thong bao moi hop dhcd nam 2013

MBB thong bao moi hop DHCD 2017

MBB thong bao moi hop DHCD 2017
... cloqn 201'1 -2021, k6 hoach hoat ilQng nnm 2017 8:50 - 9:00 9:00 - 9:10 9:10 - 9:20 86o c6o cria Ban ki6m so6t tei Dei hQi d&rg cO d6ng thuong ni€n nlm 2017 9:20 - 9:35 Ph6t bi,au cna D4i diQn ... c6 d6ng tham dg Eai hQi Tuy€n b6 khai m4c Dai hQi Trinh bdy chuong trinh hgp DHDCD thuong ni6n 2017 8:35 - 8:50 Trinh bdy Quy chti ldm viQc tei Eai hOi thiQu -vd Th6ng qua Doan Chri tl6ng vA ... quyilt - 86o c6o cia Ban di6u henh vA fet qu,a kinh doanh nIm 2016 vi Kti ho4ch kinh doanh ndm 2017 Th6ng qua Bi6n ban Dai hQi 1l:30- 11:45 Bii mac Dai h6i ...
 • 2
 • 56
 • 0

00. thong bao moi hop dhcd 2017 upweb

00. thong bao moi hop dhcd 2017 upweb
... VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2017 Mã đại biểu: GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Người uỷ quyền: Tên ... …………………………………………………….…………………………………… Nội dung uỷ quyền: - Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 TPBank vào ngày 21/04 /2017; - Thực quyền phát biểu, biểu tất vấn đề đưa biểu thực quyền người sở hữu cổ ... TPBank Hiệu lực uỷ quyền: Giấy Uỷ quyền có hiệu lực cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 TPBank với nội dung ủy quyền Người ủy quyền không uỷ quyền lại cho người khác để thực công...
 • 2
 • 47
 • 0

Tài liệu TÀI LIỆU 3: MẪU THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN docx

Tài liệu TÀI LIỆU 3: MẪU THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN docx
... CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 8:00 – 8:30 – Tiếp đón mời cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ký tên danh sách cổ đông diện nhận tài liệu Đại hội 8:30 – 8:35 ... 11:30 – Đại hội thảo luận, góp ý kiến biểu thông qua nội dung báo cáo Đại hội trình xin ý kiến Đại hội 11:30-11:40- Thư ký Đại Hội trình Đại hội “Dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ... công việc Đại hội, gồm : Thư ký Đại hội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Ban kiểm phiếu 8:40 – 8:45 – Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham...
 • 5
 • 2,028
 • 12

Mẫu thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Mẫu thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên
... Các Cổ đông người Đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hộ chiếu gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự ủy quyền Cổ đông) Trân ... tham dự (trường hợp người tham dự ủy quyền Cổ đông) Trân trọng thông báo kính mời quý Cổ đông tham dự! , ngày tháng năm TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ...
 • 2
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ