chuong trinh dai hoi co dong

2.Chuong trinh Dai hoi co dong 2017

2.Chuong trinh Dai hoi co dong 2017
... chọn quan kiểm toán Công ty năm 2017 Công ty TNHH kiểm toán Earn&Young: -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác Cổ tức năm 2017: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2017 là: 5-10% tiền mặt -Tán thành ... - Ý kiến khác Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao năm 2017: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban...
 • 3
 • 55
 • 0

Chuong trinh dai hoi co dong 2017

Chuong trinh dai hoi co dong 2017
... 4 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài 2017 Thông qua báo cáo việc chi thù lao HĐQT, Ban KS, Tổng giám đốc năm 2016 kế hoạch năm 2017; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ Giải...
 • 2
 • 45
 • 0

19 1 chuong trinh dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017

19 1 chuong trinh dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017
... c6 tuc 2 017 ; 'jNGM~I N -e II '()\ * ;, Ban Ki€m sodt chon Cong ty ki€m todn nam 2 017 ; Biiu quySt va kiim phiSu ~ ~ III TONG KET D~I HOI llgOO - llg30 - Thong qua Bien ban va Nghi quyet Dai hQi ... Doan Chit tich * Tir trinh: - Phdn b 619 ' i nhudn 2 016 ; va muc - Chi tieu SXKD, chinh sdch, thu lao - Chit truang sap xip lai mgt bang scm xudt theo yeu cdu mai; ~ - H(lJJtdc lap Cong ty theo mo hinh ... 9g1S - 9g30 9g30' -llg Giii lao 00 Thao lu~n cac bao cao va thong qua cac tir trinh cua HDQT * vi: Hoat il9ng scm xudt kinh doanh nam 2 016 (Ban DiJu hanh; HDQT; BKS...
 • 2
 • 45
 • 0

7 TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

7 TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
... trình Đại hội, Chủ toạ mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận góp ý kiến nội dung báo cáo Đại hội Trước cổ đông có ý kiến, Chủ tọa cần nói thêm : Theo Thông báo gởi cho cổ đông số quy định việc tổ ... nhuận Công ty năm 2010 Ông (Bà) _, Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại Hội; Vấn đề : Thông qua kế hoạch hoạt động Công ty năm 2011 Ông (Bà) _, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội ... Giám đốc Công ty trình Đại hội; Vấn đề : Thông qua “Báo cáo tài niên độ 2010 Công ty kiểm toán”, mà “Bản tóm tắt báo cáo tài chính” Ông (Bà) _, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội Vấn...
 • 3
 • 410
 • 1

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
... tháng năm 2013 chế tạo xong tiến hành thay III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 Tổng kết họp định HĐQT Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ... soát theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty là: 384.000.000 đồng - Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 354.000.000 đồng Kế hoạch năm 2013: - Khi tỷ ... Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, công ty có thay đối nhân HĐQT, BKS sau: - Ông Nguyễn Trung Kiên – bầu UV HĐQT thay ông Lý Quang Thái (do chuyển công tác) HĐQT bổ nhiệm, Đại hội đồng...
 • 9
 • 678
 • 0

Tài liệu TÀI LIỆU 1: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN pdf

Tài liệu TÀI LIỆU 1: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN pdf
... Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : 2.1 - Sau có định việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đạo việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp biểu Đại hội, ... hội, , Đại hội phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 6.- Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 6.1.- Tổ chức việc đăng ký cổ đông ... họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội người có số phiếu bầu cao làm Chủ tọa Đại hội c).- Chủ tọa đề cử người làm thư ký lập biên họp Đại hội đồng cổ đông; ...
 • 9
 • 1,218
 • 5

Tài liệu Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường xuyên năm 2006 docx

Tài liệu Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường xuyên năm 2006 docx
... nội dung trình dự kiến trình xin ý kiến biểu Đại Hội Các nội dung trình thông qua hình thức giơ phiếu biểu quyết, trân trọng kính trình quý cổ đông xem xét trước để việc biểu xin ý kiến Đại hội ... Đề nghị Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT định sở hợp lý hiệu 6/ Nội dung 6: Kế hoạch chia cổ tức cổ phiếu năm 2007: - Mục tiêu: tăng tính khoản, tăng tính hấp dẫn số tiêu tài chủ yếu cổ phiếu ... Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức năm 2007 9/ Nội dung 9: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Theo Nghị Đại Hội cổ đông thường niên năm...
 • 7
 • 733
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM