Giao an toan 6 tuan 8

Giáo án Toán 5 tuần 8-14

Giáo án Toán 5 tuần 8-14
... nháút l: 10 ,5 + = 18 ,5 (kg) 28, 75 - 10 ,5 = 18, 25 (kg) Säú ki-lä-gam âỉåìng cn lải Säú ki-lä-gam âỉåìng cn lải thng l: thng l: 28, 75 - 18, 25 = 10, 25 (kg) 18, 25 - = 10, 25 (kg) Âạp säú: 10,25kg Âạp ... bi, HS c låïp lm bi vo våí bi táûp c) d) 75, 5 60 30,26 12, 45 45, 24 47 ,55 b) 6, 85 + x = 10,29 x = 10,29 - 6, 85 x = 3,44 d) 7,9 - x = 2 ,5 x = 7,9 - 2 ,5 x = 5, 4 - HS âc âãư bi toạn trỉåïc låïp, HS ... 34 m = 2,34m =2 100 50 6cm = 50 0cm + 6cm = 5m 6cm = 53 m = 5, 06m 10 34dm = 30dm + 4dm = 3m 4dm - GV chỉỵa bi v cho âiãøm HS Phán têch 3 15 ta âỉåüc: 3m 1dm 5cm Váûy 315cm = 3,15m Bi - GV u cáưu âc...
 • 78
 • 599
 • 5

giáo án toán 6 tuần 7

giáo án toán 6 tuần 7
... kã cạc pháưn tỉí ca táûp håüp A Bi : ( 2,5 â) Tçm x biãút a/ 71 4 : x = b/ ( x - ) = 67 : 65 Bi (3â) Thỉûc hiãûn phẹp : a / 10 27 - 27 : b / 1100 : { 28 [ 13 + ( 43 + 24 ) : 12 ] - 150 } Bi (0,5d) ... Tçm x ∈ N biãút x = 27 A x = B.x=3 C x = 24 D x = 30 Cáu : Phẹp no âụng : A 120 32 = B 78 : 76 = 71 4 3 3 C.4 + + + = D 24 23 = 212 Cáu : Cho A = { x ∈ N* / x ≤ } Cạc pháưn tỉí ca A l : A ... låìi miãûng : Cạc säú chia hãút cho l 65 2 Vê dủ : 1 375 ; 2930 ; 850 ; 15 46 Cho hc sinh thỉûc hiãûn trãn Cạc säú chia hãút cho l : giáúy bi 92/ sgk 850 ; 78 5 Kiãøm tra bi lm ca HS - Lm viãûc theo...
 • 7
 • 421
 • 0

giao an toan 6 tuan 1,2,3,4,5,6

giao an toan 6 tuan 1,2,3,4,5,6
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/51/271377/ /TUAN1 %203 doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 430
 • 0

Giáo án Toán 4 tuần 8

Giáo án Toán 4 tuần 8
... 10 = 80 Giúp HS thức giải : Số lớn : 80 : = 40 Số bé : 40 – 10 = 30 Đáp số : Số lớn : 40 Số bé : 30 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : Thực hành Một số em nhắc lại HSG : 266, 267/32 (40 0 toán) , Bài 3 ,4 SGK /47 ... điểm 2/ Bài : a làm quen với toán tìm hai số biết tổng hiệu hai số b Hướng dẫn tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Gọi HS đọc toán - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi ? - Y/c HS vẽ sơ đồ - Giúp ... HS TL a /44 2 715 b /49 8 6 54 c /43 6 692 Hoàn thành tập VBT LUYỆN TẬP CHUNG I/ MỤC TIÊU - Có kĩ thực phép cộng, phép trừ ; vận dụng số tính chất phép cộng tính giá trị biểu thức số - Giải toán liên...
 • 5
 • 425
 • 0

Giáo án TD 6 Tuần 8

Giáo án TD 6 Tuần 8
... Phơng tiện: + Lớp học 6A; 6B trờng THCS Gia Thanh + Học sinh chuẩn bị ghi + Giáo viên chuẩn bị giáo án lên lớp III Tiến trình dạy học: Lợi ích, tác dụng TDTT: - Luyện tập TDTT thờng xuyên, phơng ... hồi tĩnh sau chạy 6- 8 Giáo viên hớng dẫn số động phút tác tác hồi tĩnh cho học sinh chạy Nêu rõ lợi ích tác dụng động tác để học sinh thực có hiệu Giáo viên: Trần Khắc Thi Tuần 08 Thể dục Trờng ... (giờ 5phút) - Luyện tập nghiêm túc dới dẫn giáo viên tránh để xảy tai nạn đáng tiếc IV./ Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Trần Khắc Thi Tuần 08 Thể dục Trờng THCS Gia Thanh ...
 • 6
 • 193
 • 0

GIAO AN TOAN 6-7-8-9- CA NAM CHON BO

GIAO AN TOAN 6-7-8-9- CA NAM CHON BO
... 00168 Hd hs cỏch tỡm VD : Tỡm 39,18 Giao ca hng 39 v ct l 6,253 39,1 6,253 Giao ca hng 39 v ct hiu chớnh l 6,253+0,006=6,259 vy 39,18 =6,259 b 988 c.Tỡm CBH ca s khụng õm v nh hn (9) VD Tỡm 0, ... tớnh sn cn bc hai ca tỏc gi Bra-i-x ch cho phộp ta tỡm cn bc hai ca s ln hn v nh hn 100 nhiờn da v t/c CBH ta dựng bng ny tỡm c CBH ca s khụng õm ln hn 100 hoc nh hn b.Tỡm CBH ca s ln hn 100 (9) ... hiu chớnh 2.Cỏch dựng bng (26) a.Tỡm cn bc hai ca s ln hn v nh hn 100 (8) VD : Tỡm 1, 68 HD hs cỏch tỡm Ti giao ca hng 1,6 v ct ta Tỡm theo hd ca gv thy s 1,296 vy 1, 68 1,296 ? H G H Tng t...
 • 166
 • 339
 • 3

giáo án toán 6 tuần 23,24,25

giáo án toán 6 tuần 23,24,25
... BCNN(44 ;18 ; 36) = 11=3 96 *3 96 :44=9 3 96 :18=22 3 96 : 36= 11 * = = = = = = = Bi 32a/SGK *MC :BCNN(7 ;9 ;21)= 7 =63 *63 :7=9 63 :9=7 63 :21=3 * = = = = = = Bi 28/SGK a)MC : BCNN( 16 ;24 ; 56) b) Trong ... 42= 24 2x = 24+42 0,25 2x = 66 0,25 x = 66 : 0,25 x = 33 0,25 b)|x+3| = x+3 = 0,5 x=03 0,25 x=-3 0,25 c) 3x +15 = 81 3x = 81 15 0,25 3x = 66 0,25 x= 66 : 0,25 x= 22 0,25 a) (32 27)+(18+27 ... 27 + 18+27 32 0,5 =(32 32)+(-27+27)+18 0,25 =18 0,25 b) )(57+ 46+ 17) (17 57+ 46) =57+ 46+ 17 17 +57 46 0,5 =(57+57)+( 46 46) + (17 17) 0,25 =114 0,25 x y vi | x |= =>x = hoc x = -7 Giỏo...
 • 33
 • 233
 • 0

giáo án toán 6 tuần 26.27.28

giáo án toán 6 tuần 26.27.28
... văn Tư Giáo án Số Học lớn => < ; > Hoạt động2 : So sánh hai phân số mẫu (8ph) *Với phân số mẫu (tử mẫu số tự nhiên) ta so sánh ? -Gọi HS so sánh ; -GV mở rộng với tử mẫu số nguyên cách so sánh mẫu ... phụ nội dung hướng dẫn nhà Giáo án Số Học nghĩa hai số đối nhau,quy tắc trừ phân số =>vận dụng thành thạo quy tắc trừ phân số vào tập -Cho HS làm tập 59 ;63 ,64 ,67 ,68 trang 34-35 SGK -Tiết sau ... lại cách so sánh hai phân số Giáo án Số Học HS ghi vào nhà thực -Học thuộc nắm vững hai quy tắc so sánh phân số mẫu không mẫu -Cho HS làm tập 39 ; 40 ; 41 SGK 57 SBT -Xem Tiếp : So sánh phân số...
 • 32
 • 273
 • 0

Giáo án Toán 6 Tuần 22

Giáo án Toán 6 Tuần 22
... Y/cầu HS đọc đề bài? ? Dự đoán số để điền vào ô trống ? Nêu cách tìm a theo công thức toán học ? Nêu cách tìm b theo công thức toán học ? Nêu cách tìm a.b theo công thức toán học ? Có nhận xét phép ... khác nhận xét sửa sai Bài tập 86 HS đọc y/c đè -Tính toán dự đoán a = a.b : b b = a.b : a a.b = a.b d (-13) = Bài tập 86/ SGK Tr93 a b a.b -15 13 -7 -39 28 -8 - 36 HS trả lời Củng cố : Củng cố...
 • 2
 • 103
 • 0

Trọn bộ giáo án Toán 6 7 8 9 THCS năm 2017- 2018

Trọn bộ giáo án Toán 6 7 8 9 THCS năm 2017- 2018
... chn kiÕn thøc kü n¨ng míi c¶ n¨m 20 18 Liªn hƯ §T 0 1 68 .92 1. 86 . 68 20 17- 36 Gi¸o ¸n ®¹i sè chn kiÕn thøc kü n¨ng míi c¶ n¨m 20 17- 20 18 Liªn hƯ §T 0 1 68 .92 1. 86 . 68 37 38 Gi¸o ¸n ®¹i sè chn kiÕn thøc kü ... + h×nh häc c¶ n¨m míi 20 17- 20 18 liªn hƯ ®t 0 1 68 .92 1. 86 6 8 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Gi¸o ¸n ®¹i sè chn kiÕn thøc kü n¨ng míi c¶ n¨m Liªn hƯ §T 0 1 68 .92 1. 86 . 68 hc 35 Gi¸o ¸n ®¹i sè ... 28Tr 18 – SGK HS: Cả lớp làm 2 89 17 2 89 = = 225 225 15 64 64 14 = = b/ = 25 25 25 8, 1 81 81 = = 16 d/ 1 ,6 = 16 TL:a/ Hướng dẫn : - Học thuộc đònh lí - Bài tập 28 , 29, 30,31Tr 18 – SGK Tính 36, 37, 40...
 • 91
 • 535
 • 5

Giáo án sinh 6 tuần 8

Giáo án sinh 6 tuần 8
... nên biết” - Nghiên cứu 16 Ngày soạn: 09/10/2012 Ngày giảng:11/10/2012 Tiết: 16 Bài 16 : THÂN TO RA DO ĐÂU ? I Mục tiêu học: Kiến thức: - Nêu tầng sinh vỏ tầng sinh trụ (sinh mạch) làm thân to ... to nhờ tầng sinh vỏ + Trụ to nhờ tầng sinh trụ + Thân to nhờ phân chia tế bào tầng sinh vỏ tầng sinh trụ -Gv: Nhấn mạnh cho hs: Thân to nhờ - Thân to phân chia tế tầng sinh vỏ tầng sinh trụ.(bổ ... Chức ? H: Nêu cấu tạo chức phận ? 3/ Giảng mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu tầng phát sinh Tầng phát sinh: - GV giới thiệu hình sơ đồ cắt ngang thân trưởng thành...
 • 6
 • 56
 • 0

Toan bo giao an moi 6-7-8-9 can thi lien he 0905707433 nhe

Toan bo giao an moi 6-7-8-9 can thi lien he 0905707433 nhe
... - Cả lớp nghe nhận xét ĐH1: hàng ngang - Lắng nghe, quan sát ĐH3: ( hàng đầu ngồi, hàng sau đứng) - Quan sát nhắc nhỡ - Cán điều khiển lớp thực lớp thực ĐH4: hàng ngang dãn cách dang tay - Điều ... hàng ngang dãn cách dang tay sau chuyển thành hàng dọc khởi động chuyên môn ĐH4: hàng ngang dãn cách dang tay ĐH5: hàng ngang ngồi TrườngTHCS Trònh Phong Giáo viên: Trần Thò Sương chạy nhanh - ... nội dung học - Lắng nghe, thực ĐH11: hàng ngang Xuống lớp 1’ - Hô “THỂ DỤC” - Hô “KHỎE” BAN GIÁM HIỆU ĐH6: hàng ngang ngồi, quan sát nhóm lại thực ĐH7: hàng dọc - Lắng nghe chơi TỔ (NHÓM) TRƯỞNG...
 • 21
 • 261
 • 0

giao an toan 6 chuan tuan 31

giao an toan 6 chuan tuan 31
... m = 10 100 IV Rút kinh nghiệm: -2- Bài 94(SGK/ 46) 16 = ; = ; − = −1 5 3 11 11 Bài 95(SGK/ 46) 36 27 12 − 25 = ;6 = ;−1 = 7 4 13 13 Bài 96( SGK/ 46) 22 34 =3 ; =3 7 11 11 1 22 34 > > ⇒ 11 11 TRƯỜNG ... 37 370 = = 370 % 10 100 63 63 0 = = 63 0 % 6, 3 = 10 100 34 = 34 % 0,34 = 100 3,7 = Hoạt động 4: Luyện tập- Củng cố Bài 94 ; 95.GV cho HS thực - HS thực hiện bảng Bài 96: So sánh phân số - HS thực ... 13 TRƯỜNG THCS LIÊN XÃ CÀ DY – TÀBHING d) Tính 31 ×3 ×3 53 88 ấn × a ấn b b a 4a c b Kết : 21 = c c a c a b b c × a c b b 88 = c 31 a c 53 × 65 66 Kết : 35 e) Tính : 15 f) Tính :1 : 15 e) Tính...
 • 8
 • 152
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 8 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 8 năm 2016
... rõ em chọn đóng vai nào? -Yêu cầu học sinh tập kể -Từng cặp HS tập kể theo lời nhân vật -1 vài HS thi kể trước lớp -1 HS kể lại toàn câu chuyện -Cả lớp giáo viên nhận xét, bình chọn người kể hay ... TÝnh ( cét 1,2 ,3) - GV cho HS ®äc yªu cÇu vµ lµm bµi vµo b¶ng VD: 28 28 Bµi 3: - GV cho HS ®äc yªu cÇu vµ th¶o ln theo nhãm ®Ĩ lµm bµi - Gv yêu cầu lớp tóm tắt làm vào vở, HS làm bảng lớp - GV tỉ ... 2cét ci bµi a, b gi¶m) Bài : Gọi HS nêu y/c tập - Y/c HS tự làm - HS làm bảng, HS lớp làm vào - Lưu ý HS cách trình bày 80 - X = 30 42 : X = X = 80 - 30 X = 42 : X = 50 X=6 - GV chữa cho điểm HS...
 • 18
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP