thong bao ung cu hdqt

1. thong bao de cu hdqt bks 2017

1. thong bao de cu hdqt bks 2017
... thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ tính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử  Danh sách ứng cử viên vào chức danh thành viên HĐQT, BKS gửi lên Ngân ... bổ nhiệm (trừ Quỹ tín dụng nhân dân/Quỹ tín dụng nhân dân sở), phải có đầy đủ thông tin án tích (bao gồm án tích xóa án tích chưa xóa) thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh ... Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định pháp luật Trân trọng Nơi nhận: - Như Kính gửi; - BKS (để b/c); - Lưu: VP.HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đỗ Minh Phú ...
 • 2
 • 65
 • 0

04 Thong bao de cu ung cu HDQT BKS 2015

04 Thong bao de cu ung cu HDQT BKS 2015
... Cổ phần Dược liệu Trung Ương đề cử Ông (Bà) có tên sau đại diện nhóm tham gia ứng cử bầu thành viên (HĐQT /BKS) Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương nhiệm kỳ 2015- 2020 họp Đại hội ... lập –Tự – Hạnh phúc PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương Cổ đông: Số GP/ĐKKD/CMND: ... Cổ phần Dược liệu Trung Ương nhiệm kỳ 2015- 2020 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 12 /04/ 2015 Người ủy quyền tham gia ứng cử: Cổ đông : Địa : Số lượng...
 • 5
 • 73
 • 0

Thong bao de cu ung cu thanh vien HDQT BKS nhiem ky III

Thong bao de cu ung cu thanh vien HDQT BKS nhiem ky III
... trị, Ban kiểm soát: - Căn nội dung thông báo, ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014-2018) vui lòng gửi ... gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT Công ty (địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, email: hongnhung@dhgpharma.com.vn; Điện thoại Công ty: 07103 ... cử - Thành viên Hội đồng quản trị không thiết phải người nắm giữ cổ phần DHG PHARMA Trích nội dung Điều 29, Điều lệ Công ty tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị: - Thành viên Hội đồng...
 • 3
 • 43
 • 0

Thong bao de cu ung cu Thanh vien Ban Kiem soat 2013 2017

Thong bao de cu ung cu Thanh vien Ban Kiem soat 2013 2017
... lich cua ung vien Tran trong! , thang nam 2013 Ngm'ri d~ cfr (ky, dong ddu va ghi rii ho ten) CONG HOA xA HQI cnu NGHIA VI~T NAM DQc I~p - Tl! - Hanh phuc -000 DONUNGCU Thanh vien Ban ... c6 ph~n cua Cong ty CP Chung khoan Tan Viet ' ~ gta , tn t heo men ~ h gra " I'a T uong ung tong Chirc danh d~ cir: d'ong Thanh vien Ban Ki~rn soat TVSI , , ~ Ke tir nop DO'n de cir, ... gia irng cir d~ nhiem ky 2013- 2017 Tran trong! NO'i nhfjn: - Nhu tren; - LUll VP b6 sung vao Ban Ki~m soat CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV - Hanh phuc BAN THONG TIN cA NHAN Anh 4x6...
 • 6
 • 50
 • 0

Giá trị thông báo của cử chỉ tay và nét mặt trong hệ thống giao tiếp phi lời ở người việt

Giá trị thông báo của cử chỉ tay và nét mặt trong hệ thống giao tiếp phi lời ở người việt
... có hệ thống ngôn ngữ cử ý nghĩa riêng họ Việt Nam vậy, ngôn ngữ cử phong phú đa dạng Dưới đây, xin trình bày kết thống cử thường gặp tay nét mặt giao tiếp người Việt 2.2.1 Giá trị thông báo ... nhận xét, đánh giá ngôn ngữ cử tay nét mặt 3.1 Đặc điểm ngôn ngữ cử tay nét mặt 3.1.1 Ngôn ngữ cử tay nét mặt tiếp nhận qua thị giác Lời nói tiếp nhận chủ yếu qua kênh thính giác cử , điệu Website: ... cử chỉ, khẳng định lần vai trò của yếu tố phi ngôn ngữ giao tiếp Trong phạm vi bài, xin đưa số đánh giá vai trò cử tay nét mặt 3.2.1 Điều chỉnh chiến lược giao tiếp nhờ việc quan sát cử tay nét...
 • 38
 • 592
 • 2

Giá trị thông báo của cử chỉ tay và nét mặt trong hệ thống giao tiếp phi lời của người Việt

Giá trị thông báo của cử chỉ tay và nét mặt trong hệ thống giao tiếp phi lời của người Việt
... 11 2.2.1 Giá tr thơng báo c a tay 11 2.2.2 Giá tr thơng báo c a m t 16 M t vài nh n xét, ánh giá v ngơn ng c ch c a tay nét m t 21 3.1 c i m ngơn ng c ch c a tay nét m t ... u t phi ngơn ng giao ti p Trong ph m vi c a bài, chúng tơi ch xin ưa m t s ánh giá v vai trò c ch c a tay nét m t 3.2.1 i u ch nh chi n lư c giao ti p nh vi c quan sát c ch c a tay nét m t Trong ... i,nhưng th c coi thư ng M t vài nh n xét, ánh giá v ngơn ng c ch c a tay nét m t 3.1 c i m ngơn ng c ch c a tay nét m t 3.1.1 Ngơn ng c ch c a tay nét m t c ti p nh n qua th giác L i nói c ti p nh...
 • 41
 • 453
 • 0

Giá trị thông báo của cử chỉ tay và nét mặt trong hệ thống giao tiếp phi lời ở người việt

Giá trị thông báo của cử chỉ tay và nét mặt trong hệ thống giao tiếp phi lời ở người việt
... 11 2.2.1 Giá tr thơng báo c a tay 11 2.2.2 Giá tr thơng báo c a m t 16 M t vài nh n xét, ánh giá v ngơn ng c ch c a tay nét m t 21 3.1 c i m ngơn ng c ch c a tay nét m t ... u t phi ngơn ng giao ti p Trong ph m vi c a bài, chúng tơi ch xin ưa m t s ánh giá v vai trò c ch c a tay nét m t 3.2.1 i u ch nh chi n lư c giao ti p nh vi c quan sát c ch c a tay nét m t Trong ... i,nhưng th c coi thư ng M t vài nh n xét, ánh giá v ngơn ng c ch c a tay nét m t 3.1 c i m ngơn ng c ch c a tay nét m t 3.1.1 Ngơn ng c ch c a tay nét m t c ti p nh n qua th giác L i nói c ti p nh...
 • 41
 • 429
 • 0

Giá trị thông báo của cử chỉ tay và nét mặt trong hệ thống giao tiếp phi lời ở người Việt

Giá trị thông báo của cử chỉ tay và nét mặt trong hệ thống giao tiếp phi lời ở người Việt
... 2.1.2 Cử hàm (cử thay lời) 2.2 Bảng giá trị thơng báo tay nét mặt 11 2.2.1 Giá trị thơng báo tay 11 2.2.2 Giá trị thơng báo mặt 16 Một vài nhận xét, đánh giá ngơn ngữ cử ... trò của yếu tố phi ngơn ngữ giao tiếp Trong phạm vi bài, chúng tơi xin đưa số đánh giá vai trò cử tay nét mặt 3.2.1 Điều chỉnh chiến lược giao tiếp nhờ việc quan sát cử tay nét mặt KI L Trong ... nghiên cứu: Giá trị thơng báo tay nét mặt hệ thống giao tiếp phi lời người Việt Lịch sử nghiên cứu Ngược lại lịch sử xa xưa lồi người, ta thấy vai trò cử điệu giao tiếp vơ to lớn Bởi vì, trước...
 • 41
 • 246
 • 0

2016 08 Quy che de cu ung cu HDQT BKS 2016 2021

2016 08  Quy che de cu ung cu HDQT BKS 2016 2021
... thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị Công ty Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ... cử Ban Kiểm soát - Cổ đông có quy n gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát - Cổ đông nhóm cổ đông nắm từ 05% đến 10% tổng số cổ phần có quy n biểu đề cử (1) thành viên; ... cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị Công ty Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát...
 • 2
 • 44
 • 0

SO 6- TB de cu ung cu HDQT-BKS

SO 6- TB de cu ung cu HDQT-BKS
... cáo tài công ty Ban kiểm so t phải định thành viên cổ đông công ty làm Trưởng ban… Điều 44: Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm so t: 1) Thành viên Ban kiểm so t phải có tiêu chuẩn điều ... viên Dược sĩ Đại học Điều 42: Ban Kiểm so t Khoản 1: Tổ chức Ban kiểm so t công ty có ba (03) thành viên Trong Ban kiểm so t phải có thành viên người có chuyên môn tài kế toán Thành viên nhân ... Công ty c) Kiểm so t viên Công ty bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị 02 (hai) năm sau mãn nhiệm kỳ d ) Trong Hội đồng quản trị có thành viên Dược sĩ Đại học Điều 42: Ban Kiểm so t Khoản 1:...
 • 2
 • 46
 • 0

1.1. dieu kien de cu ung cu hdqt bks 2017

1.1. dieu kien de cu ung cu hdqt bks 2017
... làm việc tổ chức tín dụng công chứng chứng thực chữ ký người khai (Ngoài nội dung trên, người khai bổ sung nội dung khác thấy cần thiết) PHỤ LỤC SỐ 02 BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN STT (1) ... Con … … … … … … … Tôi xin cam kết nội dung Bảng kê khai thật, có không trung thực nào, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Người khai (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ ... viên BKS: a) Không đồng thời uỷ viên HĐQT, Người điều hành, nhân viên Ngân hàng Công ty Ngân hàng; b) Không đồng thời uỷ viên Hội đồng Quản trị, người điều hành doanh nghiệp mà thành viên BKS...
 • 7
 • 35
 • 0

nq so 17 tq ds ung cu hdqt bks

nq so 17 tq ds ung cu hdqt bks
... Ty Cә Phҫn Dӏch Vө Và Xây Dӵng Ĉӏa ӕc Ĉҩt Xanh c=VN l=Bình Thҥnh Reason: I am the author of this document Location: Date: 2 017- 03-28 16:10+07:00 ...
 • 2
 • 36
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông báo ứng trước của nhntcuối mỗi kỳ kế toán dựa trên việc tổng hợp các số liệu chứng từ sổ chi tiết chứng từ kế toán các phần hành kế toán tổng hợp lập báo cáo hệ thống báo cáo cụ thểcấp thông báo chuyển trả đối với người lao động là đội trưởng phiên dịch cán bộ vùng đi làm việc ở các nước đông âu và liên xô cũthông báo áp dụng miễn giảm hiệp định đối tượng cư trú nước ngoàithông báo áp dụng miễn giảm hiệp định đối tượng cư trú việt nammẫu thông báo quyên góp ủng hộthông báo quyên góp ủng hộhệ thống báo hiệu số 7 và ứng dụng trong tổng đài alcatel 1000 e10phan tich va thiet ke he thong cung ung dich vu cu cua hang may tinh theo huong doi tuongbài soạn thông báo hưởng ứng giờ trái đấth ệ thống vận chuyển tích tr ữ d ụng cụ của cimxây dựng sử dụng hệ thống thông tin nguồn nhân lực để xây dựng khả năng đáp ứng cụ thể nhu cầu về nhân lựccâu 7 mô hình phân lớp hệ thống báo hiệ số 7 tương ứng với osichiến dịch tranh cử ứng cử viên tổng thống mỹ barrack obama sử dụng blog để tiếp cận với đông đảo cử tri ở tầng lớp dưới và đã đạt tỷ lệ ủng hộ chưa từng cóyêu cầu người dùng chọn sinh viên muốn đăng ký môn học chọn môn sinh viên đăng ký lưu lại thông tin đăng ký nếu thành công còn ngược lại in ra thông báo tương ứngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật