Đại hội cổ đông 2013 _ Giấy ủy quyền

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
... lương Công ty - Thành viên : 3,5 triệu/tháng b Ban kiểm soát: - Trưởng ban : triệu/tháng - Thành viên : triệu/tháng Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực định Đại hội đồng cổ đông ... thực định Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị Nơi nhận: - Cổ đông; - UBCKNN, SGDCK HN; - CT HĐTV, TGĐ Tcty; - HĐQT, BKS Cty, - Lưu (ntk) TM .Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa (đã ký đóng dấu) Nguyễn An ... nghiệp giảm năm 825.663.892 đồng Thống mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 theo Tờ trình số 29/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4 /2013 Hội đồng quản trị sau: a Hội đồng quản trị: - Chủ tịch...
 • 2
 • 44
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
... soát, Tổng Giám đốc toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA- Ý chịu trách nhiệm thi hành Nghị TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơinhận: - NhưĐiều 9; - UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN; - Lưu VPHĐQT, VT ... 10: - Nghị có hiệu lực kể từ ngày 30/6 /2013; - Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm gửi Nghị đến toàn thể cổ đông công bố website Công ty (www.thepdana-y.com) theo quy định Pháp luật Điều 11: Hội ... Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ biểu 99,31%cụ thể: Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2013 15% Điều 6: Thông qua...
 • 3
 • 100
 • 0

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
... tháng năm 2013 chế tạo xong tiến hành thay III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 Tổng kết họp định HĐQT Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ... soát theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty là: 384.000.000 đồng - Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 354.000.000 đồng Kế hoạch năm 2013: - Khi tỷ ... Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, công ty có thay đối nhân HĐQT, BKS sau: - Ông Nguyễn Trung Kiên – bầu UV HĐQT thay ông Lý Quang Thái (do chuyển công tác) HĐQT bổ nhiệm, Đại hội đồng...
 • 9
 • 678
 • 0

note dai hoi co dong NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 2013

note dai hoi co dong NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 2013
... mục đầu tư thoái bớt vốn số ngân hàng sau: Danh mục đầu tư Ngân hàng Eximbank Ngân hàng Đại Á Ngân hàng Kiên Long Ngân hàng Vietbank Trạng thái Đã bán toàn cổ phần ghi nhận lãi năm 2013 Đang tiến ... (11,9x) KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG Tất thông tin nêu báo cáo xem xét cẩn trọng, nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) không chịu trách nhiệm tính xác thông tin đề cập đến báo cáo Các quan điểm, ... nhận định, đánh giá báo cáo quan điểm cá nhân chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm BVSC Báo cáo nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên người đọc mua, bán hay nắm...
 • 3
 • 256
 • 0

Tài liệu Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường xuyên năm 2006 docx

Tài liệu Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường xuyên năm 2006 docx
... nội dung trình dự kiến trình xin ý kiến biểu Đại Hội Các nội dung trình thông qua hình thức giơ phiếu biểu quyết, trân trọng kính trình quý cổ đông xem xét trước để việc biểu xin ý kiến Đại hội ... Đề nghị Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT định sở hợp lý hiệu 6/ Nội dung 6: Kế hoạch chia cổ tức cổ phiếu năm 2007: - Mục tiêu: tăng tính khoản, tăng tính hấp dẫn số tiêu tài chủ yếu cổ phiếu ... Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức năm 2007 9/ Nội dung 9: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Theo Nghị Đại Hội cổ đông thường niên năm...
 • 7
 • 735
 • 0

Tài liệu TÀI LIỆU 6: MẪU DỰ KIẾN NHÂN SỰ THAM GIA TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG docx

Tài liệu TÀI LIỆU 6: MẪU DỰ KIẾN NHÂN SỰ THAM GIA TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG docx
... cần gởi bổ sung cho cổ đông) ; gắn bảng tên cổ đông; gởi cho cổ đông “tiền ăn trưa”; sau mời cổ đông vào chỗ ngồi hội trường + Phục vụ nước uống cho cổ đông người tham gia điều hành họp (Chủ tọa, ... nhiệm Tổng Giám đốc điều hành + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông - Quyết định Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau thông qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đông có ... công việc sau : a.- Thống kê số cổ đông số cổ phần mà họ sở hữu đại diện trực tiếp tham dự ủy quyền tham dự ĐH = cung cấp số liệu tổng hợp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để báo cáo trước ĐH trước...
 • 4
 • 751
 • 1

Báo cáo đại hội cổ đông tình hình thực hiện KHKD năm 2012 và KHKD năm 2013

Báo cáo đại hội cổ đông tình hình thực hiện KHKD năm 2012 và KHKD năm 2013
... trường bảo hiểm Phần Tình hình thực KHKD năm 2012 Phần Kế hoạch kinh doanh năm 2013 Phần Tổng quan thị trường bảo hiểm Tình hình kinh tế - xã hội Thị trường bảo hiểm Tình hình kinh tế - xã hội ... đồng cổ đông phê duyệt  Thông qua kết kinh doanh năm 2012  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012  Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 31 Trình Đại hội đồng cổ đông phê ... động lớn được ĐHĐCĐ thông qua năm 2012 87,7 tỷ 15 Kết kinh doanh năm 2012  Các chỉ tiêu tài ĐVT: triệu đồng 16 Kết kinh doanh năm 2012  Tích lũy tài + + + Năm 2012, tích lũy tài Tổng công...
 • 34
 • 284
 • 0

THƯ mời THAM dự đại hội cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2014 CTY cp PHÁT TRIỂN NHÀ Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo kết quả kinh doanh tài chính hoạt động ban kiểm soát 2013 kế hoạch kinh doanh 2014

THƯ mời THAM dự đại hội cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2014 CTY cp PHÁT TRIỂN NHÀ Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo kết quả kinh doanh tài chính hoạt động ban kiểm soát 2013 kế hoạch kinh doanh 2014
... hành Đại hội đồng cổ đông thư ng niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư ng niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ... chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà BR - VT Căn chức nhiệm vụ quyền hạn Ban kiểm soát; Ban Kiểm soát công ty cổ phần Phát triển nhà Rịa- Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thư ng niên ... III KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ MẶT TÀI CHÍNH Báo cáo tài hợp năm 2013 Công ty CP Phát triển nhà Rịa -Vũng Tàu lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành Báo cáo tài hợp 2013 công ty kiểm toán soát...
 • 35
 • 645
 • 1

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-05-2009 - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-05-2009 - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
... hành Công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ có trách nhiệm thi hành đònh tổ chức triển khai thực theo quy đònh công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ - Nơi nhận: HĐQT, BKS Ban GĐ công ty Lưu phòng ... ty Lưu phòng TCNS TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ Đã ký : BACH MONG HA Xin chân thàng cảm ơn quý cổ đông đa quan tâm Kính chúc quý cổ đông nhiều sức khỏe vào hạnh phúc ... Điều 7: Thời điểm niêm y t Trung Tâm Giao Dòch Chứng Khoán Hà Nội: tỷ lệ biểu thuận 100% - Hoàn thành thủ tục niêm y t sớm tốt Điều 8: Điều khoản thi hành: - Tất cổ đông, Hội Đồng Quản Trò, Ban...
 • 2
 • 70
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ