Bao cao thuong nien nam 2016 Signed

bao cao thuong nien nam 2016

bao cao thuong nien nam 2016
... ddng VI Bao cao tai chinh Cdng ty Trach nhiem hihi ban Kiem toan va Tu V i n RSM Vipt Nam (D.T.L) da kiem toan Bao cao tai chinh nam 2016 va phdt hanh Bao cao Kiem todn vao 21 thang 03 nam 2017 ... 31/12 /2016 Tau Sea Dream len da siira chfta dinh ky 25 ngay, gia cudc thue dinh ban giam so vdi thdi diem lap k8 hoach nen loi nhuan nam 2016 da khdng dat chi tieu DHDCD thuong nien nam 2016 da ... 12 thang ry^ CO s d LAP BAO CAO T A I CHINH, KY KE TOAN VA DOHV VI TIEN TE 2.1 Ca sd I^p bao cao tai chinh ^ Bao cao tai chinh kem theo dugc trinh bay bang Ddng Viet Nam, theo nguyen tac gia...
 • 34
 • 46
 • 0

PDC Báo cáo thường niên năm 2016

PDC Báo cáo thường niên năm 2016
... vd hi-6u qua - -: Iugng diQn nang ti6u thp ndm 2016: 1.358.589 Kw Tong T6ng luqng dAu diezel ti6u thu n6m 2016: gB2lit T6ng luqng gas tiOu thu ndm2016 19.129 kg 6.3 Ti0u thu nu6c: Hi6n C6ng ty ... nim 20162 puuoNc oONc cONG Ty co PHAN DU LICH DAU rni An NghQ Tru sd chinh: 218 L6 Du6n, Tp'Vinh, STT Cfc chi ti0u DVT A B C BAO CAO THUONGNIEN 2016 Website: wylu,plu-arcdgncsY'qam.-v-n nlm 2016 ... ki6m toSn: 0855 - 2016- 009-1 Thuy mgt vd ilgi diQn clto L'oNC rv rNnn KrEM ToAN AFc - cru ntrAwn PHIA BAC vrpr Hd Nr.i, BAO CAO THUONGNIEN 2016 EONG so cl6y CN DKHN ki6m to6n: 2478 2016- 009-1 NAM...
 • 18
 • 78
 • 0

Bao cao thuong nien nam 2016

Bao cao thuong nien nam 2016
... htt4 tuS 4in gti b ro l)\re'trDQlcdn"f.Purndi ltudi,vP B]io cAo THLIdNG NIEN NAM 12 [Ioqt dOnE ct a Oi dihs q,an 20 I6 n Trong nam 2016 H6i ddng qudn lri c6ng ty da d6n hann hop 13 phicn vio ... chn nuonc bi' nhiim Lai Quau tuinh ein chtrc vu Ph'5 BAo cAo rELroNc NrEN NaM ] l]: /VP.NQ.TIDQT 20 r nhit rln]l DHDCD rhuthg nien, im - Th6nc 2016 danh sach nng Quy6r dinh diu tu lien du HDQT BKS ... doanhiqqv:r dinh cic phumc ai, # hoach BAo cAo rHLrdNG NIEN NAv ior6 Di;u 16 cia c6n-qqibiu, biinhie,n thi0h vi€n H6!dang n qlin riri HOL dane qlAi td chnc quin rri cao nhir cna cdng ii- q Ban kiih...
 • 53
 • 32
 • 0

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ
... đốc: Ông Hồ Hữu Thiết Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ sở hữu cổ phần chi phối Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 24 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐÔNG BẮC BỘ Số 370 Trần Khát Chân, ... 26 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐÔNG BẮC BỘ Số 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội 1.15 1.16 1.17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2010 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh Đông Bắc ... 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐÔNG BẮC BỘ Số 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2010 (Nguồn: Báo cáo Tài riêng Hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai...
 • 40
 • 573
 • 1

Báo cáo thương niên năm 2011 của eximbank

Báo cáo thương niên năm 2011 của eximbank
... dịch khác: giao dịch trên, năm 2011 Eximbank không nhận thông báo báo cáo kết giao dịch cổ phiếu Eximbank cổ đông nội người liên quan khác 230 Báo cáo thường niên 2011 CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ... viên HĐQT Eximbank 220 Báo cáo thường niên 2011 IV BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông HOÀNG TUẤN KHẢI Thành viên HĐQT Ông Hoàng Tuấn Khải sinh năm 1962 Hà Nội Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ... vào vị trí Phó Tổng Giám đốc vào tháng 01 /2011 * Thay đổi Kế toán Trưởng Trong năm 2011, Eximbank không thay đổi Kế toán trưởng Báo cáo thường niên 2011 215 IX THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ NGÂN...
 • 30
 • 594
 • 0

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
... 1000ng TT Nm 2011 Ch tiờu Doanh thu Chi phớ Li nhun trc thu Np Ngõn sỏch T K hoch 2011 trng 149,000,000.00 100 98,000,000.00 65.8 51,000,000.00 27,061,847.40 34.2 So vi Thc hin KH 2011 2011 144,154,271.40 ... dng Li nhn trc thu Sut sinh li ca TS Sut sinh li ca CSH S lng CP C tc So vi K hoch 2011tiờu Ch Thc hin 2011 KH 2011 116,141,315.20 102,814,579.80 128,923,462.80 137,694,180.50 34,936.00 34,936.00 ... tớnh: 1000ng TT Nm 2011 Ch tiờu Doanh thu Chi phớ Li nhun trc thu Np Ngõn sỏch T K hoch 2011 trng 149,000,000.00 100 98,000,000.00 65.8 51,000,000.00 34.2 27,061,847.40 Thc hin 2011 144,154,271.40...
 • 9
 • 286
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 của công ty cổ phần xây dựng công trình 545

Báo cáo thường niên năm 2012 của công ty cổ phần xây dựng công trình 545
... nghiệp Xây dựng Công trình 545 – Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông + Từ tháng 06/2003 đến tháng 10/2005: Giám đốc Công ty Xây dựng Công trình 545 – Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao ... Phước - Công ty Cổ phần XDCT 545 + Từ tháng 09/2009 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần XDCT 545 + Đại Hội cổ đông thường niên năm 2011 bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011- 2015 - Số cổ phần sở ... thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545 + Từ tháng 05/2007 đến : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần XDCT 545 - Số cổ phần sở hữu đại diện (tính đến ngày 03/03/2011): + Sở hữu : 164.550 cổ phần, ...
 • 28
 • 779
 • 1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI SMC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI SMC
... ra: cụng ty ó hon thnh vt mc k hach doanh thu nm 2006 l tng 12,76 % v li nhun sau thu nm 2006 l 22,6 t ng tng 13,10 % so vi k hoch nm 2006 - Nm 2006 SMC trin khai d ỏn Nhỏ mỏy Thộp SMC Phỳ M ... khúan TP HCM 1.2 Gii thiu v Cụng ty Tờn Cụng ty: CễNG TY C PHN U T THNG MI SMC Tờn ting Anh: SMC Investment - Trading Joint Stock Company Biu tng ca Cụng ty: đ ISO 9001 : 2000 Vn iu l : ... ty, tng bc ci thin v nõng cao qua vic iu chnh thu nhp v cỏc ch , phỳc li cho CBCNV Cụng ty VI CC CễNG TY Cể LIấN QUAN - Cụng ty nm gi trờn 50% c phn/ gúp ca t chc, Cụng ty : Khụng cú - Cụng ty...
 • 22
 • 276
 • 1

Tài liệu Báo cáo thường niên năm 2008 pdf

Tài liệu Báo cáo thường niên năm 2008 pdf
... 26.114.955.837 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu năm Bảng Cân đối kế tốn số liệu Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn (AAC) Năm 2007 niên độ báo cáo Cơng ... đối kế tốn ngày 31 tháng 12 năm 2008, Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Bản Thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 trình bày từ trang đến ... nhà máy Trang 12 IV Báo cáo tài : Số: 232/2009/BC.KTTC-AASC.KT2 BÁO CÁO KIỂM TỐN Về Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Cơng ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp...
 • 44
 • 303
 • 0

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 doc

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 doc
... GTGT 30.000 - Sản lượng - Doanh thu tỷ đồng - Phụ phẩm bán tươi 2300 55 54.000 30.000 - Thức ăn thủy sản : - Sản lượng - Doanh thu tỷ đồng 190 - Thuốc thú y thủy sản - II Sản lượng Doanh thu tỷ ... HÌNH TÀI CHÍNH Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm trước Cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 42.86 58.70 - Tài sản dài hạn /Tổng tài sản % 57.14 41.30 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 26.25 35.87 - ... 1989 - 1998 : Kế tốn viên Cơng ty XNK thủy sản An Giang 1999 - 2002 : Kế tốn trưởng Cty CP vận tải lạnh An Giang 2003 đến : Giám đốc Cơng ty cổ phần vận tải lạnh An Giang Những người có liên quan:...
 • 16
 • 355
 • 0

Tài liệu Báo cáo thuờng niên năm 2007 của Ngân hàng Viettinbank doc

Tài liệu Báo cáo thuờng niên năm 2007 của Ngân hàng Viettinbank doc
... cho khách hàng nỗ lực góp phần tạo dựng sống tươi đẹp, giàu ý nghĩa Báo cáo thường niên 26 Báo cáo tài Báo cáo thường niên 27 Báo cáo thường niên 28 Báo cáo kiểm toán độc lập BÁO CÁO KIỂM TOÁN ... toán hợp Báo cáo kết kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Phân tích Báo cáo tài Mô hình tổ chức 38 Nâng giá trị sống NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Báo cáo thường niên Hội sở Ngân hàng Công ... máy ATM nhiều ngân hàng khác Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Sài gòn Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Đông Á,…...
 • 46
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ