cong bo thong tin uy ban chung khoan quan tri 6 thang 2013

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNGPHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG BỐ THÔNG TIN ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNGPHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG BỐ THÔNG TIN ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
... CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC THÔNG TIN HỖ TRỢ Thông tin hỗ trợ sử dụng Hệ thống công bố thông tin IDS Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau: Hỗ trợ sử dụng website: Thông tin hỗ trợ cho việc sử dụng Phần mềm hỗ ... PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG BỐ THÔNG TIN (PHIÊN BẢN V3.0) Nhằm hỗ trợ CTĐC sử dụng thuận tiên hiệu hệ thống IDS để báo cáo công bố thông tin, UBCKNN thực chỉnh sửa “Phần mềm hỗ trợ công bố thông tin ... số vào máy tính Bước 2: Đăng nhập “Phần mềm Hỗ trợ công bố thông tin Chú ý: Trường hợp công ty đại chúng chưa cài đặt “Phần mềm hỗ trợ công bố thông tin – Phiên v2.0 thực cài đặt theo hướng dẫn...
 • 74
 • 591
 • 0

Báo cáo " Chế độ công bố thông tin theo Luật chứng khoán năm 2006 " potx

Báo cáo
... ch mb o cm c tin c y c a thụng tin c cụng b i u quan tr ng hn l lm th no cỏc ch th cú ngha v CBTT ph i cụng b nh ng thụng tin ỏng tin c y ú, cho nh ng n l c vi c lm cho thụng tin chớnh xỏc, ... Hi n nay, theo Lu t ch ng khoỏn, ngha v CBTT c a hai lo i cụng ti ny g n nh gi ng nhau(7 ) vỡ c quy nh cựng m t i u kho n ( i u 104) c a Lu t ch ng khoỏn Theo Tạp chí luật học số 8 /2006 i u 104, ... 8 /2006 i u 104, cỏc cụng ti ph i cụng b thụng tin nh kỡ v bỏo cỏo ti chớnh nm, cụng b thụng tin b t th ng x y cỏc s ki n lu t nh v cụng b thụng tin theo yờu c u c a U ban ch ng khoỏn nh n c Ngh...
 • 7
 • 238
 • 0

Cong bo thong tin giao dich Chung khoan KMT.PDF signed

Cong bo thong tin giao dich Chung khoan  KMT.PDF signed
... Muc dich thvc hien giao dich: Thoai von dAu tu Phtrang tilde giao dich: KhOp 10h hoAc Them thuAn qua So Giao dich Chirng khoan Tp Ha N6i 10.ThOi gian du kin thirc hien giao dich: Tir ngdy 05/12/2016 ... Se) luting, ty 1" c6 phi6u/chimg chi guy dir kin nAm gift sau thvc hien giao dich: 3.446.324 c6 phi6u, chi6m 35% tong s6 luting c6 phi6u luu hanh cua Cong ty c6 phAn Kim Mi6sn Trung Muc dich thvc ... Se) luting, ty le c6 phi6u/chirng chi quy nAm gift truac thvc hien giao dich: 8.167.424 c6 phi6u, chi6m ty le 82,95% tong se) luting c6 phi6u luu hanh cua Ong ty c6 phAn Kim Mien Trung S6 luting...
 • 2
 • 70
 • 0

Luận văn thạc sĩ Các giải pháp nâng cao sự minh bạch thông tin tài chính của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam thông qua sự tư nguyện công bố thông tin trên bản thuyết minh báo cáo tài chính

Luận văn thạc sĩ Các giải pháp nâng cao sự minh bạch thông tin tài chính của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam thông qua sự tư nguyện công bố thông tin trên bản thuyết minh báo cáo tài chính
... S MINH B CH THÔNG TIN TÀI CHÍNH C A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T THÔNG QUA S T NGUY N CÔNG B THÔNG TIN TRÊN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Thông tin tài s minh b ch thông tin tài 1.1.1 Thông ... b thông tin b n thuy t minh báo cáo tài nâng cao s minh b ch thông tin tài c a công ty niêm y t thông qua t nguy n công b thông tin b n thuy t minh báo cáo tài 6 CHÍNH 1.1 1.1.1 Thông tin tài ... s minh b ch thông tin tài c a công ty niêm y t thông qua s t nguy n công b thông tin b n thuy t minh báo cáo tài c tr ng v s minh b ch thông tin tài c a công ty niêm y t thông qua s t nguy n công...
 • 147
 • 200
 • 0

Luận văn thạc sĩ nâng cao minh bạch thông tin tài chính thông qua sự tự nguyện công bố thông tin trên bản thuyết minh BCTC của các công ty niêm yết việt nam

Luận văn thạc sĩ nâng cao minh bạch thông tin tài chính thông qua sự tự nguyện công bố thông tin trên bản thuyết minh BCTC của các công ty niêm yết việt nam
... công bố thông tin thuyết minh BCTC 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT THÔNG QUA SỰ TỰ NGUYỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ... CHÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THÔNG QUA SỰ TỰ NGUYỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ... CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH THÔNG QUA SỰ TỰ NGUYỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BẢN THUYẾT MINH BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM 70 3.1 Quan điểm để đưa...
 • 110
 • 468
 • 3

Báo cáo thực tập tại Phòng Văn hóa và Thông tin Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo thực tập tại Phòng Văn hóa và Thông tin Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
... Báo cáo thực tập Thắng GVHD: Ths Nguyễn Văn Tình hình thực tập: 2.1 Địa điểm thực tập: Phòng Văn hóa Thông tin Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2.2 Thời gian thực tập: Thời ... hoạt động Phòng Văn hóa Thông tin Quận 1: 2.1 Vị trí chức năng: Phòng Văn hóa Thông tin Quận quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Quận Phòng Văn hóa Thông tin Quận có tư cách pháp nhân, có dấu ... Khi phối hợp với đơn vị thực thường trực phải có văn tham mưu Ủy ban Nhân dân Quận ban hành kế hoạch, công văn, thông báo nội dung công việc 2.4.5 Đối với Ủy ban Nhân dân 10 Phường: Phòng Văn hóa...
 • 45
 • 17,929
 • 84

Công bố thông tin số 282 TB-TMT-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2017

Công bố thông tin số 282 TB-TMT-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2017
... HoA xA Her cHtr NGHIA vrET NAM DQc l{p - T1r - H4nh phric s6:J8lruq-rMT-HEeT Hd NAi, ngdy 24 rhdng 03 ndm 2017 NGHIQUYET V/v thay tl6i ngud'i tlgi diQn Chi nhinh vir xin f ki6n DHDCD phSt hhnh ... nghiAp t6 OanOll/?n 13 dd du'qtc Quoc hAi ruroc Cing hdu Xd hoi chu nghia I/iAt Nam thdng qtra ngiry ngdy 26/ I 1/2011, cd hiAu lttc thi hitnh tir ngity 0l/07/2015: , ^,; ,-,, - Ctin cLi "DiJu li ... H9 t6n: Ti6u Phi Quang Sinh ngdy: 2ll9l1977 - DAn tQc: Kinl.r Qu6c tich: Vidt Nam - CMND >6:0 13 2244 61 Ngdy cip: 2918'2009 Noi c6p: CA Tp lld NQi - Noi ddng kli hQ khAu thtLdng trir: P1004 No...
 • 2
 • 34
 • 0

Công bo thông tin so 449 CBTT-TMT ngày 27 6 2012

Công bo thông tin so 449 CBTT-TMT ngày 27 6 2012
... chdm c6ng cira phdng Tdi chinh Kd to6n C0ng ty tfnh ddn ngdy chdm drlt hqrp ddng lao d6ng Di6u 3: Cdc Ong (bd): Ph6 Tdng grdm ddc, Thir tru6rng c6c phbng, ban, don vi truc thu6c COng ty vd 6ng ... Nhnn silC1ngty, QUY6T DINH: Di6u 1: Kd ttngdy 271 61 2012, COng ty cd phdn O to TMT chdm dft HDLD trudc thdi han theo nguyOn vong c6 nhAn ddi vdi Ong TrAn Manh Hir: - Sinh 10 th6ng ndm 1974 - Ndi ... thuong tni: P105, Hl, B6c Ngtiia TAn, Cdu GiA'y, He NOi - Chtlc vu: Chuy0n viOn - Truong phdng Tdi chinh Kdto6n COng ty Di6u 2: Tidn luong vd c6c khoin phg cap (ndu c6) cira 6ng TrAn Manh Hd duoc...
 • 2
 • 28
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Mail exchange vấn đề quản trị và điều hành

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Mail exchange vấn đề quản trị và điều hành
... 6 /- Khi hình Completion xuất hiện, bạn bấm nút Finish để hoàn thành việc phục hồi hộp thư Quản trị hệ thống Exchange Server – Phần Mailing List nhóm bao gồm thành viên, thành viên thường địa email ... chọn thành viên bổ sung vào mailing list bấm nút OK Chọn thành viên bổ sung vào mailing list Trong hộp thoại Properties xuất trở lại, bạn kiểm tra lại danh sách thành viên bổ sung vào mailing ... hoàn thành việc tạo Mailing list tĩnh Hoàn thành tiến trình tạo mailing list tĩnh 3.1.2 /- Mailing list động (Dynamic Distribution Group) Để tạo mailing list động, bạn thực bước sau : 1 /- Trong...
 • 51
 • 537
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Chuyển giao phần mềm quản trị ngân hàng tốc độ cao t24 giữa công ty temenos và ngân hàng vietcombankv

đồ án công nghệ thông tin Chuyển giao phần mềm quản trị ngân hàng tốc độ cao t24 giữa công ty temenos và ngân hàng vietcombankv
... khoản sau:  Đối tuợng chuyển giao Phần mềm quản trị ngân hàng tốc độ cao quản trị ngân hàng cốt lõi COREBANKING T24 - Tính công nghệ CoreBanking T24 Phần mềm giải pháp Ngân hàng cốt lõi (CoreBanking) ... chuyển giao - Ngân hàng VIETCOMBANK không chuyển giao phần mềm quản trị ngân hàng tốc độ cao lại cho ngân hàng phép sử dụng cho tất chi nhánh, công ty hoạt động nơi giới - Địa điểm chuyển giao công ... sống ngân hàng tổ chức tài đại Cùng với phát triển công nghệ thông tin truyền thông, dịch vụ khách hàng ngày nhiều đa dạng Công nghệ giao dịch công nghệ thông tin vận dụng phát triển với tốc độ cao...
 • 18
 • 409
 • 1

Luận văn công nghệ thông tin; an ninh trong hệ quản trị CSDL oracle

Luận văn công nghệ thông tin; an ninh trong hệ quản trị CSDL oracle
... cứng, thông tin trao đổi vào mạng phải đảm bảo an toàn Điều cho thấy tầm quan trọng việc bảo vệ liệu hệ quản trị CSDL Dựa lí đó, chúng em định chọn đề tài An ninh hệ quản trị CSDL Oracle hệ quản ... trị CSDL mạnh để tìm hiểu Trong đề cập tới đặc trưng tính bảo mật CSDL quan trọng chức an ninh hệ quản trị CSDL Oracle Trong trình tìm hiểu không tránh khỏi thiếu sót, mong Thầy bạn quan An ninh ... mạnh giới 2.1 Cấu trúc Oracle Ðể thiết kế quản CSDL ORACLE tốt cần phải hiểu kiến -Sơ trúc đồ kiến trúc An ninh hệ quản trị CSDL Oracle ORACLE ORACLE sau: Page Một CSDL ORACLE bao gồm file điêu...
 • 26
 • 265
 • 0

công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK tp HCM báo cáo thường niên 2013

công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK tp HCM báo cáo thường niên 2013
... HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY V QUẢN TRỊ CÔNG TY VI BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VII Báo cáo tài CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG I THÔNG TIN CHUNG Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Tên ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH 36 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG CÔNG TY Công ty Cổ phần Xuất nhập An Giang ( Công ty ) tiền thân Công ty Ngoại thương An Giang, thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-76 Ủy ... Ernst & Young Việt Nam công ty kiểm toán cho Công ty BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập An Giang ( Công ty ) trình bày báo cáo báo cáo tài Công ty cho năm tài kết thúc...
 • 69
 • 317
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ