bb hop h c thuong nien nam 2013

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Vận tải biển & Hợp tác Quốc tế

Báo cáo thường niên năm 2013 - CTCP Vận tải biển & Hợp tác Quốc tế
... VI Báo cáo tài năm 2013 Ý kiến kiểm tốn “Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài hợp Cơng ty cổ phần vận tải biển hợp tác lao động quốc ... thành lập, Cơng ty có lãi III Tình hình tài Trong năm Cơng ty Cổ phần Vận tải biển Hợp tác Lao động Quốc tế giảm chi phí khấu hao phương tiện vận tải với số tiền 31.912.284.250 VND so với mức khấu ... Express trọng tải 34.000 DWT đưa vào khai thác Cuối năm 2013, Cơng ty thành lập cơng ty Quản lý tàu dầu Inlaco TC Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Kinh doanh vận tải biển; - Dịch vụ hợp tác lao động...
 • 9
 • 89
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với Nước ngoài

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với Nước ngoài
... 613.800 cổ phần Trong : - Cổ phần cá nhân : 107.550 cổ phần Inlaco Haiphong Báo cáo thờng niên năm 2013 Công ty cổ phần hợp tác lao động với nớc - - Cổ phần đại diện Nh nớc Quyền lợi mâu thuẫn với công ... (tại chức) Báo cáo thờng niên năm 2013 Công ty cổ phần hợp tác lao động với nớc Số cổ phần sở hữu v đại diện sở hữu : 1.216.608 cổ phần Trong : - Cổ phần cá nhân : 204.108 cổ phần - Cổ phần đại ... tế, số lợng lao động công ty năm 2013 có giảm so với năm 2012 (351 ngời so với 357 ngời năm 2012), nhiên Inlaco Haiphong Báo cáo thờng niên năm 2013 11 Công ty cổ phần hợp tác lao động với nớc qua...
 • 45
 • 53
 • 0

10 BB DHCD thuong nien nam 2013

10 BB DHCD thuong nien nam 2013
... hanh Nghi quy€t Dl,li hQi c6 dong thuOng nien nam 2013; Ra Quy~t dinh phe duy~t k~ ho...
 • 8
 • 47
 • 0

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
... tháng năm 2013 chế tạo xong tiến hành thay III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 Tổng kết họp định HĐQT Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ... soát theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty là: 384.000.000 đồng - Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 354.000.000 đồng Kế hoạch năm 2013: - Khi tỷ ... Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, công ty có thay đối nhân HĐQT, BKS sau: - Ông Nguyễn Trung Kiên – bầu UV HĐQT thay ông Lý Quang Thái (do chuyển công tác) HĐQT bổ nhiệm, Đại hội đồng...
 • 9
 • 678
 • 0

báo cáo thường niên năm 2013 KIỂM ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ FAMA FRENCH TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

báo cáo thường niên năm 2013 KIỂM ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH BA NHÂN TỐ FAMA FRENCH TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... Ciic ti6u banthudcHdi tlOns ticur san fieuo"nc\iin lr-roc rrnt :Ong Le Hirng TrLtorrg bar nghiCp vi kinhdoanh tdi cdutruc doanh ti6u HodiNam- 1'nLdng ban Tidubantdi chinh : 6ng Nguy6n ban MqnhHirng ... dU 6n Th4nh Mi: Ban ki6m soritda ph6i hqp Ban Di6u Hainh.da hdnllc6ctht tuc phdpif li6n quandli dAmbdoquydnlgi ciia C6ngty vd c6 d )ng Trons nam 2013, Ban KiAm SoStkh6ngnhin duqc bAtki ydu ceu nio ... kh6ng dunghan val tcn oaI ddngsdnxu6tkinh doanh Bio ctiothnih{ nit,t 2013 II BAo CAoCTABANGIAM Ddc VE TiNHHiNHHOAT DoNG TR0NG NAM2 013 I .TiNTI HiNH HOAI' DONG sAN XUAI KI M{ DoA\I'I Vdi 32 nnmthddr...
 • 68
 • 368
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ