phan viii to trinh ve viec sua doi bo sung dieu le cua cty

MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM

MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM
... 30 tháng năm 2007 Hướng dẫn thực Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức Hoạt động trao đổi thông tin, tài liệu hoạt động đối ngoại Quy chế quản lý nhà nước thông tin đối ngoại ban ... Việt Nam Quy chế quản lý thống hoạt động đối ngoại ban hành theo Quyết định số 295/QĐ-TW ngày 23/3/2010 Bộ Chính trị Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 Chính phủ nghi lễ Nhà ... 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ Quy chế Bộ quản lý hoạt động thông tin Bộ ban hành theo Quyết định số 937/LĐTBXH-QĐ ngày 22 tháng năm 2009 Quy chế phát ngôn Bộ kèm...
 • 2
 • 2,652
 • 3

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
... Điều 11 sửa đổi, bổ sung sau: a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác nước thuộc thẩm quy n định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Ngoại vụ, hồ sơ gồm: - Thư mời quan, tổ chức nước ... (theo Quy t định việc phân cấp quản Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh) quan chủ quản phải xin ý kiến thống văn Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước đồng ý cho phép cán bộ, công chức, ... dân tỉnh theo qui định Khoản Điều 11 sửa đổi, bổ sung sau: a) Công dân nước nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh-Công an tỉnh Quảng Ngãi Cục Quản lý Xuất nhập...
 • 3
 • 542
 • 0

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
... dao t£;1oquy dinh." sa Khoim Dietl 33 duqc sua d6i, b6 sung nhu sau: "1 Thf sinh phm d';1tdi~m tra len theo thang di~m lOa cac mon thi co ban, co Man ngo£;1ingfr phai d£;1tyeu cau theo quy dinh ... cua Quy che dao t(;lOtrlnh d('>th(;lcsl ban hanh kern theo Quyet d!nh so 45/2008/QD-BGD DT thang nam 2008 cua B('>truang B('>Giao dl;lCva Dao t(;lo Dieu Bfii bo Dieu 46 va khoan Dieu 47 cua Quy ... d...
 • 3
 • 70
 • 0

Quyết định Số: 24/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx

Quyết định Số: 24/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx
... 44/2 010/ QĐ-UBND ngày 10 tháng năm 2 010 Ủy ban nhân dân thành phố Nội, QUY T ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định Quản cụm công nghiệp địa bàn thành phố Nội ban hành kèm theo Quy t định số 44/2 010/ QĐ-UBND ... số 2 596 /TTr-SCT ngày 07/8/2012 Sở Công Thương thành phố Nội việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định Quản cụm công nghiệp địa bàn thành phố Nội ban hành kèm theo Quy t định số 44/2 010/ QĐ-UBND ... Căn Quy t định số 09/ 2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân thành phố Nội ban hành quy định số nội dung quản đầu tư xây dựng dự án địa bàn thành phố Nội; Căn Quy t định số...
 • 9
 • 518
 • 0

Một số vần đề liên quan đến việc sữa đổi, bổ sung Điều 285 Bộ Luật tố tụng dân sự

Một số vần đề liên quan đến việc sữa đổi, bổ sung Điều 285 Bộ Luật tố tụng dân sự
... nhân liên quan, bảo đảm công cho xã hội - Thứ hai, sửa đổi, bổ sung theo hướng nêu điểm việc không phù hợp với văn pháp luật hành Luật Tổ chức TAND năm 2002 pháp luật tố tụng điều chấp nhận Việc ... dừng, không nên sửa đổi điều 285 Bộ luật Tố tụng dân sự, từ lý sau đây: - Thứ nhất: từ ngày Luật Tổ chức TAND quy định tổ chức TAND tối cao có Hội đồng thẩm phán nay, pháp luật nước ta thống quy tắc: ... kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm định Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao - Phương thức thứ sửa đổi, bổ sung Điều 285 theo hướng: + Chánh án TAND tối cao, Viện...
 • 4
 • 315
 • 0

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT
... dục nhà trường theo quy định Khoản Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: “1 Phó Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà ... trẻ thực theo quy định Luật Người khuyết tật và các văn hướng dẫn thi hành” Khoản Điều 16 sửa đổi, bổ sung sau: “ Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà ... Điểm d khoản Điều 13 sửa đổi, bổ sung sau: “d Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá trẻ loại khuyết tật Việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập nhà trường, nhà...
 • 3
 • 415
 • 0

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi
... trình thi quy định cho kỳ thi; phải đảm bảo tính xác, khoa học, phân loại trình độ thí sinh Đề thi đáp án kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế công ... môn thi trắc nghiệm, 90 phút tự luận 45 phút trắc nghiệm môn thi có tự luận trắc nghiệm.” Khoản Điều 20 sửa đổi, bổ sung sau: “1 Nội dung đề thi phải nằm phạm vi nội dung chương trình thi quy ... Website Bộ Giáo dục Đào tạo sau chấm thi xong.” Điều Thông có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 Các quy định trước trái với quy định Thông bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục...
 • 2
 • 264
 • 0

To trinh sua doi bo sung Dieu le

To trinh sua doi bo sung Dieu le
... soát phải kế to n viên kiểm to n viên chuyên nghiệp Kiểm soát viên phải kiểm to n viên kế to n viên Điều chỉnh theo qui định sửa đổi Khoản 2, Điều 163 Khoản 2, Điều 164 LDN 2014 Bổ sung: “ Thành ... ty Đề nghị sửa đổi/bổ sung Giải thích Khoản 1, Điều 32: …Ban kiểm soát phải có (01) thành viên kế to n viên kiểm to n viên Trưởng ban kiểm soát người có chuyên môn kế to n Khoản 4, Điều 32: ... STT 30 31 32 33 Nội dung điều lệ hành kiểm to n gần nhất; Bỏ sung thêm khoản Điều 14, (khoản Điều 14 hành chuyển thành khoản 4) Đề nghị sửa đổi/bổ sung 3.Đại hội đồng cổ đông thông qua định thuộc...
 • 20
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nð cp ngay 05 5 2000 cua cp ve viec sua doi bo sung mot so dieu cua qui che dau thau ban hanh kem theo nghi dinh so 88 1999 nð cp ngay 01 9 1999 cua cpbổ sung các hướng dẫn về việc sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu trả lại đơn yêu cầu và khiếu nại về việc trả lại đơn yêu cầukiến nghị về việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về giấy phép và điều kiện kinh doanhmẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghềluật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệpsửa đổi bổ sung điều lệ trường mầm nondự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ công đoànquyết định sửa đổi bổ sung điều lệquyết định sửa đổi bổ sung điều lệ công tymẫu sửa đổi bổ sung điều lệ công tyqđ 242008qđbgdđt sua doi bo sung dieu 3 cua qd12 2006thể thức sửa đổi bổ sung điều lệ công tyạt sửa đổi bổ sung điểu 126 của luật nhà ở và điểu 121 của luật đât đaicần sửa đổi bổ sung điều 168 và điều 179 bộ luật tố tụng hình sự theo hƣớng quy định cụ thể về căn cứ thẩm quyền thời hạn và trách nhiệm trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sungmẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi họcNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM