xuân đẹp , đẹp tranh vẽ b Quan sát nhận ... tranh theo nhóm * Mục tiêu : Thông qua quan sát tranh , HS hiểu , sai luật giao thông * Cách tiến hành  Bước : Làm việc theo nhóm + Chia nhóm + GV chia nhóm hướng dẫn nhóm quan sát hình trang ... quan + YC hoạt động nhóm , ghi nhanh tên + HS hoạt động nhóm quan + HD quan sát ghi tên cácơ quan vẽ + Từng nhóm quan sát đại diện nhóm ghi giấy nháp kết bạn tranh giấy + Lần lượt nhóm trình...
 • 29
 • 293
 • 0

Giáo án tuần 17

Giáo án tuần 17
... - Chuẩn bị sau 6 6178 203 326 6 6178 203 326 6 6178 27 621 - Hs quan sát biểu đồ, nêu yêu cầu - Hs đọc biểu đồ a, Tuần bán tuần là: 5500 - 4500 = 1000 ( cuốn) b, Tuần bán nhiều tuần 3: 6250 - 5750 ... (TCT 17) MT PHT MINH NHO NH I- Mục tiêu: - Dựa vào lời kể giáo viên tranh minh hoạ, hs kể lại đợc câu chuyện - Hiểu nội dung câu chuyện Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Chăm nghe cô giáo( thầy ... CHIU Tit O DC (TCT 17) YấU LAO NG (tit 2) I- Mục tiêu: Giúp học sinh có khả năng: - Tích cực tham gia công việc lao động lớp, trờng, nhà phù hợp với khả thân - Biết phê phán biểu chây lời lao...
 • 21
 • 270
 • 0

Giáo án tuần 17

Giáo án tuần 17
... NHIỆM TUẦN 17 I.Mục tiêu: - HS biết ưu điểm, hạn chế mặt tuần 17, biết đưa biện pháp khắc phục hạn chế - Giáo dục HS thái độ học tập đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện thân II Đánh ... làm Sau, gạo, sáo, xao, rào, báo, mau, chào vào - Sửa * Bài 3a - GV chọn cho lớp làm 3a Bánh rán, gián, dán giấy Dành dụm, tranh giành, rành mạch 22 - HS làm vào - HS sửa  Nhận xét, tuyên dương ... TRÁNH NGà KHI Ở TRØNG I MỤC TIÊU: - KĨ tªn nh÷ng ho¹t ®éng dƠ ng·, nguy hiĨm cho b¶n th©n vµ cho ngêi kh¸c ë trêng - Biết cách xử lí thân người khác bò ngã - Giáo dục HS có ý thức phòng tránh...
 • 23
 • 260
 • 0

Giáo án tuần 17 lớp 3

Giáo án tuần 17 lớp 3
... 100 2 53 + 10 x = 2 53 + 40 = 105 = 2 93 93 - 48 : = 93 - Bài : = 87 Hướng dẫn HS làm 180 : + 30 = 60 ( Đ ) 37 - x =12 ( Đ ) 30 + 60 x = 150 ( Đ ) 282 - 100 : = 91 ( Đ ) 13 x - = 13 ( S ) 180 + 30 ... 32 - 10 = 100 - 10 = 90 147 : x = 21 x = 126 Bài : - Cho HS tự làm chữa 37 5 - 10 x = 37 5 - 30 = 34 5 64 : + 30 = + 30 = 38 Bài : - Cho HS tự làm chữa Hướng dẫn kĩ cho HS yếu 81 : + 10 = + 10 = ... thức 30 + : + Muốn thực phép tính ta thực phép tính trước ? - Muốn thực phép tính 30 + trước chia cho sau ta kí hiệu ? (30 + 5) : = 35 : =7 - Viết biểu thức x (20 - 10) - u cầu lớp thực Lớp -...
 • 27
 • 262
 • 1

giáo án tuần 17 lớp 3 chuẩn ktkn

giáo án tuần 17 lớp 3 chuẩn ktkn
... Các hoạt động : Sinh hoạt lớp: - HS nêu ưu điểm đạt nhược điểm mắc tuần học 17 - HS nêu hướng phấn đấu tuần học 18 * GV nhận xét chung ưu nhược điểm học sinh tuần học 17 Nhắc nhở h/s tiếp tục ... bµi tËp: 1, 2, 3, II §å dïng d¹y häc - Mét sè m« h×nh ( HV, HCN, tam gi¸c, tø gi¸c) - £ ke, thíc kỴ III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc - 2HS nªu ®Ỉc ®iĨm cđa HCN A.Bµi cò: 3 B Bµi míi: 33 ’ Ho¹t ®éng : ... - Nªu ND bµi Cđng cè - DỈn dß : 3 - HD HS «n tËp HK1 - NhËn xÐt giê häc Sinh ho¹t líp tn 17 TiÕt 5: I Mục tiêu: - HS biết nhận ưu điểm mặt tồn hoạt động tuần 17 - Biết phát huy ưu điểm khắc...
 • 16
 • 535
 • 1

Giao an Tuan 17

Giao an Tuan 17
... mới: 2.1, Giới thiệu bài: 2.2, Kể chuyện: - H.s quan sát tranh - G.v treo tranh minh hoạ câu chuyện - H.s đọc lời dới tranh - Yêu cầu đọc lời dới tranh - Câu chuyện kể cô gái có tên Ngàn bị - Câu ... xanh - H.s ý nghe g.v đọc mẫu - G.v đọc mẫu - H.s chia đoan - Chia đoạn: đoạn - H.s đọc phần từ giải - Yêu cầu đọc giải - H.s quan sát tranh để nhận nhân vật - G.v giới thiệu nhân vật qua tranh ... học Kiểm tra cũ - hs trả lời - hs nêu tính chất giao hoán phép cộng - GV nhận xét 2.Ôn tập 2975 + 4 017 = 4 017 + 2975 Bài 3( 43) 2975 + 4 017 < 4 017 + 3000 - Hs nêu yêu cầu toán - Gọi học sinh nên...
 • 33
 • 263
 • 0

GIAO AN TUAN 17 LOP 4- CKTKN+KNS

GIAO AN TUAN 17 LOP 4- CKTKN+KNS
... trượt đóa Tranh 2: Ma-ri-a tò mò, khỏi phòng khách để làm thí nghiệm Tranh 3: Ma-ri-a làm thí nghiệm với đống bát đóa bàn ăn Anh trai Ma-ri-a xuất & trêu em Tranh 4:+ Ma-ri-a & anh trai tranh luận ... kết hợp nhìn tranh minh +GV kết hợp vừa kể vừa giải nghóa từ hoạ -GV kể lần +GV vừa kể vừa vào tranh minh hoạ Trang 10 Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần 17 -Phần lời ứng với: Tranh 1: Ma-ri-a ... bày trước lớp Thừa số -GV nhận xét Trang 16 27 23 23 Thừa -GV chia nhóm 23 27 27 Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần 17 số Tích 621 621 Số bò chia 6 6178 6 6178 6 6178 Số chia 203 203 326 Thương *Bài...
 • 40
 • 776
 • 1

Giáo án tuần 17 chieu

Giáo án tuần 17 chieu
... vào thời gian biểu Hà viết thời gian biểu buổi sáng chủ nhật Hà + Nhận xét kết luận 6h30-7h: Ngủ dậy, tập thể dục, đánh răng, rửa mặt 7h-7h15: Ăn sáng 7h15-7h30: Mặc quần áo 7h30: Tới trường dự ... VBT/ 90) Bài 2; Xem lịch điền số thích hợp vào chỗ chấm VBT/ 90) Bài 3: Xem tờ lịch điền tên ngày tuần vào chỗ chấm( VBT/ 91) Bài 4: xem đồng hồ điền vào chỗ chấm Nhận xét chung Híng dÉn häc tiÕng...
 • 8
 • 207
 • 0

giáo án tuàn 17 sáng

giáo án tuàn 17 sáng
... vào thời gian biểu Hà viết thời gian biểu buổi sáng chủ nhật Hà + Nhận xét kết luận 6h30-7h: Ngủ dậy, tập thể dục, đánh răng, rửa mặt 7h-7h15: Ăn sáng 7h15-7h30: Mặc quần áo 7h30: Tới trường dự ... rộng làm chân biển báo -Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe Dán chân biển báo Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo Dán hình tròn màu xanh hình tròn màu đỏ Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào ... yªu cÇu ? 12 - = (cđng cè b¶ng+ ) 9+9= 14 - = ChÊm bµi + nhËn xÐt 17 - = Bµi 2(3): Nªu yªu cÇu? NhËn xÐt PT phÇn a (b) 17- 3-6= 17 - v× ®Ịu = NxÐt PT phÇn c,d Bµi (2) Nªu yªu cÇu C¸ch thùc hiƯn...
 • 20
 • 225
 • 0

GIAO AN TUAN 17 SOAN RAT KI DU CAC MÔN

GIAO AN TUAN 17 SOAN RAT KI DU CAC MÔN
... xét tiết học Tiết 2: KHOA HỌC ÔN TẬP VÀ KI M TRA HKI (tiết 1) I Mục tiêu: Ôn tập ki n thức về: - Đặc điểm giới tính - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân - Tính ... vào ki u câu theo yêu cầu - Cả lớp nhận xét bổ sung - Giáo viên nhận xét Hoạt động : Hướng dẫn HS nắm vững ki u câu kể 15 * Bài - GV nêu : + Các em biết ki u câu kể ? - GV dán ghi nhớ ki u ... thực hành - Quan sát giúp đỡ HS yếu làm máy - Cả lớp nhận xét Trường An Hà 612 SHS nữ 311 An Hải - Nhận xét * Bài - Gi HS đọc đề - Yêu cầu HS nêu cách làm - Gọi Hs lên bảng làm - Quan sát giúp...
 • 25
 • 218
 • 0

GIAO AN TUAN 17

GIAO AN TUAN 17
... ngăn chặn không cho muỗi sinh sản đốt người +Cách tiến hành: Quan sát tranh  Bước 1: Giáo viên yêu cầu lớp quan sát hình , 3, trang 29 SGK trả lời câu hỏi - Chỉ nói rõ nội dung hình - Hãy giải ... câu - Hoạt động lớp chuyện dựa vào tranh Phương pháp: Kể chuyện, trực quan, giảng giải - Giáo viên kể chuyện lần - Học sinh theo dõi - Học sinh quan sát tranh ứng với đoạn truyện - Cả lớp lắng ... Minh họa, - Học sinh lắng nghe quan sát tranh giới thiệu tranh giải nghóa từ * Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn kể - Hoạt động nhóm đoạn câu chuyện dựa vào tranh Phương pháp: Kể chuyện, đ.thoại,...
 • 29
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ